Behandlingsaktivitet og udgifter i fysioterapipraksis

Lave udgifter under coronakrisen åbner for, at fysioterapipraksis inden for overenskomst kan tilbyde patienterne intensive behandlingsforløb i 2020.

Her kan du læse om, at udgifterne inden for praksisoverenskomsterne hidtil i 2020 har ligget langt under de udgiftsrammer, som overenskomsterne fastsætter.

Desuden kan du læse om de forslag vedr. henholdsvis udgiftsrammer, samt om beregning af omsætningslofter, som Danske Fysioterapeuter er i forhandlinger med RLTN om.

De lave udgifter hidtil i 2020 åbner mulighed for, at fysioterapeuterne inden for overenskomstens udgiftsramme i resten af 2020 giver intensive (boost) behandlingsforløb til de patienter, hvor det giver faglig mening. Dette vil være muligt, men kun i 2020, uden at overskride overenskomstens udgiftsramme.

Del gerne dine erfaringer om, hvilke konsekvenser den manglende behandling i forbindelse med covid-19 har haft for patienterne, samt erfaringer om for hvilke patienter et intensivt behandlingsforløb i resten af 2020 vil have en positiv effekt.

Ofte stillede spørgsmål

Covid-19 har betydet, at mange patienter har fået afbrudt deres behandlingsforløb. Dette giver anledning til at teste patienterne i forhold til deres funktionsniveau for at vurdere, om der er brug en ekstraordinær indsats for at løfte funktionsevnen og særligt i forhold til patienterne i den vederlagsfri ordning. 

Her kan intensive træningsforløb være relevante for at undgå langvarige, negative påvirkninger af funktionsevnen, som nedlukningen og den manglende behandling har medført.  

Kliniske retningslinjer beskriver ligeledes, at intensiv behandling kan have en god effekt. Intensive forløb kan normalt være vanskelige at gennemføre inden for overenskomstens rammer. Det så vi særligt i 2019, hvor den samlede udgiftsramme for speciale 62 blev overskredet, og hvor fysioterapeuterne måtte begrænse behandlingsaktiviteten for at holde udgifterne nede.

Den særlige situation vedr. covid-19 har dog åbnet en mulighed for, at intensive forløb kan afprøves i resten af 2020 uden at udgiftsrammen overskrides.

Såkaldte boost-forløb er en anden måde at tilrettelægge f.eks. den vederlagsfri træning og behandling på. Formålet er at opnå større effekt af indsatsen og samtidig øge motivationen hos patienterne. 

Betegnelsen boost-forløb dækker både over intensive træningsperioder afløst af perioder med selvtræning og at fokus i selve træningen skifter, så indsatsen veksler mellem at booste patienternes kondition, muskelstyrke eller balance.

Principperne om boost-træning er evidensbaseret, bl.a. jf. de Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) (f.eks. sklerose, cerebral parese og erhvervet hjerneskade).

Den gældende overenskomst begrænser mulighederne for at tilbyde boost-forløb, idet der kun kan gives ét honorar pr. konsultation og kun én konsultation pr. kalenderdag. Denne begrænsning gælder uanset, at der er plads til at øge aktiviteten inden for udgiftsrammen for 2020. Boost-forløb i 2020 må således gennemføres ved, at behandlingen fordeles over flere dage.

Det intensive forløb skal være afsluttet i 2020. Det forventes ikke, at der i 2021 vil være plads til at udføre intensive forløb inden for overenskomstens rammer.

Det sker

19. oktober 2020

Danske Fysioterapeuter og RLTN indgår aftale om, at de aftalte tillæg til rammerne for 2020 udløses, selvom antallet af patienter ikke er steget. Det drejer sig om 0,5% for almen fysioterapi, 1,6% for vederlagsfri fysioterapi og 0,75% for vederlagsfri ridefysioterapi. Tillæggene ligger ud over den almindelige pris- og lønregulering af rammerne. RLTN afviser forslaget om at forhøje rammen for 2021 ekstraordinært.

Parterne indgår desuden aftale om, at omsætningen i 2020 ikke skal indgå i beregningen af fremtidige omsætningslofter, da 2020 ikke er et normalt år. Omsætningslofter i de kommende år vil derfor blive fastsat på baggrund af de nærmeste 3 forudgående kalenderår ekskl. 2020.

Det betyder, at et omsætningsloft, som fastsættes i 2021, beregnes på baggrund af omsætningen i 2017, 2018 og 2019. Et omsætningsloft, som fastsættes i 2022, beregnes på baggrund af 2018, 2019 og 2021. Et omsætningsloft, som fastsættes i 2023, beregnes på baggrund af 2019, 2021 og 2022.

26. august 2020

Danske Fysioterapeuter afholder møde med Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Det opgøres, at udgifterne ligger langt under udgiftsrammerne på alle 3 specialer i 1. halvår af 2020.

  Ramme 1. halvår 2020 Udgifter Forskel Udgifter i % af rammen
Speciale 51 236.329.042 166.381.969 -69.947.073 70,4 %
Speciale 62 496.081.514 376.893.776 -119.187.739 76,0 %
Speciale 65 47.429.637 30.738.038 -16.691.599 64,8%

 

Danske Fysioterapeuter stiller forslag om

  • at parterne indgår aftale om, at de aftalte rammetillæg for 2020 for henholdsvis speciale 51, 62 og 65 udløses uanset, at der ikke er en mindst tilsvarende procentuel stigning i antallet af patienter fra 2019 til 2020.
  • at parterne indgår aftale om, at rammen for 2021 bliver ekstraordinært forhøjet (kun vedr. 2021) for henholdsvis speciale 51, 62 og 65 med henblik på, at det bliver muligt at afvikle den patientpukkel, som er opstået grundet covid-19. Den ekstraordinære forhøjelse kan ske ved enten at aftale, at udgiftsudvikling og rammer opgøres samlet for 2020 og 2021, eller alternativt ved at aftale, at rammerne for 2021 forhøjes ekstraordinært med en nærmere aftalt procent.

Desuden stiller Danske Fysioterapeuter forslag om,

  • at 2020 ikke indgår i beregningen af fremtidige omsætningslofter, da det ikke er et normalt år, men at omsætningslofter i stedet beregnes ud fra de nærmeste 3 forudgående år ekskl. 2020. Omsætningslofter fastsættes i forbindelse med ansættelse af en ekstra fysioterapeut (§ 24) eller i forbindelse med tilladelse til deling af ydernummer (§ 31).

De forskellige forslag skal nu behandles af RLTN.

Se udgiftsudvikling på speciale 51

Se udgiftsudvikling på speciale 62

Se udgiftsudvikling på speciale 65