Covid-19-tillæg i fysioterapipraksis

Følg med i Danske Fysioterapeuters arbejde for, at praktiserende fysioterapeuter kan tage et covid-19-tillæg for ekstra udgifter.

Her kan du læse, hvad Danske Fysioterapeuters holdning er til, om praktiserende fysioterapeuter under overenskomsten kan opkræve et tillæg fra patienten til dækning af de ekstra omkostninger og tidsforbrug, der er ved behandlingen af den enkelte patient.

Desuden kan du følge med i, at vi har rettet henvendelse til Regionernes Lønnings- og Takstnævn og til Sundheds- og Ældreministeriet, og at vi må konstatere, at der er uenighed mellem overenskomstens parter om muligheden for at opkræve et covid-19-tillæg.

Del gerne dine erfaringer om, hvilke ekstra omkostninger og ekstra tidsforbrug I har på klinikken i forbindelse med covid-19.

Det sker

18. september 2020

RLTN skriver til Danske Fysioterapeuter for at gøre opmærksom på, at RLTN ikke er enig i Danske Fysioterapeuters opfattelse af, at fysioterapeuterne har mulighed for at opkræve et covid-19-tillæg fra patienterne. RLTN henviser til overenskomstens etiske retningslinjer, § 30, stk. 3.

17. september 2020

Sundheds- og Ældreministeren svarer Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, at overenskomstens etiske retningslinjer (§ 30, stk. 3) betyder, at de praktiserende fysioterapeuter ikke kan opkræve et covid-tillæg.

25. august 2020

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg stiller følgende spørgsmål til sundheds- og ældreministeren: Kan ministeren oplyse, om praktiserende fysioterapeuter med ydernummer kan opkræve en passende betaling fra patienten til dækning af de ekstra omkostninger, der er ved behandlingen af den enkelte patient som følge af covid-19?

24. august 2020

Vi skrev til folketingets sundhedsordførere om problemstillingen og den manglende afklaring og bad om hjælp til at få svar på vores henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet og RLTN.

20. august 2020

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at svaret fortsat er under behandling.

13. august 2020

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at vi kan forvente svar i uge 34.

2. juli 2020

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at Danske Fysioterapeuter ikke skal forvente et svar før sommerferien.

15. juni 2020

RLTN svarede, at er der forskellige udfordringer vedrørende brugen af covid-19-tillæg. RLTN’s parter drøfter for nuværende emnet, og RLTN kan desværre ikke komme med en endelig tilbagemelding på vores henvendelse endnu.

9. juni 2020

Vi skrev til RLTN, at ministeriet på sektorpartnerskabsmøde (med deltagelse af alle praksisorganisationerne) den 4. juni 2020 udtalte, at det er RLTN, der skal træffe beslutning om muligheden for et tillæg.

Danske Fysioterapeuter oplever således, at sagen trækker ud, og at det forsat er uklart, hvem der vil forholde sig til spørgsmålet.

Vi præciserede, at vi ikke finder, at opkrævning af et covid-19-tillæg forudsætter hverken en ændring af bekendtgørelsen om tilskud til fysioterapi eller af overenskomsterne om fysioterapi. Det er vores opfattelse, at der er tale om en ekstraordinær situation, der indebærer forhold vedrørende behandlingen af patienterne, som ligger ud over, hvad der er omfattet af og forudsat i overenskomsten. Vi er derfor af den opfattelse, at der er grundlag for, at fysioterapeuterne ekstraordinært kan opkræve et tillæg fra patienten til dækning af disse ekstraordinære ydelser. Vi vil derfor høre, om RLTN kan erklære sig enig i denne tolkning af overenskomsten.

Danske Fysioterapeuter bemærker i øvrigt, at den af regeringen nedsatte økonomiske ekspertgruppe om udfasning af hjælpepakker i sin rapport beskriver problemstillingen i afsnittet om erhverv, som er underlagt særlige sundhedskrav og –restriktioner. Konklusionen er her, at kunderne nu får et andet produkt – ”nu med lavere smitterisiko” – som der må være en betalingsvillighed for. Vurderingen understøtter således vores ønske om muligheden for et covid-19-tillæg. Det ser vi gerne, at vi får fundet en løsning på snarest.

26. maj 2020

RLTN svarede, at man afventer Sundheds- og Ældreministeriets behandling af spørgsmålet, og at spørgsmålet skal ses i sammenhæng med hjælpepakker og lignende problematik på andre praksisområder.

15. maj 2020

Vi sendte brev til Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) om de praktiserende fysioterapeuters vanskelige økonomiske situation under covid-19, som forstærkes af, at myndighedernes krav til tiltag vedrørende reduktion af smitterisikoen betyder, at det fortsat ikke er muligt at tilrettelægge den daglige drift lige så effektivt, som den var før tiden med covid-19-smitte. Der er således både et øget tidsforbrug og øgede omkostninger ved behandling af patienterne. Helt konkret betyder de af sundhedsmyndighederne fastsatte retningslinjer og krav følgende:

  • krav om, at det skal vurderes, om patienten har symptomer på smitte (og om behandlingen kan udsættes), tager ekstra tid
  • krav om mere tid og afstand mellem patienter betyder, at der kan behandles færre patienter (på nogle klinikker udgør pladsforhold og indretning af venteværelser m.v. en logistisk udfordring i forhold til retningslinjerne, som reducerer patientflow’et yderligere)
  • krav til gennemførelse af holdtræning betyder, at når holdtræning gennemføres, er det med færre patienter og større tidsforbrug end vanligt (afstand mellem patienter både i træningslokalet samt før og efter træningen)
  • anbefaling om brug af værnemidler betyder øgede omkostninger (ved tæt kontakt i over 15 minutter anbefales brug af værnemidler)
  • krav til øget hygiejne betyder øgede omkostninger og tidsforbrug (der skal f.eks. afsprittes kontaktflader efter hver patient).

Danske Fysioterapeuter finder det rimeligt, at de praktiserende fysioterapeuter kan opkræve et covid-19-tillæg fra patienter, som behandles under praksisoverenskomsterne, med henblik på at kompensere for de ekstraordinære omkostninger og tidsforbrug, som er en følge af myndighedernes krav til, hvordan den enkelte behandling skal gennemføres. Tillægget skal naturligvis stå mål med de ekstra omkostninger, ligesom tillægget skal være tydeligt for patienten på forhånd, så patienten kan træffe sit valg.

Vi bad RLTN om at snarligt at tilkendegive, om de er enige med os i, at ovennævnte kan begrunde opkrævning af et covid-19-tillæg hos patienterne.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608