Kontrolstatistik og højestegrænser i fysioterapipraksis

Her kan du læse om de særlige problematikker vedrørende kontrolstatistik og højestegrænser, der er opstået i 2020 på grund af corona. Hvis klinikken ligger for højt i kontrolstatistikken for 2020 på grund af corona, bør du tage denne begrundelse med i din redegørelse, når regionen hører dig om afvigelsen.

Corona har kraftigt påvirket aktiviteten i fysioterapi-praksissektoren i 2020. Det har betydning for den aktivitet og ydelsesmønstre, som bliver registreret på fysioterapeuternes ydernumre i 2020.

Det rejser nogle særlige problemstillinger vedrørende dels det kontrolstatistikarbejde, der skal ske vedrørende aktiviteten i 2020, og dels de eventuelle højestegrænser, som har været gældende for 2020.

To problematikker

Danske Fysioterapeuter har overfor RLTN peget på to problematikker:

1. Normalbehandling til patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom i 2020
Patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom på speciale 62 har i 2020 haft svært ved at deltage på hold, som ellers er en betingelse for denne patientgruppe. Overenskomstens parter blev i foråret 2020 enige om, at der for 2020 skal gælde særlige regler vedrørende den særlige vurdering i kontrolstatistikken af brugen af normalbehandling til denne patientgruppe.

Regionernes samarbejdsudvalg kan således undlade at foretage en høring vedrørende overskridelser af den særlige grænse på 4 normalbehandlinger i gennemsnit pr. patient i denne patientgruppe. Parterne er endvidere enige om, at eventuelt allerede fastsatte højestegrænser vedr. brugen af individuel behandling til denne gruppe suspenderes vedr. 2020. Se OK-nyt om normalbehandling til denne patientgruppe i 2020.

Der er ikke en tilsvarende aftale vedrørende ydelsesforbruget i 2021.

2. Gennemsnitsudgift pr. patient i 2020
Sundhedsstyrelsens retningslinjer om begrænsning af aktivitet i sundhedssektoren i marts til maj 2020 betød, at fysioterapeuten kun skulle tage imod patienter, hvor hensynet til behandling af patienten vejede tungere end smitterisikoen ved at gennemføre behandlingen. Dette betød overordnet set, at den samlede aktivitet i fysioterapipraksis var stærkt begrænset i disse måneder. Men retningslinjen betød, at der var forskel på, hvor meget klinikkerne begrænsede deres aktivitet.

Det er svært efterfølgende at bedømme, at den ene praksis har været mere ”korrekt” end den anden. Men overordnet set er den gennemsnitlige udgift pr. patient faldet i alle regioner.

Det har den betydning for kontrolstatistikken i 2020, at en klinik, som ikke har begrænset sin aktivitet lige så meget som gennemsnittet af klinikker i regionen har gjort, kan komme til at ligge over undersøgelsesgrænsen for kontrolstatistikken (som jo opgør, hvor meget den gennemsnitlige udgift pr. patient på klinikken afviger i procent fra den gennemsnitlige udgift pr. patient i regionen) selvom den gennemsnitlige udgift pr. patient på klinikken ikke er steget i kr.

Ligeledes kan fysioterapeuter, som havde en højestegrænse i 2020 (som var det sidste år, hvor højestegrænser var gældende på ydernummerniveau), komme til at overskride deres højestegrænse i 2020, selvom udgiften pr. patient er faldet i kr.

RLTN har oplyst, at regionerne samstemmende har sagt, at de vil foretage konkrete vurderinger i de tilfælde, hvor der sker en overskridelse af en eksisterende højestegrænse gældende for 2020. Endvidere har RLTN oplyst, at regionerne for så vidt angår vurderingen af kontrolstatistikken for 2020 vil se konkret på 2020 i forhold til coronarelaterede forhold i forbindelse med den sædvanlige høringsproces jf. overenskomstens § 45.

Det sker

26. januar 2021

Danske Fysioterapeuter skriver til de fysioterapeutiske medlemmer i samarbejdsudvalgene om, hvilke hensyn der bør tages, når samarbejdsudvalgene skal vurdere klinikkernes kontrolstatistikker for 2020.

14. december 2020

Danske Regioner udsender OK-Nyt til regionerne om, at der skal tages hensyn til coronarelaterede forhold vedr. forbruget af normalbehandlinger til patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom i 2020. Endvidere suspenderes opgørelsen af forbruget i forhold til højestegrænsen i 2020 for de fysioterapeuter, som allerede har fået fastsat en højestegrænse for antal normalbehandlinger til patienterne i denne gruppe.

7. december 2020

RLTN melder efter drøftelser med regionerne tilbage, at der ikke blandt regionerne var fuld opbakning til den model, som Danske Fysioterapeuter har foreslået den 1. oktober, og at der derfor ikke er opbakning til at ændre noget i håndteringen af kontrolstatikken.

Regionerne har dog samstemmende sagt, at de vil foretage konkrete vurderinger i de tilfælde, hvor der sker en overskridelse af en eksisterende højestegrænse.

For så vidt angår nye højestegrænser vil der være den sædvanlige høringsproces jf. overenskomstens § 45, og her er det RLTN’s indtryk, at regionerne også vil se konkret på 2020 i forhold til coronarelaterede forhold.

1. oktober 2020

Danske Fysioterapeuter retter henvendelse til RLTN. Baggrunden for henvendelsen er, at seneste opgørelse for januar-juli 2020 viser, at udgiften pr. patient hidtil i året ligger væsentligt under sidste år. Dette skyldes frem for alt ekstraordinært lav aktivitet i marts, april og maj, hvor Sundhedsstyrelsens retningslinjer om begrænsning af aktiviteten var gældende (fysioterapeuten skulle kun tage imod kritiske patienter, hvor hensynet til behandling af patienten vejede tungere end smitterisikoen).

Danske Fysioterapeuter hører nu, at der er forskelle på, hvordan klinikkerne har tolket denne retningslinje. Nogle har begrænset aktiviteten meget, og andre har kun begrænset aktiviteten lidt. Det betyder, at der for 2020 kan være store forskelle på, hvad gennemsnitsudgiften på ydernummeret eller klinikken bliver i 2020. Danske Fysioterapeuter mener ikke, at overenskomstens parter eller kontrolstatistikudvalgene ude i regionerne kan afgøre, om det ene har været mere korrekt end det andet.

Dette rejser to problemstillinger:

1. Højestegrænser, som har været gældende i 2020
I 2020 er der for sidste gang en række højestegrænser gældende på ydernummerniveau. Højestegrænser fastsættes ikke som et beløb, men som en procentuel afvigelse fra det enkelte års regionsgennemsnit. En fysioterapeut, som har haft relativ høj aktivitet under corona (i forhold til andre fysioterapeuter), vil således kunne opleve at overskride sin højestegrænse for 2020, fordi den gennemsnitlige udgift pr. patient i regionen bliver væsentligt lavere end normalt, og fordi højestegrænsebeløbet for 2020 derfor vil blive væsentligt lavere end for 2019.

Danske Fysioterapeuter foreslår derfor, at det meldes ud til regionerne, at overskridelse af højestegrænser særligt vedr. 2020 kun kan føre til et tilbagebetalingskrav, hvis beløbet for højestegrænsen som det var i 2019 i kr. er overskredet.

2. Vurdering af kontrolstatistik vedr. 2020
I 2020 vil der være forskel på den gennemsnitlige udgift pr. patient på klinikkerne alt afhængigt af, hvilken aktivitet klinikken har haft under corona. Dette vil gøre det tilfældigt, hvilke klinikker der ligger over undersøgelsesgrænsen. Det giver ikke mening at fastsætte højestegrænser, der gælder fremadrettet på dette grundlag.

Danske Fysioterapeuter foreslår derfor, at det i OK-Nyt meldes ud til regionerne, at undersøgelse af klinikkers ydelsesforbrug særligt vedr. 2020 kun sker, hvis den gennemsnitlige udgift på klinikken overskrider undersøgelsesgrænsen, som den var i 2019 i kr.

2. april 2020

RLTN erklærer sig enig i Danske Fysioterapeuters forslag.

2. april 2020

Danske Fysioterapeuter foreslår RLTN, at kontrolstatistikudvalget særligt vedr. kontrolstatistikken for 2020 kan fravælge at høre de fysioterapeuter, der overskrider den særlige grænse for patienter uden svært fysisk handicap, eller eventuelt kan kontrolstatistikudvalget vælge at sætte en højere grænse.

Endvidere foreslår Danske Fysioterapeuter, at for fysioterapeuter, der eventuelt allerede har fået en højestegrænse vedr. antal normalbehandlinger for patienter uden svært fysisk handicap, suspenderes opgørelsen af højestegrænsen vedr. ydelserne i 2020.

Baggrunden for forslaget er, at indsatsen til patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom skal foregå på hold, dog er individuel behandling ikke udelukket.

Ifølge overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi skal regionen høre klinikken, hvis kontrolstatistikken viser, at antallet af normalbehandlinger til patienter uden svært fysisk handicap gennemsnitligt er større end 4. De praktiserende fysioterapeuter skal i foråret 2020 ifølge Sundhedsstyrelsen foretage en vurdering for de enkelte patienter af, hvad der vejer højest: hensynet til patientens behandlingsbehov eller risikoen for covid 19-smitte.

Det betyder, at det i en periode vil være et begrænset antal patienter, der vil være i behandling ved fremmøde på klinikkerne. Det betyder, at det kan være vanskeligt at samle et hold. Endvidere kan behandling på hold øge smitterisikoen.

Parterne bør derfor være opmærksomme på, at det under corona kan være svært at gennemføre behandlingen som holdtræning for patienter uden svært fysisk handicap, og at patienterne derfor i denne periode i øget grad vil blive behandlet individuelt.

Dette vil i 2021 føre til et øget antal høringer af klinikker vedr. grænsen på 4 normalbehandlinger. Hvis fysioterapeuten giver ovennævnte forklaring, vil kontrolstatistikudvalget/samarbejdsudvalget formentlig nå frem til, at forklaringen tages til efterretning.