Vaccination af fysioterapeuter mod covid-19

Se retningslinjer for vaccination mod covid-19 og organisering af vaccinationsprogrammet.

Her kan du følge med i, hvad Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud af retningslinjer og organisering af vaccinationsprogrammet for covid-19.

Du kan også læse de henvendelser, som vi har sendt til styrelserne på baggrund af de spørgsmål, som vi har fået fra jer.

Det sker

Danske Fysioterapeuter er løbende i kontakt med myndighederne for at få gældende retningslinjer for vaccincation mod covid-19 præciseret i forhold til fysioterapeuter.

16. april 2021

I dag deltog Danske Fysioterapeuter i et møde i Sundhedsstyrelsen sammen med en lang række fag- og brancheorganisationer inden for sundheds-, ældre og socialsektoren.

Mødet var indkaldt for at informere om vaccinationsplanen for personale i målgruppe 4 samt give organisationerne mulighed for at byde ind med kommentarer.

Efter mødet meldte styrelsen ud, at de skal have tid til at tid til at indarbejde de mange kommentarer, som fremkom på mødet og at der derfor ikke vil blive meldt en plan ud før i næste uge.

15. april 2021

Danske Fysioterapeuter modtog i går aftes en invitation til et informations- og dialogmøde i Sundhedsstyrelsen fredag den 16. april i forlængelse af udmelding om stop for AstraZeneca vaccinen.

På mødet den 16. april vil Sundhedsstyrelsen uddybe processen og beslutningen, og der vil være mulighed for at kommentere og stille spørgsmål til, hvilken betydning det får for vaccination i målgruppe 4.

Der vil blive kommunikeret igen her, når vi kender Sundhedsstyrelsens udmeldinger.

12. marts 2021

Sundhedsstyrelsen meldte i går ud, at man ville pausere vaccination med Astra-Seneca i 14 dage, mens lægemiddelmyndighederne undersøger indberetningerne af tilfælde blodpropper. Styrelsen understreger, at der ikke er dokumenteret en kausal sammenhæng mellem vaccinen og tilfældene, men det er nødvendigt at undersøge mistanken nærmere.

Alle tider til vaccination med AstraZeneca de kommende 14 dage vil automatisk blive aflyst, det gælder både 1. og 2. stik.

Personer, der er blevet vaccineret for mindre end 14 dage siden, vil få et brev i e-boks fra lægemiddelstyrelsen med information om, hvad man skal være opmærksom på. Personer, der får deres tid aflyst, får brev i e-boks fra SSI.

Hvis man som frontpersonale på 65 år eller derover har tid til vaccination med en mRNA-vaccine, kan man fortsat blive vaccineret som planlagt.

Styrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke præcis sige, hvornår man som frontpersonale under 65 år kan blive vaccineret – det vil afhænge af revurderingen af AstraZeneca, som ligger i uge 12. Hvis vaccinationen med AstraZeneca genoptages, vil man få mulighed for at bestille en tid senere. Hvis vaccinationen ikke genoptages, er det forventningen, at frontpersonale i stedet vil blive tilbudt vaccination med udgangspunkt alene i deres alder.

Dette betyder også, at den opsamlingsrunde, som styrelsen tidligere har annonceret, afventer yderligere afklaring.

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside findes et ark med spørgsmål og svar samt et notat med nærmere beskrivelse af pauseringen.

Danske Fysioterapeuter henviser til Sundhedsstyrelsen for spørgsmål vedr. pauseringen af vaccinationen.

5. marts 2021

Statens Seruminstitut oplyser, at de regner med at udsende invitationer i dag og på mandag til dem, som står på de lister, der er modtaget og kan læses automatisk.

Statens Seruminstitut oplyser endvidere, at en del af de modtagne mails ikke kan læses automatisk. Disse vil blive håndteret manuelt i den kommende uge, hvorefter der udsendes invitationer.

1. marts 2021

Sundhedsstyrelsen oplyser, at ansatte på de indsendte vaccinationslister, som er over 65 år, vil blive tilbudt en mRNA vaccine. Det sker automatisk ved aldersdifferentiering hos Statens Seruminstitut.

Det vil sige, at medarbejdere over 65 år ikke vil få tilbudt en AstraZeneca vaccine i første omgang ligesom de andre medarbejdere, men i stedet vil blive tilbudt en vaccine fra Pfizer.

Det betyder, at der kan være forskel på, hvornår man får besked om, at man kan bestille tid til en vaccine, selvom man har stået på den samme liste.

26. februar 2021

Sundhedsstyrelsen har i dag meldt ud, at muligheden for at indsende cpr.nr. via excel-skabelonen ophører fredag den 5. marts. Efter den dag vil det ikke længere være muligt at sende lister ind per mail. I stedet bliver der mulighed for en løbende opsamling, så nyt personale, der falder inden for kriterierne, kan tilbydes vaccination. Nærmere information om dette følger inden for nogle uger.

Endvidere minder Sundhedsstyrelsen om, at kriterierne, der uddybes i notatet Afgrænsning og visitation af målgruppe 4 for personale uden for kommunalt og regionalt regi, herunder praksisområder og øvrig sektor, skal følges og tolkes restriktivt. Der skal være helt særlige årsager til inklusion i målgruppe 4 og dermed vaccination før ældre personer og andre, der er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de smittes. Det betyder også, at Sundhedsstyrelsen ikke anser arbejde med børn som en væsentlig risikofaktor.

25. februar 2021

Danske Fysioterapeuter deltog i går i et møde i Sundheds- og Ældreministeriet, hvor også Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut deltog for at give en status på vaccination af gruppe 4.

På mødet fortalte Sundhedsstyrelsen, at målgruppen, som prioriteres til vaccination i gruppe 4 nu, er den samme på tværs af sektorer – kommune, region og praksis.

Afgørende for at blive vaccineret nu er, at man varetager funktioner, hvor man har tæt, fysisk kontakt til borgere/patienter, at man arbejder med patienter/borgere, som er i risiko for et svært forløb med corona (ældre eller borgere med svær sygdom), eller at man varetager en særlig kritisk funktion, som ikke kan erstattes af en anden.
Det er alene personer, som opfylder disse kriterier, som vaccineres nu. Resten tilbydes vaccine senere.

Særligt for den private sektor gælder, at muligheden for at melde CPR ind via den nuværende løsning ophører om en uges tid. Det sker for at undgå misbrug. Herefter vil der komme et opsamlingsheat, hvor man kan melde ind igen. Myndighederne melder ud før registreringsmuligheden lukker.

Man skal kun lade sig registrere, hvis man aktuelt lever op til kriterierne. Ikke hvis man gør om uger eller måneder. Derfor opsamlingsheatet.

Myndighederne forventer at kunne gennemføre vaccinationerne af gruppe 4 i de kommende par uger. Det er uden betydning, at fx gruppe 5 er inviteret til vaccination, da gruppe 5 visiteres til andre vacciner og indmeldes i et andet system. Ventetiden skyldes ustabile vaccineleverancer.

Det gælder for hele gruppe 4, at de visiteres til en Astra Seneca vaccination. Det vil ikke ændre sig, hvis man venter eller hvis man takker nej. Hvis man takker nej nu, kan myndighederne ikke garantere, at man får et nyt tilbud, med forbehold for, at myndighederne endnu ikke har overblik over vaccination af gruppe 10-12.

En visitation til vaccination bliver ikke for gammel. Den venter blot på at blive aktiveret.

Endelig meldte myndighederne ud, at vaccination aktuelt ikke ændrer på anbefalinger vedr. brug af værnemidler for nuværende. Heller ikke på de andre anbefalinger om smitteforebyggelse i sundheds- ældre og socialsektoren.

23. februar 2021

Danske Fysioterapeuter har modtaget mange henvendelser om, hvorvidt den udmeldte tidsramme for vaccination af gruppe 4 i uge 8-9 holder. Det spørgsmål har vi sendt videre til Sundhedsstyrelsen, da det er dem, som er ansvarlige for udrulningen af vaccinationskalenderen.
Når vi hører nyt, vil det blive kommunikeret her på siden.

22. februar 2021

Statens Serum Institut oplyser, at fysioterapeuten modtager en mail automatisk, hvis der er problemer med den fremsendte vaccinationsliste, men ikke modtager en kvittering, hvis det er gået godt. Fysioterapeuterne vil modtage en invitation til vaccine i deres E-boks, sandsynligvis i denne uge.

Statens Serum Institut oplyser desuden, at vaccinationslisten også kan sendes sikkert via fysioterapeutens private E-boks.

19. februar 2021

Statens Serum Institut (SSI) bekræfter en vejledning om, hvordan man kan gemme og sende vaccinationslisten, hvis man ikke har officepakken med excel. Vejledningen (opdateret d.d.) om dette er indarbejdet i den tekniske vejledning.

18. februar 2021

Statens Serum Institut oplyser, at der i dag er etableret en løsning, så fysioterapeuter kan sende vaccinationslister sikkert via virksomhedens e-Boks.

Det vil sige, at man fra virksomhedens e-Boks under offentlige myndigheder kan fremsøge Statens Serum Institut og vælge postkassen COVIDVACPRIVAT til brug for sikker fremsendelse af vaccinationslisterne.

Der er udarbejdet en teknisk vejledning til brug under udfyldelse af vaccinationslisterne. 

17. februar 2021

Sundhedsstyrelsen har udsendt præciseringer til notat fra den 16. februar vedrørende vacciner for sundhedspersoner i målgruppe 4 i praksissektoren. Præciseringer kan læses her.

16. februar 2021

Danske Fysioterapeuter har netop modtaget materiale fra Sundhedsstyrelsen vedrørende vacciner for sundhedspersoner i målgruppe 4 i praksissektoren.

Der bliver sendt en direct mail ud til hele praksissektoren med information.

15. februar 2021

Danske Fysioterapeuter har endnu ikke modtaget materialet fra Sundhedsstyrelsen vedr. vacciner for sundhedspersoner i praksissektoren. Vi ved, at styrelsen arbejder på højtryk med at få det klart, men de kan på nuværende tidspunkt ikke sige præcis, hvornår det kommer.
Opdateret kl. 16:34

12. februar 2021

Danske Fysioterapeuter har i eftermiddag deltaget i møde i Sundhedsstyrelsen om registrering af klinikker og selvstændige. Sundhedsstyrelsen har lovet, at der på mandag kommer information om, hvorledes klinikker (herunder ansatte på klinikker) og selvstændige skal registrere sig til vaccination. Det skal ske til Statens Serum Institut.

Da der fortsat er begrænsede vacciner, vil der ske en prioritering i forhold til, om man behandler borgere i særligt øget risiko (ældre, sygdomme og tilstande, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19) og har funktioner der indebærer tæt fysisk kontakt.

Vi melder ud her på siden på mandag, så snart vi har nyt fra styrelsen.

28. januar 2021

Danske Fysioterapeuter har henvendt sig til Sundhedsstyrelsen om udfordringer i den praktiske implementering af registreringsmodeller for vaccine i den i fysioterapeutiske praksissektor.

Danske Fysioterapeuter opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at behandlerstedsregistret bruges til formålet, både hvad angår de selvstændige og de ansatte på klinik, herunder hjælpepersonale og kliniksekretærer.

14. januar 2021

Danske Fysioterapeuter deltager i orienteringsmøde i Sundhedsstyrelsen.

Alt personale i sundheds- og plejesektoren vil være blevet tilbudt vaccination inden april måned. Se Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender.

13. januar 2021

Sundhedsstyrelsen har svaret Danske Fysioterapeuter, at fysioterapeuter, som en gruppe med tæt patientkontakt, er i særlig risiko for smitte og derfor skal prioriteres højt i vaccinationsindsatsen. Det gælder også praktiserende fysioterapeuter.

Dog har vaccinationsdoserne i de første uger været så få, at de er blevet meget stramt prioriteret for at forhindre alvorlig sygdom og død. Derfor er kun en udvalgt gruppe af personale på blandt andet plejehjem og akut- og intensivafdelinger blevet tilbudt vaccination.

Sundhedsstyrelsen erkender, at der er behov for yderligere afklaring af privatpraktiserende sundhedspersoners visitation til vaccination. Der arbejdes på sagen og styrelsen informerer, så snart det er afklaret.

På styrelsen hjemmeside meldes det løbende ud, hvilke målgrupper der prioriteres som de næste til vaccination.

8. januar 2021

Danske Fysioterapeuter har over for Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen rejst en række udfordringer og bekymringer omkring vaccinationer af fysioterapeuter mod covid-19.

Dels det forhold, at vi har hørt fra regionerne, at vacciner til frontpersonale formindskes. Dels de særlige udfordringer der er for praktiserende fysioterapeuter. For praktiserende fysioterapeuter handler det både om at blive prioriteret til vaccination som hvor og hvordan de kan lade sig registrere til vaccination, på linje med ansatte i kommuner og regioner.

4. januar 2021

Danske Fysioterapeuter kontakter Sundhedsstyrelsen for at gøre opmærksom på, at mange praktiserende fysioterapeuter udfører hjemmebehandlinger af svage patienter i egen bolig, herunder ældre i plejebolig. Det kan udgøre en særlig risikosituation, som bør vægtes, når der prioriteres hvem der skal vaccineres.

Desuden stilles spørgsmål til, hvordan praktiserende fysioterapeuter bliver visiteret til vaccination, når der fremgår at det skal ske via arbejdsgiver.

18. december 2020

Danske Fysioterapeuter deltager i orienteringsmøde i Sundhedsstyrelsen.

30. november 2020

Danske Fysioterapeuter deltager i orienteringsmøde i Sundhedsstyrelsen.

 

Del eller udskriv siden
15 kommentarer

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656