Værnemidler og hygiejne i fysioterapi

Se retningslinjer for værnemidler og hygiejne i forbindelse med fysioterapeutisk behandling.

Her kan du følge med i, hvad Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud af retningslinjer om værnemidler og hygiejne.

Du kan også læse de henvendelser, som vi har sendt til styrelserne på baggrund af de spørgsmål, som vi har fået fra jer.

Del gerne dine erfaringer og gode råd og ideer til hvordan I på jeres arbejdsplads har håndteret anbefalingerne om værnemidler og hygiejne.

Det sker

Danske Fysioterapeuter er løbende i kontakt med styrelser og ministerier for at få gældende retningslinjer og anbefalinger præciseret i forhold til værnemidler og hygiejne i fysioterapi.

1. februar 2022

Alle restriktioner bortfalder pr. 1. februar 2022.

Der kan fortsat være steder, hvor der stilles krav om mundbind eller visir for bl.a. at beskytte de ældre og sårbare. Der kan derfor fortsat være ordninger med opfordring til krav om brug af mundbind eller visir for besøgende og ansatte på sociale tilbud med sårbare beboere/brugere og på plejehjem og sygehuse.

Det er op til ledelsen på det enkelte plejehjem at fastsætte, om der gælder krav om mundbind eller visir.

13. december 2021

Vi har fra Sundhedsministeriet modtaget brev med orientering om rammer for krav om brug af mundbind m.v. hos praktiserende fysioterapeuter og i kommunale genoptræningstilbud:

”Den 26. november 2021 er der indført krav om brug af mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndteringen af covid-19. De gældende regler fremgår af bekendtgørelse nr. 2219 af 8. december.

Der er rejst spørgsmål ved kravet om brug af mundbind m.v. for borgere og patienter i forbindelse med udøvelse af genoptræningsaktiviteter såvel i kommunalt og regionalt regi som hos praktiserende fysioterapeuter.

Ministeriet skal på den baggrund gøre opmærksom på, at bekendtgørelsens §§ 3-5 oplister nogle undtagelser til kravet om mundbind. Undtaget er således bl.a. borgere og patienter under udøvelse af træningsaktivitet hos fysioterapeut og i kommunale genoptræningsfaciliteter, jf. § 3, nr. 1, og patienter i genoptræningsforløb på sygehuse m.v., jf. § 3, nr. 4. Det vil sige, at borgere ikke behøver bære mundbind under selve træningen, men skal bære mundbind når de færdes i træningscenteret, til og fra træning eller fx skal til en samtale eller anden ikke-fysisk krævende undervisning i træningscenteret.

Undtaget er også personer, der har en anerkendelsesværdig årsag til at fjerne mundbindet helt eller delvist, jf. § 5. Dette kan fx være, hvis en instruktør på et træningshold selv udfører øvelserne og dermed får pulsen op på en måde, hvor mundbindet giver vejrtrækningsbesvær.”

Læs mere i Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19

29. november 2021

Epidemiudvalget har besluttet, at mundbind eller visir genindføres i sundhedsvæsenet med virkning fra mandag den 29. november 2021.

Kravet gælder for besøgende, patienter og medarbejdere på offentlige og private sygehuse og klinikker, praksissektoren og kommunale sundhedstilbud.

Derudover har Epidemiudvalget besluttet, at varigheden for test i coronapasset forkortes til 48 timer for en antigentest og 72 timer for en PCR-test. Dette træder også i kraft den 29. november.

Se en samlet oversigt over reglerne.  

Se også Sundhedsstyrelsens gennemgang af dokumentation og sundhedsfaglige anbefalinger om brug af mundbind 

Man er som personale undtaget fra at bære mundbind, når man opholder sig bag afskærmning eller i lukket personalerum, hvor kun personaler må komme.

Patienterne, der træner er undtaget fra at bære mundbind.

Andre undtagelser er f.eks. ved indtagelse af mad, hvis mundbindet giver vejrtrækningsbesvær osv.

Læs paragraf 3 i Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19.

14. juni 2021

Sundhedsstyrelsen har mandag morgen sendt nyhed med nye anbefalinger om borgernes og personalets brug af mundbind og værnemidler i sundhedsvæsenet og ældreplejen. Anbefalingerne gælder fra 14. juni.

Fremover anbefales brug af mundbind til patienter, der har symptomer, der kan være tegn på covid-19, til alle der skal testes for covid-19 og på enkelte steder på sygehuse og i almen praksis.

Personalet i sundhedsvæsenet og ældreplejen kan tilsvarende fra mandag d. 14. juni gå tilbage til at anvende værnemidler i overensstemmelse med de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer.

Så I kan gå tilbage til de hygiejneregler, I kender fra før corona: Vaske hænder når synligt snavsede, spritte hænder og rengøre briks mellem hver patient, korte ærmer, minus ringe, ure og værnemidler ved særlige smittefarlige tilstande mv.

Generelle krav om afstand gælder stadig, herunder mindst 1 meters afstand mellem personer i det offentlige rum, og gerne 2 meters afstand når det er muligt. Det anbefales desuden at der altid holdes 2 meters afstand i særlige situationer, hvor der er øget risiko for smittespredning eller for personer i øget risiko for alvorlige sygdomsforløb.

11. juni 2021

Vi har i dag spurgt i Sundhedsstyrelsen og har fået at vide, at der i starten af kommende uge kommer anbefalinger om værnemidler i sundhedsvæsen og ældresektor. Vi skriver her på siden, så snart vi hører fra Sundhedsstyrelsen.

10. juni 2021

Så kom der nyt om krav om mundbind i sundhedsvæsenet.

I sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der en række situationer, hvor personale og patienter fortsat bør bruge mundbind.

Sundhedsstyrelsen vil derfor opdatere retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds-, ældre- og socialsektoren.

Vi ved endnu ikke hvornår de opdaterede retningslinjer kommer, men skriver her så snart Sundhedsstyrelsen melder ud.

Sundhedsstyrelsen anbefaler gradvis udfasning af brug af mundbind

10. juni 2021

Så kom den nye aftale om lempelse af restriktioner. Krav om mundbind ophæves fra 14/6, men det er uklart, om det også gælder sundhedsvæsenet. Vi har bedt ministeriet om en præcisering af dette.

Der er fortsat krav om coronapas i fitness indtil 1/9, men der kræves alene stikprøvekontrol fra 1/8. Ydermere forlænges coronapasset til at gælde 96 timer fra 1/7.

20. maj 2021

Danske Fysioterapeuter har spurgt Sundhedsstyrelsen om fortsat brug af mundbind i sundhedsvæsenet i takt med at flere og flere bliver vaccineret.

Sundhedsstyrelsen har svaret, at der gælder på nuværende tidspunkt fortsat krav om brug af mundbind som det fremgår af Bekendtgørelse BEK nr 862 af 08/05/2021.

Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende Anbefalinger til vaccinerede personer. Det vurderes løbende, hvor og hvornår det er muligt at lempe på restriktioner for færdigvaccinerede personer. Sundhedsstyrelsen skriver, at de er opmærksomme på, at der nogle steder i sundhedsvæsenet er et ønske om, at gældende regler for værnemidler tages op til revision.

12. maj 2021

Fra den 13. maj træder ny bekendtgørelse i kraft om krav om mundbind. Krav om mundbind i sundhedsvæsenet er forlænget til den 10. juni 2021.

Borgere og patienter bliver undtaget fra krav om mundbind under udøvelse af træningsaktiviteter hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunale genoptræningsfaciliteter. (Tilføjelse af § 3, stk. 1, nr. 3).

For hospitalerne er der ingen ændringer.

Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19 (retsinformation.dk)

23. marts 2021

Vi får en del henvendelser om patienter fortsat skal bruge mundbind ved indendørs træning på hold. Også der hvor man godt kan holde afstand.
Sundheds- og Ældreministeriet har i svar d. 12. marts oplyst, at der fortsat er krav om brug af mundbind m.v. i bl.a. sundhedsvæsenet.

Bekendtgørelser der er udstedt med hjemmel i den tidligere epidemilov er fortsat gældende, indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af den nye epidemilov.

6. januar 2021

Sundhedsstyrelsens retningslinje for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om covid-19, er blevet opdateret.

Retningslinjen er suppleret med de midlertidige lovkrav om brug af mundbind på sundheds- og ældreområdet og beskriver relevante opmærksomhedspunkter som medarbejder og arbejdsgivere skal have fokus på ved brug af ansigtsværnemidler.

Retningslinjerne er rettet mod Sundheds- og ældreområdet, samt visse dele af socialområdet. 

19. november 2020

Der er kommet ny bekendtgørelse, som skærper brug af mundbind og visirer. Alle personaler, patienter og besøgende skal nu bære mundbind eller visir, når man er indenfor i et lokale på sygehuset, klinikken, kommunale sundhedstilbud, på plejehjemmet mv. Kravet gælder uanset, om man kan holde afstand eller ej.

For anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet er krav om brug af mundbind eller visir en ledelsesbeslutning.

Undtaget fra krav om mundbind eller visir er indlagte patienter, borgere i plejebolig, borgere på midlertidig ophold på aflastningspladser mv. samt personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Medarbejdere som opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere har adgang, behøver ikke bære mundbind eller visir.

Mundbind eller visir kan fjernes ved et ”anerkendelsesværdigt formål”, f.eks. ved spisning, medicinindtag. Ligesådan kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

26. oktober 2020

I perioden fra 26. oktober til 22. november er forsamlingsforbuddet sænket til 10 personer. Dette gælder imidlertid ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. Det betyder, at det fortsat er muligt at gennemføre fysioterapeutiske holdtræninger – herunder ridefysioterapi – med mere end 10 personer til stede. Læs mere på coronasmitte.dk: ”Gælder reglerne om forsamlinger også på sygehuse eller lignende?”.

Træningscentre og træningsfaciliteter må holde åbent, men skal overholde kravene til indretning af lokaler, som offentligheden har adgang til. Det vil sige kravet om 4 kvadratmeter pr. person samt brug af mundbind eller visir på de dele af centret, hvor der er offentlig adgang fx receptions- og venteområder. 

På den fælles myndighedsside coronasmitte.dk findes veludbyggede FAQ'er, som beskriver hvordan de nye udmeldinger skal forstås og hænger sammen. 

Det kan også anbefales, at orientere sig her på Kulturministeriets hjemmeside, som sports- og fritidsliv hører under. 

Specifikt om mundbind
Fra den 29. oktober indføres krav om brug af mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet. Det er dermed en skærpelse i forhold til tidligere, hvor det var en anbefaling samt at kravet nu også gælder for patienterne.

Kravet gælder alle steder med offentlig adgang, herunder receptionsområder og venteværelser.

Danske Fysioterapeuter har kontaktet Sundhedsstyrelsen for at høre, om der er nye konkrete retningslinjer for sundhedsvæsenet på vej.

19. oktober 2020

Statens Serum Institut har udarbejdet en FAQ til sundhedsprofessionelle (se nederst på siden), hvori det blandt andet er uddybet hvilke rengøringsmidler, der anbefales samt hvilke hånddesinfektionsmidler, der er godkendt til bekæmpelse af virus.

FAQ’en er et supplement til Statens Serum Insituts infektionshygiejniske retningslinjer specifikt i relation til covid-19.

28. september 2020

Nu er der kommet en opdatering af retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen. Se nyhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

24. september 2020

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke publiceret opdaterede retningslinjer for brug af værnemidler i sundhedsvæsenet. Derfor er det fortsat retningslinjerne dateret den 30. juni, som er gældende. 

21. september 2020

I forlængelse af pressemødet fredag, hvor mundbind bl.a. hos praktiserende læger blev nævnt, har Danske Fysioterapeuter fulgt op med Sundhedsstyrelsen vedr. hvad gælder for fysioterapeuter og hvornår de opdaterede retningslinjer er klar.

Sundhedsstyrelsen har søndag aften svaret, at indtil andet er meldt ud, gælder retningslinjerne dateret den 30. juni fortsat. De opdaterede og reviderede retningslinjer forventes at udkomme først på ugen.

17. september 2020

Danske Fysioterapeuter deltog i et møde i Sundhedsstyrelsen vedr. opdatererede retningslinjer for værnemidler i hele sundheds- og ældresektoren samt i indsatser overfor socialt udsatte. Foruden Danske Fysioterapeuter deltog en række andre sundhedsorganisationer.

Vi ved, at Sundhedsstyrelsen arbejder på at uddybe retningslinjen på baggrund af de input og perspektiver, som kom op på mødet. Den endelige retningslinjer venter vi stadig på (opdateret 17. september kl. 15:30).

14. september 2020

I dag har vi fået at vide, at Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer om værnemidler er ved at være klar. Danske Fysioterapeuter og andre høringsparter er derfor inviteret til møde torsdag d. 17. september.

Formålet med mødet er, at aktørerne kan uddybe deres synspunkter om brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser over for socialt udsatte mv. inden offentliggørelse.

9. september 2020

Danske Fysioterapeuter modtager, sammen med de øvrige høringsparter på retningslinjer om værnemidler, en invitation fra Sundhedsstyrelsen til et møde om opdatering af retningslinjer for værnemidler. Mødet skulle afholdes fredag den 11. september, men udsættes, da Sundhedsstyrelsen ikke er klar med retningslinjerne.

Formålet med mødet er, at aktørerne kan uddybe deres synspunkter om brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser overfor socialt udsatte mv. inden offentliggørelse.

3. september 2020

Sundhedsstyrelsen melder tilbage, at høringen på de reviderede retningslinjer har vist, at der er brug for en yderligere proces. Sundhedsstyrelsen vender tilbage, når der er nyt i sagen.

27. august 2020

Danske Fysioterapeuter sender høringssvar til Sundhedsstyrelsen med input fra Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter, Sektionen for Arbejdsgiver, Sektionen af ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi.

I høringssvaret tilslutter foreningen sig fokus på forebyggelse af coronasmitte gennem øget brug af værnemidler. Endvidere påpeger foreningen det uhensigtsmæssige i, at fysioterapeuter i praksissektoren ikke kan blive testet for coronasmitte ”fast-track” samt at et øget brug af mask vil påføre praksissektoren en urimelig ekstraudgift.

26. august 2020

Danske Fysioterapeuter modtager udkast til ”Revideret retningslinje for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning af COVID-19 i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv.” i høring fra Sundhedsstyrelsen.

Høringsfristen er sat til den 27. august.

19. august 2020

Henvendelse til Sundhedsstyrelsens covid-sekretariat i lyset af det stigende smittetal og regionale udbrud og hvilke anbefalinger/retningslinjer gælde for fysioterapi, herunder krav om mundbind

Fysioterapeuter og især fysioterapeuter, som arbejder i praksissektoren, er ofte i tæt kontakt med patienterne under behandling. I de gældende retningslinjer står, at

”ved aktiviteter i sundhedsvæsenet, der indebærer tæt ansigt-til-ansigt kontakt i længere tid (mere end 15 min), kan der ud fra et forsigtighedsprincip etableres en barriere, enten ved at anmode patienten om at påføre sig maske (type I) eller ved at lægen/behandleren/praksispersonalet bærer heldækkende ansigtsvisir eller øjenbeskyttelse + maske (type II).”

Derfor giver det nye smittebillede anledning til en anbefaling om at etablere en barriere uanset og ikke som nu, at det kan ske ud fra et forsigtighedsprincip?

En yderligere problematik i forlængelse af dette er de praktiserende fysioterapeuter, som behandler patienter på plejecentre. De vil ikke underlagt ledelsen på plejecentret og dermed ikke underlagt den lokale ledelses ansvar. Kan vi forvente skærpede retningslinjer i disse behandlingssituationer?

Endelig er der spørgsmålet om særlige restriktioner for sundhedsprofessionelle i de geografiske områder, som er hårdest ramt aktuelt af covid-19 smitte. Kan man forestille sig, at dette også kommer til at gælde for den sundhedsfaglige aktivitet? Fx som anført ovenfor en opstramning i anbefalingerne vedr. værnemidler.

14. august 2020

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen på baggrund af flere spørgsmål fra praktiserende fysioterapeuter særligt i de byer med højt smittetal, om der er tanker omkring særlige restriktioner for sundhedsprofessionelle for at inddæmme smitten.

4. august 2020

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen, fordi det jo desværre ser ud som om der er stigning i antal smittede med corona. Den fysioterapeutiske praksissektor er bekymrede og spørger til, om der er nye anbefalinger på vej omkring værnemidler? Især omkring brug af mundbind.

26. juni 2020

Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. genindførsel af 7-dages ventetidsgaranti på genoptræning og brugen af tele- og videokonsultationer.

Det er ministeriets vurdering, at 7-dagesfristen under covid-19 godt kan overholdes i de tilfælde, hvor fysioterapeuten vurderer, at det er fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte patient, at det første møde foregår via video i stedet for fysisk fremmøde. Ministeriet gør samtidig opmærksom på, at det fremgår af vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (dateret 2. juli 2018), at det forudsættes, at der ikke blot er tale om et møde med en sundhedsperson, men en reel påbegyndelse af indsatsen.

 

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656