Værnemidler og hygiejne i fysioterapi

Se retningslinjer for værnemidler og hygiejne i forbindelse med fysioterapeutisk behandling.

Her kan du følge med i, hvad Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har meldt ud af retningslinjer om værnemidler og hygiejne.

Du kan også læse de henvendelser, som vi har sendt til styrelserne på baggrund af de spørgsmål, som vi har fået fra jer.

Del gerne dine erfaringer og gode råd og ideer til hvordan I på jeres arbejdsplads har håndteret anbefalingerne om værnemidler og hygiejne.

Det sker

Danske Fysioterapeuter er løbende i kontakt med styrelser og ministerier for at få gældende retningslinjer og anbefalinger præciseret i forhold til værnemidler og hygiejne i fysioterapi.

23. marts 2021

Vi får en del henvendelser om patienter fortsat skal bruge mundbind ved indendørs træning på hold. Også der hvor man godt kan holde afstand.
Sundheds- og Ældreministeriet har i svar d. 12. marts oplyst, at der fortsat er krav om brug af mundbind m.v. i bl.a. sundhedsvæsenet.

Bekendtgørelser der er udstedt med hjemmel i den tidligere epidemilov er fortsat gældende, indtil de ophæves eller afløses af nye regler fastsat i medfør af den nye epidemilov.

6. januar 2021

Sundhedsstyrelsens retningslinje for brug af værnemidler, når der ikke er påvist eller mistanke om covid-19, er blevet opdateret.

Retningslinjen er suppleret med de midlertidige lovkrav om brug af mundbind på sundheds- og ældreområdet og beskriver relevante opmærksomhedspunkter som medarbejder og arbejdsgivere skal have fokus på ved brug af ansigtsværnemidler.

Retningslinjerne er rettet mod Sundheds- og ældreområdet, samt visse dele af socialområdet. 

19. november 2020

Der er kommet ny bekendtgørelse, som skærper brug af mundbind og visirer. Alle personaler, patienter og besøgende skal nu bære mundbind eller visir, når man er indenfor i et lokale på sygehuset, klinikken, kommunale sundhedstilbud, på plejehjemmet mv. Kravet gælder uanset, om man kan holde afstand eller ej.

For anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet er krav om brug af mundbind eller visir en ledelsesbeslutning.

Undtaget fra krav om mundbind eller visir er indlagte patienter, borgere i plejebolig, borgere på midlertidig ophold på aflastningspladser mv. samt personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Medarbejdere som opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere har adgang, behøver ikke bære mundbind eller visir.

Mundbind eller visir kan fjernes ved et ”anerkendelsesværdigt formål”, f.eks. ved spisning, medicinindtag. Ligesådan kan mundbind eller visir fjernes helt eller delvist, hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

26. oktober 2020

I perioden fra 26. oktober til 22. november er forsamlingsforbuddet sænket til 10 personer. Dette gælder imidlertid ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. Det betyder, at det fortsat er muligt at gennemføre fysioterapeutiske holdtræninger – herunder ridefysioterapi – med mere end 10 personer til stede. Læs mere på coronasmitte.dk: ”Gælder reglerne om forsamlinger også på sygehuse eller lignende?”.

Træningscentre og træningsfaciliteter må holde åbent, men skal overholde kravene til indretning af lokaler, som offentligheden har adgang til. Det vil sige kravet om 4 kvadratmeter pr. person samt brug af mundbind eller visir på de dele af centret, hvor der er offentlig adgang fx receptions- og venteområder. 

På den fælles myndighedsside coronasmitte.dk findes veludbyggede FAQ'er, som beskriver hvordan de nye udmeldinger skal forstås og hænger sammen. 

Det kan også anbefales, at orientere sig her på Kulturministeriets hjemmeside, som sports- og fritidsliv hører under

Specifikt om mundbind
Fra den 29. oktober indføres krav om brug af mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet. Det er dermed en skærpelse i forhold til tidligere, hvor det var en anbefaling samt at kravet nu også gælder for patienterne.

Kravet gælder alle steder med offentlig adgang, herunder receptionsområder og venteværelser.

Danske Fysioterapeuter har kontaktet Sundhedsstyrelsen for at høre, om der er nye konkrete retningslinjer for sundhedsvæsenet på vej.

19. oktober 2020

Statens Serum Institut har udarbejdet en FAQ til sundhedsprofessionelle (se nederst på siden), hvori det blandt andet er uddybet hvilke rengøringsmidler, der anbefales samt hvilke hånddesinfektionsmidler, der er godkendt til bekæmpelse af virus.

FAQ’en er et supplement til Statens Serum Insituts infektionshygiejniske retningslinjer specifikt i relation til covid-19.

28. september 2020

Nu er der kommet en opdatering af retningslinjen fra Sundhedsstyrelsen. Se nyhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

24. september 2020

Sundhedsstyrelsen har endnu ikke publiceret opdaterede retningslinjer for brug af værnemidler i sundhedsvæsenet. Derfor er det fortsat retningslinjerne dateret den 30. juni, som er gældende. 

21. september 2020

I forlængelse af pressemødet fredag, hvor mundbind bl.a. hos praktiserende læger blev nævnt, har Danske Fysioterapeuter fulgt op med Sundhedsstyrelsen vedr. hvad gælder for fysioterapeuter og hvornår de opdaterede retningslinjer er klar.

Sundhedsstyrelsen har søndag aften svaret, at indtil andet er meldt ud, gælder retningslinjerne dateret den 30. juni fortsat. De opdaterede og reviderede retningslinjer forventes at udkomme først på ugen.

17. september 2020

Danske Fysioterapeuter deltog i et møde i Sundhedsstyrelsen vedr. opdatererede retningslinjer for værnemidler i hele sundheds- og ældresektoren samt i indsatser overfor socialt udsatte. Foruden Danske Fysioterapeuter deltog en række andre sundhedsorganisationer.

Vi ved, at Sundhedsstyrelsen arbejder på at uddybe retningslinjen på baggrund af de input og perspektiver, som kom op på mødet. Den endelige retningslinjer venter vi stadig på (opdateret 17. september kl. 15:30).

14. september 2020

I dag har vi fået at vide, at Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer om værnemidler er ved at være klar. Danske Fysioterapeuter og andre høringsparter er derfor inviteret til møde torsdag d. 17. september.

Formålet med mødet er, at aktørerne kan uddybe deres synspunkter om brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser over for socialt udsatte mv. inden offentliggørelse.

9. september 2020

Danske Fysioterapeuter modtager, sammen med de øvrige høringsparter på retningslinjer om værnemidler, en invitation fra Sundhedsstyrelsen til et møde om opdatering af retningslinjer for værnemidler. Mødet skulle afholdes fredag den 11. september, men udsættes, da Sundhedsstyrelsen ikke er klar med retningslinjerne.

Formålet med mødet er, at aktørerne kan uddybe deres synspunkter om brug af værnemidler i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser overfor socialt udsatte mv. inden offentliggørelse.

3. september 2020

Sundhedsstyrelsen melder tilbage, at høringen på de reviderede retningslinjer har vist, at der er brug for en yderligere proces. Sundhedsstyrelsen vender tilbage, når der er nyt i sagen.

27. august 2020

Danske Fysioterapeuter sender høringssvar til Sundhedsstyrelsen med input fra Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuter, Sektionen for Arbejdsgiver, Sektionen af ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi.

I høringssvaret tilslutter foreningen sig fokus på forebyggelse af coronasmitte gennem øget brug af værnemidler. Endvidere påpeger foreningen det uhensigtsmæssige i, at fysioterapeuter i praksissektoren ikke kan blive testet for coronasmitte ”fast-track” samt at et øget brug af mask vil påføre praksissektoren en urimelig ekstraudgift.

26. august 2020

Danske Fysioterapeuter modtager udkast til ”Revideret retningslinje for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning af COVID-19 i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv.” i høring fra Sundhedsstyrelsen.

Høringsfristen er sat til den 27. august.

19. august 2020

Henvendelse til Sundhedsstyrelsens covid-sekretariat i lyset af det stigende smittetal og regionale udbrud og hvilke anbefalinger/retningslinjer gælde for fysioterapi, herunder krav om mundbind

Fysioterapeuter og især fysioterapeuter, som arbejder i praksissektoren, er ofte i tæt kontakt med patienterne under behandling. I de gældende retningslinjer står, at

”ved aktiviteter i sundhedsvæsenet, der indebærer tæt ansigt-til-ansigt kontakt i længere tid (mere end 15 min), kan der ud fra et forsigtighedsprincip etableres en barriere, enten ved at anmode patienten om at påføre sig maske (type I) eller ved at lægen/behandleren/praksispersonalet bærer heldækkende ansigtsvisir eller øjenbeskyttelse + maske (type II).”

Derfor giver det nye smittebillede anledning til en anbefaling om at etablere en barriere uanset og ikke som nu, at det kan ske ud fra et forsigtighedsprincip?

En yderligere problematik i forlængelse af dette er de praktiserende fysioterapeuter, som behandler patienter på plejecentre. De vil ikke underlagt ledelsen på plejecentret og dermed ikke underlagt den lokale ledelses ansvar. Kan vi forvente skærpede retningslinjer i disse behandlingssituationer?

Endelig er der spørgsmålet om særlige restriktioner for sundhedsprofessionelle i de geografiske områder, som er hårdest ramt aktuelt af covid-19 smitte. Kan man forestille sig, at dette også kommer til at gælde for den sundhedsfaglige aktivitet? Fx som anført ovenfor en opstramning i anbefalingerne vedr. værnemidler.

14. august 2020

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen på baggrund af flere spørgsmål fra praktiserende fysioterapeuter særligt i de byer med højt smittetal, om der er tanker omkring særlige restriktioner for sundhedsprofessionelle for at inddæmme smitten.

4. august 2020

Henvendelse til Sundhedsstyrelsen, fordi det jo desværre ser ud som om der er stigning i antal smittede med corona. Den fysioterapeutiske praksissektor er bekymrede og spørger til, om der er nye anbefalinger på vej omkring værnemidler? Især omkring brug af mundbind.

26. juni 2020

Henvendelse til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. genindførsel af 7-dages ventetidsgaranti på genoptræning og brugen af tele- og videokonsultationer.

Det er ministeriets vurdering, at 7-dagesfristen under covid-19 godt kan overholdes i de tilfælde, hvor fysioterapeuten vurderer, at det er fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte patient, at det første møde foregår via video i stedet for fysisk fremmøde. Ministeriet gør samtidig opmærksom på, at det fremgår af vejledningen om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner (dateret 2. juli 2018), at det forudsættes, at der ikke blot er tale om et møde med en sundhedsperson, men en reel påbegyndelse af indsatsen.

 

Del eller udskriv siden
15 kommentarer

Kontakt

Gurli Petersen

Faglig konsulent
3341 4656