Dosis-respons mønstre for smertelindring med fysioterapi

Resumé af Jan M. Bjordals doktordisputats fra 2003.

Af Jan M. Bjordal, PT, PhD, Ass. Professor, Bergen University College.

Doktordisputats

”Validation of electrophysical agents in pain management by identification of their dose-response patterns”.

Resumé

I forbindelse med fremveksten av evidensbasert medisin, ble det publisert en rekke systematiske oversiktsartikler som gav inntrykk av at fysioterapi hadde ingen effekt på muskel- og skjelettsmerter. Avhandlingen tar for seg gyldigheten til et knippe av disse systematiske oversiktsartiklene, og konkluderer med at mangelfulle litteratursøk, inklusjon av studier med ineffektive doser, stor variasjon i vurdering av metodologisk kvalitet og manglende evaluering av dose og behandlingsprosedyre, begrenser deres vitenskapelige verdi. Funnene viste dessuten at det er behov for å modifisere vitenskapelige modeller for oversiktsartikler om fysioterapi gjennom innføring av en kvalitetsvurdering på behandlingsprosedyrer og dosering og en forenkling av den metodologiske evaluering av studier.

Avhandlingen består videre av studier som er nødvendige for å fastslå den optimale dose for lindring av smerter fra seneapparatet med laserbehandling, og smerter etter operasjon med strømbehandling. Gjennom en eksperimentell studie med strømbehandling på friske mennesker, viser avhandlingen en klar sammenheng mellom høy stimuleringsintensitet og smertelindrende effekt i form av heving av den mekaniske smerteterskel. På grunn av laserlysets begrensete penetrasjonsevne i biologisk vev, har en gjennomført ultralydsmålinger for å finne avstander fra hudoverflaten til kroppens sener. Dermed kan man beregne laserlysets energitap, og hva den optimale dose på hudoverflaten bør være.
Studien viste også at det er nødvendig å variere dosering av laserbehandling ut fra lokale anatomiske forhold, og  gir derfor en oversikt over optimale doser for de vanligste lokalisasjoner for senebetennelse.

I avhandlingens neste del viser en med to modifiserte meta-analyser at de antatte optimale doser for laser- og strømbehandling er signifikant mer effektive enn andre doser som har vært brukt i publiserte studier. Den gjennomsnittlige effekten av optimal laserbehandling er 32% bedre enn placebo etter 8 behandlinger over 2-4 uker, og dermed på høyde med steroidinjeksjoner og medikamenter. Optimal transkutan elektrisk nerve stimulering (TENS) med høyeste tolerable stimuleringsintensitet, elektrodeplassering rundt operasjonssåret og kontinuerlig stimulering, viste seg å redusere behovet for opioider og andre smertestillende medikamenter med 35% i den tidlige postoperative fase. En fordel med laser- og strømbehandling er at de har få og ubetydelige bivirkninger sammenlignet med farmakologiske intervensjoner.

Avgjørende faktorer i valget mellom fysioterapi og farmakologiske intervensjoner ved muskel- og skjelettsmerter bør derfor være vurdering av kostnader og tilgjengelighet, pasienters ønsker, risiko for bivirkninger og kronifisering, samt behandlerens kunnskap om optimal behandlingsprosedyre og dose.

Utgår fra:
Seksjon for Fysioterapivitenskap,
Institutt for samfunnsmedisinske fag
Disputas 23. mai 2003
Universitet i Bergen.

Doktorandens adresse:
Jan M. Bjordal
PT, PhD
Ass. Professor
Bergen University College,
Møllendalsveien 6
5009 Bergen
Norway
Tel.: +47 55 585663
Mob.: +47 91779832
Fax.: +47 55298364

Del eller udskriv siden