Krop, væren og mening

Susanne Rosberg har i sin ph.d.-afhandling fra 2000 undersøgt, hvilken betydning fysioterapeuters forståelse af kroppen har for behandlingen af mennesker med smerte- og stressrelaterede sygdomstilstande.


Læs afhandlingen "Kropp, varande och mening i ett sjukgymnastisk perspektiv"
Udvidet abstract af Susanne Rosbergs ph.d.-afhandling "Kropp, varande och mening i ett sjukgymnastisk perspektiv"
Kontakt Susanne Rosberg

Abstract af Susanne Rosberg

Svårdefinierade smärt- och spänningsproblem utgör ett stort samhällsproblem. Sjukvården har stora svårigheter att på ett fruktbart sätt förstå och hjälpa patienter med dessa hälsoproblem inom ramen för ett biomedicinskt perspektiv. Ett antagande som den här avhandlingen utgår från är att sjukgymnasters förståelse av kroppen och de möjligheter som ligger i den sjukgymnastiska behandlingen, skulle kunna vidga perspektivet på rehabilitering av människor med svårdefinierade smärt- och spänningsproblem.

Syftet med avhandlingen är utifrån detta att vidga perspektiven på kroppen och sjukgymnastik i rehabilitering av patienter med svårdefinierade smärt- och spänningsproblem. Utifrån syftet valdes en hermeneutisk och fenomenologisk ansats valdes i metoden. Erfarna sjukgymnaster filmades i sitt behandlingsarbete med patienter med svårdefinierbar smärt och spänningsproblematik. I dialoger med
de behandlande sjukgymnasterna genererades en förståelse av den sjukgymnastiska behandlingen utifrån filerna. Denna förståelse diskuterades i seminarier med sjukgymnasterna. En fenomenologisk analys gjordes för att få fram meningsstrukturen i förståelsen. Förståelsen har tolkats inom ramen för ett existentiellt- fenomenologiskt och socialt perspektiv.

Resultat: I sjukgymnasternas förståelse framträder patienternas funktionsproblem som en bristande förankring i kroppen. Konsekvensen av detta förstås som en bristande förmåga att relatera och skapa mening både i förhållande till sin livssituation och till sig själv. Genom att hjälpa patienten att förankra sig i sin kropp, ges patienten möjlighet att erfara och skapa mening i relationen mellan kropp och liv och därigenom vidga sina möjligheter att förhålla sig till sin livssituation. Den sjukgymnastiska behandlingen kan i detta förstås som en social process där mening skapas genom att patienten får erfara sig själv på nya sätt i samhandling med sjukgymnasten. Genom förståelsen av kroppen som existens, relation och mening, kan den sjukgymnastiska behandlingen ses som en överskridande möjlighet i tomrummet mellan medicinska och psykoterapeutiska behandlingsalternativ i rehabiliteringen av patienter med svårdefinierade smärt- och spänningsproblem.

Nyckelord: physiotherapy, practice, video, pain, psychosomatic, body awareness, phenomenology, lived body, meaning, symbolic interactionism.Del eller udskriv siden