Spørgsmål og svar til planlægning af fagligt program

Overvejer du at indsende forslag til det faglige program til Danske Fysioterapeuters fagkongres i 2022? Se ofte stillede spørgsmål - og bliv klædt på til at indsende forslag.

Prioriter klinisk anvendelighed

Fagkongressen adskiller sig fra den klassiske videnskabelige kongres på en rigtig god måde. Der er mange deltagere, som primært arbejder klinisk. Det betyder, at de inviterede foredragsholdere, som ikke kender til fagkongressen med fordel kan gøres opmærksom på det, så de kan overveje, hvilke formidlingsmæssige konsekvenser, det skal have. Opgaven med at instruere foredragsholdere kan med fordel varetages af moderatorer.

Kontakt ressourcepersoner fra relevante forskningsmiljøer så tidligt som muligt

De har masser af erfaring med f.eks. at skitsere et symposium, så det har en god rød tråd. De har ofte et bredt netværk og kan hjælpe med at kvalificere forslaget.

Tænk mangfoldighed i udvælgelse af oplægsholdere

Det gælder fx køn og baggrund (forsker, kliniker eller patient?).

Overvej potentielle interessekonflikter

Videnskabelige symposier, som handler om et specifikt stykke træningsudstyr med tilhørende dyr kursusrække, kan få det svært, når det endelig program skal sammensættes. Specielt uden angivelse af en potentiel interessekonflikt. Overvej derfor, om der er interessekonflikter forbundet med jeres forslag og angiv dem transparent, hvis de eksisterer.

 • Det er vigtigt, at sessionen har relevans for bredden. Både hvad angår forsknings- og praksismiljøer men også i forhold til fysioterapifaglige emner.
 • Keynote speakeren skal være en stærk formidler.
 • En keynote speaker kan fx være en person, som har været essentiel i forhold til at tegne fysioterapifaget
 • Moderatorer for symposier skaber sammenhænge mellem oplæg og har en vigtig rolle under afvikling af symposiet.
 • Det er vigtigt at en eller flere, som har været med til at udarbejde et forslag, også er moderator på dagen, og det er en fordel, hvis minimum en af moderatorerne har erfaring med denne rolle.
 • Det fungerer typisk godt, hvis moderatoren kontakter oplægsholderne, når forslaget er godkendt, og koordinerer tråden i symposiet, så der er stor sammenhæng og lille overlap mellem de enkelte foredrag.
 • Oplægsholdere kan med fordel være et mix af personer med videnskabelig og klinisk erfaring indenfor det pågældende område. Herved skabes en balance mellem forskning og klinik / praksis.
 • Workshops har et stort praksiselement i modsætning til et symposium.
 • Præsentation af et emne primært baseret på power point rammer ikke formålet med en workshop.
 • Overvej nøje og beskriv specifikt hvordan det praktiske element skal foregå.
 • Informér inviterede oplægsholdere grundigt om at det er en praktisk workshop – ikke et foredrag.
 • Oplæg må sammenlagt maksimalt fylde 1/3 af workshoppen.
 • Noter gerne om der kan være brug for materialer fx brikse eller måtter, som eventuelt vil kunne bruges fra udstillingen.

Round Table formatet består af et kort oplæg (ca. 5 min), hvor et dilemma eller en problematik inden for det fysioterapeutiske felt belyses.

Herefter debatterer alle i lokalet ved mindre borde med 8-10 deltagere om hvert bord som oftest styret en af en moderator ved hvert bord.

Tanken er at give kongressens deltagere mulighed for at debattere nogle af de udfordringer, som de støder på i deres daglige praksis.

Formatet kan også bruges til erfaringsudveksling inden for områder med manglende evidens.

Tag gerne praksisrelevante dilemmaer op til diskussion.

Sessionerne kan både være generiske og diagnose-specifikke, hvilket gerne må fremgå af overskriften.

Beskriv gerne:

 • Hvad vil præsentationen bestå af?
 • Hvad forventes det at man som deltager får ud af sessionen?

Eksempler

1.
Implementering af nationale kliniske retningslinjer i fysioterapeutisk behandling

Beskrivelse af en patientcase: hvilken behandling vil I give denne patient? Derefter præsenteres og udleveres en pixibogs-udgave af en national klinisk retningslinje (NKR) og det diskuteres derefter, hvilken behandling vil patienten skulle modtage, hvis vi skulle integrere anbefalingerne i en NKR i behandlingsplanen.

2.
Monitorering af behandlingseffekt

Udlevering af en patientcase inkl. undersøgelse og behandlingsplan. Hvordan vil I opsætte mål og monitorere på behandlingseffekten inkl. præsentation af fx shared decision making, målsætning, brug af måleredskaber eller lignende.

Tovholder

For hvert indsendte forslag er der en navngiven tovholder for den pågældende session. Tovholderen har dialogen med arrangørerne af Fagkongressen og er ansvarlig for at koordinere og skabe kontakt mellem kontaktpersoner, oplægsholdere og moderatorer.

Moderator

En vigtig funktion ved et symposium er moderatoren som sikrer, at der er god sammenhæng og kun mindre overlap imellem de enkelte oplæg på den pågældende session. Det er hensigtsmæssigt, hvis én af dem, som har været med til at udarbejde det indsendte forslag også er moderator på selve symposiet. Moderatoren bør understøtte oplægsholderne i planlægningsfasen og kan med fordel være kontaktperson for oplægsholderne under selve fagkongressen.

Oplægsholder

Den der formidler videnskabelig eller erfaringsbaseret viden på den pågældende session.

Kontaktperson

Hver oplægsholder skal tildeles en navngiven kontaktperson, som har ansvar for oplægsholderens velbefindende under fagkongressen. Kontaktpersonen tager imod oplægsholderen og agerer vært under hele deres ophold på fagkongressen.

En person – flere roller

Den samme person kan sagtens varetager flere roller i forbindelse med planlægning og afvikling af en session. Således kan tovholder, moderator og kontaktperson varetages af en og samme person, men det er altid en fordel at være flere om at arrangere uagtet om der er tale om Keynote, Symposie, Workshop eller Round Table sessioner.

Danske Fysioterapeuters fagkongres er en fagkongres for hele fysioterapi-faget med hele dens mangfoldighed. Det er derfor ikke muligt at dele fagkongressen op i faglige spor, som nogen kender det fra andre kongresser.

De korte mundtlige præsentationer vil dog så vidt muligt grupperes med oplæg inden for samme tema.

 

 

Det videnskabelige panel kvalitetsbedømmer alle indsendte forslag ud fra flere forskellige kriterier. Det vigtigste kriterie for bedømmelsen er, hvorvidt der er taget stilling til den kliniske anvendelighed af sessionsforslaget, men også den faglige tyngde og mangfoldigheden i oplægsholdere er eksempler på parametre, som der vil blive fokuseret på.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Faglig projektleder & kvalitetskonsulent Janne Dyrby

Janne Dyrby

Faglig projektleder & kvalitetskonsulent
3341 4663