Uddannelse

Danske Fysioterapeuters fond for uddannelse

Hovedområdet uddannelse er målrettet støtte til formelle og forskningskvalificerende uddannelsesforløb, hvis indhold bidrager relevant til at imødekomme fysioterapifagets og professionens udfordringer og udvikling.

I perioden 2021-2024 prioriteres ph.d. og postdoc. ansøgninger med 100 % af områdets midler.

Midlerne uddeles i form af et årligt ph.d. stipendie af 450.000 kr. og et et årligt postdoc. stipendie af 500.000 kr. Midlerne uddeles ved efterårsuddelingen.

Hvem kan opnå støtte?

Fysioterapeuter, som er ordinære medlemmer og har en dansk autorisation.

Hvad gives der støtte til?

 • Ph.d. stipendier
 • Postdoc. stipendier
 • Erhvervs-ph.d. hvor ansøger eller ansøgers arbejdsplads kan opnå en kommerciel gevinst ved projektets afslutning
 • Ph.d. stipendiet kan søges uanset, hvor langt ansøger er i sit ph.d. forløb. Stipendiet kan søges og bevilges forud for indskrivning på universitet, men udbetales først når ansøger er indskrevet
 • Ph.d. stipendiet gives fortrinsvis til ansøger, der ikke allerede er indskrevet som ph.d. studerende
 • Postdoc. stipendiet kan søges, af ansøger der har erhvervet en ph.d. eller forventer at modtage en ph.d. grad indenfor 6. måneder ved ansøgningstidspunktet
 • Postdoc. stipendiet kan søges, af ansøger hvis phd. grad ikke er mere end 3 år gammel

Hvad gives der ikke støtte til?

 • Suppleringsuddannelser
 • Master- og kandidatuddannelser
 • Kurser, studieophold, studierejser
 • Hvis ansøger tidligere har fået tildelt et ph.d. stipendie i Danske Fysioterapeuters fond

Ansøgning

Ansøgningen skal være vedlagt:

 • Ph.d. eller Postdoc. protokol på max. fem sider - se her hvad protokollen skal indeholde.
 • CV vedr. tidligere uddannelse, projekterfaring m.m.
 • Kortfattet CV på hovedvejleder eller videnskabelig nøglemedarbejder

Der er ansøgningsfrist d. 1. oktober.

Ansøgninger til Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling foregår via efond.

Start din ansøgning her

Procedure for behandling af ansøgninger

Ansøgningen bliver behandlet

 1. I sekretariatet
 2. I fondsbestyrelsen
 3. I Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse

Ad. 1

Sekretariatet forholder sig til:

 • Er ansøgningen modtaget rettidigt
 • Er du medlem af Danske Fysioterapeuter
 • Er alle punkter i ansøgningen udfyldt
 • Er alle krav til bilag opfyldt
 • Er projektet indenfor de rammer, som fonden giver støtte til

Sekretariatet forholder sig ikke til:

 • Kvaliteten af indhold og metode
 • Om du har ansøgt relevant hovedområde

Er du i tvivl, så kontakt sekretariatet.

Ansøgninger kan afvises i sekretariatet jævnfør ovenstående og du vil få besked pr. mail med begrundelse. Når din ansøgning er godkendt får du en kvittering pr. mail.

HUSK at kontakte os, hvis du ikke har modtaget en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Ad. 2

Fondsbestyrelsen behandler på fondsmødet de ansøgninger, der er godkendt i sekretariatet. Fondsbestyrelsen scorer hver enkelt ansøgning på et vurderingsskema.

Ansøgninger med opnåede samlede 4-6 point er støtteværdige. Ansøgninger med opnåede samlede 0-3 point er ikke støtteværdige.

Fondsbestyrelsen prioriterer og indstiller ansøgninger til bevilling til hovedbestyrelsen.

Ad. 3

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse behandler de af fondsbestyrelsen indstillede bevillinger.

Regler vedrørende bevilling, rapporterings- og regnskabspligt og publicering

 • Bevillinger udbetales som B-indkomst til ansøgers konto.
 • Ønskes bevilgede midler indsat på arbejdsgivers konto, skal dette oplyses på ansøgningen med angivelse af kontonummer og CVR nummer.
 • Midlerne må kun anvendes til det bevilgede formål. Alternativt må der fremsendes fornyet ansøgning.
 • Ansøger er ansvarlig overfor Danske Fysioterapeuter for anvendelse af bevilgede midler og for at regnskabspligt og rapporteringspligt overholdes.
 • Der er regnskabspligt for beløb på 10.000 kr. eller derover.
 • Ansøger fremsender samlet regnskab for bevilgede midlers anvendelse vedlagt kopi af bilag kort resumé af projektets resultater på max. 2 sider.
 • Der kan gives udsættelse for afrapporteringstidspunkt ved f.eks. orlov og forsinkelse. Der skal gives besked herom til fondens sekretær. Dette gælder også ved ophør af projekt i utide.
 • Midler, som ikke anvendes, skal tilbagebetales til Danske Fysioterapeuter.
 • Danske Fysioterapeuter forbeholder sig ret til at offentliggøre på foreningens hjemmeside, hvem der har opnået støtte, til hvilket formål og med hvor stort et beløb.
 • Ved enhver offentliggørelse skal det anføres, at Danske Fysioterapeuter har ydet støtte. Ansøger har det endelige ansvar for formidling overfor Danske Fysioterapeuter.

Kontakt

Michael Poulsen

Michael Poulsen

Forsknings- og uddannelsespolitisk konsulent
3341 4671