Rekreationsfonden

Fonden støtter fysioterapeuter, der er sygdomsramte og har brug for rekreation, eller fysioterapeuter, der i øvrigt er trængende. Næste ansøgningsfrist er den 4. april 2022.

Danske Fysioterapeuters Rekreationsfond er stiftet sammen med oprettelsen af Den alm. danske Massageforening (der ifølge beslutning af repræsentantskabsmødet den 3. maj 1953 ændrede sit navn til Danske Fysioterapeuter) derved at forskellige kapitaler tilhørende tidligere bestående foreninger overføres til DADM under den forudsætning, at disse midler anvendtes til rekreationsformål.

Disse midler vil være at administrere som en særskilt kapital anbragt efter reglerne om anbringelse af umyndiges midler under hovedbestyrelse af foreningen Danske Fysioterapeuter, på hvis regnskab såvel legatets kapital som dennes indtægter og udgifter opføres særskilt.

Rekreationsfondens hjemsted er det samme som foreningen Danske Fysioterapeuter.

Fondens bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af tre medlemmer, der vælges af foreningen Danske Fysioterapeuter på dennes repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsens medlemmer vælges for fire år ad gangen, således at der hveranden gang vælges to medlemmer og hveranden gang et medlem.

Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen vælger selv sin formand og bestemmer sin forretningsorden under iagttagelse af nedennævnte forskrifter.

Bestyrelsens medlemmer er:

 • Lotte Højmark
 • Ulla Boesen (formand)
 • Jacob Ebbesen

Om fondens kapital

Fondens kapital må ingensinde angribes. Eventuelle kursgevinster ved udtrækning af obligationer tillægges kapitalen. Fonden kan modtage gaver og tilskud såvel i form af forøgelse af kapitalen som i form af tilskud til anvendelse i det enkelte år eller over en årrække.

Udbetaling af støtte

Fondens årlige renteindtægt og sådanne tilskud, som måtte blive ydet til anvendelse i et bestemt år eller bestemte år, anvendes af bestyrelsen to gange årligt til støtte for fysioterapeuter, der godtgør eller godtgøres at have behov for rekreation efter sygdom og overanstrengelse og savner midler til selv at bestride udgifterne til sådan rekreation.

Hvem kan få støtte?

Tilskud kan gives til fysioterapeuter, der er sygdomsramte og har brug for rekreation, eller fysioterapeuter, der i øvrigt er trængende.

Fysioterapeuter fra overlæge H.P. Lunds forhenværende kursus i København har fortrinsret ved uddeling af en legatportion, under henvisning til oprindelige statutter fra Inger Dalboms legat.

Fondens indtægter og udgifter

Over fondens indtægter og udgifter føres et nøjagtigt regnskab, der sammen med den årlige status revideres af en af bestyrelsen valgt revisor. Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Legater inddraget under Rekreationsfonden

Følgende legater er med indenrigsministeriets tilladelse inddraget under fonden per 01/01/1986:

 • Fru Elise Wessels legat for Massøser
 • Danske Fysioterapeuters Alderdomsfonds legat
 • Lægeaut. massøse Inger Dalboms legat
 • Fysioterapeut Emmy Springborgs legat
 • Danske Fysioterapeuters jubilæumslegat

Sammenlægningen må ikke medføre ændringer i de hidtidige kriterier for tildeling, og fysioterapeuter, der har berettiget forventning om modtagelse af legatportioner, skal modtage disse i samme omfang som hidtil.

I øvrigt hører følgende legater under Rekreationsfonden:

 • Mathilde Vanges legat
 • Ella Elise Hansens legat
 • Dagmar Iversens legat
 • Danske Fysioterapeuters Jubilæumsfond af 1968
 • Esther Jungersens legat

Send ansøgning til Rekreationsfonden

 

Del eller udskriv siden

Kontakt

Bente Molberg

Direktionssekretær
3341 4637