Kliniksekretær: Få indsigt i aftaler og pligter

Få indsigt i centrale emner, som aftaler og pligter vedr. overenskomster, patientrettigheder, tavshedspligt, akkreditering mv. Bliv styrket i at svare på spørgsmål om disse emner i din funktion som kliniksekretær i en klinik for fysioterapi.
19. Maj Onsdag

Om kurset

Kurset indeholder den vigtigste information og viden for kliniksekretæren ifht. overenskomster, patientrettigheder, tavshedspligt, akkreditering, forsikringspatienter m.m. Der bliver diskuteret dilemmaer og afklaret tvivlsspørgsmål vedrørende ovennævnte, og du vil naturligvis få rig mulighed for at stille spørgsmål og få svar på dine faglige udfordringer på området undervejs.
Underviserne er en del af det team fra Danske Fysioterapeuter, der også underviser på praksiscertifikatet.

 

På kurset vil vi bl.a. berøre følgende:


Praksisoverenskomsten

 • Er der altid et omsætningsloft, hvis der arbejder en ansat fysioterapeut under et ydernummer?
 • Skal regionen i alle tilfælde være orienteret om brug af lejere, ansatte og vikarer?
 • Og hvad med ansættelse af en ekstra fysioterapeut?
 • Kan man i alle tilfælde opkræve et afstandstillæg ved hjemmebehandling ud fra afstanden mellem klinikken og patientens hjem?
 • Hvad gør I, når klinikken har mange patienter under den vederlagsfri ordning og I er bekymret for, om den gennemsnitlige udgift for jeres patienter er ved at overskride den gennemsnitlige udgift pr. patient i regionen med mere end 10%?
 • Hvordan kan man bruge hjælpepersonale?
 • Hvornår kan man opkræve betaling for ekstra ydelser til lægehenviste patienter?


Patientrettigheder og fysioterapeuternes forpligtelser

 • Hvad har patienten af rettigheder og hvad betyder det for det daglige arbejde i klinikken? Eksempelvis ret til fortrolighed, ret til aktindsigt, ret til sikkerhed mv.
 • Hvilke love skal man iagttage i fysioterapipraksis og hvilke forpligtelser har fysioterapeuterne? Og hvad betyder det for klinikkens administrative personale?
 • Hvad er fysioterapeuter forpligtede til ifølge autorisationsloven og hvad betyder det for klinikkens administrative personale? Herunder:
  - Pligt til at vise samvittighedsfuldhed og omhu
  - Pligt til at udvise omhu og uhildethed ved udfærdigelse af erklæringer
  - Pligt til at afgive indberetninger og anmeldelser
  - Pligt til at føre journal
  - Pligt til fortrolighed/tavshedspligt


Tavshedspligten gælder for alle ansatte i klinikken
Hvad betyder det at have tavshedspligt og hvordan er sekretæren med til at sikre den i klinikken?

 • Alle sundhedspersoner er underlagt tavshedspligt. Det betyder at en sundhedsperson ikke må videregive oplysninger om en patients helbred samt andre fortrolige oplysninger uden patientens samtykke.
 • Tavshedspligten er en patientrettighed, som giver patienten krav på fortrolighed fra sundhedspersonens side og mulighed for at bestemme, om oplysninger om helbred og personlige og økonomiske forhold må videregives.


Journalføring af fysioterapi

Hvad er fysioterapeuter forpligtede til mht. journalføring og hvad betyder det for sekretæren?

 • Enhver autoriseret sundhedsperson, der som led i sin virksomhed foretager behandling af en patient skal føre journal.
 • Ved behandling forstås undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.
 • Ved en patientjournal forstås optegnelser, som oplyser om patientens tilstand, den planlagte og udførte behandling m.v. herunder hvilken information, der er givet, og hvad patienten på den baggrund har tilkendegivet. Optegnelser, der i øvrigt indeholder oplysninger om rent private forhold og andre fortrolige oplysninger om patienten, er også en del af patientjournalen.

Beskyttelse af persondata
Hvad er klinikkens forpligtelser og hvad skal man være opmærksom på som kliniksekretær?

 • De vigtigste regler
 • Praktiske sikkerhedsforanstaltninger

 

Undervisere

Mads Lythje, forhandlingsleder, Danske Fysioterapeuter
Gurli Petersen, faglig konsulent, Danske Fysioterapeuter
Esben Riis, chefkonsulent, Danske Fysioterapeuter


Målgruppe

Sekretærer og andet administrativt personale på klinikker for fysioterapi.

 

Tilbage til kursuskalenderen

Kontakt

Susan Kranker

Uddannelseskonsulent
3341 4650
Pia Astrup Larsen

Pia Astrup Larsen

Administrativ konsulent
3341 4647