Valgoplæg - Jeanette Præstegaard

Kandidat til formandsvalget i Danske Fysioterapeuter 2022.

Hvorfor stiller du op til formandsposten?

Jeg er kandidat til Danske Fysioterapeuters formandspost, fordi jeg har ambitioner på fagets og fysioterapeuters vegne og fordi jeg, med min stærke faglige profil og mit mod, har kompetencerne til at træffe de skelsættende beslutninger, der skal til for at sætte retning for Danske Fysioterapeuter.

Vores forening, vores vilkår, men også professionen, er under pres både udefra og indefra. Når vi møder pres udefra, møder vi det bedst med intern oprustning. Krisetider giver ikke kun problemer men også store muligheder for at innovere. Vi skal som forening formå at tænke nyt.

Udefra bliver vi presset af mangel på personale på landets sygehuse, i psykiatrien og i kommunerne på ældre- og børneområdet. Her er det vigtigt, at vi står vagt om fysioterapeuters kernekompetencer, men også at vi ser potentialerne i situationen - og ikke mindst griber dem. Her skal vi også se potentialet i ledelse både i forhold til ledelse af personale - og særligt i forhold til ledelse af patientforløb.

Hvad er dine mærkesager?

Det er ikke længere nok med holdningspapirer. Nu skal vi arbejde med handling. Vi skal udnytte fysioterapiens og fysioterapeuters uforløste potentialer inden for de eksisterende arbejdsområder, men også inden for nye områder.

Vi har brugt mange ressourcer på intern uenighed og interessekonflikter - alt for mange. De udfordringer skal vi have løst, så vi kan bruge energien på at sætte fysioterapi og fysioterapeuter på den nationalpolitiske dagsorden. Jeg har derfor følgende tre mærkesager:

  1. At vi praktiserer, udvikler og innoverer fysioterapi på egne præmisser.
  2. At vi har maksimal fokus på medlemmers løn-, ansættelses- og arbejdsvilkår.
  3. At vi styrker fysioterapeuters efter- og videreuddannelse med henblik på at løfte os i sundhedshierarkiet.

For at mærkesagerne kan realiseres, arbejder jeg med følgende plan:

Fysioterapeuter skal selv definere, hvad der er fysioterapi

1) Plan: Det skal ske ved, at foreningen får flere politiske kræfter. Det kunne fx være i form af en eller flere næstformænd. Vi skal have maksimeret vores mulighed for at udbrede vores politik.

Vi skal fastholde fysioterapeuters kerneopgaver, samtidigt med at vi aktivt byder ind i forhandlinger om, hvordan sundheds- og ældreområdet samlet set kan løse udfordringer på de enkelte arbejdspladser i alle sektorer. Udfordringer, der bl.a. handler om mangel på arbejdskraft og om kompleksitet ift. opgaverne. Vi skal i de næste fire år arbejde for, at fysioterapeuter sidder med i de politiske forhandlinger, hvor bæredygtige og kvalitetstunge beslutninger træffes.

Vi skal sammen med relevante aktører udarbejde nationale kriterier for rehabiliteringskompetencer.

Herudover skal vi arbejde for at også kommuner får forskningsforpligtigelse inden for sundheds- og rehabiliteringsområdet - i tæt samarbejde med regioner, KL, faglige selskaber samt professionshøjskoler og universiteter. Det vil styrke fagligheden og skabe sammenhæng i genoptrænings- og rehabiliteringsforløb på tværs af sektorerne.

Under Corona-pandemien har vi vist, at fysioterapeuter har en vigtig opgave i det akutte hospital. Det gør sig også gældende inden for andre områder såsom skadestue og akutmodtagelse, men eksempelvis også på medicinske og onkologiske afdelinger. Vi skal vise befolkningen og regionspolitikere, hvordan man baner vejen til fremtidens fysisk aktive hospital. Fysioterapeuter skal i samarbejde med forskningsenhederne og andre aktører fremme indlagte patienters mulighed for bevægelse og aktivitet - til gavn for den enkelte og for samfundsøkonomien.

Endelig skal vi arbejde for at etablere en regional døgnvagt. Når en borger ringer til lægevagten grundet en muskuloskeletal skade, skal vedkommende henvises direkte videre til ”fysioterapeuters regionale døgnvagt”.

Danske Fysioterapeuter skal være en arbejdstagerforening, der sikrer gode løn- ansættelses- og arbejdsvilkår

2) Plan: Det skal ske ved, at Danske Fysioterapeuter i de kommende overenskomstforhandlinger skal kræve højere løntrin for alle ansatte fysioterapeuter, så vi ikke sakker bagud i forhold til sammenlignelige professioner. Dertil skal vi styrke vores decentrale forhandlingspositioner.

For at stå stærkere over for en forhandlingsmodpart på det private område har vi brug for en entydig politisk styring og profil. Derfor skal Danske Fysioterapeuter gå fra at være både en arbejdsgiver og en arbejdstager forening, til kun at være en arbejdstagerforening. Desuden skal vi etablere et hurtigt arbejdende ydelsesudvalg, hvor vi sammen med Folketing, regioner, KL og relevante sundhedsaktører skal finde nye løsninger på et forældet ydernummersystem for offentligt tilskud.

Den nuværende basiskontrakt med en mindsteløn på kr. 31.953 for fysioterapeuter på klinik vil ikke kunne accepteres i de kommende forhandlinger, da den ligger betydeligt lavere end de overenskomster, Danske Fysioterapeuter har forhandlet på plads med andre private virksomheder.

Endelig skal vi have et særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer i foreningen. Der skal udvikles en dimittendpakke, som skal indeholde materialer om de helt basale behov, som dimittender har i forhold til at starte på arbejdsmarkedet.

Vi skal løfte fagligheden

3) Plan: Det skal ske ved, at Danske Fysioterapeuter arbejder for at fremme og etablere fagfaglige, organisatoriske, ledelsesmæssige og politiske efter- og videreuddannelsesmuligheder for medlemmer.

Danske Fysioterapeuter skal være en synlig og stærk samarbejdspartner med professionshøjskolerne og universiteterne. Det skal være attraktivt at være ansat i uddannelsesverdenen. Derfor skal vi forhandle os til forbedrede arbejdsbetingelser for ansatte ved professionshøjskoler og universiteter.

Herudover skal grunduddannelsen udvides til en klinisk kandidatuddannelse, der skal udbydes på landets universiteter. Ved at løfte professionen i videns-hierarkiet kan vi i langt højere grad tildeles andre former for opgaver og ansvar – og ikke mindst indflydelse på den sundhedspolitiske dagsorden.

Yderligere skal vi fortsætte arbejdet med at modernisere TR-uddannelsen og udvikle TR- og FTR-kompetenceprofiler.

Endelig skal vi skal stimulere til et langt mere systematisk talentarbejde, hvor vi sammen med arbejdspladserne skal støtte op om fremtidens TR- eller lederpotentialer, som vi i flere år har haft succes med ift. videnskabelige talenter. Det skal ske ved, at vi etablerer en kompetenceudviklingsfond, der kan søges specifikt af denne gruppe medlemmer, og at vi indgår samarbejde med andre AC-organisationer for at fremme udviklingen.

Hvad vil medlemmerne mærke, hvis du bliver formand?

Med mig som formand får I en engageret, lyttende, troværdig, visionær og handlekraftig formand, som I ved hvad mener og hvor I har. Samtidig vil det være tydeligt for alle, hvilken retning jeg vil sætte for Danske Fysioterapeuter.

Med mig som formand får I en formand, som ser på medlemmerne som fagforeningens største ressource og værdi, en formand som er til for alle sine medlemmer, og som til enhver tid er sit ansvar bevidst.

Jeg tør sætte mig selv i spil, jeg tør begå fejl og rette op på dem igen, og ikke mindst, vil jeg holde de aftaler, vi indgår.

Jeg beder jer derfor om at sætte jeres X ved Jeanette Præstegaard.

Del eller udskriv siden