Retningslinjer for deling af ydernummer

Læs her de gældende retningslinjer for deling af ydernummer med limitering.

Samarbejdsudvalgets beslutning om principper for håndtering af omsætningslofter for deling og efter § 24 (ansættelser) i OK.

Delingsprincipper gældende fra 1. januar 2018.

Baggrund

Region Syddanmark opsiger pr. 31. december 2017 Samarbejdsudvalgets delingsprincipper (revideret i 2011).

Region Syddanmark har samråd med Danske Fysioterapeuter forhandlet en ny aftale for håndteringen af de overenskomstbestemte omsætningslofter efter § 24 og § 29.

Nærværende aftale ensarter forholdene omkring overenskomstens to typer af omsætningslofter, således at omsætningslofterne efter § 24 og § 29 i overenskomsten administreres, reguleres og opgøres ud fra samme principper.

Nærværende aftale er gældende for de ydernummerejere med omsætningsloft, der via Danske Fysioterapeuter tilslutter sig aftalen.

 1. Grundlag i overenskomsterne for fysioterapi og vederlagsfri fysioterapi

  Samarbejdsudvalget vedrørende Fysioterapi i Region Syddanmark håndterer omsætningslofter fastsat efter gældende overenskomsternes § 24 (ansættelse) og § 29 (delingstilladelse) efter følgende principper gældende pr. 1. januar 2018

  Ansættelse af fysioterapeuter og ansøgninger om delingstilladelse vurderes i henhold til de overenskomstmæssige muligheder og vilkår jf. overenskomsten om fysioterapi § 24 og § 29 samt overenskomst om vederlagsfri fysioterapi § 24 og § 29.

  Ansøgninger om delingstilladelser behandles i Samarbejdsudvalget.

  Ansættelser efter overenskomsternes §24 kan ske ved anmeldelse til Danske Fysioterapeuter og Region Syddanmark.

 2. Beregning og regulering

  Omsætningslofter efter overenskomsternes § 24 og § 29 fastsættes og beregnes efter samme beregningsmetode.

  Omsætningslofterne fastsættes som et gennemsnit af de tre seneste års omsætning på ydernummeret inklusiv patientandelen. Omsætningslofterne reguleres årligt til gældende niveau jf. nedenstående reguleringsprocedure.

  Eksisterende omsætningslofter genberegnes ikke i forbindelse med fysioterapeutens tilslutning til de nye principper.

  Omsætningslofterne reguleres årligt med den procentvise sats for honorarudviklingen indenfor fysioterapi jf. § 37 i overenskomsten.

  Derudover tillægges omsætningslofterne efter overenskomsternes §24 og §29 en årlig regulering på 1,25% i produktionsvækst.

 3. Håndtering af overskridelser af omsætningslofter

  Det forventes, at fysioterapeuterne fordeler antallet af patienter jævnt over hele året og der bør som udgangspunkt ikke ske overskridelser af et fastsat omsætningsloft.

  I tilfælde, hvor et omsætningsloft undtagelsesvis overskrides, vil den samlede overskridelse op til 5% blive modregnet i yderens omsætningsloft for det efterfølgende år.

  Såfremt omsætningsloftet overskrides med mere end med 5% eller derover i det pågældende år, hvor omsætningsloftet er gældende, vil regningskrav der ligger udover omsætningsloftet plus de 5% ikke blive udbetalt.

  Ved gentagne overskridelser af omsætningsloftet kan sagen rejses i Samarbejdsudvalget med henblik på at tildele en advarsel, at inddrage tilladelse til deling, eller at omsætningsloftet i forbindelse med en ansættelse fremadrettet ikke skal være omfattet af princippernes bestemmelser om årlig regulering vedrørende produktionsvækst og håndtering af overskridelser.
 4. Bortfald af omsætningslofter

  Et omsætningsloft kan kun have virkning fra den dato, hvor det er meddelt fysioterapeuten første gang og frem til den dato, hvor forholdet som har begrundet omsætningsloftet bortfalder.

  Det vil sige, at omsætningen i denne periode sammenholdes med omsætningsloftet i perioden, som opgøres som en andel af omsætningsloftet i årsniveau.

  Andelen beregnes i forhold til, hvor stor en del af året, at omsætningsloftet har været gældende.

  Et omsætningsloft fastsat efter overenskomsternes § 24 bortfalder når der ikke længere er ansat en eller flere fysioterapeuter udover antallet af kapaciteter på et ydernummer.

  Et omsætningsloft fastsat efter overenskomstens § 29 bortfalder når delingstilladelsesindehaveren ønsker delingen ophævet.

  Delingen bortfalder i øvrigt når forudsætningerne for deling ophører, dog senest når den fysioterapeut, der praktiserende på ydernummeret, da det blev delt, ophører med at praktisere.

  Delingstilladelser der er givet, hvoraf der ikke fremgår særlige forudsætninger der skal være opfyldt for at deletilladelsen kan opretholdes, anerkendes som permanente.

  Det betyder at denne type delinger ikke bortfalder, når den fysioterapeut der har søgt om delingen ophører.

  Delingstilladelsen med tilhørende limiteringsbestemmelser kan videreføres af den overtagende fysioterapeut.

  Delingstilladelser der er tildelt uden særlige forudsætninger, bortfalder først når regionen modtager en skriftlig opsigelse af delingstilladelsen fra kapacitetsindehaveren.

 5. Evaluering

  Der foretages en evaluering af nærværende principper i foråret 2019.

 6. Tvivlsspørgsmål

  En hver tvist i forbindelse med fortolkningen af ovenstående delingsprincipper afgøres i Samarbejdsudvalget for fysioterapi i Region Syddanmark.

  Såfremt, at der sker ændringer i overenskomstens forudsætninger skal nærværende delingsprincipper genforhandles på ny.

  Denne aftale forudsætter enighed i Samarbejdsudvalget.

Protokollat til principper for håndtering af omsætningsloft for deling og ansættelser efter §24.

Samarbejdsudvalgets parter er enige om, følgende præcisering af principper for håndtering af omsætningsloft for deling og ansættelser efter §24. Præciseringen omhandler konsekvenserne for ydernumre med omsætningsloft, der vælger ikke at tiltræde de pr. 1. januar 2018, gældende delingsprincipper.

Præcisering

Nærværende delingsprincipper pr. 1. januar 2018 er kun gældende i tilfælde, hvor ydernummeret/omsætningsloftet via Danske Fysioterapeuter er tilmeldt til nærværende aftale.

Såfremt, at ydernummeret/omsætningsloftet ikke er tilmeldt nærværende aftale via Danske Fysioterapeuter, vil omsætningsloftet udelukkende blive reguleret efter vilkårene i den, til hver en tid, gældende overenskomst.

Del eller udskriv siden