Retningslinjer for samarbejde mellem sekretariat og kandidater

Se retningslinjer for samarbejde mellem sekretariat og kandidaterne til posterne som regionsformænd i Danske Fysioterapeuter.

Nedenstående retningslinjer for samarbejde mellem Danske Fysioterapeuters sekretariat og kandidater opstillet til formandsvalg er besluttet af hovedbestyrelsen 29. september 2021.

  • Foreningen afholder alle udgifter (inklusive transportudgifter, eventuelt frikøb, udsendelse af invitation m.v.) til valgmøder. Kandidaterne afholder selv alle øvrige udgifter til egen valgkamp (kampagnemateriale, porto og forsendelse, transport, mødeudgifter mv.)
  • Kandidater har mulighed i begrænset omfang at få fremsendt udarbejdet materiale og faktuelle oplysninger, som sekretariatet er i besiddelse af, til brug for egen valgkamp. Materiale og faktuelle oplysninger, der gives til en kandidat, formidles samtidig til alle øvrige kandidater til posten. Al henvendelse desangående til direktøren.
  • Kandidater får stillet aftalt spalteplads til rådighed i Fysioterapeuten og på fysio.dk, hvor de kan gøre rede for deres kandidatur.
  • Kandidater har ikke mulighed for til brug for valgkampen at trække på sekretariatets medarbejdere til udarbejdelse af debatindlæg, taler, rådgivning samt praktiske forhold i forbindelse med valgkampen (planlægning af valgmøder, udsendelse af materiale eller lignende).
  • Såfremt den siddende formand/regionsformand også er kandidat til posten som formand eller regionsformand, vil dele af den sædvanlige sekretariatsbistand til denne blive opretholdt for at sikre foreningens/regionens politiske handlekraft. Det betyder, at sekretariatet, hvor det er særligt påkrævet, vil bidrage med hjælp til at udarbejde debatindlæg i eksterne medier og høringssvar, samt sparring med henblik på at fastholde foreningens politiske kurs. Direktøren har bemyndigelse til at foretage en vurdering af, hvilken bistand, som er nødvendig for at sikre foreningens/regionens politiske handlekraft.
  • Fra udløbet af fristen for opstilling af kandidater til valghandlingen er overstået, suspenderes samarbejdet mellem kandidater og sekretariatet. Det vil, for så vidt angår formandsvalget, sige fra 1. januar til og med afslutningen af valghandlingen. Og for så vidt angår regionsformandsposten, fra 1. marts til og med afslutningen af valghandlingen. I praksis betyder det, at kontakt mellem kandidat og sekretariat i dette tidsrum udelukkende foregår vi direktøren.
  • Kandidater kan på grund af GDPR ikke få udleveret adresselister på medlemmerne eller grupper af medlemmer, ligesom sekretariatet ikke udsender mails eller lignende på vegne af kandidater.