Den nye ferielov

Den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Med den nye ferielov indføres en helt ny feriestruktur i form af samtidighedsferie. Ferieloven er vedtaget for at gøre det nemmere og hurtigere for nye lønmodtagere på arbejdsmarkedet at kunne holde ferie med løn.

I dag er ferieåret forskudt, hvilket betyder, at den optjente ferie først kan holdes året efter fra 1. maj og 12 måneder frem. Med den nye lov indføres samtidighedsferie. Man optjener præcis det samme antal feriedage, som man gør i dag, men som noget nyt, må man holde ferien allerede i den efterfølgende måned. Det betyder, at ferien kan holdes stort set samtidig med, at den optjenes.

Inden 1. september 2020 skal man imidlertid igennem en overgangsordning, som beskrives nedenfor. Derefter uddybes bestemmelserne om samtidighedsferien samt nogle situationer, som kræver særlig opmærksomhed.

Der skelnes mellem det kommunale, det regionale og det private område i tilfælde, hvor reglerne er forskellige. 

Overgangsordning

Inden september 2020, kommer der en overgangsfase, hvor det nye system skal indfases.

Hvor du tidligere optjente ferie fra 1. januar til 31. december, er der allerede i 2019 nogle ændringer.

Fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 optjener du 16,64 feriedage, som skal afvikles fra den 1/5 – 31/8 2020. Den ferie, der optjenes fra 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses.

I perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses den ferie som du optjener. Sigtet med det er at undgå, at lønmodtageren har et helt års ferie til afvikling samtidig med, at vedkommende optjener og afvikler samtidighedsferie og på den måde ville have 12 ugers ferie til afvikling på et år.

Ferien som optjenes i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 indefryses i ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”. Du har ret til at få indefrosne midler udbetalt, når du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet. Hvis du permanent flytter til udlandet, kan du søge om at få de indefrosne midler udbetalt. De indefrosne midler justeres af fonden på baggrund af den årlige faktiske lønudvikling. Således følger beløbet til enhver tid den årlige lønudvikling.

Arbejdsgiver har en frist indtil 31. december 2020 til at indberette de feriepenge som optjenes i indefrysningsperioden. På det private område gælder følgende: En arbejdsgiver kan vælge at beholde de indefrosne midler i virksomheden og udbetale pengene til dig, når du går på pension eller forlader arbejdsmarkedet.

Arbejdsgiver har to muligheder med det indefrosne beløb:

  1. Arbejdsgiver kan indbetale medarbejdernes optjente feriemidler til fonden.
  2. Arbejdsgiver kan vælge at beholde pengene som en slags lån i lønmodtagernes feriemidler mod en årlig indeksering af det tilgodehavende.

Kort fortalt, betyder den ovenstående indeksering, at dine feriemidler vil have samme værdi, når du forlader arbejdsmarkedet, som hvis din arbejdsgiver med det samme havde indbetalt til fonden.

Skulle din arbejdsgiver gå konkurs eller blive erklæret ophørt eller insolvent, dækker Lønmodtagernes Garantifond dine feriemidler.

Du skal ikke selv holde øje med, om din arbejdsgiver indbetaler, går konkurs, fusionerer eller flytter til udlandet. Det er fondens opgave at sørge for, at du får dine penge.

Den ferie som du optjener i det forkortede optjeningsår fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 skal du afvikle i et forkortet ferieår. Det forkortede ferieår løber fra 1. maj 2020 til 31. august 2020, hvor ferie afholdes efter den nuværende lov og derefter efter den nye ferielov. I denne periode har du som beskrevet ovenfor optjent 16,64 feriedage. Hvis du er offentlig ansat kan du også vælge at afvikle 6. ferieuge fra optjeningsåret 2019 (læs mere om 6. ferieuge nedenfor).

Som offentlig ansat har du derfor fire ugers ferie til afvikling i det forkortede ferieår. Hvis du i denne periode ønsker at afholde mere end fire ugers ferie, kan du aftale med din arbejdsgiver at overføre ferie fra optjeningsåret 2018, eller du kan aftale (efter 1. september 2020), at afholde mere ferie end du har optjent. Denne mulighed beskrives nærmere i afsnittet mulighed for aftale om afvikling af ikke-optjent ferie.

Ferien kan tilrettelægges, så der eksempelvis holdes 3 ugers sommerferie i juli og en uges efterårsferie i oktober 2020. Sommerferie holdes efter de nuværende regler og er optjent i 2019. Efterårsferien i oktober 2020 afholdes efter de nye ferieregler, da den nye lov er trådt i kraft 1. september 2020. Da medarbejderen kun har optjent 2,08 feriedage ved udgangen af september 2020 er der i forbindelse med afholdelse af efterårsferien følgende muligheder:

  • Medarbejder og arbejdsgiver kan inden 30. september 2020 indgå aftale om overførsel af feriedage fra det tidligere år.
  • Medarbejder og arbejdsgiver kan indgå aftale om ferie på forskud.

Særligt for dem, der ønsker at holde hovedferie i september 2020:

Ferien kan tilrettelægges, så der eksempelvis holdes 3 ugers sommerferie i september 2020. Sommerferien i september er optjent i perioden 1. januar 2019 til 31. august 2019, men afholdes efter de nye ferieregler, da den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Hvis arbejdsgiver varsler ferien til afholdelse i september 2020 skal ferie holdes efter de nuværende ferieregler.

Optjening Omfang Afholdelse
1/1 2019 - 31/8 2019 16,64 dage Hovedferieperioden 2020
1/9 2020 2,08 dag pr. måned Løbende fra 1/9 2020 - 31/12 2021
Mulighed for at afholde ferie på forskud
1/1 2019 - 31/12 2019 5 feriefridage (6. ferieuge) 1/5 2020 - 30/4 2021
1/9 2019 - 31/8 2020 25 dages ferie (5 ugers ferie) Indefryses

Samtidighedsferie

Der er mange ting, der ikke ændres med den nye ferielov.

Hovedferieperioden løber stadig fra 1. maj til 30. september.

Ferie skal stadig varsles med de samme varsler som nu. Det vil sige 3 måneder for hovedferie og 1 måned for øvrig ferie.

Man kan stadig få overført eller udbetalt ferie ud over 4. ferieuge på samme måde som hidtil.

Man kan ikke længere aftale kortere varsler i individuelle kontrakter. Det kan således ikke længere bestemmes, at hovedferien kan varsles med f.eks. 1 måned.

Samtidighedsferie

Med den nye ferielov optjener og afvikler du ferie stort set samtidig. Ferie, der optjenes i marts kan afvikles i april måneden efter. Optjeningsår og ferieår starter fremover 1. september. Optjeningsåret løber frem til 31. august året efter. Ferieåret (hvor du kan holde ferien) bliver fire måneder længere, da du har mulighed for afvikle ferien helt frem til 31. december altså 16 måneder.

Du vil efter den nye ferielov have ret til samme antal feriedage som i dag. Hvis du er ny på arbejdsmarkedet, får du ret til betalt ferie allerede ved starten af din ansættelse. Som hovedregel skal ferien være optjent før, den kan afholdes. Den nye ferielov giver dog mulighed for, at du kan aftale med din arbejdsgiver, at du får ferie på forskud. Eksempelvis vil du i oktober 2020 kunne holde fem dages efterårsferie, hvis du supplerer de 2,08 dage (optjent i september 2020) med 2,92 dages aftalt ferie på forskud. Skulle det ske, at du er i underskud, når du forlader jobbet bliver du trukket i løn.

Ligesom med den gamle ferielov kan en virksomhed holde lukket under ferie. En medarbejder, der ikke er berettiget til optjent betalt ferie kan på den måde risikere, at måtte holde ferie uden løn eller feriegodtgørelse.

Arbejdsgiver skal dog sikre sig, at lønmodtagere, der har optjent ferie med løn eller feriegodtgørelse, ikke holder ferie på andre tidspunkter, således at ferien er til rådighed for lukningen.

På det kommunale, regionale og statslige område ændres de nuværende regler om, at løn under ferie (uanset optjening) udbetales i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad. Ved de nye regler afvikles ”ferietimerne” i forhold til den aktuelle beskæftigelsesgrad, men ”lønnen” under ferie beregnes i forhold til beskæftigelsesgraden på optjeningstidspunktet.

Helt konkret betyder det, at du får løn under ferie svarende til optjening, ikke til aktuel beskæftigelsesgrad. Dette gælder uanset om du går op eller ned i tid forud for afvikling af ferie.

På det private område afregnes løn under ferie stadig i henhold til aktuel beskæftigelsesgrad, hvis ændringen af ansættelsesgrad ikke er over 20 procent.

Ansatte i regioner og kommuner har fem ekstra feriefridage fra overenskomsten = 6. ferieuge. Optjening og afholdelse af 6. ferieuge fortsætter uændret. Det betyder, at den 6. ferieuge optjenes i et kalenderår, og kan afholdes fra 1. maj – 31. april året efter.

Efter overgangen til den nye ferielov, er det ansættelsesbrøken på optjeningstidspunktet, der er afgørende, og ikke ansættelsesbrøken på udbetalingstidspunktet. 

Visse andre overenskomster og aftaler kan indeholde særlige bestemmelser om særlig ferie ud over ferielovens 25 dage. Disse bestemmelser forsætter som udgangspunkt uændret.

Ferieloven giver ret til 1% ferietillæg (særlig feriegodtgørelse).

I diverse overenskomster og aftaler kan der være aftalt et højere beløb. F.eks. er der i den regionale og den kommunale overenskomst forhandlet et forhøjet ferietillæg på i alt 1,95%. Tidligere blev det hele typisk udbetalt med april-lønnen. Ferielovens 1% for perioden 1. januar til 31. august 2020 samt al ferietillæg, som overstiger 1%, får du som sædvanlig i en samlet udbetaling i april 2020. Du har fortsat ret til dette forhøjede ferietillæg fra 2021, men udbetalingstidspunkter ændrer sig.

Fremover vil ferielovens 1% blive delt i to udbetalinger (maj-lønnen og august-lønnen), mens alt det aftalebaserede fortsat udbetales med april-lønnen som hidtil.

På det statslige område ydes, ud over sædvanlig løn under afholdelse af ferie, den særlige feriegodtgørelse på 1,5 pct. Arbejdsgiver beslutter, om tillægget ydes 2 gange årligt – ultimo maj og ultimo august – eller som en forholdsmæssig del samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder.

Tillægstype Hjemmel Optjening Udbetaling
Ferietillæg/
særlig feriegodtgørelse
Ferielovens 1% - udbetaling 1 1/9 - 31/5 Majlønnen
Ferietillæg/
særlig feriegodtgørelse
Ferielovens 1% - udbetaling 2 1/6 - 31/8 Augustlønnen
Forhøjet ferietillæg/
særlig feriegodtgørelse
Regioner/Kommuner: 0,95%
Aftale om 6. ferieuge
Som hidtil.
1/1 - 31/12
Aprillønnen
Andre aftaler om forhøjet
ferietillæg/særlig feriegodtgørelse
Andre overenskomster eller
aftaler
Som hidtil.
1/1 - 31/12
Typisk
aprillønnen
Optjening - år 1 Omfang Afholdelse
1/9 2020 2,08 dag pr. måned = 25 dage Løbende fra 1/9 2020 - 31/12 2021
= 16 måneder
1/1 2019 - 31/12 2019 5 feriefridage (6. ferieuge) 1/5 2020 - 30/4 2021
1/1 2019 - 31/12 2019 Yderligere aftalt ferie 1/5 2020 - 30/4 2021
Optjening - år 2 Omfang Afholdelse
1/9 2021 2,08 pr. måned = 25 dage Løbende fra 1/9 2021 - 31/12 2022
= 16 måneder
1/1 2020 - 31/12 2020 5 feriefridage (6. ferieuge) 1/5 2021 - 30/4 2022
1/1 2020 - 31/12 2020 Yderligere aftalt ferie 1/5 2021 - 30/4 2022

Særlige fokusområder

Før den nye ferielov var hovedreglen, at ferie, der ikke kunne holdes grundet barsel eller sygdom, skulle udbetales. De kollektive overenskomster gav mulighed for at du overførte ferien til det følgende ferieår.

Når den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020 bliver overførsel af ferie nu hovedreglen, idet 4 ugers ferie skal overføres til det efterfølgende ferieår.

Kun hvis du har haft feriehindring i to ferieperioder i træk, har du krav på udbetaling.

En lønmodtager, der fratræder, har ret til at få tilgodehavende ferie indbetalt til Feriekonto med 12,5%.

Hvis du fratræder dit job i overgangsperioden, er der i visse tilfælde særlige forhold, du skal være opmærksom på.

Hvis du fratræder til anden beskæftigelse, skal arbejdsgiveren som sædvanlig afregne din tilgodehavende ferie til Feriekonto. Hvis ferien er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, vil ferien blive indefrosset og Feriekonto indbetaler feriepengene til ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”.

Hvis du træder helt ud af arbejdsmarkedet, skal din arbejdsgiver afregne ferie til Feriekonto for den ferie som du har optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020. Tilgodehavende ferie, som du har optjent udover denne periode afregnes til dig på sædvanlig vis.

Der kan tidligst ske udbetaling af de indefrosne feriepenge fra ”Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler” til medarbejderen fra 1. oktober 2021.

Vil du vide mere

Se video og infografikker om den nye ferielov på bm.dk

Prøv ferieplanlægger for ansatte i kommuner og regioner

 

Del eller udskriv siden