FAQ om coronavirus: Det skal du vide som fysioterapeut

Her kan du læse svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus (covid-19) fra medlemmer. Siden opdateres løbende.

Statens hjælpepakker – Hvordan får du kompensation?

Ja, arbejdsgiver og medarbejdere kan vælge at nedsætte arbejdstiden gennem en aftale som alternativ til opsigelse.

Reglerne for arbejdsfordeling er lempet i forbindelse med COVID-19.

Ved en arbejdsfordeling nedsættes arbejdstiden, uden at man opsiger medarbejderen. Samtidig med at arbejdstiden nedsættes, kan medarbejderen få supplerende dagpenge.

Læs mere på om arbejdsfordeling som alternativ til afskedigelse på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Arbejdsfordeling etableres ved, at arbejdsgiver og medarbejdere sammen aftaler, at man i en kortere periode går ned i tid for at undgå opsigelser. Der kan etableres arbejdsfordeling i op til 13 uger. Medarbejderen skal være dagpengeberettiget medlem af en a-kasse for at kunne modtage dagpenge. Det er fortsat et krav, at medarbejderen opfylder de almindelige betingelser for dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

Normalt skal arbejdsfordeling varsles med en uges varsel over for jobcentret. Nu kan den træde i kraft samme dag den varsles. Klinikken kan sende aftale om arbejdsfordeling til jobcentret pr. e-mail.

Alle medarbejdere på arbejdspladsen/ i afdelingen skal underskrive aftalen, for at der kan etableres arbejdsfordeling. Herudover skal der være mindst to medarbejdere på arbejdspladsen, som kan omfattes af aftalen.

Her er de samlede betingelser for arbejdsfordeling i den aktuelle situation:

 • Medarbejderen skal være dagpengeberettiget medlem af en arbejdsløshedskasse.
 • Arbejdsfordelingen skal ske efter en kollektiv aftale om midlertidig nedsættelse af arbejdstiden.
 • I aftalen skal det fremgå, at den enkelte medarbejder kan frigøre sig uden varsel for at tage anden beskæftigelse med højere arbejdstid.
 • Hvis bare én medarbejder ikke vil deltage, kan man ikke etablere arbejdsfordeling.
 • Aftalen skal anmeldes til det lokale jobcenter (kan gøres elektronisk).
 • Medarbejdere på barselsorlov skal ikke omfattes, medmindre barslen slutter under arbejdsfordelingen.
 • Det er Danske Fysioterapeuters vurdering, at en sygemeldt medarbejder skal omfattes, således at denne også skal acceptere en aftale om arbejdsfordeling. Medarbejderen vil i dette tilfælde få sygedagpenge i stedet for supplerende dagpenge.
 • Følgende blanketter skal bruges til at indgå aftalen:
  https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ab292.pdf
  https://www.klxml.dk/KLB/Blanket/Gaelder/ab293.pdf
 • Arbejdstiden nedsættes med mindst hele 2 dage pr. uge.

  En arbejdsfordeling kan enten være tilrettelagt med nedsættelse i hele dage – hvor der mindst skal ske en nedsættelse med 2 hele arbejdsdage.

  Hvis et medlem ikke arbejder en dag i løbet af en uge – så anses arbejdsfordelingen for at være tilrettelagt med nedsættelse af arbejdstiden i uger. Og så er der følgende modeller at arbejde ud fra:

  1) 1 uges arbejde/1 uges ledighed.
  2) 2 ugers arbejde/1 uges ledighed.
  3) 2 ugers arbejde/2 ugers ledighed.

  Se nærmere på dette link 
 • Arbejdsgiver må ikke opsige medarbejdere grundet arbejdsmangel under arbejdsfordelingen. Afskediges en medarbejderen grundet arbejdsmangel, stopper arbejdsfordelingen for alle.
 • Alle i virksomheden eller afdelingen skal være på samme vilkår vedrørende arbejdsfordelingen.

Man kan læse mere om arbejdsfordeling her

Kontakt Danske Fysioterapeuter og Arbejdsgiverrådgivningen, hvis klinikken og medarbejderne har spørgsmål vedrørende aftale om arbejdsfordeling.

Opdateret 12. maj

Folketinget har på baggrund af en trepartsaftale vedtaget et hastelovforslag om en lønkompensationspakke, der gælder for virksomheder, som forventer at skulle varsle enten afskedigelser for mindst 30 procent af den samlede medarbejderstab eller afskedigelser af mere end 50 medarbejdere.

Klinikker, som forventer afskedigelser i den størrelsesorden, kan som følge af ordningen få lønkompensation fra staten, såfremt de fyringstruede medarbejdere hjemsendes med fuld løn. Det er udgangspunktet, at medarbejderne skal have fuld løn, som svarer til lønnen før COVID-19. Der er imidlertid åbnet for, at ordningen med lønkompensation kan kombineres med en aftalt lønnedgang. Læs mere om denne mulighed nedenfor. Klinikker vil imidlertid ikke kunne modtage lønkompensation, såfremt medarbejderne er hjemsendt uden løn.

Lønkompensationen er 75 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansatte. Lønkompensationen beregnes på baggrund af den faktiske løn og ikke garantilønnen. For timelønnede kan lønkompensationen udgøre 90 % af de pågældende medarbejderes løn, dog maksimalt 26.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansatte. Regeringen har imidlertid på baggrund af en ny trepartsaftale fremsat et hasteforslag, som udvider rammen for lønkompensation, således at støtten forhøjes i den eksisterende lønkompensationsordning. Den nye aftale betyder, at det maksimale støtteniveau hæves fra henholdsvis 23.000 kr. og 26.000 kr. til 30.000 kr. pr. måned pr. omfattet fuldtidsansatte. De øvrige betingelser følger den nuværende lønkompensationsordning, og de virksomheder, som allerede har søgt om lønkompensation, bliver omfattet af det højere støtteniveau.

Hjemsendt uden arbejde og mulighed for genindkaldelse

Klinikken skal som udgangspunkt hjemsende de medarbejdere, som der ansøges om lønkompensation for, og disse medarbejdere må ikke udføre arbejde hjemmefra. Klinikken vil kunne hjemsende medarbejderne med 1 dags varsel, og de skal hjemsendes med fuld løn.

Der er imidlertid åbnet for, at klinikken har mulighed for at genindkalde medarbejdere på arbejde.

Medarbejderne kan kun genindkaldes i hele dage, og en genindkaldelse indebærer, at klinikken skal tilbagebetale lønkompensation for de dage, som medarbejderne er genindkaldt.

Klinikker, som allerede på ansøgningstidspunktet ved, at de får behov for medarbejdere inden for hjemsendelsesperioden, kan på ansøgningstidspunktet angive, hvor mange dage klinikken planlægger at genindkalde medarbejdere i perioden.

Det bemærkes i den forbindelse, at klinikken fortsat skal efterleve kravet om, at minimum 30% af den samlede medarbejderstab skal være hjemsendt, udregnet som et gennemsnit over den periode, som klinikken modtager kompensation.

Arbejdsgiver må ikke afskedige i perioden

Det er ligeledes et krav, at klinikken ikke afskediger medarbejdere på grund af økonomiske forhold i den periode, som der søges lønkompensation for. Klinikken kan herudover ikke anvende lønkompensation sammen med eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn, og det må ud fra aftalens ordlyd antages, at lønkompensation ikke kan kombineres med arbejdsfordelingsaftaler. Klinikken kan formentlig heller ikke hjemsende timelønnede studerende og instruktører uden løn og samtidig anvende reglerne om lønkompensation for øvrige medarbejdere.

Medarbejderen skal bidrage med op til 5 dages ferie/fravær

Endelig er det et krav, at den enkelte medarbejder, som der søges lønkompensation til, skal anvende ferie og/eller afspadsering på i alt fem dage i tilknytning til kompensationsperioden, såfremt perioden udgør 3 måneder. Den ferie eller afspadsering, som den enkelte medarbejder skal afvikle, skal beregnes forholdsmæssigt i forhold til den konkrete hjemsendelsesperiode. Det vil betyde, at i det tilfælde, at en medarbejder for eksempel hjemsendes i 1,5 måned, vil det svare til 50%, og den afholdte ferie eller afspadsering vil udgøre 2,5 dage. Medarbejderen kan selv vælge, om de 5 dage skal afholdes som opsparet ferie eller afspadsering.

I det tilfælde at medarbejderen ikke har ferie eller afspadsering svarende til fem dage, kan medarbejderen vælge at holde tjenestefri uden løn eller anvende dage fra det nye ferieår i den del af hjemsendelsesperioden, hvor medarbejderen ikke får løn.

Ferie, afspadsering og tjenestefri uden løn, som er afviklet efter den 9. marts 2020, indgår i opgørelsen af de fem dage, uanset hvornår i perioden arbejdsgiver søger om lønkompensation (Der har været lidt divergerende vejledning fra ministerierne herom, men Erhvervsstyrelsen har oplyst, at al ferie, afspadsering og tjenestefrihed uden løn helt tilbage fra den 9. marts 2020 skal medregnes, også selvom der ikke er søgt lønkompensation for hele perioden). Det er ikke muligt for klinikken at modtage lønkompensation for disse fem dage. Klinikken fastsætter efter forhandling med medarbejderen, hvornår den periode, hvor medarbejderen ikke modtager løn, skal afholdes inden for hjemsendelsesperioden. Kan klinikken og medarbejderen ikke blive enige, er det klinikken, som placerer dagene, men klinikken skal under hensynstagen til virksomhedens forhold så vidt muligt imødekomme medarbejderens ønske om placering af dagene. Klinikken skal herudover sørge for, at dagene fordeles forholdsmæssigt over hjemsendelsesperioden, hvilket indebærer, at dagene skal placeres jævnt over hele hjemsendelsesperioden. Medarbejderen er under hjemsendelsesperioden omfattet af sine sædvanlige ansættelsesvilkår.

Medarbejdere på barsel og sygemeldte

Medarbejdere på barsel og sygemeldte kan blive omfattet af lønkompensationsordningen. Klinikken har således mulighed for at modtage lønkompensation, såfremt klinikken betaler løn til medarbejderen under barslen eller i sygdomsperioden.

Det er imidlertid uafklaret, hvorvidt og i bekræftende fald hvordan en sygemeldt medarbejder eller en medarbejder på barsel skal afholde de 5 dages ferie/fravær.

Det bemærkes, at der i øvrigt ikke sker ændringer i forhold til medarbejderens ret til at holde barselsorlov eller sygeperiode.

Genoptagelse af arbejdet med 1 dags varsel

Klinikken kan med 1 dags varsel forlange, at medarbejderen genoptager arbejdet. Afbrydes hjemsendelsen i hjemsendelsesperioden, fordi medarbejderen genoptager arbejdet, eller fordi medarbejderen ophører i ansættelsesforholdet, genindtræder medarbejderen i de ansættelsesvilkår, der var på tidspunktet for hjemsendelsen.

Mulighed for aftale om lønnedgang

Ordningen med lønkompensation kan kombineres med en aftalt lønnedgang på klinikken som konsekvens af COVID-19. Dette indebærer, at klinikken skal have indgået en aftale om lønnedgang med medarbejderen inden ansøgningstidspunktet. Således kan en lønnedgang ikke gennemføres over for en medarbejder, som er ansat på individuel kontrakt, uden at medarbejderen har accepteret dette.

Det er et krav, at et flertal af de berørte medarbejdere accepterer at indgå en aftale om lønnedgang. Accepterer et flertal af de berørte medarbejdere ikke en sådan aftale om lønnedgang, vil aftalen ikke være omfattet af ordningen om lønkompensation.

I det tilfælde hvor et flertal af medarbejderen indgår en aftale om lønnedgang, men en medarbejder ikke ønsker at indgå aftalen, kan klinikken som sædvanligt varsle lønnedgangen over for medarbejderen med den pågældende medarbejders individuelle opsigelsesvarsel.

Benytter klinikken sig af muligheden for at kombinere lønkompensation med en aftalt lønnedgang, skal de 5 dages ferie, afspadsering eller tjenestefri uden løn imidlertid ikke afvikles for medarbejderens regning under en hjemsendelse i den lønkompenserende periode. Således har medarbejderen i dette tilfælde krav på den aftalte løn i hele hjemsendelsesperioden og uden at bruge egen ferie/anden fravær.

Forlængelse af perioden

Ordningen er midlertidig, og den oprindelige aftale indebar, at ordningen var gældende i for perioden mellem den 9. marts 2020 til den 8. juni 2020. Ordningen blev herefter forlænget frem til og med den 8. juli 2020. Regeringen og arbejdsmarkedets parter har imidlertid indgået en aftale om vilkårene for en gradvis udfasning af lønkompensationsordningen frem til og med den 29. august 2020, hvorefter ordningen ophører. Det bemærkes i den forbindelse, at ansøgere skal ansøge særskilt om kompensation for både perioden mellem den 9. juni og den 8. juli 2020, og perioden mellem den 9. juli 2020 til den 29. august 2020. Dette indebærer, at du som klinikejer vil skulle genansøge tre gange, såfremt du fortsat ønsker lønkompensation frem til og med den 29. august 2020.

Klinikker skal genansøge om lønkompensationen på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virk.dk, og kompensationen udbetales på baggrund af klinikkens oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle være afskediget som følge af COVID-19. Klinikken skal i den forbindelse oplyse medarbejdernes CPR-nummer, ligesom klinikken skal begrunde, hvilken periode man forventer arbejdsmangel inden for de tre måneder. Derudover skal klinikken kunne dokumentere med revisorbistand, at de pågældende medarbejdere har været hjemsendt.

Forlængelsen af lønkompensationsordningen indebærer, at ordningen kommer til at strække sig hen over industriferien. Der stilles i den forbindelse krav om, at de medarbejdere, som er omfattet af ordningen, skal afholde 3 ugers ferie, såfremt medarbejderne har optjent feriedagene efter ferieloven. Du kan som klinikejer under alle omstændigheder ikke modtage lønkompensation for 3 uger pr. medarbejder i perioden.

Har du som medarbejder spørgsmål til denne ordning, kan du kontakte Danske Fysioterapeuter.

Har du som klinikejer spørgsmål til denne ordning, kan du kontakte Danske Fysioterapeuters Arbejdsgiverrådgivning.

Opdateret 8. juni

Regeringen har vedtaget et hastelovforslag, som giver små og mellemstore virksomheder ret til at udskyde betalingen af moms og B-skat med henblik på at give virksomhederne en bedre likviditet.

Små virksomheder defineres som virksomheder, hvis momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt. For dem gælder, at betalingsfristen udskydes fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021.

Mellemstore virksomheder defineres som virksomheder, hvis momspligtige omsætning ligger mellem 5-50 mio. kr. årligt. Betalingsfristen udskydes for dem fra den 2. juni 2020 til den 1. september 2020.

Regeringen har herudover vedtaget, at betalingsfristen for B-skat mv. den 20. april 2020 udskydes til den 22. juni 2020, og at betalingsfristen for B-skat mv. den 20. maj 2020 udskydes til den 21. december 2020.

Du skal være opmærksom på, at det alene er betalingsfristen, der ændres, og at fristen for indberetning således ikke ændres.

Selvstændige erhvervsdrivende kan desuden nedjustere virksomhedens forventede overskud, således at B-skatteraterne nedsættes for 7 ud af årets 10 resterende rater.

Det bemærkes, at Danske Fysioterapeuter ikke rådgiver om skatteområdet, og at alle spørgsmål herom således henvises til SKAT.

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige og små erhvervsdrivende. Ordningen betyder, at du som selvstændig eller lille virksomhed kan blive kompenseret, hvis du forventer minimum 30 % nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19.

Den 18. april 2020 blev der indgået en ny aftale mellem aftaleparterne, som justerer denne hjælpepakke på en række punkter. Ændringerne vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020.

For at være omfattet af den oprindelige aftale om kompensation, måtte du som lille virksomhed maksimalt have op til 10 fuldtidsansatte. Denne grænse hæves med den nye aftale til maksimalt 25 fuldtidsansatte. Virksomheder med over 10 og maksimalt 25 fuldtidsansatte har således nu mulighed for at søge om kompensation. Det forventes, at der åbnes op for disse ansøgninger midt maj måned.   

Det er et krav, at din virksomhed i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i det seneste regnskabsår. 

Ordningen er forbeholdt virksomhedsejere, der har mindst 25 % ejerskab og arbejder i virksomheden. I det tilfælde, at flere personer ejer en virksomhed sammen, kan disse ansøge ordningen på samme cvr-nummer, så længe de øvrige betingelser er opfyldt, herunder en ejerandel på mindst 25%. Den samlede kompensation kan imidlertid ikke overstige det samlede forventede omsætningstab.

Herudover skal du som selvstændig eller lille virksomhed være registreret i CVR- og CPR-registrene for at være omfattet, og virksomheden skal være registreret inden den 9. marts 2020. Det vil dog fortsat være et krav, at du kan påvise, at din virksomhed i gennemsnit har haft en omsætning på mindst 10.000 kr. pr. måned i det seneste regnskabsår.

I den nye aftale øges kompensationsgraden fra 75 % af det forventede omsætningstab til 90 %. Staten vil således kompensere med 90 % af det forventede omsætningstab, dog er den øvre grænse for kompensation fortsat maksimalt 23.000 kr. pr. måned (pr. CPR-nummer, hvor der er flere ejere). Har du som virksomhed tidligere ansøgt om kompensation for 75 % af din omsætning, kan du søge om forhøjelse af kompensationsgraden med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020. Det forventes, at der åbnes op for disse ansøgninger midt maj måned. Alternativt kan du som virksomhed vælge, at justeringen efterreguleres i den efterfølgende kontrol.

Omsætningstabet opgøres i forhold til den gennemsnitlige omsætning i det seneste regnskabsår. Er du nystartet selvstændig, stilles der kun krav om, at du har haft en omsætning i en måned for at kunne opnå støtte, men du skal kunne dokumentere en omsætning før den 9. marts 2020. Erhvervsstyrelsen vil i dette tilfælde stille krav om, at der kan dokumenteres omsætningstab for minimum en måned.

Var du på barsel i det forgangne regnskabsår, må det forventes, at du på linje med en nystartet selvstændig alene skal kunne dokumentere en omsætning før den 9. marts 2020, og der stilles formentlig ligeledes krav om, at der kan dokumenteres omsætningstab for minimum en måned.

Ordningen er midlertidig. Den oprindelige aftale indebar, at ordningen var gældende for perioden mellem den 9. marts 2020 og den 8. juni 2020. Det fremgår af den nye aftale, at ordningen forlænges med en måned, og den gælder således til og med den 8. juli 2020. Det bemærkes i den forbindelse, at ansøgere skal ansøge særskilt om kompensation for perioden mellem den 9. juni og den 8. juli 2020, hvilket indebærer, at du som virksomhed vil skulle søge to gange. Det forventes, at der åbnes op for anden omgang af ansøgninger midt maj måned.

Du skal være opmærksom på, at du som selvstændig eller lille virksomhed ikke vil kunne få dækket de samme omkostninger fra forskellige støtteordninger, som er indført som følge af COVID-19.

For at kunne modtage kompensation skal en række dokumentationskrav iagttages.

 • Der stilles krav om, at der skal følge en tro- og loveerklæring med indmeldelsen af et forventet omsætningstab.
 • Det skal begrundes, hvordan omsætningstabet er en konsekvens af COVID-19.
 • Herudover skal du som virksomhedsejer efterfølgende med revisorbistand dokumentere et omsætningstab på mindst 30 % for kompensationsperioden i forhold til den gennemsnitlige omsætning i seneste regnskabsår.

Hvis du som virksomhedsejer ikke opgør et årsregnskab, skal tabsregnskabet opgøres på baggrund af momsregistreringerne til SKAT. Hvis din virksomhed har eksisteret i under 6 måneder, skal du på anden måde godtgøre, at der er tale om en omsætningsnedgang som følge af COVID-19. Dette kan eksempelvis ske gennem konteringsoplysninger mv. 

Det bemærkes, at der ikke er tale om et lån, hvorfor du som selvstændig eller lille erhvervsdrivende ikke vil skulle tilbagebetale den kompensation, som du modtager fra staten, medmindre din virksomheds omsætning ikke er faldet med 30 % i kompensationsperioden, eller hvis du som virksomhedsejer har en personlig indkomst, der overstiger 0,8 mio. kr. i skattesystemet for regnskabsåret 2020. Er dette tilfældet, vil du således skulle tilbagebetale kompensationen samt renter.

Det bemærkes ydermere, at kompensationen er skattepligtigt, og at du selv skal indberette kompensationen til Skattestyrelsen.

Kan jeg tjene penge i min virksomhed, og stadig modtage hjælpepakken?

Ja, du kan godt tjene penge i din virksomhed, og stadig være berettiget til at modtage hjælpepakken. Kriteriet for at modtage hjælpepakken er, at du på trods af evt. indtjening stadig har en indtægt i opgørelsesperioden 9. marts 2020 til 8. juni 2020, der på grund af COVID-19 ligger mindst 30% lavere end gennemsnittet i hele dit seneste regnskabsår, samt at din årsindkomst for regnskabsåret 2020 ikke overstiger 0,8 mio. kr.

Ansøg på virksomhedsguiden

Søg om kompensation som selvstændig

Tjek hvilke ordninger du kan søge

Få en hurtig vurdering af, hvilke kompensationsordninger du kan søge, i vores nye guide:

Prøv Danske Fysioterapeuters kompensations-tjek

Opdateret 4. maj

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om en midlertidig kompensationsordning for virksomheders dokumenterbare faste udgifter, herunder for eksempel husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter, som skal betales, selvom kunderne udebliver. Ordningen retter sig mod virksomheder, hvor omsætningsgrundlaget midlertidigt er forsvundet eller kraftigt reduceret.

Den 18. april 2020 blev der indgået en aftale mellem regeringen og Folketinget, som justerer denne hjælpepakke på en række punkter. I den oprindelige aftale skulle omsætningsnedgangen være på 40 % eller derover, men i den nye aftale er der lagt op til, at dette krav sænkes til 35 %.

Aftalen indebærer, at en andel af de faste udgifter kompenseres efter følgende trappe:

 • 80 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 %
 • 50 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 %
 • 25 %, hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 %
 • Erhvervsdrivende, som er påbudt fuldt lukket, vil blive kompenseret 100 %

Kompensationsperioden er ligeledes ændret med den nye aftale. Den oprindelige aftale indebar, at ordningen var gældende for perioden mellem den 9. marts 2020 og den 8. juni 2020. Det fremgår af den nye aftale, at ordningen forlænges med en måned, og den gælder således til og med den 8. juli 2020. Det bemærkes i den forbindelse, at ansøgere skal ansøge særskilt om kompensation for perioden mellem den 9. juni og den 8. juli 2020, hvilket indebærer, at du som virksomhed vil skulle søge to gange. Det forventes, at der åbnes op for anden omgang af ansøgninger midt maj måned.

I den oprindelige aftale var det et krav, at de faste dokumenterbare udgifter udgjorde over 25.000 kr. over en 3 måneders periode. Dette krav sænkes til 12.500 kr., hvilket indebærer, at du som virksomhed skal kunne dokumentere faste udgiftsomkostninger på 12.500 kr. over en 3 måneders periode. Det bemærkes i den forbindelse, at der maksimalt kan opnås kompensation for faste udgifter for 60 mio. kr. pr. virksomhed i perioden.

For at kunne modtage kompensation skal en række dokumentationskrav iagttages.

 • Der stilles krav om, at du som virksomhed sender en revisorpåtegnet opgørelse over forventet omsætningsnedgang i perioden fra den 9. marts 2020 til den 8. juni 2020 som følge af COVID-19. Dette krav gør sig ligeledes gældende for ansøgninger om kompensation for perioden mellem den 9. juni og den 8. juli 2020.
 • Herudover skal virksomheden bekræfte med en tro- og loveerklæring, at omsætningen er faldet.

Erhvervsstyrelsen vil herefter udbetale kompensationen, men der vil løbende gennemføres stikprøvekontrol, og ved udgangen af perioden kontrolleres omsætningen på baggrund af momsindberetninger, hvorefter der vil ske en efterregulering svarende til det faktiske omsætningstab.

Der ydes 80 % støtte til udgiften for revisorpåtegnelsen, såfremt en ansøgning udløser kompensation.

Det bemærkes, at der ikke er tale om et lån, hvorfor du som virksomhed ikke vil skulle tilbagebetale den kompensation, som du modtager fra staten, medmindre virksomhedens omsætning er faldet væsentligt mindre. Er dette tilfældet, vil du skulle tilbagebetale kompensationen samt renter.

De nærmere retningslinjer for udmøntningen af ordningen fremgår af virksomhedsguiden.dk.

For dig som er lejer

Som lejer er din leje typisk afhængig af din omsætning. Det er således ikke en fast udgift, men i stedet en variabel udgift.

Du vil endvidere ikke have en lejeudgift, med mindre du har haft en tilsvarende omsætningsindtægt.

Din lejeudgift er derfor ikke en fast udgift, som du vil kunne få dækket af denne hjælpepakke.

Der er dog nogle få lejere, der har aftalt fast leje i deres samarbejdsaftale. Hvis du har aftalt fast leje, og i øvrigt lever op til de på denne side nævnte kriterier, vil du kunne modtage hjælpepakken.

Søg om kompensation på virksomhedsguiden.dk

Opdateret 20. april

Få gratis revisorhjælp

Reglerne for hjælpepakkernes ansøgninger og kompensationsmuligheder kan være komplicerede og svære at gennemskue. Derfor har Danske Fysioterapeuter indgået en særaftale om gratis revisorhjælp for foreningens selvstændige medlemmer, dvs. ejere, lejere og nye start-ups.

Læs mere om gratis revisorhjælp til selvstændige

Tjek hvilke ordninger du kan søge

Vi har også lavet en guide, hvor du kan få en hurtig vurdering af hvilke kompensationsordninger, du kan søge:

Tag kompensations-tjek

 1. For rideskoleejere tæller omkostninger til ”hestehold på et givent antal heste som skal fodres, have dyrlæge, smed og holdes i gang” med som faste omkostninger, hvis rideskolen søger om kompensation herom.
 2. Ridefysioterapeuten kan ikke søge om kompensation for rideskolens faste omkostninger. Der kan således kun søges om omkostninger, som ansøger selv bærer.
 3. Ridefysioterapeuten kan ikke medregne honoraret til rideskolerne i den omsætning, som ridefysioterapeuten opgør i forhold til hjælpepakken om kompensation i nedgang for omsætning for selvstændige. I og med at en del af honoraret fra regionen overenskomstmæssigt går direkte til rideskolen (via fysioterapeuten), kan fysioterapeuten alene medregne ”sit eget” honorar i omsætningen og ikke honoraret til rideskolen.
 4. Ridefysioterapeuten ejer/driver selv rideskolen og beholder dermed selv rideskolens honorar:  I dette tilfælde kan ridefysioterapeuten søge om både kompensation for faste omkostninger, og kompensation for omsætningsnedgang. Ved begge ansøgninger er det faldet i bruttoomsætningen der måles på. Dvs. at når fysioterapeuten både ejer rideskolen og fungerer som fysioterapeut, er det den samlede omsætning, dvs. både honoraret til rideskolen og honoraret til fysioterapeuten, der indgår i omsætningen.

Opdateret 14. april

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om en ordning, som gør det muligt at få udbetalt den lønsumsafgift for 1. kvartal 2020, der havde betalingsfrist den 15. april, samt ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019. Udbetalingen vil udgøre et rentefrit lån, og din virksomhed skal tilbagebetale lånet senest den 1. april 2021. Det forventes, at der åbnes op for anmodninger om udbetaling af beløbet fra den 4. maj 2020 til og med den 15. juni 2020. De nærmere retningslinjer for udmøntningen af denne ordning forventes at blive fastlagt inden for de nærmeste dage.

Aftalen indebærer desuden, at betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. kvartal 2020 udskydes med 6 uger fra den 15. juli 2020 til den 1. september 2020. Herudover udskydes betalingsfristen for lønsumsafgiften for 3. kvartal 2020 med 4 uger fra den 15. oktober 2020 til den 16. november 2020.

Oprettet 20. april

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige med blandede A- og B-indkomster. Ordningen betyder, at du som selvstændig med blandede A- og B-indkomster kan blive kompenseret, hvis du forventer minimum 30% nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19.

Det er et krav, at du i gennemsnit har haft en samlet indkomst (inklusiv skattepligtigt overskud for selvstændig virksomhed) på minimum 10.000 kr. pr. måned det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.

Staten vil kompensere med op til 90% af det forventede samlede indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned. Størrelsen på kompensationen fastsættes ud fra den tilsvarende periode i forudgående år.

Det er ydermere et krav, at beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten højst udgør 55%, og den årlige indkomst i 2020 må ikke overstige 800.000 kr. Herudover skal både A- og B-indkomsten komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. En nærmere oplistning af omfattede aktiviteter forventes at foreligge inden for de nærmeste dage.

Endelig må modtagere af kompensationen ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som for eksempel kontanthjælp.

Har du som selvstændig allerede søgt kompensationsordningen for selvstændige og små erhvervsdrivende uden at have fået udbetalt kompensation, kan du vælge at fortryde ansøgningen og i stedet søge ordningen for selvstændige med både A- og B-indkomst. Kompensation, der allerede er udbetalt i medfør af ordningen for selvstændige og små erhvervsdrivende, vil blive modregnet.

Det bemærkes, at kompensationen er skattepligtig, og at du selv skal indberette kompensationen til Skattestyrelsen.

Det forventes, at der åbnes op for ansøgninger om kompensation primo maj måned.

Yderligere information om ansøgningsprocessen vil blive offentliggjort på virksomhedsguiden.dk

Opdateret 4. maj

Erhvervsstyrelsen har bedt Danske Fysioterapeuter om at gøre opmærksom på den whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger, som styrelsen har lanceret.

Ordningen indebærer, at alle og enhver anonymt kan indberette oplysninger om svindel med en af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.  Dette gælder også forhold, der ligger før whistleblowerordningens etablering.

Læs om whistleblowerordningen på virksomhedsguiden.dk

Oprettet 17. juni

Hvordan skal jeg agere som fysioterapeut? Se ofte stillede spørgsmål

Kulturministeriet har den 7. juni meldt vejledende retningslinjer ud i forhold til, hvordan idræts- og foreningsliv gradvist kan genåbne.

Foreningslivet må genoptage alle aktiviteter, men skal implementere og overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer om krav til afstand, hygiejne mv., herunder krav til afstand og hygiejne ved omklædning og bad.

Se retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside (pdf) 

Oprettet 8. juni

Sundhedsstyrelsens generelle anbefaling er, at alle sundhedspersoner i sundhedsvæsenet (fraset tandplejen) som udgangspunkt ikke skal anvende værnemidler ved kontakt med patienter/borgere, hvor der ikke er mistanke om COVID-19, medmindre opgaven sædvanligvis kræver det.

Afstand (1-2 meter afhængig af situationen), korrekt håndhygiejne og rengøring er de grundlæggende og vigtigste midler mod smittespredning.

Patienter med mistanke om COVID-19 eller påvist COVID-19 må ikke møde op til konsultation/aftale, men skal kontaktes telefonisk og konsultationen/aftalen bør aflyses eller udsættes. Er der tvivl om patientens smittestatus, kan fysioterapeuten anmode patienten om at påføre sig en maske. Alternativt kan fysioterapeuten påføre sig heldækkende ansigtsvisir eller maske.

Hvis det er nødvendigt med tæt eller hyppig kontakt ansigt-til-ansigt i længere tid (over 15 min.), kan der ud fra et forsigtighedsprincip etableres en barriere mellem fysioterapeuten og patienten i form af heldækkende ansigtsvisir eller øjenbeskyttelse og maske.

Driftsorganisationer og lokale ledelser skal sikre, at personalet bliver udstyret med ansigtsvisirer mv. til brug i relevante situationer.

Læs mere i ”COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning  i sundhedsvæsenet”

eller i Sundhedsstyrelsens retningslinjer specifikt om værnemidler

Se Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for brug af værnemidler og øvrige tiltag mod smittespredning i sundheds- og ældresektoren og i indsatser for socialt udsatte mv. (opdateret 23.4)

Se  ”Vigtigt at vide om værnemidler” (opdateret 23.4)

Opdateret 30. juni.

Danske Fysioterapeuter får en del henvendelser på, hvorledes I skal rengøre brikses polstring (Skai), måtter, bolde og andre bløde svedabsorberende materialer, som ifølge producenterne alene tåler rengøring med eksempelvis Rodalon eller sæbespåner/brun sæbe.

Vi har derfor spurgt Central Enhed for Infektionshygiejne (CEI), Statens Serum Institut.

CEI vurderer:

”at rengøring af det beskrevne træningsudstyr kan foretages med brun sæbe eller sæbespåner og at rengøring i sig selv vil være tilstrækkelig, såfremt de øvrige generelle anbefalinger overholdes.

Der bør eksempelvis være særlig fokus på håndhygiejne, både hos patienter og personale.

Generelt bør det nævnes, at det er uhensigtsmæssigt at anskaffe materialer, der ikke kan desinficeres.

I kan evt. undersøge om de beskrevne materialer kan tåle klor.”

Oprettet 13. maj

Alle aktiviteter i sundhedsvæsenet skal ske under smitteforebyggende forholdsregler.

Telefon- og videokonsultationer bør fortsat anvendes i det omfang, det er fagligt forsvarligt og relevant under hensyn til patientens behov og fysioterapeuts mulighed for at yde en faglig fyldestgørende konsultation.

Tiltag, som skal iværksættes for at reducere smitte, er:

At kommunikere tydeligt ved indkaldelse eller elektronisk booking af patienter/borger, at de ikke må fremmøde ved symptomer på COVID-19.

At informere for at fremme hensigtsmæssig adfærd på indgangsdøre mv. og opfordre til håndhygiejne ved ankomst.

At minimere risiko for smittespredning i venteværelse mv. ved at lave minimum 1 meters afstand mellem siddepladser, fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., gør hyppigt og grundigt rent og give nem adgang til håndsprit i venteværelse.

At begrænse procedure, der kræver tæt kontakt til det mest nødvendige.

Særligt for hjemmebehandling gælder, at patienten/borgeren udspørges om symptomer på COVID-19 ved ankomst samt opfordres til håndhygiejne ligesom der skal udføres korrekt håndhygiejne før og efter behandling. Værnemidler ved hjemmebehandlinger anvendes jf. de generelle retningslinjer for værnemidler.

Læs mere om de smittereducerende tiltag i COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning  i sundhedsvæsenet

og i

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Oprettet 30. juni

For at undgå mulig smittespredning skal personer, der har været i nær kontakt med én, som er testet positiv for COVID-19, isolere sig i eget hjem og selv blive testet.

Rammerne for dette beskrives i Sundhedsstyrelsens nye retningslinje for smitteopsporing hos nære kontakter.

Sundhedsstyrelsen definerer nær kontakt som en person, man er samboende med, eller som man har haft tæt fysisk kontakt med, herunder tæt “ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter.

Kontakten mellem patienten med COVID-19 skal have fundet sted i den periode, hvor der antages at være størst mulighed for smittespredning, nemlig fra 48 timer før symptomdebut til 48 timer efter symptomophør. Smitteperioden for patienter med positivt testresultat, men uden symptomer, afgrænses til 48 timer før patienten fik foretaget testen til 7 dage efter.

Hvis du bliver kontaktet af en patient, som er blevet konstateret smittet (eller institutionen, hvor din patient bor) og som du har haft nær kontakt til i den periode, hvor der antages at være størst mulighed for smittespredning, så opfordrer Sundhedsstyrelsen til, at du bliver testet for COVID-19.

Læs Sundhedsstyrelsens retningslinje om smitteopsporing hos nære kontakter 

Opdateret 30. juni

I situationen med risiko for corona-smitte vil det være acceptabelt, i forhold til overenskomstens regler, i øget grad at udføre vederlagsfri fysioterapi individuelt for patienter uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom. Samarbejdsudvalgene vil tage hensyn til dette ved vurderingen af kontrolstatistikken for 2020.

Opdateret 20. april.

Holdtræning kan genoptages, men skal tilrettelægges under hensyntagen til minimering af smitteoverførsel. Herunder at patienter/borgerne anvises til og har mulighed for at udføre håndhygiejne før/efter træning samt at der sikres afstand mellem deltagerne.

Størrelsen på hold eller gruppeaktiviteter er betinget af muligheden for at overholde afstandskravene mellem deltagerne. Ved fysisk aktivitet skal der være minimum 2 meters afstand mellem deltagerne selvom de generelle for afstand i det offentlige rum er sænket til 1 meter

Rengøring skal foretages i henhold til de nationale infektionshygiejniske retningslinjer for rengøring.

Læs også her i FAQ'en om rengøring af træningsudstyr, måtter og andre bløde materialer samt COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning  i sundhedsvæsenet

Særligt omkring efterfødselstræning

Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt os, at mor og baby regnes for én enhed. Du skal fortsat overholde regler om afstand, hygiejne osv., og forholde dig til, hvordan du kan sikre afstand, hvis babyerne kravler rundt.

Se s. 3 i Håndtering af COVID-19: Retningslinje i den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge (sundhedsplejen)  (revideret 13.5.2020)

Opdateret 30. juni

Ja, hvis det tydeligt fremgår, at patienten ikke må møde op ved symptomer på COVID-19 og i stedet skal tage telefonisk kontakt.

Se COVID-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning  i sundhedsvæsenet

Oprettet 30. juni

Ja, du må gerne tilbyde bassintræning, så længe du iagttager alle forholdsregler, som gælder for holdtræning.

Sundhedsstyrelsen har meddelt os, at ”klor i vandet dræber virus, og der er derfor ikke risiko for smitte via vandet i bassinet. Risiko for smitte vil således være i forbindelse med kontaktsmitte ved berøring af kontaktpunkter og dråbesmitte hvis det ikke er muligt at holde afstand, ligesom ved alle andre aktiviteter. Dette kan både gælde hvis man står for tæt i bassinet og i omklædningen.” Du skal derfor være særligt omhyggelig med hygiejneforholdsregler i omklædningsfaciliteterne, og der skal rengøres efter hver patient.

Kulturministeriet har d. 7. juni meldt retningslinjer ud for svømmehaller, indendørsbassiner i feriecentre, hoteller og lign. Der er fokus på afstand og rengøring:

Der skal være 4 m2 målt på vandets overflade pr. udøver og deltagerne skal overholde reglen om 1 meters afstand, dog 2 meter ved fysisk anstrengelse.

Der er ekstra krav til rengøring af svømmehallens faciliteter, f.eks. effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle håndtag på alle døre og diverse armaturer, rengøring af hallens/facilitetens gelændere, stiger, startskamler og bassinkant med desinfektionsmiddel af QAC typen eller sprit beregnet herfor og afspritning af kontaktpunkter på skabe i omklædningsrum skal foretages efter hver bruger.

Se side 6 i Kulturministeriets retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv (pdf)

Opdateret 30. juni

Er du lønmodtager? Se ofte stillede spørgsmål

Myndighederne fraråder fortsat alle unødvendige rejser til udlandet. Fra den 15. juni 2020 har myndighederne dog lempet denne anbefaling i forhold til Norge, Island og Tyskland, og fra den 17. juni 2020 til en række yderligere lande. Du kan løbende se listen over disse lande i Udenrigsministeriets rejsevejledning.

Hvis du mod Udenrigsministeriets anbefalinger rejser til andre lande end de godkendte, så kan det måske medføre konsekvenser for dit ansættelsesforhold.

Der er opstået en bred opfattelse af, at din arbejdsgiver – som følge af myndighedernes anbefalinger – f.eks. kan have ret til at kræve, at du bliver hjemme uden løn i den periode myndighederne anbefaler, hvis du rejser til lande, hvor Udenrigsministeriet fraråder alt unødvendig rejse

Hvis du alligevel vælger at rejse til et land, som myndighederne fraråder at rejse til, er det Danske Fysioterapeuters klare anbefaling, at du inden rejsen er i dialog med din arbejdsgiver og træffer en konkret skriftlig aftale om, hvordan du skal forholde dig, når du er hjemvendt efter rejsen. Hvis muligt kan I eksempelvis lave en aftale om, at du arbejder hjemme i karantæneperioden.

Er du usikker, kan du også kontakte Danske Fysioterapeuter for yderligere vejledning.

Læs Udenrigsministeriets rejsevejledninger

Opdateret 19. juni

Covid-19 er en smitsom virus, og det er en mulighed, at personer uden symptomer kan sprede smitte, uden at dette nødvendigvis opdages. På den baggrund anbefaler sundhedsmyndighederne, at der gennemføres test af personalet på sundheds- og ældreområdet for at kunne foretage smitteopsporing.

Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du gennemfører en test, skal du som udgangspunkt give samtykke.

Det kan ikke udelukkes, at det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du afviser at tage en test eller ikke deler et evt. positivt testresultat med din arbejdsgiver, da det kan have en væsentlig betydning for en eventuel indsats på sundhedsområdet.

Datatilsynet har udtalt sig om arbejdsgivers behandling af oplysninger om evt. smitte med covid-19 hos medarbejdere.

Bliver du pålagt at lade dig teste, er det vores vurdering, at det skal betragtes som arbejdstid – men spørgsmålet er omtvistet. Kontakt din tillidsrepræsentant eller Danske Fysioterapeuter, hvis din arbejdsgiver mener, at den pålagte test skal ske i din fritid.

Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?

Opdateret 23. juni

Din arbejdsgiver kan godt varsle dig ned i løn.

Der vil dog være tale om en væsentlig ændring af din kontrakt, hvorfor en sådan lønreduktion først kan ske ved udløbet af dit individuelle opsigelsesvarsel.

Såfremt din arbejdsgiver vælger at opsige dig, med baggrund i at du ikke accepterer en sådan lønreduktion, kan der være tale om en usaglig opsigelse.

Du skal være opmærksom på, at vi er i en meget særlig situation, og at din arbejdsgiver derfor nok har et stort spillerum, så kontakt Danske Fysioterapeuter, inden du siger ja eller nej til at acceptere lønnedgangen.

Bemærk i øvrigt mulighederne under de statslige hjælpepakker, som er beskrevet øverst på siden.

Coronavirussen påvirker mange arbejdspladser og vil med meget stor sandsynlighed komme til at skabe en situation, hvor arbejdsgivere som følge af mangel på varer, kunder eller andet kan blive nødt til at afskedige medarbejdere.

Arbejdsgiveren skal i så fald følge de almindelige regler omkring afskedigelse – og udgangspunktet er, at afskedigelser i den situation er saglige.

Hvis der er tale om kollektive afskedigelser, vil reglerne i lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang skulle følges.

Bemærk også muligheden for at indgå aftaler om arbejdsfordeling (som alternativ til afskedigelser), som også er beskrevet her på siden.

1. Syg med Corona-virus

Hvis du er syg, og er ansat med løn under sygdom, har du ret til løn.

2. Får jeg løn, når jeg er blevet bedt om eller pålagt at arbejde hjemmefra?

Ja, du er berettiget til at få løn for det arbejde, som du udfører. Dette gælder, uanset om det er på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen.

3. Hvilke rettigheder har jeg, hvis min arbejdsgiver hjemsender mig, fordi der ikke er mere arbejde eller uden pålæg om at arbejde hjemmefra?

Offentligt ansatte
Statsministeren har garanteret, at offentligt ansatte får løn, selvom de sendes hjem.

Man skal være opmærksom på, at man i denne situation skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, og at man må forvente at skulle arbejde.

Privat ansatte med fast løn
Det er Danske Fysioterapeuters vurdering, at man som udgangspunkt er berettiget til sædvanlig løn, hvis ens private arbejdsgiver hjemsender en, fordi der ikke er noget arbejde, som man kan udføre.

Danske Fysioterapeuter er således af den opfattelse, at arbejdsgiveren bærer risikoen for, at der ikke er noget arbejde, som man kan udføre. Vi er bevidste om, at nogle arbejdsgiverforeninger ikke er enige i denne opfattelse, og at ansatte flere steder hjemsendes uden løn med henvisning til force majeure. Arbejdsgiverne har fortolkningsfortrinnet, og de kan derfor undlade at udbetale løn, men dette kan bestrides, hvilket vil betyde, at det skal afgøres af retten, hvem der har ret. I givet fald skal man huske at protestere mod den manglende lønudbetaling.

Man skal være opmærksom på, at man i denne situation skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, og at man må forvente at skulle arbejde.

Såfremt der er indgået en aftale om arbejdsfordeling eller søges lønkompensation (altså bruges en af statens hjælpepakker), så læs om betydningen af disse for din løn øverst på denne side)

Provisionslønnede
Det fremgår af bekendtgørelsen om en midlertidig lønkompensationsordning, at provisionslønnede er berettiget til den løn, som de ellers ville have tjent, hvis de ikke var blevet hjemsendt i det tilfælde, at arbejdsgiveren modtager lønkompensation. Der tages således udgangspunkt i den gennemsnitlige indtjening beregnet på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder henholdsvis 12 måneder. Modtager arbejdsgiveren ikke lønkompensation, er det fortsat Danske Fysioterapeuters vurdering, at provisionslønnede er berettiget til den løn, som de ellers ville have tjent, hvis de ikke var blevet hjemsendt. Vær opmærksom på, at Danske Fysioterapeuters provisionskontrakter på praksisområdet indeholder en garantiløn, som man som minimum er berettiget til.

Vi er bevidste om, at flere arbejdsgiverforeninger ikke er enige i denne opfattelse, og at ansatte flere steder hjemsendes uden løn med henvisning til force majeure. Arbejdsgiverne har fortolkningsfortrinnet, og de kan derfor undlade at udbetale løn, men dette kan bestrides, hvilket vil betyde, at det skal afgøres af retten, hvem der har ret. I givet fald skal man huske at protestere mod den manglende lønudbetaling.

Når du får en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen, hvor du skal bekræfte, at du har modtaget fuld løn, vil vi opfordre dig til at kontakte os for personlig vejledning. Du kan kontakte os på 33 41 46 20 eller ansat@fysio.dk.

Man skal være opmærksom på, at man i denne situation skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, og at man må forvente at skulle arbejde.

Såfremt der er indgået en aftale om arbejdsfordeling eller søges lønkompensation (altså bruges en af statens hjælpepakker), så læs om betydningen af disse for din løn øverst på denne side)

Bemærk i øvrigt mulighederne under de statslige hjælpepakker, som er beskrevet øverst på siden.

Timelønnede
Hvis du er timelønnet og ansat som funktionær, så er du omfattet af samme regler som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke er funktionæransat, så kontakt os for nærmere vejledning.

Opdateret 27. maj

Sundhedsstyrelsen har ajourført sine anbefalinger til personer, der er i særlig risikogruppe, og her under anbefalinger for gravide.

For gravide gælder følgende:

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn skal gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektor samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings- pleje eller omsorgsopgaver, fra graviditetsuge 28 have hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet. Såfremt hjemmearbejde ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes.

Hvis du er gravid har du efter funktionærloven altid ret til fuld løn under sygdom hvis du sendes hjem.

For andre med øget særlig risiko for et alvorligt sygeforløb ved smitte med Covid-19 vil du også få fuld løn, hvis du er ansat i en kommune eller region. På andre områder udestår der fortsat afklaring.

Læs uddybende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs aftalen med KL (pdf)

Opdateret 1. juli

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at lede og fordele arbejdet, og det ligger inden for ledelsesretten at ændre i prioriteringerne. Som fysioterapeut kan du derfor godt blive pålagt andre opgaver end normalt. Har du spørgsmål til evt. ændringer i dine opgaver, skal du kontakte egen nærmeste leder. Det er arbejdsgiverens ansvar at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Den nuværende krisesituation kræver, at vi alle sammen løfter i flok. Det er også den tilgang Danske Fysioterapeuter har. Derfor opfordrer vi til at udvise fleksibilitet og sige ja til andre opgaver, hvor det er fagligt og patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside, kan du løbende følge deres anbefalinger.

Det er naturligvis en forudsætning, at du som medarbejder får din løn, som du plejer.

Og det er også Danske Fysioterapeuters opfattelse, at fysioterapeuters kompetencer skal bruges der, hvor de fagligt giver bedst mening.

Opdateret 11. juni

I helt særlige tilfælde kan ferie varsles med kortere varsel end en ferielovens varsler på 3 måneder for hovedferie og 1 måned for restferie. Hvis du oplever at blive varslet ferieafholdelse med kort varsel anbefaler vi, at du kontakter os på 33 41 46 20 eller ansat@fysio.dk.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den udskydes eller fremrykkes, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Arbejdsgiver skal erstatte eventuelt økonomisk tab på grund af ændringen af planlagt ferie.

Arbejdsgiver kan ikke inddrage ferie, der allerede er påbegyndt.

Opdateret 27. maj

Hvis du bliver smittet med coronavirus, og arbejder du med smittede patienter, kan din egen smitte efter en konkret vurdering godt være en arbejdsskade. Du skal selv være testet positiv for coronavirus. Samtidig skal du kunne sandsynliggøre, at du har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet eller at du har været udsat for en særlig risiko i forbindelse med dit arbejde.

Hvis du har udviklet symptomer på og er testet positiv for coronavirus, og du mener, at du være blevet smittet under udførelsen af dit arbejde, er det vores anbefaling, at du anmelder det som en arbejdsskade, da det fortsat er ukendt hvilke helbredsmæssige konsekvenser smitten kan få på længere sigt.

Hvem skal anmelde smitte med coronavirus som en arbejdsskade?

Hvis du er blevet smittet og testet positiv kan både din arbejdsgiver eller din behandlende læge kunne anmelde sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men du har også mulighed for selv at anmelde.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskade

Ved mistanke om arbejdsskader bør du sikre, at det bliver anmeldt med det samme. Det vil sikre, at både diagnosen såvel som den følgende udvikling af symptomer og din arbejdsmæssige udsættelse i relation til smitte bliver registreret grundigt.

Hvis du har spørgsmål til anmeldelse af en arbejdsskade, så kontakt Danske Fysioterapeuter.

Se også notat fra Sundhedsstyrelsen

Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser for socialt udsatte

Opdateret 7. april

Når du er hjemsendt med løn står du stadig til rådighed for din arbejdsgiver. Det gælder også i den nuværende situation, at du skal kunne levere arbejde for din arbejdsgiver i det omfang, det er muligt og efterspurgt.

Hvis der ikke er noget arbejde til dig, og din arbejdsgiver således ikke gør brug af din arbejdskraft, så der ikke umiddelbart noget til hinder for, at du kan udføre frivilligt arbejde i corona-beredskabet. Du skal dog sørge for at aftale det med din arbejdsgiver.

Er du offentligt ansat, er der mange steder indgået lokale aftaler om beredskabet. Tal derfor med din tillidsrepræsentant om, hvad der er aftalt på din arbejdsplads.

Hvis du er privatansat og din arbejdsgiver har søgt lønkompensation, så må du ikke arbejde for din arbejdsgiver i de dage, hvor der er søgt lønkompensation. Erhvervsministeriet har imidlertid bekræftet, at du godt må udføre frivilligt arbejde i corona-beredskabet.

Hvis du er privatansat og der er indgået en aftale om arbejdsfordeling på din arbejdsplads, så vil der være dage, hvor du stadig er på arbejde hos din arbejdsgiver og dage hvor du har mulighed for at få dagpenge. På arbejdsdagene skal du indgå en aftale med din arbejdsgiver, hvis du her ikke har noget arbejde at udføre, men gerne vil tilmelde dig det frivillige corona-beredskab. På dagene, hvor du evt. kunne modtage dagpenge, vil du kunne arbejde frivilligt i corona-beredskabet, men vil så disse dage ikke være berettiget til dagpenge. Du skal altid kontakte DSA og vende dine dagpenge med dem, inden du tilmelder dig beredskabet og udfører arbejde i en dagpengeperiode.

For alle vil du skulle kunne indtræde i dit ordinære arbejde med dagsvarsel.

Oprettet 6. april

Er du arbejdsgiver for ansatte? Se ofte stillede spørgsmål

Som arbejdsgiver skal du sørge for at iværksætte de nødvendige foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen. Som klinikejer bør du følge disse retningslinjer:

 • informer medarbejderne om at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne m.m. Det kan f.eks. ske ved skiltning i frokoststuen eller andet centralt sted (og tag gerne et billede heraf).
 • medarbejdere, der viser tegn på sygdom, skal sendes hjem.
 • sørg for at medarbejderne er informeret om og overholder sikkerhedsafstand til hinanden på 2 meter.
 • rengør behandlingsrum og behandlingsflader efter hver patient og sprit alle kontaktflader af samt luft ud.
 • patienter, der er syge eller er konstateret positive med COVID-19, bør ikke behandles af klinikken.

Vær især opmærksom på, at såfremt nogle af medarbejderne er særligt udsatte, har man som arbejdsgiver et ansvar for at beskytte dem. Særligt udsatte personer omfatter bl.a. følgende:

 • Ældre over 65 år.
 • Personer med kroniske sygdomme.
 • Personer med nedsat immunforsvar.
 • Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip)

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en samlet oversigt over alle relevante spørgsmål om COVID-19, herunder arbejdsgivers generelle ansvar samt ansvaret over for særligt udsatte medarbejdere.

Link til Sundhedsstyrelsens side:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ

Oprettet 4. april

Ja, det er et krav, at alle medarbejdere kollektivt accepterer aftalen om arbejdsfordeling. Såfremt klinikken både har fysioterapeuter og administrativt personale ansat, er det Arbejdsgiverrådgivningens vurdering, at de to medarbejdergrupper samlet skal acceptere én aftale om arbejdsfordeling.

Medarbejdere ansat i fleksjob har ikke et behov for at være medlem af en a-kasse, da de får ledighedsydelse fra kommunen. Det er dog alligevel et krav, at medarbejdere ansat i fleksjob også accepterer aftalen om arbejdsfordeling.

Som klinikejer kan man opfordre sine medarbejdere, der er ansat i fleksjob til at kontakte ydelseskontoret i deres kommune for at høre, om kommunen kan sup-plere med et højere flekslønstilskud. Man bør også opfordre sine medarbejder, der er ansat i fleksjob til at drøfte deres individuelle skånebehov med kommunen i forbindelse med en eventuel aftale om arbejdsfordeling.

En provisionslønnet er aflønnet på baggrund af deres indtjening for perioden. I den nuværende situation, hvor mange fysioterapeuter er hjemsendt på grund af smitterisiko for COVID-19, er der ingen eller mindre indtjening for medarbejderen, og provisionen er derfor formentlig meget lav. Spørgsmålet er herefter, hvilken løn medarbejderen har krav på under hjemsendelsen. Det er Arbejdsgiverrådgivningens opfattelse, at en provisionslønnet fysioterapeut alene har krav på garantilønnen under hjemsendelsen, og klinikken skal på virk.dk ansøge om løn-kompensation beregnet med 75 % af garantilønnen.

Fysioterapeut ansat på basiskontrakt

I medfør af pkt. 3.2 i Danske Fysioterapeuters basiskontrakt for provisionslønnede er medarbejderne sikret en garantiløn på kr. 26.250 inkl. pension. Det vil sige, at den hjemsendte provisionslønnede fysioterapeut har krav på kr. 26.250 inkl. pension.

Se basiskontrakten for provisionslønnede (pdf)

Fysioterapeut ansat på ældre kontrakt

Er den provisionslønnede fysioterapeut ansat på en ældre kontrakt fra før basiskontrakten trådte i kraft fra den 24. juni 2019, har den provisionslønnet også krav på garantilønnen på kr. 26.250 inkl. pension. Dette er fastslået i pkt. 1.7 i aftalen om ”Overgangsordning til basiskontrakt – fast løn og provision”.

Se aftalen om overgangsordning (pdf)

Såfremt en fysioterapeut er hjemsendt, og derfor ikke opnår nogen provision, har de ret til deres garantiløn på kr. 26.250 inkl. pension.

Klinikken kan i så fald via virk.dk søge lønkompensation, der vil udgøre 75% af de kr. 26.250 inkl. pension.

Er den provisionslønnede fysioterapeut sygemeldt, har vedkommende krav på den indtægt, medarbejderen ”antageligt” ville have oppebåret.

Udgangspunktet for denne beregning er et gennemsnit af medarbejderens løn de seneste 3 måneder. Henset til den nuværende situation på klinikkerne, hvor patientantallet er stærkt reduceret, er det Arbejdsgiverrådgivningens opfattelse, at medarbejderen alene har ret til garantiløn under sygdom.

Klinikken kan via virk.dk søge om lønkompensation for 75% af den løn, medarbejderen ud fra en gennemsnitsberegning antageligvis ville have haft af indtægt. Lønkompensationen kan dog højest udgøre kr. 23.000 pr. måned.

Som det ser ud nu, skal medarbejderen have tiltrådt sin stilling, inden den 9. marts 2020, før man kan få lønkompensation for denne. Det vil sige, at selvom der er indgået en ansættelseskontrakt før den 9. marts 2020, så kræves det også, at medarbejderen har haft sin første arbejdsdag før den 9. marts 2020. Reglerne om lønkompensation forventes vedtaget tirsdag den 24. marts 2020 og efterfølgende vil der blive udstedt en eller flere bekendtgørelser med mere detaljerede regler. Det må forventes, at en lang række konkrete spørgsmål først afklares i forbindelse med udstedelse af bekendtgørelsen.

Arbejdsgivere er ansvarlige for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det betyder, at arbejdsgivere skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere.

Dette indebærer, at Covid-19 kan medføre konsekvenser for arbejdsgivere og klinikker.

Vi anbefaler, at arbejdsgivere løbende følger med i udviklingen Covid-19, herunder meddelelser fra Sundhedsstyrelsen, fra Folketinget, fra Beskæftigelsesministeriet, fra CoronaVirus og fra DFYS:

Arbejdsgiveres ledelsesret indebærer, at arbejdsgivere er berettiget til at hjemsende medarbejdere, hvis der konkret er frygt for Covid-19.

En medarbejder, der hjemsendes af arbejdsgiveren, vil som udgangspunkt være berettiget til løn under hjemsendelsen.

Hvis en medarbejder er sygemeldt som følge af Covid-19 eller er pålagt tvungen karantæne, har medarbejderen lovligt fravær. Det betyder, at medarbejderen er berettiget til løn under sygemeldingen eller karantænen, hvis medarbejderen almindeligvis er berettiget til løn under sygdom.

Det forventes, at Folketinget vil vedtage en lov den 17. marts 2020, der indebærer, at arbejdsgivere kan få sygedagpengerefusion fra den 1. sygedag, hvis de øvrige betingelser i sygedagpengeloven er opfyldt.

En medarbejder, der nægter at møde på arbejde, der ikke er sygemeldt, og der ikke er pålagt tvungen karantæne, har ikke lovligt fravær.

Det medfører, at medarbejderen ikke er berettiget til løn i den periode, hvor medarbejderen nægter at udføre sit arbejde. Det kan også medføre ansættelsesretlige sanktioner, herunder advarsel og afskedigelse, afhængigt af den konkrete situation.

Hvis en arbejdsgiver er i tvivl, om en medarbejder er syg, kan arbejdsgiveren pålægge medarbejderen at indhente en lægeerklæring.

Hvis en medarbejder nægter at udføre sit arbejde som følge af, at en kollega eller en patient udviser symptomer på Covid-19, kan dette eventuelt betragtes som lovligt frafald.

Det er vores anbefaling, at arbejdsgivere retter henvendelse til Danske Fysioterapeuters Arbejdsgiverådgivning på arbejdsgiver@skaureipurth.com med henblik på at drøfte en medarbejders nægtelse af at udføre arbejde og eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser som følge heraf.

Arbejdsgivere kan i medfør af ledelsesretten pålægge en medarbejder at udføre arbejde hjemme under en hjemsendelse;

 • hvis det er er praktisk muligt,
 • hvis det arbejde som medarbejderen pålægges at udføre hjemme ligger inden for rammerne af medarbejderens ansættelse, og
 • hvis medarbejderen ikke er sygemeldt.

Hvis arbejdsgiveren har hjemsendt medarbejderen, er medarbejderen berettiget til løn, uanset om medarbejderen udfører arbejde hjemme eller ikke.

Bemærk i øvrigt mulighederne under de statslige hjælpepakker, som er beskrevet øverst på siden.

Arbejdsgivere er som udgangspunkt ikke berettiget til at spørge medarbejderen om helbredsmæssige oplysninger i medfør af helbredsoplysningsloven.

Hvis en medarbejder frivilligt oplyser arbejdsgiveren om, at medarbejderen har Covid-19, er arbejdsgiveren som udgangspunkt ikke berettiget til at registrere eller videregive disse oplysninger uden medarbejderens samtykke. Arbejdsgiversgivere skal derfor sørge for, at der ikke registreres oplysninger om, at medarbejdere er smittet med Covid-19. For eksempel skal samtlige sendte og modtagne e-mails, der indeholder disse oplysninger, slettes.

Den 5. marts 2020 har Datatilsynet oplyst, at arbejdsgivere kan registrere og videregive nedenstående oplysninger, såfremt oplysningerne ikke kan anses som helbredsoplysninger, og såfremt det er nødvendigt. Det kan for eksempel være:  

 • at en medarbejder er hjemvendt fra et såkaldt ”risikoområde”,
 • at en medarbejder er i hjemmekarantæne (uden nærmere at angive årsagen), og
 • at en medarbejder er syg (uden nærmere at angive årsagen).

Arbejdsgivere kan også i helt særlige situationer være berettiget til at registrere og videregive oplysninger om, at en medarbejder er smittet med Covid-19 uden medarbejderens samtykke, hvis dette er nødvendigt for, at ledelsen og kollegaer kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Vi anbefaler, at arbejdsgivere søger rådgivning hos Arbejdsgiverrådgivningen, inden arbejdsgiveren registrer eller videregiver oplysninger om, at en medarbejder er smittet med Covid-19.

Restferie

Arbejdsgivere kan varsle restferie med 1 måneds varsel, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette, eller medmindre parterne har indgået en aftale om kortere varsel af restferie.

Som følge af regeringens anbefalinger fra 11. marts 2020 og frem i forhold til Covid-19, kan arbejdsgivere, der lider et væsentligt driftsmæssigt tab som følge af anbefalingerne, varsle restferie med et varsel, der er kortere end 1 måned og formentligt straks henset til den økonomiske påvirkning som følge af sundhedskrisen.

Dette gælder både i forhold til restferie:

 • som medarbejderen på varslingstidspunktet har planlagt til at afholde på et senere tidspunkt, og
 • som medarbejderen på varslingstidspunktet ikke har planlagt at afholde på et senere tidspunkt.

Feriefridage

Hvis en medarbejder er berettiget til feriefridage, er feriefridagene ikke omfattet af ferieloven og reguleres derfor af parternes aftale, herunder ansættelsesaftaler, medarbejderhåndbøger, tillæg, etc. 

Det afhænger således af den konkrete aftale, hvorledes feriefridage kan varsles afholdt. Alle feriefridage kan son udgangspunkt varsles til afholdelse straks.

Ny ferielov

Der er lavet et opdateret notat om den nye ferielov.

Hent opdaterede notat om den ny ferielov

Arbejdsgivere og medarbejdere kan indgå en aftale om at nedsætte arbejdstiden, hvormed medarbejdernes løn reduceres tilsvarende, og hvormed medarbejderne kan få supplerende dagpenge. En sådan aftale kan indgå med henblik på at undgå, at medarbejderne opsiges.

De almindelige om arbejdsfordelingsaftaler fremgår her: https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/

Regeringen har som følge af Covid-19, lempet reglerne for at indgå en sådan aftale.

De lempelige regler indebærer;

 • at en arbejdsfordelingsaftale kan iværksættes fra det tidspunkt, hvor arbejdsfordelingsaftalen er anmeldt til jobcenteret og dermed uden 1 uges varsel, og
 • at det bliver muligt for arbejdsgiverne at skifte mellem typerne af arbejdsfordelinger, når en cyklus (maks. 13 uger) i en arbejdsfordelingsaftale er afsluttet.
 • at virksomhedens betaling af G-dage i forbindelse med arbejdsfordeling suspenderes midlertidigt. Det betyder, at hvis arbejdsfordelingen er startet d. 27. marts 2020 eller senere, skal virksomheden ikke betale G-dage. Suspensionen gælder frem til d. 31. maj 2020.

Det er vores anbefaling, at arbejdsgivere retter henvendelse til Danske Fysioterapeuters Arbejdsgiverådgivning på arbejdsgiver@skaureipurth.com med henblik på at få vurderet mulighederne for at indgå en arbejdsfordelingsaftale. 

Se spørgsmålet ”Lønberegning til sygemeldte provisionslønnede fysioterapeuter”, da det samme gælder i dette tilfælde. Det er dog et krav, at medarbejderen er blevet pålagt af myndighederne at gå i karantæne. Ellers kan det ikke sidestilles med sygdom.

Arbejdsgiversektionen har i samarbejde med Skau Reipurth & Partnere lavet en vejledning til klinikejere med medarbejdere og ansatte

Hent vejledning: Covid-19 - Vejledning til klinikkerne (pdf)

På den offentlige hjemmeside virksomhedsguiden.dk kan du få svar på mange af de spørgsmål, du som arbejdsgiver kan have om coronavirussen.

Få overblik over vejledning til virksomheder om coronavirus på virksomhedsguiden.dk

Hvordan er du som arbejdsgiver stillet i fht erstatningspligt under coronakrisen?

Læs her revideret notat

Er du klinikejer uden ansatte (fx med lejere)? Se ofte stillede spørgsmål

Som den der udlejer og stiller faciliteter til rådighed, er du ansvarlig for, at det er forsvarligt at bruge faciliteterne set i lyset af patientsikkerheden. Derfor er du ansvarlig for at udstikke retningslinjer for hvordan, hvornår og til hvad faciliteterne kan bruges. Afhængig af Sundhedsstyrelsens løbende retningslinjer og udmeldinger kan det betyde lukning eller begrænsning af brugen på forskellig vis.

Nej. Hver enkelt selvstændig er tilmeldt behandlingsstedsregistret og ansvarlig for eget virke. Det er den enkelte selvstændige, der skal følge sundhedsstyrelsens anvisninger. Du beslutter dog hvorvidt og på hvilken måde, det er forsvarligt at bruge faciliteterne, du stiller til rådighed, i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Er du selvstændig? Se ofte stillede spørgsmål

Du har mulighed for hjælp fra hjælpepakkerne. Læs om disse øverst på denne side.

Som selvstændig har du selv ansvaret for dine patienters sikkerhed. Klinikejerne har ansvaret for at faciliteterne er forsvarlige at bruge. Det kan betyde begrænsninger eller lukning af adgangen til faciliteterne afhængigt af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er syg?

Det følger af sygedagpengeloven, at selvstændige erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge efter 14 dages sygdom (den såkaldte egenperiode).

Regeringen har vedtaget et hastelovforslag, som udvider retten til sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, som er uarbejdsdygtige grundet smitte med coronavirus. Loven betyder, at du som selvstændig erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter 14 dages sygdom.

Man skal være opmærksom på, at det er de almindelige regler, som gælder, hvis man er sygemeldt af andre grunde end coronavirus. Således vil man i dette tilfælde først have ret til sygedagpenge efter 14 dages sygdom, såfremt man ikke har tegnet en forsikring, så man opnår ret til sygedagpenge efter 1-3 dages sygdom.

Det bemærkes, at sygedagpengelovens øvrige betingelser stadig skal være opfyldt (eksempelvis beskæftigelseskravet).

Ordningen er midlertidig, og den vil gælde fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er sendt i hjemmekarantæne (ikke blot hjemsendt)?

Du vil som selvstændig erhvervsdrivende kunne opnå ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis du ikke kan varetage dit arbejde på grund af ”…en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.” Det er således i dette tilfælde en betingelse, at du tilhører en af de grupper, som sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmekarantæne, og du er forhindret i at udføre dit arbejde grundet hjemmekarantænen.

Dette kræver altså, at du er sendt i egentlig hjemmekarantæne. Hvis du blot er sendt hjem, fordi klinikken er lukket, eller du følger de generelle anbefalinger om ikke at udføre behandlinger for at undgå smittespredning, er du ikke omfattet af denne særlige udvidelse af sygedagpengereglerne.

Det bemærkes, at sygedagpengelovens øvrige betingelser stadig skal være opfyldt (eksempelvis beskæftigelseskravet).

Ordningen er midlertidig, og den vil gælde fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Kan jeg få dagpenge, når jeg ikke er syg med coronavirus eller i karantæne, men blot er sendt hjem eller ingen indtjening har?

På nuværende tidspunkt er der ikke lempet på dagpengereglerne for selvstændige erhvervsdrivende. Det betyder, at du som udgangspunkt skal lukke din virksomhed ned og opfylde et indkomstkrav for at blive berettiget til dagpenge. Der er på nuværende tidspunkt heller ikke mulighed for at undgå dagpengereglernes karantæne-bestemmelser ved nedlæggelse af dit CVR-nummer.

Det er imidlertid muligt at modtage supplerende dagpenge i 30 uger, såfremt du som selvstændig erhvervsdrivende opfylder kravene for at modtage supplerende dagpenge.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Ja, både PKA og PFA giver selvstændige mulighed for at sætte pensionsindbetalingerne på pause.

Du kan læse om de to ordninger på pensionsselskabernes hjemmesider:

pka.dk

pfa.dk

Vi har lavet en guide, hvor du kan få en hurtig vurdering af hvilke kompensationsordninger, du kan søge:

Tag kompensations-tjek

Særligt for tillidsrepræsentanter

Her kan du hente en oversigt over satser for de hyppigste arbejdstidsbestemte tillæg i kommuner og regioner:

Visse arbejdstidsbestemte tillæg pr. 1.4. 2020 (pdf)

Her kan du se aftalerne på de tre offentlige overenskomstområder indgået d. 27. marts 2020 om afvikling af ferie og afspadsering:

Regioner

Se aftale for regioner (pdf)

Kommuner

Se aftale for kommuner (pdf)

Se kommenteret udgave af aftale for kommuner

Staten

Se aftale for staten (pdf)

Opdateret 3. april

Mange fysioterapeuter skal arbejde med andre opgaver og på andre tidspunkter og evt. under ledelsens pålæg. Dette udkast til lokalaftale rummer de relevante bestemmelser fra den kommunale arbejdstidsaftale, som det vil være naturlig, at I omfattes af.

Hent udkast til lokalaftale (word)

På både det regionale og kommunale område har der været indgået særlige aftaler for medarbejderne under corona-situationen.

Henholdsvis den 13. maj (regionerne) og den 27. maj (kommunerne) er det aftalt, at man på begge områder vender tilbage til de før gældende regler og rammer.

Se aftalerne her:

Genåbning af kommunerne og udløb af fælleserklæringen om håndteringen af coronavirus 27. maj 2020 (pdf)

Fælleserklæring mellem Forhandlingsfællesskabet og KL (pdf)

RLTN Forståelsespapir af 13. maj om genåbning (pdf)

Brug fagligheden til kerneopgaven - henvendelse til regionerne fra Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og FOA (pdf)

Opdateret 11. juni

Se Sundshedsstyrelsens notat, der beskriver det ansvar, der påhviler arbejdsgivere og medarbejdere på hospitaler, plejecentre, sociale botilbud mv. for at hindre smittespredning med COVID-19:

Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser for socialt udsatte

Er du offentlig leder? Se ofte stillede spørgsmål

Her kan du hente en oversigt over satser for de hyppigste arbejdstidsbestemte tillæg i kommuner og regioner:

Visse arbejdstidsbestemte tillæg pr. 1.4. 2020 (pdf)

På både det regionale og kommunale område har der været indgået særlige aftaler for medarbejderne under corona-situationen.

Henholdsvis den 13. maj (regionerne) og den 27. maj (kommunerne) er det aftalt, at man på begge områder vender tilbage til de før gældende regler og rammer.

Se aftalerne her:

Genåbning af kommunerne og udløb af fælleserklæringen om håndteringen af coronavirus 27. maj 2020 (pdf)

Fælleserklæring mellem Forhandlingsfællesskabet og KL (pdf)

RLTN Forståelsespapir af 13. maj om genåbning (pdf)

Brug fagligheden til kerneopgaven - henvendelse til regionerne fra Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og FOA (pdf)

Opdateret 11. juni

Er du ledig? Se ofte stillede spørgsmål

Ja, a-kasserne betaler fortsat dagpenge, sygedagpenge, feriedagpenge og efterløn som normalt.

Myndighederne har imidlertid suspenderet beskæftigelsesindsatsen (at du skal være aktivt jobsøgende), således at reglerne om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet er blevet stærkt begrænsede.

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om, at perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020 ikke medtælles i din dagpengeanciennitet. Det er en betingelse, at du er medlem af en a-kasse i perioden.

Hvis du i perioden mellem den 9. marts 2020 og 30. juni 2020 har opbrugt din dagpengeret og eventuelt har meldt dig ud af din a-kasse, har du mulighed for at genindmelde dig i a-kassen og herved opnå ret til dagpenge i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. Det er imidlertid en forudsætning, at du genindmelder dig i a-kassen i perioden, og at du efterbetaler kontingent for den udmeldte periode. Dette er således aktuelt for dig, som har opbrugt din dagpengeret fra den 9. marts eller i perioden herefter. Har du opbrugt din dagpengeret før den 9. marts 2020 vil du ikke være omfattet af denne ordning.

Du skal være opmærksom på, at situationen løbende kan ændre sig, og at suspenderingen af beskæftigelsesindsatsen kun er midlertidig. Hold dig løbende orienteret på a-kassernes hjemmesider:

DSA’s hjemmeside om corona-situationen

ASE’s hjemmeside om corona-situationen

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Opdateret 20. april

Er du studerende? Se ofte stillede spørgsmål

Regeringen har indgået en aftale om, at studerende får mulighed for at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende stipendie og SU-lånemuligheder.

Dette svarer til, at der kan optages 2 måneders ekstra SU-lån pr. måned.

Ordningen er midlertidig, og for nuværende kommer den til at gælde for marts og april måned 2020. Det fremgår imidlertid af aftalen, at retten til at optage ekstra SU-lån kan forlænges, hvis situationen omkring COVID-19 kræver det.

Muligheden tilvejebringes via de digitale ansøgningssystemer snarest muligt.

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om corona-virussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv siden