FAQ om coronavirus: Det skal du vide som fysioterapeut

Se svar på de mest almindelige spørgsmål om corona (covid-19), som vi får fra jer medlemmer. Siden opdateres løbende.

Gældende restriktioner for fysioterapi. Se ofte stillede spørgsmål

Nej, du behøver ikke lade sig teste regelmæssigt, når du er færdigvaccineret.

Se Boks 1 på side 8 i retningslinje om anbefalinger for vaccinerede personer

Oprettet 25. maj 2021

Du finder de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Opdateret 14. juni 2021

Der ikke længere er anbefalinger om en specifik afstand mellem personer, heller ikke ved fysisk aktivitet som fx holdtræning. At holde afstand indgår dog stadig i Sundhedsstyrelsens seks generelle råd, fordi afstand er en vigtig faktor i at forebygge dråbesmitte med ny coronavirus og en række andre smitsomme sygdomme.

Men nu er der altså ikke et specifikt metermål på afstand. Se anbefalingerne i COVID-19: forebyggelse af smittespredning, som kan bruges bredt, også i praksissektoren og den private sundhedssektor.

De seks råd lyder nu:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved

Anbefalingen er stadig, at alle gør hvad de kan for at følge de seks råd i dagligdagen, og de må fortsat gerne tænkes ind i den enkelte praksis, som fysioterapeuterne også har været gode til i de seneste mange måneder, skriver styrelsen.

Opdateret 18. august 2021

Smitteopsporing sker for at bryde smittekæder så tidligt som muligt og forhindre, at flere bliver syge. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smitteopsporingen, der tager udgangspunkt i begrebet om nære kontakter.

Du er nær kontakt, når du har været inden for en meters afstand af en smittet person i mere end 15 minutter. Det gælder i alle situationer, også ved fysisk aktivitet mv.

Se Sundhedsstyrelsens nyhed:

Nye retningslinjer for nære kontakter

For selvstændige
Hvis du er selvstændig og bliver vurderet til at være nær kontakt, og dermed skal i karantæne, så kan du få dagpenge. Se spørgsmål om dagpenge længere nede på siden.

Opdateret 20. august 2021

Hvis du er testet positiv, skal du – uanset om du har symptomer eller ej:

 1. Straks gå i selvisolation
 2. Være særligt opmærksom på at holde gode hygiejne og rengøring
 3. Sørge for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.

48 timer efter, at du er fri for symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen.

Hvis du ikke har haft symptomer, skal du holde dig isoleret indtil 7 dage efter, at din test blev taget.

Hvis du er blevet testet positiv for coronavirus, vil du blive ringet op af Coronaopsporing og få hjælp til opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du kan have smittet.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece 'Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus'

Læs mere om smitteopsporing på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside

Opdateret 6. januar 2021

Du er smittefri 48 timer efter, at du ikke længere har symptomer. Du skal derfor blive hjemme indtil da.

Du skal være helt fri for symptomer undtagen lugte og smagsforstyrrelser. Disse symptomer kan vare længe, og man forventes ikke længere at smitte, når de er eneste tilbageværende symptomer.

Det er ikke krav om re-test for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du bliver betragtet som smittefri.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece 'Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus'

Opdateret 6. januar 2021

Er du lønmodtager? Se ofte stillede spørgsmål

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at det er frivilligt, om man vil vaccineres mod covid-19. Det betyder, at arbejdsgiver ikke kan pålægge en medarbejder at lade sig vaccinere.

Da det er frivilligt at lade sig vaccinere mod corona, kan din arbejdsgiver heller ikke betragte sygdom, der opstår som følge af smitte af coronavirus, som selvforskyldt sygdom. Du skal derfor som normalt have løn under sygdom efter gældende regler, hvis du bliver syg med corona.

Oprettet 9. marts 2021

Hvis det er muligt, så er det Danske Fysioterapeuters anbefaling, at fysioterapeuter – som jo ofte indgår i frontpersonalet – så vidt muligt vaccineres i arbejdstiden.

Hvis du har fået en vaccinationstid, der ligger i arbejdstiden, anbefaler vi, at du forsøger at bede om tjenestefri med løn. Hvis din leder ikke vil give dig tjenestefri med løn, kan du aftale med din leder, at du anvender afspadsering, tjenestefri uden løn, eller ferie.

Baggrunden for at vaccinationen ikke som udgangspunkt er arbejdstid er, at vaccinationen er et frivilligt tilbud og ikke noget din arbejdsgiver kan pålægge dig.

Du kan ikke få betaling for vaccination i fritiden

Vaccineres du udenfor normale arbejdstid, har du ikke krav på honorering for den tid, du anvender på at blive vaccineret. Baggrunden er, at vaccinen er et frivilligt tilbud og ikke noget din arbejdsgiver kan pålægge dig.

Oprettet 9. marts 2021

Hvis du bliver syg efter du har fået din vaccination, vil du have krav på løn under sygdom.

Oprettet 9. marts 2021

Hvis du har børn, som ikke er syge, men som stadig er hjemsendt på grund af smitte i klassen eller lukkede skole- eller pasningstilbud, så kan du stå i en udfordring.

Du bør derfor drøfte med din arbejdsgiver, hvordan dit arbejde bedst muligt kan tilrettelægges og samtidig rumme mulighed for at tage hånd om dine hjemsendte børn. Det kan være ved at aftale hvilke opgaver, som du kan løse hjemmefra evt. i kombination med anvendelse af afspadsering eller ferie.

En række kommuner tilbyder forskellige former for nødpasning af hjemsendte børn. Du kan derfor også afsøge mulighederne i din kommune for at bruge et sådan tilbud.

Opdateret 3. september 2021

Hvis dit barn er sygt og skal passes hjemme, vil du i første omgang have adgang til at holde barns sygedag(e), og herefter omsorgsdage.

Barns sygedag(e) er aftalt i de enkelte overenskomster eller ansættelseskontrakter. Der er fx i de offentlige overenskomster aftalt barns 1. og 2. sygedag, mens der for ansatte i praksissektoren ansat iht. basiskontrakt er aftalt barns 1. sygedag. Der kan tilsvarende være forskellige bestemmelser om omsorgsdage afhængig af dine ansættelsesvilkår.

Læs om omsorgsdage

Opdateret 2. juli 2021

Covid-19 er en smitsom virus, og det er en mulighed, at personer uden symptomer kan sprede smitte, uden at dette nødvendigvis opdages. På den baggrund anbefaler sundhedsmyndighederne, at der gennemføres test af personalet på sundheds- og ældreområdet for at kunne foretage smitteopsporing.

Hvis din arbejdsgiver pålægger dig at lade dig teste, skal du som udgangspunkt give samtykke.

Det kan ikke udelukkes, at det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du afviser at tage en test eller ikke deler et evt. positivt testresultat med din arbejdsgiver, da det kan have en væsentlig betydning for en eventuel indsats på sundhedsområdet.

Datatilsynet har udtalt sig om arbejdsgivers behandling af oplysninger om evt. smitte med covid-19 hos medarbejdere.

Bliver du pålagt at lade dig teste, skal den medgåede tid betragtes som arbejdstid og dermed gælder dine sædvanlige arbejdstidsvilkår i forbindelse med testen.

Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?

Opdateret 7. april 2021.

1. Syg med Corona-virus

Hvis du er syg, og er ansat med løn under sygdom, har du ret til løn.

2. Får jeg løn, når jeg er blevet bedt om eller pålagt at arbejde hjemmefra?

Ja, du er berettiget til at få løn for det arbejde, som du udfører. Dette gælder, uanset om det er på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen.

Opdateret 3. september 2021

Sundhedsstyrelsen har pr. 4. oktober 2021 følgende anbefalinger til gravide:

Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjer for personer i øget risiko. Gravide medarbejdere i sundheds-, social- og plejesektoren, behøver som udgangspunkt ikke længere fra den 28. graviditetsuge at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra, heller ikke hvis den gravide har arbejde med kontakt til mange mennesker.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at hvis den gravide har en særlig øget risiko, fx en kombination af flere risikofaktorer, skal der tages særlige forholdsregler, og den gravide kan kontakte en læge for en konkret vurdering af risikoen på arbejdspladsen.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer er det styrelsens opfattelse, at hvis en gravid medarbejder hjemsendes, kan det ikke længere anses for begrundet i Sundhedsstyrelsen retningslinjer, og der er derfor ikke generelt tale om graviditetsbetinget sygefravær omfattet af barselsloven § 6, stk. 2, 2. led.

Det er endvidere styrelsens opfattelse, at hvis en læge vurderer, at der er en konkret risiko på arbejdspladsen, som kan medføre risiko for fosteret, kan der være tale om graviditetsbetinget sygefravær efter barselsloven § 6, stk. 2, 1. led.

Hvis du allerede er hjemsendt efter de tidligere gældende regler, så gælder disse regler stadig for dig.

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Opdateret 25. oktober 2021.

Hvis du bliver smittet med coronavirus, og arbejder du med smittede patienter, kan din egen smitte efter en konkret vurdering godt være en arbejdsskade. Du skal selv være testet positiv for coronavirus. Samtidig skal du kunne sandsynliggøre, at du har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet eller at du har været udsat for en særlig risiko i forbindelse med dit arbejde.

Hvis du har udviklet symptomer på og er testet positiv for coronavirus, og du mener, at du være blevet smittet under udførelsen af dit arbejde, er det vores anbefaling, at du anmelder det som en arbejdsskade, da det fortsat er ukendt hvilke helbredsmæssige konsekvenser smitten kan få på længere sigt.

Det kan også være en arbejdsskade, hvis du oplever gener, som knytter sig til brugen af værnemidler (f.eks. ekstrem eksem). Danske Fysioterapeuter mener også, at bivirkninger som følge af en vaccine (der er tilbudt af arbejdsgiver) vil kunne være en arbejdsskade, men spørgsmålet er uafklaret. Det bemærkes, at en arbejdsgiver ikke kan pålægge dig at blive vaccineret (men godt kan pålægge dig at blive testet).

Hvem skal anmelde smitte med coronavirus som en arbejdsskade?

Hvis du er blevet smittet og testet positiv, kan både din arbejdsgiver eller din behandlende læge anmelde sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men du har også mulighed for selv at anmelde.

Hvis du har fået en vaccine via din arbejdsgiver, kan du også anmelde dette som en arbejdsskade (selv om det er uafklaret, om det er dækket af arbejdsskadebegrebet).

Er dine gener knyttet til anvendelsen af værnemidler, bør du gå til egen læge, som kan vurdere, om det kan anmeldes som en arbejdsskade. Du bør overveje at tage et billede, hvis du har eksem, da eksemen kan forsvinde igen. Vær’ også opmærksom på, at der i nogle mundbind kan være brugt nikkel.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskade

Ved mistanke om arbejdsskader bør du sikre, at det bliver anmeldt med det samme. Det vil sikre, at både diagnosen såvel som den følgende udvikling af symptomer og din arbejdsmæssige udsættelse i relation til smitte bliver registreret grundigt.

Hvis du har spørgsmål til anmeldelse af en arbejdsskade, så kontakt Danske Fysioterapeuter.

Se også notat fra Sundhedsstyrelsen

Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser for socialt udsatte

Opdateret 5. februar 2021

Særligt for tillidsrepræsentanter

På baggrund af den særlige situation som covid-19 situationen stadig udgør har Forhandlingsfællesskabets organisationer – herunder Danske Fysioterapeuter – og KL igen aftalt en forlængelse af tidligere fælleserklæringer.

Fælleserklæringen gælder nu frem til den 15. august 2021.
Herefter bortfalder aftalen fordi kommunerne herefter forventes at håndtere covid-19 relaterede funktioner og opgaver inden for de eksisterende overenskomster og aftaler. 

Fælleserklæringen har som tidligere dette hovedindhold:

 • Omdrejningspunktet er så vidt muligt frivillighed, hvis der skal varetages opgaver udenfor eget arbejdsområde, men det er ikke en absolut forudsætning.
 • Det er fortsat en forudsætning, at der alene er tale om at varetage opgaver i kritiske funktioner, og at der sikres nødvendig oplæring.
 • Det er indskrevet i fælleserklæringen, at hvis eksisterende overenskomster og aftaler rummer mulighed for fleksible løsninger, skal der ikke indgås lokal aftale, men det vil være fornuftigt med en drøftelse.
 • Aftaler om varetagelse af andre arbejdsopgaver på andre tidspunkter og lokaliteter, end det er muligt inden for eksisterende overenskomster, drøftes og indgås lokalt (har særlig relevans for selvtilrettelæggende fysioterapeuter)
 • Der er ingen formkrav til de lokale aftaler, dog skal aftalerne indeholde oplysninger om ”hvilke ansatte, der i en angivet periode varetager andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og/eller lokaliteter, samt hvordan den ansatte oplæres”.
 • I akutte og ekstraordinære situationer kan arbejdsgiver handle uden aftale i situationen, men skal inden for en uge optage drøftelse og indgå lokal aftale.

Evt. lokale aftaler udløber senest 14 dage efter fælleserklæringens udløb – dvs. senest den 29. august 2021 – med mindre et tidligere tidspunkt er aftalt i den lokale aftale.

Hent fælleserklæringen (pdf)

Opdateret 25. maj 2021.

Her kan du hente en oversigt over satser for de hyppigste arbejdstidsbestemte tillæg i kommuner og regioner:

Arbejdstidsbestemte tillæg og andre ulempeydelser pr. 1. oktober 2020 (pdf)

Se Sundshedsstyrelsens notat, der beskriver det ansvar, der påhviler arbejdsgivere og medarbejdere på hospitaler, plejecentre, sociale botilbud mv. for at hindre smittespredning med COVID-19:

Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser for socialt udsatte

Er du offentlig leder? Se ofte stillede spørgsmål

På baggrund af den særlige situation som covid-19 situationen stadig udgør har Forhandlingsfællesskabets organisationer – herunder Danske Fysioterapeuter – og KL igen aftalt en forlængelse af tidligere fælleserklæringer.

Fælleserklæringen gælder nu frem til den 15. august 2021.
Herefter bortfalder aftalen fordi kommunerne herefter forventes at håndtere covid-19 relaterede funktioner og opgaver inden for de eksisterende overenskomster og aftaler. 

Fælleserklæringen har som tidligere dette hovedindhold:

 • Omdrejningspunktet er så vidt muligt frivillighed, hvis der skal varetages opgaver udenfor eget arbejdsområde, men det er ikke en absolut forudsætning.
 • Det er fortsat en forudsætning, at der alene er tale om at varetage opgaver i kritiske funktioner, og at der sikres nødvendig oplæring.
 • Det er indskrevet i fælleserklæringen, at hvis eksisterende overenskomster og aftaler rummer mulighed for fleksible løsninger, skal der ikke indgås lokal aftale, men det vil være fornuftigt med en drøftelse.
 • Aftaler om varetagelse af andre arbejdsopgaver på andre tidspunkter og lokaliteter, end det er muligt inden for eksisterende overenskomster, drøftes og indgås lokalt (har særlig relevans for selvtilrettelæggende fysioterapeuter)
 • Der er ingen formkrav til de lokale aftaler, dog skal aftalerne indeholde oplysninger om ”hvilke ansatte, der i en angivet periode varetager andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og/eller lokaliteter, samt hvordan den ansatte oplæres”.
 • I akutte og ekstraordinære situationer kan arbejdsgiver handle uden aftale i situationen, men skal inden for en uge optage drøftelse og indgå lokal aftale.

Evt. lokale aftaler udløber senest 14 dage efter fælleserklæringens udløb – dvs. senest den 29. august 2021 – med mindre et tidligere tidspunkt er aftalt i den lokale aftale.

Hent fælleserklæringen (pdf)

Opdateret 25. maj 2021.

Her kan du hente en oversigt over satser for de hyppigste arbejdstidsbestemte tillæg i kommuner og regioner:

Arbejdstidsbestemte tillæg og andre ulempeydelser pr. 1. oktober 2020 (pdf)

Er du ledig? Se ofte stillede spørgsmål

Ja, a-kasserne betaler fortsat dagpenge, sygedagpenge, feriedagpenge og efterløn som normalt.

Hvis du i perioden mellem den 1. november 2020 og indtil den 1. november 2021 opbruger din dagpengeret, vil du få forlænget din ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med 3 måneder.

Du skal være opmærksom på, at situationen kan ændre sig. Hold dig løbende orienteret på a-kassernes hjemmesider:

DSA’s hjemmeside

ASE’s hjemmeside

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Opdateret 28. oktober 2020

Er du studerende? Se ofte stillede spørgsmål

I forbindelse med hjælpepakkerne fra foråret 2020 blev det besluttet, at studerende fik mulighed for at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende stipendie og SU-lånemuligheder.

Ordningen løb i første omgang til og med august måned 2020, men det er nu besluttet, at de udvidede SU-lånemuligheder genoptages for studerende fra den 1. november 2020 frem til den 31. januar 2021.

Det betyder, at du som studerende har ret til at optage ekstra SU-lån og slutlån i november og december måned 2020 samt i januar måned 2021. I november og december måned 2020 vil du som studerende kunne låne op til 6.388 kr., mens du i januar måned 2021 vil kunne låne op til 6.468 kr.

Muligheden tilvejebringes via de digitale ansøgningssystemer snarest muligt.

Opdateret 28. oktober 2020

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om corona-virussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv siden