FAQ om corona: Det skal du vide som fysioterapeut

Se svar på de mest almindelige spørgsmål om corona (covid-19), som vi får fra jer medlemmer. Siden opdateres løbende.

Er du lønmodtager? Se ofte stillede spørgsmål

Fra den 1. februar 2022 kan arbejdsgiver ikke længere kræve, at ansatte viser coronapas på jobbet. 

Det er stadig indtil den 5. februar 2022 muligt for arbejdsgivere at kræve, at medarbejderne tager en covid-19 test.

Et krav om testning kan tages i brug af arbejdsgiveren, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse covid-19 smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller væsentlige driftsmæssige hensyn.

Vurderingen af om det er sagligt, når en arbejdsgiver kræver en testning af medarbejderen er derfor konkret i det enkelte tilfælde og på den enkelte virksomhed.

Opdateret 1. februar 2022

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at det er frivilligt, om man vil vaccineres mod covid-19. Det betyder, at arbejdsgiver ikke kan pålægge en medarbejder at lade sig vaccinere.

Da det er frivilligt at lade sig vaccinere mod corona, kan din arbejdsgiver heller ikke betragte sygdom, der opstår som følge af smitte af coronavirus, som selvforskyldt sygdom. Du skal derfor som normalt have løn under sygdom efter gældende regler, hvis du bliver syg med corona.

Oprettet 9. marts 2021

Hvis det er muligt, så er det Danske Fysioterapeuters anbefaling, at fysioterapeuter – som jo ofte indgår i frontpersonalet – så vidt muligt vaccineres i arbejdstiden.

Hvis du har fået en vaccinationstid, der ligger i arbejdstiden, anbefaler vi, at du forsøger at bede om tjenestefri med løn. Hvis din leder ikke vil give dig tjenestefri med løn, kan du aftale med din leder, at du anvender afspadsering, tjenestefri uden løn, eller ferie.

Baggrunden for at vaccinationen ikke som udgangspunkt er arbejdstid er, at vaccinationen er et frivilligt tilbud og ikke noget din arbejdsgiver kan pålægge dig.

Du kan ikke få betaling for vaccination i fritiden

Vaccineres du udenfor normale arbejdstid, har du ikke krav på honorering for den tid, du anvender på at blive vaccineret. Baggrunden er, at vaccinen er et frivilligt tilbud og ikke noget din arbejdsgiver kan pålægge dig.

Oprettet 9. marts 2021

Hvis du bliver syg efter du har fået din vaccination, vil du have krav på løn under sygdom.

Oprettet 9. marts 2021

Hvis du har børn, som er syge eller hjemsendt på grund afsmitte i klassen eller lukkede skole- eller pasningstilbud, kan du stå i en udfordring.

Hvis dit barn er sygt og skal passes hjemme, vil du i første omgang have adgang til at holde barns sygedag(e), og herefter omsorgsdage.

Barns sygedag(e) er aftalt i de enkelte overenskomster eller ansættelseskontrakter. Der er fx i de offentlige overenskomster aftalt barns 1. og 2. sygedag, mens der for ansatte i praksissektoren ansat iht. basiskontrakt er aftalt barns 1. sygedag. Der kan tilsvarende være forskellige bestemmelser om omsorgsdage afhængig af dine ansættelsesvilkår.

Læs om omsorgsdage

En række kommuner tilbyder forskellige former for nødpasning af hjemsendte børn. Du kan derfor også afsøge mulighederne i din kommune for at bruge et sådan tilbud.

Der kan søges om dagpenge fra det offentlige

Hvis du har børn,  som er syge eller hjemsendt på grund af smitte i klassen eller lukkede skole- eller pasningstilbud, kan du søge om dagpenge.

Ordningen omfatter forældre med børn til og med 13 år. Der tildeles i alt 10 arbejdsdage pr. barn i den periode ordningen gælder.

Ordningen er gældende fra 23. oktober 2021-28. februar 2022.

Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver. Der kan kun gives støtte til en forælder pr. hjemsendelsesdag.
Forældrene skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse og selvstændige. Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet. Det er derudover en betingelse, at der ikke udbetales løn for samme dag eller holdes ferie.

Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem. Datoen for hjemsendelsen skal fremgå. Forældrene skal desuden på tro og love oplyse sidste dag i hjemsendelsen og erklære, at de ikke modtager f.eks. løn for de ansøgte dage.

Såfremt begge forældre er lønmodtagere og deler bopæl, skal der fremlægges erklæring fra begge forældres arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har afspadsering, som de kan bruge samt at der ikke udbetales løn eller andet til den forælder, der bliver hjemme, for de dage, der ansøges om ydelse for. Hvis forældrene ikke deler bopæl, skal der alene fremlægges tro- og loveerklæring fra arbejdsgiveren til den forælder, der ansøger.

Opdateret 27. januar 2022

Covid-19 er en smitsom virus, og det er en mulighed, at personer uden symptomer kan sprede smitte, uden at dette nødvendigvis opdages. På den baggrund anbefaler sundhedsmyndighederne, at der gennemføres test af personalet på sundheds- og ældreområdet for at kunne foretage smitteopsporing.

Det er stadig indtil den 5. februar 2022 muligt for arbejdsgivere at kræve, at medarbejderne tager en covid-19 test.

Et krav om testning kan tages i brug af arbejdsgiveren, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til at begrænse covid-19 smittespredningen, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller væsentlige driftsmæssige hensyn.

Vurderingen af om det er sagligt, når en arbejdsgiver kræver en testning af medarbejderen er derfor konkret i det enkelte tilfælde og på den enkelte virksomhed.Datatilsynet har udtalt sig om arbejdsgivers behandling af oplysninger om evt. smitte med covid-19 hos medarbejdere.

Din arbejdsgiver kan kræve, at testen foretages hurtigst muligt.

Testen skal så vidt muligt gennemføres i din sædvanlige arbejdstid, men det kan også ske uden for normal arbejdstid, fx hvis formålet med test ellers vil blive forspildt, eller hvis du indgår en aftale med din arbejdsgiver om det.

Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?

Opdateret 1. februar 2022.

1. Syg med Corona-virus

Hvis du er syg, og er ansat med løn under sygdom, har du ret til løn.

2. Får jeg løn, når jeg er blevet bedt om eller pålagt at arbejde hjemmefra?

Ja, du er berettiget til at få løn for det arbejde, som du udfører. Dette gælder, uanset om det er på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen.

Opdateret 3. september 2021

Sundhedsstyrelsen har pr. 4. oktober 2021 følgende anbefalinger til gravide:

Sundhedsstyrelsen har ændret retningslinjer for personer i øget risiko. Gravide medarbejdere i sundheds-, social- og plejesektoren, behøver som udgangspunkt ikke længere fra den 28. graviditetsuge at blive flyttet til en anden funktion eller arbejde hjemmefra, heller ikke hvis den gravide har arbejde med kontakt til mange mennesker.

Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at hvis den gravide har en særlig øget risiko, fx en kombination af flere risikofaktorer, skal der tages særlige forholdsregler, og den gravide kan kontakte en læge for en konkret vurdering af risikoen på arbejdspladsen.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer er det styrelsens opfattelse, at hvis en gravid medarbejder hjemsendes, kan det ikke længere anses for begrundet i Sundhedsstyrelsen retningslinjer, og der er derfor ikke generelt tale om graviditetsbetinget sygefravær omfattet af barselsloven § 6, stk. 2, 2. led.

Det er endvidere styrelsens opfattelse, at hvis en læge vurderer, at der er en konkret risiko på arbejdspladsen, som kan medføre risiko for fosteret, kan der være tale om graviditetsbetinget sygefravær efter barselsloven § 6, stk. 2, 1. led.

Hvis du allerede er hjemsendt efter de tidligere gældende regler, så gælder disse regler stadig for dig.

Læs mere hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Opdateret 25. oktober 2021.

Hvis du bliver smittet med coronavirus, og arbejder du med smittede patienter, kan din egen smitte efter en konkret vurdering godt være en arbejdsskade. Du skal selv være testet positiv for coronavirus. Samtidig skal du kunne sandsynliggøre, at du har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet eller at du har været udsat for en særlig risiko i forbindelse med dit arbejde.

Hvis du har udviklet symptomer på og er testet positiv for coronavirus, og du mener, at du være blevet smittet under udførelsen af dit arbejde, er det vores anbefaling, at du anmelder det som en arbejdsskade, da det fortsat er ukendt hvilke helbredsmæssige konsekvenser smitten kan få på længere sigt.

Det kan også være en arbejdsskade, hvis du oplever gener, som knytter sig til brugen af værnemidler (f.eks. ekstrem eksem). Danske Fysioterapeuter mener også, at bivirkninger som følge af en vaccine (der er tilbudt af arbejdsgiver) vil kunne være en arbejdsskade, men spørgsmålet er uafklaret. Det bemærkes, at en arbejdsgiver ikke kan pålægge dig at blive vaccineret (men godt kan pålægge dig at blive testet).

Hvem skal anmelde smitte med coronavirus som en arbejdsskade?

Hvis du er blevet smittet og testet positiv, kan både din arbejdsgiver eller din behandlende læge anmelde sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men du har også mulighed for selv at anmelde.

Hvis du har fået en vaccine via din arbejdsgiver, kan du også anmelde dette som en arbejdsskade (selv om det er uafklaret, om det er dækket af arbejdsskadebegrebet).

Er dine gener knyttet til anvendelsen af værnemidler, bør du gå til egen læge, som kan vurdere, om det kan anmeldes som en arbejdsskade. Du bør overveje at tage et billede, hvis du har eksem, da eksemen kan forsvinde igen. Vær’ også opmærksom på, at der i nogle mundbind kan være brugt nikkel.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskade

Ved mistanke om arbejdsskader bør du sikre, at det bliver anmeldt med det samme. Det vil sikre, at både diagnosen såvel som den følgende udvikling af symptomer og din arbejdsmæssige udsættelse i relation til smitte bliver registreret grundigt.

Hvis du har spørgsmål til anmeldelse af en arbejdsskade, så kontakt Danske Fysioterapeuter.

Se også notat fra Sundhedsstyrelsen

Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser for socialt udsatte

Opdateret 5. februar 2021

Er du selvstænding? Se ofte stillede spørgsmål

Fra 23. november 2021 til 28. februar 2022 gælder, at selvstændige har ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis de er:

- dokumenteret smittet med covid-19
- eller efter sundhedsmyndigheders anbefaling skal gå i selvisolation, fordi de er nær kontakt.

Der er ikke ret til tidlig refusion/sygedagpenge, hvis medarbejderen eller den selvstændige har symptomer uden at teste positivt, kan arbejde hjemmefra, er gået i frivillig isolation eller fraværet skyldes senfølger/eftervirkning efter covid-19.

Læs mere på virk.dk under NemRefusion - refusion af sygedagpenge

Oprettet 14. januar 2022

Er du ledig? Se ofte stillede spørgsmål

Ja, a-kasserne betaler fortsat dagpenge, sygedagpenge, feriedagpenge og efterløn som normalt.

Hvis du i perioden mellem den 1. november 2020 og indtil den 1. november 2021 opbruger din dagpengeret, vil du få forlænget din ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med 3 måneder.

Du skal være opmærksom på, at situationen kan ændre sig. Hold dig løbende orienteret på a-kassernes hjemmesider:

DSA’s hjemmeside

ASE’s hjemmeside

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Opdateret 28. oktober 2020

Særligt for tillidsrepræsentanter

På baggrund af den særlige situation med ny coronavariant har Forhandlingsfællesskabets organisationer – herunder Danske Fysioterapeuter – og KL på ny indgået en fælleserklæring.

Fælleserklæringen gælder fra den 10. december 2021 frem til den 8. februar 2022.

Fælleserklæringen minder om de tidligere, og her skal fremhæves disse væsentlige hovedelementer:

  • Det er en forudsætning, at der alene er tale om at varetage opgaver i kritiske funktioner, og at der sikres nødvendig oplæring.
  • Hvis der skal varetages opgaver i kritiske funktioner udenfor eget arbejdsområde, tilstræbes det løst gennem frivillighed.
  • Varetagelse af andre arbejdsopgaver på andre tidspunkter og lokaliteter, end det er muligt inden for eksisterende overenskomster drøftes og aftales lokalt.
  • Medarbejdere, der sædvanligvis er selvtilrettelæggende, og som bliver omfattet af arbejdstidstilrettelæggelse (herunder vagter, tilstedeværelse på særlige tidspunkter) honoreres fra det tidspunkt fuldt og helt svarende til arbejdstidsbestemmelserne for de tilsvarende grupper.

Det er aftalt, at fælleserklæringen denne gang gælder til og med den 8. februar 2022. Evt. lokale aftaler ophører senes 14 dage efter, altså den 22. februar, medmindre der aftales et tidligere ophør.

Kommunerne forventes herefter at håndtere covid-relaterede funktioner og opgaver inden for eksisterende overenskomster og aftaler.

Der er således ikke lagt op til forlængelse af fælleserklæringen.

Hent fælleserklæringen (pdf)

Opdateret 15. december 2021.

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om corona-virussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv siden