FAQ om coronavirus: Det skal du vide som fysioterapeut

Her kan du læse svar på de mest almindelige spørgsmål om coronavirus (covid-19) fra medlemmer. Siden opdateres løbende.

Hvordan skal jeg agere som fysioterapeut? Se ofte stillede spørgsmål

Alle personaler, patienter, besøgende skal nu bære mundbind eller visir, uanset om man kan holde afstand eller ej, når man er indenfor i et lokale på sygehuset, klinikken, kommunale sundhedstilbud, på plejehjemmet mv.

For anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet gælder kravet om brug af mundbind, kun hvis ledelsen på det pågældende sted har truffet beslutning om at indføre krav om brug af mundbind eller visir.

Krav om mundbind eller visir gælder ikke for indlagte patienter, borgere på plejecentre og i plejeboliger, borgere, der har midlertidig ophold på aflastningspladser mv. og gælder ikke personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Der er ikke krav om mundbind, når medarbejdere og lignende opholder sig i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvortil alene medarbejdere og lignende har adgang.

Ved mundbind forstås engangsmundbind eller stofmundbind, der dækker næse og mund, og som er fæstnet med snor, elastik eller lignende bag ørerne eller bag hovedet og er tætsluttende omkring ansigtet. Ved visir forstås skærme af plastik, der dækker øjne, næse og mund eller næse og mund, men som ikke er tætsluttende omkring ansigtet.

Mundbind eller visir kan fjernes ved et ”anerkendelsesværdigt formål”, f.eks. ved spisning, medicinindtag, ligesom mundbind og visir kan fjernes helt eller delvist, hvis børn og unge eller personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse af forskellige årsager skal trøstes eller bliver skræmt over brugen af mundbind eller visir.

Alle steder, som er omfattet af krav om brug af mundbind eller visir skal opfylde følgende krav:

 • Opsætte informationsmateriale om kravet om at bruge mundbind eller visir og om mulighed for bortvisning ved manglende efterkommelse af kravet.
 • Der må alene tillades adgang for besøgende, der overholder kravet om at bruge mundbind eller visir.
 • Det skal sikres, at medarbejdere og lignende overholder kravet om at bruge mundbind eller visir.
 • Det skal sikres, at patienter, borgere og besøgende, der undtagelsesvis ikke har medbragt mundbind m.v. ved fremmøde i lokaler, der er omfattet af krav om mundbind eller visir, og som ikke med rimelighed i situationen kan fremskaffe mundbind m.v., vederlagsfrit kan få udleveret mundbind til brug for den konkrete situation.

Se Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundheds- og ældresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19

Opdateret 19. november 2020

Ja, du må gerne tilbyde holdtræning. Hvis der er en indikation for behandling, så er fysioterapeutisk holdtræning en sundhedsydelse og dermed undtaget fra forsamlingsforbuddet på maksimalt 10 personer. Det gælder også for basintræning og ridefysioterapi.

Det betyder, at det fortsat er muligt at gennemføre fysioterapeutiske holdtræninger med mere end 10 personer til stede. 

Læs mere på coronasmitte.dk: ”Gælder reglerne om forsamlinger også på sygehuse eller lignende?” (spørgsmål nr. 13 på listen)

Men, hvis en fysioterapeut underviser fx på et fitnesshold i et træningscenter, så gælder forsamlingsforbuddet. Det følger reglerne for foreningslivet generelt, som er udstukket af Kulturministeriet.

Opdateret 27. oktober 2020

Det er Statens Serum Institut, som står bag de infektionshygiejniske retningslinjer, som løbende opdateres under corona-pandemien.

Der er samtidig udarbejdet en FAQ til sundhedsprofessionelle, hvori det blandt andet er uddybet hvilke rengøringsmidler, der anbefales samt hvilke hånddesinfektionsmidler, der er godkendt til bekæmpelse af virus.

Se FAQ om forebyggelse af covid-19 på Statens Serum Instituts hjemmeside

Se infektionshygiejniske retningslinjer på Statens Serum Instituts hjemmeside

Opdateret 26. oktober 2020

Med virkning fra den 26. oktober har myndighederne meldt skærpede restriktioner ud på en lang række områder.

Forsamlingsforbuddet er sænket, så det ikke er muligt at være mere end 10 personer samlet. Undtaget fra dette er træningscentre og træningsfaciliteter, som fortsat kan holde åbent, men stederne skal overholde kravene til indretning af lokaler, som offentligheden har adgang til. Det vil sige kravet om 4 kvadratmeter pr. person samt brug af mundbind eller visir på de dele af centret, hvor der er offentlig adgang fx receptions- og venteområder.

Det kan også anbefales, at orientere sig på Kulturministeriets hjemmeside, som sports- og fritidsliv hører under:

Læs om de tiltag, der gælder for kulturlivet, herunder sports- og fritidsliv

Opdateret 26. oktober 2020

Alle aktiviteter i sundheds- og ældresektoren samt på det sociale område skal ske under smitteforebyggende forholdsregler.

Afstand, korrekt håndhygiejne samt rengøring af kontaktpunkter er de vigtigste tiltag til at hindre smittespredning. Værnemidler er en ekstra beskyttelse til at forebygge smittespredning, men er ikke i sig selv nok til at forebygge smitte. Værnemidler er således et supplement til afstand og kan ikke erstatte de øvrige anbefalinger.

Telefon- og videokonsultationer bør fortsat anvendes i det omfang, det er fagligt forsvarligt og relevant under hensyn til patientens behov og fysioterapeuts mulighed for at yde en faglig fyldestgørende konsultation.

Endvidere er det centralt at kommunikere til patienter/borgere om ikke at fremmøde ved symptomer på covid-19.

I venteområder skal risiko for smittespredning minimeres ved at sikre afstand, fjerne aviser, blade, legetøj, drikkevarer fra fælles kander mv., gør hyppigt og grundigt rent og give nem adgang til håndsprit i venteværelse.

Særligt for hjemmebehandling gælder, at patienten/borgeren udspørges om symptomer på covid-19 ved ankomst samt opfordres til håndhygiejne ligesom der skal udføres korrekt håndhygiejne før og efter behandling. Værnemidler ved hjemmebehandlinger anvendes jf. de generelle retningslinjer for værnemidler.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens sektorspecifikke retningslinjer og anbefalinger

Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning

Opdateret 26. oktober 2020

Smitteopsporing sker for at bryde smittekæder så tidligt som muligt og forhindre, at flere bliver syge.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som står for smitteopsporingen, der tager udgangspunkt i begrebet om nære kontakter. En nær kontakt er en person, som

 • bor sammen med en covid-19-smittet person
 • har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person
 • har stået ansigt til ansigt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i samtale) med en smittet person
 • har været i ubeskyttet og direkte kontakt med smittefarlige sekreter fra en person, som er smittet
 • har deltaget i plejen af en patient med covid-19 og ikke har været benyttet af værnemidler på de foreskrevne måder

Kolleger er ifølge Sundhedsstyrelsen som udgangspunkt ikke at forstå som nære kontakter.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens informationsmateriale "Til dig, som er nær kontakt til en person som er testet positiv for ny coronavirus" (pdf)

Læs mere om smitteopsporing på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Opdateret 26. oktober 2020

Ja, du må gerne tilbyde bassintræning, så længe du overholder de retningslinjer, som er meldt ud om afstand og hygiejne.

Man skal have mundbind på, når man ikke udøver en idrætsaktivitet. Der vil dog være en undtagelse, hvis aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om mundbind. Det gælder f.eks. i forbindelse med badning eller i et omklædningsrum.

Når man går ud af omklædningsrummet i svømmetøj, skal man ikke have mundbind eller visir på. Men man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går ind i omklædningen, og når man forlader stedet - eller opholder sig i fx et loungeområde.

Se nærmere på Kulturministeriets hjemmeside, hvor reglerne for idræts- og foreningsaktiviteter er præciseret

Opdateret 26. oktober 2020

Hvis du er testet positiv, skal du – uanset om du har symptomer eller ej:

 1. Straks gå i selvisolation
 2. Være særligt opmærksom på at holde gode hygiejne og rengøring
 3. Sørge for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet.

48 timer efter, at du er fri for symptomer, er du smittefri og kan ophæve selvisolationen.

Hvis du ikke har haft symptomer, skal du holde dig isoleret indtil 7 dage efter, at din test blev taget.

Hvis du er blevet testet positiv for coronavirus, vil du blive ringet op af Coronaopsporing og få hjælp til opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du kan have smittet.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece 'Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus'

Læs mere om smitteopsporing på Styrelsens for Patientsikkerheds hjemmeside

Oprettet 12. november 2020

Du er smittefri 48 timer efter, at du ikke længere har symptomer. Du skal derfor blive hjemme indtil da.

Du skal være helt fri for symptomer undtagen lugte og smagsforstyrrelser. Disse symptomer kan vare længe, og man forventes ikke længere at smitte, når de er eneste tilbageværende symptomer.

Det er ikke krav om re-test for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du bliver betragtet som smittefri.

Læs mere i Sundhedsstyrelsens pjece 'Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus'

Oprettet 12. november 2020

Statens hjælpepakker

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har ultimo august indgået aftale om en revideret arbejdsfordelingsaftale, som betyder bedre dækning/kompensation, hvis det på en virksomhed aftales at gå ned i tid og supplere op med dagpenge. Ordningen gælder for resten af 2020.

Som medarbejder er det frivilligt, om du vil indvillige i at indgå en sådan arbejdsfordelingsaftale, og det anbefales, at du tager kontakt til Danske Fysioterapeuter, før du accepterer aftalen.

Fysioterapeutiske arbejdsgivere kan kontakte arbejdsgiverrådgivningen for nærmere information.

Læs om reglerne på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside 

Opdateret 29. oktober 2020

Lønkompensationsordningen udløb 29. august. Sidste frist for ansøgning var 20. september 2020.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Opdateret 28. oktober 2020

Regeringen har vedtaget et hastelovforslag, som giver små og mellemstore virksomheder ret til at udskyde betalingen af moms og B-skat med henblik på at give virksomhederne en bedre likviditet.

Små virksomheder defineres som virksomheder, hvis momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt. For dem gælder, at betalingsfristen udskydes fra den 1. september 2020 til den 1. marts 2021.

Mellemstore virksomheder defineres som virksomheder, hvis momspligtige omsætning ligger mellem 5-50 mio. kr. årligt. Betalingsfristen udskydes for dem fra den 2. juni 2020 til den 1. september 2020.

Regeringen har herudover vedtaget, at betalingsfristen for B-skat mv. den 20. april 2020 udskydes til den 22. juni 2020, og at betalingsfristen for B-skat mv. den 20. maj 2020 udskydes til den 21. december 2020.

Du skal være opmærksom på, at det alene er betalingsfristen, der ændres, og at fristen for indberetning således ikke ændres.

Selvstændige erhvervsdrivende kan desuden nedjustere virksomhedens forventede overskud, således at B-skatteraterne nedsættes for 7 ud af årets 10 resterende rater.

Det bemærkes, at Danske Fysioterapeuter ikke rådgiver om skatteområdet, og at alle spørgsmål herom således henvises til SKAT.

Ansøgningsfristen for kompensationsordningerne for 9. marts til 8. juli er overskredet.

Ansøgningsfristen for perioden mellem 9. juli og 31. august er 30. november.

Læs mere på virksomhedsguiden.dk

Opdateret 28. oktober 2020

Sidste frist for ansøgning var 30. september, så fristen er overskredet

Opdateret 28. oktober 2020.

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om en ordning, som gør det muligt at få udbetalt den lønsumsafgift for 1. kvartal 2020, der havde betalingsfrist den 15. april, samt ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019. Udbetalingen vil udgøre et rentefrit lån, og din virksomhed skal tilbagebetale lånet senest den 1. april 2021. Det forventes, at der åbnes op for anmodninger om udbetaling af beløbet fra den 4. maj 2020 til og med den 15. juni 2020. De nærmere retningslinjer for udmøntningen af denne ordning forventes at blive fastlagt inden for de nærmeste dage.

Aftalen indebærer desuden, at betalingsfristen for lønsumsafgiften for 2. kvartal 2020 udskydes med 6 uger fra den 15. juli 2020 til den 1. september 2020. Herudover udskydes betalingsfristen for lønsumsafgiften for 3. kvartal 2020 med 4 uger fra den 15. oktober 2020 til den 16. november 2020.

Oprettet 20. april 2020

Erhvervsstyrelsen har bedt Danske Fysioterapeuter om at gøre opmærksom på den whistleblowerordning for de erhvervsrettede covid-19 kompensationsordninger, som styrelsen har lanceret.

Ordningen indebærer, at alle og enhver anonymt kan indberette oplysninger om svindel med en af Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger.  Dette gælder også forhold, der ligger før whistleblowerordningens etablering.

Læs om whistleblowerordningen på virksomhedsguiden.dk

Oprettet 17. juni 2020

Inden udgangen af 2020 skal du dokumentere dine faktiske udgifter, omsætning m.m. i den periode, som du har modtaget kompensation.

På baggrund af de indsendte oplysninger om din virksomheds resultat, kan den kompensation, som du har modtaget blive efterreguleret.

Læs mere om frister og procedure for tilbagebetaling på virksomhedsguiden.dk

Oprettet 31. august 2020

Er du lønmodtager? Se ofte stillede spørgsmål

Hvis dit barn er sygt og skal passes hjemme, vil du i første omgang have adgang til at holde barns sygedag(e), og herefter omsorgsdage.

Barns sygedag(e) er aftalt i de enkelte overenskomster eller ansættelseskontrakter. Der er fx i de offentlige overenskomster aftalt barns 1. og 2. sygedag, mens der for ansatte i praksissektoren ansat iht. basiskontrakt er aftalt barns 1. sygedag. Der kan tilsvarende være forskellige bestemmelser om omsorgsdage afhængig af dine ansættelsesvilkår.

Der er den 10. september 2020 indgået 3-partsaftale om midlertidig udvidet dagpengeret ved fravær forbundet med pasning af børn som følge af covid-19.

Ordningen sikrer forældre til børn, der ikke er fyldt 14 år, dagpenge, når der er behov for pasning af børn - enten fordi barnet selv er corona-smittet, eller ved hjemsendelse fra skole eller daginstitution på grund af smittetilfælde. Dagpengeretten giver forældrene adgang til samlet 10 fraværsdage med dagpenge pr. barn i perioden, hvor ordningen gælder.

Det er en betingelse for dagpengeretten, at

 • forældrene først har anvendt barns evt. sygedag(e) og omsorgsdage, og afviklet tilgodehavende afspadsering
 • ingen af forældrene skal have mulighed for hjemmearbejde
 • de omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

Ordningen gælder fra 29. september 2020 og indtil 31. december 2020.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Se trepartsaftalen (pdf)

Læs om rettigheder ved børns sygdom

Læs om omsorgsdage

Opdateret 28. oktober 2020

Covid-19 er en smitsom virus, og det er en mulighed, at personer uden symptomer kan sprede smitte, uden at dette nødvendigvis opdages. På den baggrund anbefaler sundhedsmyndighederne, at der gennemføres test af personalet på sundheds- og ældreområdet for at kunne foretage smitteopsporing.

Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du gennemfører en test, skal du som udgangspunkt give samtykke.

Det kan ikke udelukkes, at det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis du afviser at tage en test eller ikke deler et evt. positivt testresultat med din arbejdsgiver, da det kan have en væsentlig betydning for en eventuel indsats på sundhedsområdet.

Datatilsynet har udtalt sig om arbejdsgivers behandling af oplysninger om evt. smitte med covid-19 hos medarbejdere.

Bliver du pålagt at lade dig teste, er det vores vurdering, at det skal betragtes som arbejdstid – men spørgsmålet er omtvistet. Kontakt din tillidsrepræsentant eller Danske Fysioterapeuter, hvis din arbejdsgiver mener, at den pålagte test skal ske i din fritid.

Datatilsynet: Hvordan er det med GDPR og coronavirus?

Opdateret 23. juni

Din arbejdsgiver kan godt varsle dig ned i løn.

Der vil dog være tale om en væsentlig ændring af din kontrakt, hvorfor en sådan lønreduktion først kan ske ved udløbet af dit individuelle opsigelsesvarsel.

Såfremt din arbejdsgiver vælger at opsige dig, med baggrund i at du ikke accepterer en sådan lønreduktion, kan der være tale om en usaglig opsigelse.

Du skal være opmærksom på, at vi er i en meget særlig situation, og at din arbejdsgiver derfor nok har et stort spillerum, så kontakt Danske Fysioterapeuter, inden du siger ja eller nej til at acceptere lønnedgangen.

Bemærk i øvrigt mulighederne under de statslige hjælpepakker, som er beskrevet øverst på siden.

Coronavirussen påvirker mange arbejdspladser og vil med meget stor sandsynlighed komme til at skabe en situation, hvor arbejdsgivere som følge af mangel på varer, kunder eller andet kan blive nødt til at afskedige medarbejdere.

Arbejdsgiveren skal i så fald følge de almindelige regler omkring afskedigelse – og udgangspunktet er, at afskedigelser i den situation er saglige.

Hvis der er tale om kollektive afskedigelser, vil reglerne i lov om varsling mv. i forbindelse med afskedigelser af større omfang skulle følges.

Bemærk også muligheden for at indgå aftaler om arbejdsfordeling (som alternativ til afskedigelser), som også er beskrevet her på siden.

1. Syg med Corona-virus

Hvis du er syg, og er ansat med løn under sygdom, har du ret til løn.

2. Får jeg løn, når jeg er blevet bedt om eller pålagt at arbejde hjemmefra?

Ja, du er berettiget til at få løn for det arbejde, som du udfører. Dette gælder, uanset om det er på arbejdspladsen eller uden for arbejdspladsen.

3. Hvilke rettigheder har jeg, hvis min arbejdsgiver hjemsender mig, fordi der ikke er mere arbejde eller uden pålæg om at arbejde hjemmefra?

Offentligt ansatte
Statsministeren har garanteret, at offentligt ansatte får løn, selvom de sendes hjem.

Man skal være opmærksom på, at man i denne situation skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, og at man må forvente at skulle arbejde.

Privat ansatte med fast løn
Det er Danske Fysioterapeuters vurdering, at man som udgangspunkt er berettiget til sædvanlig løn, hvis ens private arbejdsgiver hjemsender en, fordi der ikke er noget arbejde, som man kan udføre.

Danske Fysioterapeuter er således af den opfattelse, at arbejdsgiveren bærer risikoen for, at der ikke er noget arbejde, som man kan udføre. Vi er bevidste om, at nogle arbejdsgiverforeninger ikke er enige i denne opfattelse, og at ansatte flere steder hjemsendes uden løn med henvisning til force majeure. Arbejdsgiverne har fortolkningsfortrinnet, og de kan derfor undlade at udbetale løn, men dette kan bestrides, hvilket vil betyde, at det skal afgøres af retten, hvem der har ret. I givet fald skal man huske at protestere mod den manglende lønudbetaling.

Man skal være opmærksom på, at man i denne situation skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, og at man må forvente at skulle arbejde.

Provisionslønnede
Det fremgår af bekendtgørelsen om en midlertidig lønkompensationsordning, at provisionslønnede er berettiget til den løn, som de ellers ville have tjent, hvis de ikke var blevet hjemsendt i det tilfælde, at arbejdsgiveren modtager lønkompensation. Der tages således udgangspunkt i den gennemsnitlige indtjening beregnet på baggrund af det højeste gennemsnit af enten de seneste 3 måneder henholdsvis 12 måneder. Modtager arbejdsgiveren ikke lønkompensation, er det fortsat Danske Fysioterapeuters vurdering, at provisionslønnede er berettiget til den løn, som de ellers ville have tjent, hvis de ikke var blevet hjemsendt. Vær opmærksom på, at Danske Fysioterapeuters provisionskontrakter på praksisområdet indeholder en garantiløn, som man som minimum er berettiget til.

Vi er bevidste om, at flere arbejdsgiverforeninger ikke er enige i denne opfattelse, og at ansatte flere steder hjemsendes uden løn med henvisning til force majeure. Arbejdsgiverne har fortolkningsfortrinnet, og de kan derfor undlade at udbetale løn, men dette kan bestrides, hvilket vil betyde, at det skal afgøres af retten, hvem der har ret. I givet fald skal man huske at protestere mod den manglende lønudbetaling.

Når du får en henvendelse fra Erhvervsstyrelsen, hvor du skal bekræfte, at du har modtaget fuld løn, vil vi opfordre dig til at kontakte os for personlig vejledning. Du kan kontakte os på 33 41 46 20 eller ansat@fysio.dk.

Man skal være opmærksom på, at man i denne situation skal stå til rådighed for arbejdsgiveren, og at man må forvente at skulle arbejde.

Timelønnede
Hvis du er timelønnet og ansat som funktionær, så er du omfattet af samme regler som beskrevet ovenfor.

Hvis du ikke er funktionæransat, så kontakt os for nærmere vejledning.

Opdateret 28. oktober 2020

Sundhedsstyrelsen har ajourført sine anbefalinger til personer, der er i særlig risikogruppe, og her under anbefalinger for gravide.

For gravide gælder følgende:

Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip med fokus på det ufødte barn kan gravide medarbejdere i sundheds-, social- og ældresektor samt gravide medarbejdere i dagtilbud 0-6 år, der har arbejdsfunktioner med tæt kontakt til patienter, borgere eller børn, fx ved behandlings- pleje eller omsorgsopgaver, fra graviditetsuge 28 få arbejdsfunktioner uden borgerkontakt, f.eks. som en hjemmearbejdsplads uden udgående funktioner fra hjemmet.

Såfremt arbejdsfunktioner uden borgerkontakt ikke er muligt i den funktion eller ift. de opgaver, som den gravide medarbejder varetager, skal den gravide medarbejder fraværsmeldes.

Er du er gravid, har du efter funktionærloven altid ret til fuld løn under sygdom, hvis du sendes hjem. Det gælder også i den ovenstående situation. En fraværsmelding betragtes som en feriehindring. 

For andre med øget særlig risiko for et alvorligt sygeforløb ved smitte med covid-19 vil du også få fuld løn, hvis du er ansat i en kommune eller region. På andre områder udestår der fortsat afklaring.

Læs uddybende på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs aftalen med KL (pdf)

Læs aftalen med RLTN (pdf)

Opdateret 28. oktober 2020

Det er ledelsen på den enkelte arbejdsplads, der har ansvaret for at lede og fordele arbejdet, og det ligger inden for ledelsesretten at ændre i prioriteringerne. Som fysioterapeut kan du derfor godt blive pålagt andre opgaver end normalt. Har du spørgsmål til evt. ændringer i dine opgaver, skal du kontakte egen nærmeste leder. Det er arbejdsgiverens ansvar at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Den nuværende krisesituation kræver, at vi alle sammen løfter i flok. Det er også den tilgang Danske Fysioterapeuter har. Derfor opfordrer vi til at udvise fleksibilitet og sige ja til andre opgaver, hvor det er fagligt og patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt. På Sundhedsstyrelsens hjemmeside, kan du løbende følge deres anbefalinger.

Det er naturligvis en forudsætning, at du som medarbejder får din løn, som du plejer.

Og det er også Danske Fysioterapeuters opfattelse, at fysioterapeuters kompetencer skal bruges der, hvor de fagligt giver bedst mening.

Opdateret 11. juni

I helt særlige tilfælde kan ferie varsles med kortere varsel end en ferielovens varsler på 3 måneder for hovedferie og 1 måned for restferie. Hvis du oplever at blive varslet ferieafholdelse med kort varsel anbefaler vi, at du kontakter os på 33 41 46 20 eller ansat@fysio.dk.

Er ferien endnu ikke påbegyndt, kan den udskydes eller fremrykkes, hvis væsentlige upåregnelige driftsmæssige hensyn gør det nødvendigt. Arbejdsgiver skal erstatte eventuelt økonomisk tab på grund af ændringen af planlagt ferie.

Arbejdsgiver kan ikke inddrage ferie, der allerede er påbegyndt.

Er du som gravid fraværsmeldt, betragtes det som en feriehindring, og arbejdsgiver kan således ikke pålægge dig at afholde ferie.

Opdateret 28. oktober 2020

Hvis du bliver smittet med coronavirus, og arbejder du med smittede patienter, kan din egen smitte efter en konkret vurdering godt være en arbejdsskade. Du skal selv være testet positiv for coronavirus. Samtidig skal du kunne sandsynliggøre, at du har været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet eller at du har været udsat for en særlig risiko i forbindelse med dit arbejde.

Hvis du har udviklet symptomer på og er testet positiv for coronavirus, og du mener, at du være blevet smittet under udførelsen af dit arbejde, er det vores anbefaling, at du anmelder det som en arbejdsskade, da det fortsat er ukendt hvilke helbredsmæssige konsekvenser smitten kan få på længere sigt.

Hvem skal anmelde smitte med coronavirus som en arbejdsskade?

Hvis du er blevet smittet og testet positiv kan både din arbejdsgiver eller din behandlende læge kunne anmelde sygdommen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, men du har også mulighed for selv at anmelde.

Læs mere om anmeldelse af arbejdsskade

Ved mistanke om arbejdsskader bør du sikre, at det bliver anmeldt med det samme. Det vil sikre, at både diagnosen såvel som den følgende udvikling af symptomer og din arbejdsmæssige udsættelse i relation til smitte bliver registreret grundigt.

Hvis du har spørgsmål til anmeldelse af en arbejdsskade, så kontakt Danske Fysioterapeuter.

Se også notat fra Sundhedsstyrelsen

Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser for socialt udsatte

Opdateret 7. april

Når du er hjemsendt med løn står du stadig til rådighed for din arbejdsgiver. Det gælder også i den nuværende situation, at du skal kunne levere arbejde for din arbejdsgiver i det omfang, det er muligt og efterspurgt.

Hvis der ikke er noget arbejde til dig, og din arbejdsgiver således ikke gør brug af din arbejdskraft, så der ikke umiddelbart noget til hinder for, at du kan udføre frivilligt arbejde i corona-beredskabet. Du skal dog sørge for at aftale det med din arbejdsgiver.

Er du offentligt ansat, er der mange steder indgået lokale aftaler om beredskabet. Tal derfor med din tillidsrepræsentant om, hvad der er aftalt på din arbejdsplads.

Hvis du er privatansat og din arbejdsgiver har søgt lønkompensation, så må du ikke arbejde for din arbejdsgiver i de dage, hvor der er søgt lønkompensation. Erhvervsministeriet har imidlertid bekræftet, at du godt må udføre frivilligt arbejde i corona-beredskabet.

Hvis du er privatansat og der er indgået en aftale om arbejdsfordeling på din arbejdsplads, så vil der være dage, hvor du stadig er på arbejde hos din arbejdsgiver og dage hvor du har mulighed for at få dagpenge. På arbejdsdagene skal du indgå en aftale med din arbejdsgiver, hvis du her ikke har noget arbejde at udføre, men gerne vil tilmelde dig det frivillige corona-beredskab. På dagene, hvor du evt. kunne modtage dagpenge, vil du kunne arbejde frivilligt i corona-beredskabet, men vil så disse dage ikke være berettiget til dagpenge. Du skal altid kontakte DSA og vende dine dagpenge med dem, inden du tilmelder dig beredskabet og udfører arbejde i en dagpengeperiode.

For alle vil du skulle kunne indtræde i dit ordinære arbejde med dagsvarsel.

Oprettet 6. april

Er du arbejdsgiver for ansatte? Se ofte stillede spørgsmål

Lønkompensationsordningen er udvidet indtil 31. januar 2021, og omsætningsnedgangen nedsættes pr. 27. oktober 2020 fra 35 pct. til 30 pct.

Klinikken kan derfor ansøge om lønkompensation frem til 31. januar 2021 via virk.dk.

Oprettet 2. november 2020

Som arbejdsgiver skal du sørge for at iværksætte de nødvendige foranstaltninger, der så effektivt som muligt kan forebygge smitterisikoen. Som klinikejer bør du følge disse retningslinjer:

 • informer medarbejderne om at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god håndhygiejne m.m. Det kan f.eks. ske ved skiltning i frokoststuen eller andet centralt sted (og tag gerne et billede heraf).
 • medarbejdere, der viser tegn på sygdom, skal sendes hjem.
 • sørg for at medarbejderne er informeret om og overholder sikkerhedsafstand til hinanden på 2 meter.
 • rengør behandlingsrum og behandlingsflader efter hver patient og sprit alle kontaktflader af samt luft ud.
 • patienter, der er syge eller er konstateret positive med covid-19, bør ikke behandles af klinikken.

Vær især opmærksom på, at såfremt nogle af medarbejderne er særligt udsatte, har man som arbejdsgiver et ansvar for at beskytte dem. Særligt udsatte personer omfatter bl.a. følgende:

 • Ældre over 65 år.
 • Personer med kroniske sygdomme.
 • Personer med nedsat immunforsvar.
 • Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip)

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en samlet oversigt over alle relevante spørgsmål om covid-19, herunder arbejdsgivers generelle ansvar samt ansvaret over for særligt udsatte medarbejdere.

Link til Sundhedsstyrelsens side:
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar/FAQ

Oprettet 4. april

Ja, det er et krav, at alle medarbejdere kollektivt accepterer aftalen om arbejdsfordeling. Såfremt klinikken både har fysioterapeuter og administrativt personale ansat, er det Arbejdsgiverrådgivningens vurdering, at de to medarbejdergrupper samlet skal acceptere én aftale om arbejdsfordeling.

Medarbejdere ansat i fleksjob har ikke et behov for at være medlem af en a-kasse, da de får ledighedsydelse fra kommunen. Det er dog alligevel et krav, at medarbejdere ansat i fleksjob også accepterer aftalen om arbejdsfordeling.

Som klinikejer kan man opfordre sine medarbejdere, der er ansat i fleksjob til at kontakte ydelseskontoret i deres kommune for at høre, om kommunen kan supplere med et højere flekslønstilskud. Man bør også opfordre sine medarbejder, der er ansat i fleksjob til at drøfte deres individuelle skånebehov med kommunen i forbindelse med en eventuel aftale om arbejdsfordeling.

En provisionslønnet er aflønnet på baggrund af deres indtjening for perioden. I den nuværende situation, hvor mange fysioterapeuter er hjemsendt på grund af smitterisiko for covid-19, er der ingen eller mindre indtjening for medarbejderen, og provisionen er derfor formentlig meget lav. Spørgsmålet er herefter, hvilken løn medarbejderen har krav på under hjemsendelsen. Det er Arbejdsgiverrådgivningens opfattelse, at en provisionslønnet fysioterapeut alene har krav på garantilønnen under hjemsendelsen, og klinikken skal på virk.dk ansøge om løn-kompensation beregnet med 75 % af garantilønnen.

Fysioterapeut ansat på basiskontrakt

I medfør af pkt. 3.2 i Danske Fysioterapeuters basiskontrakt for provisionslønnede er medarbejderne sikret en garantiløn på kr. 26.250 inkl. pension. Det vil sige, at den hjemsendte provisionslønnede fysioterapeut har krav på kr. 26.250 inkl. pension.

Se basiskontrakten for provisionslønnede (pdf)

Fysioterapeut ansat på ældre kontrakt

Er den provisionslønnede fysioterapeut ansat på en ældre kontrakt fra før basiskontrakten trådte i kraft fra den 24. juni 2019, har den provisionslønnet også krav på garantilønnen på kr. 26.250 inkl. pension. Dette er fastslået i pkt. 1.7 i aftalen om ”Overgangsordning til basiskontrakt – fast løn og provision”.

Se aftalen om overgangsordning (pdf)

Såfremt en fysioterapeut er hjemsendt, og derfor ikke opnår nogen provision, har de ret til deres garantiløn på kr. 26.250 inkl. pension.

Klinikken kan i så fald via virk.dk søge lønkompensation, der vil udgøre 75% af de kr. 26.250 inkl. pension.

Er den provisionslønnede fysioterapeut sygemeldt, har vedkommende krav på den indtægt, medarbejderen ”antageligt” ville have oppebåret.

Udgangspunktet for denne beregning er et gennemsnit af medarbejderens løn de seneste 3 måneder. Henset til den nuværende situation på klinikkerne, hvor patientantallet er stærkt reduceret, er det Arbejdsgiverrådgivningens opfattelse, at medarbejderen alene har ret til garantiløn under sygdom.

Klinikken kan via virk.dk søge om lønkompensation for 75% af den løn, medarbejderen ud fra en gennemsnitsberegning antageligvis ville have haft af indtægt. Lønkompensationen kan dog højest udgøre kr. 23.000 pr. måned.

Arbejdsgiver kan søge lønkompensation for medarbejdere, der er ansat inden den 9. marts 2020. Arbejdsgivere kan søge lønkompensation for de medarbejdere, der er ansat inden 9. marts 2020, men endnu ikke tiltrådt stillingen på tidspunktet, hvor arbejdsgiver søger lønkompensation. Arbejdsgiver skal i ansøgningen anføre, hvis der søges lønkompensation for medarbejdere, der endnu ikke er tiltrådt.

Opdateret 2. november 2020

Arbejdsgivere er ansvarlige for at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Det betyder, at arbejdsgivere skal sørge for at minimere eller begrænse risikoen for smitte mellem medarbejdere.

Dette indebærer, at covid-19 kan medføre konsekvenser for arbejdsgivere og klinikker.

Vi anbefaler, at arbejdsgivere løbende følger med i udviklingen covid-19, herunder meddelelser fra Sundhedsstyrelsen, fra Folketinget, fra Beskæftigelsesministeriet, fra CoronaVirus og fra Danske Fysioterapeuter:

Arbejdsgiveres ledelsesret indebærer, at arbejdsgivere er berettiget til at hjemsende medarbejdere, hvis der konkret er frygt for covid-19.

En medarbejder, der hjemsendes af arbejdsgiveren, vil som udgangspunkt være berettiget til løn under hjemsendelsen.

Hvis en medarbejder er sygemeldt som følge af covid-19 eller er pålagt tvungen karantæne, har medarbejderen lovligt fravær. Det betyder, at medarbejderen er berettiget til løn under sygemeldingen eller karantænen, hvis medarbejderen almindeligvis er berettiget til løn under sygdom.

Arbejdsgiver kan få sygedagpengerefusion fra 1. sygedag, hvis medarbejderen er sygemeldt som følge af covid-19, hvis de øvrige betingelser i sygedagpengeloven er opfyldt.

Opdateret 2. november 2020

En medarbejder, der nægter at møde på arbejde, der ikke er sygemeldt, og der ikke er pålagt tvungen karantæne, har ikke lovligt fravær.

Det medfører, at medarbejderen ikke er berettiget til løn i den periode, hvor medarbejderen nægter at udføre sit arbejde. Det kan også medføre ansættelsesretlige sanktioner, herunder advarsel og afskedigelse, afhængigt af den konkrete situation.

Hvis en arbejdsgiver er i tvivl, om en medarbejder er syg, kan arbejdsgiveren pålægge medarbejderen at indhente en lægeerklæring.

Hvis en medarbejder nægter at udføre sit arbejde som følge af, at en kollega eller en patient udviser symptomer på covid-19, kan dette eventuelt betragtes som lovligt frafald.

Det er vores anbefaling, at arbejdsgivere retter henvendelse til Danske Fysioterapeuters Arbejdsgiverådgivning på arbejdsgiver@skaureipurth.com med henblik på at drøfte en medarbejders nægtelse af at udføre arbejde og eventuelle ansættelsesretlige konsekvenser som følge heraf.

Arbejdsgivere kan i medfør af ledelsesretten pålægge en medarbejder at udføre arbejde hjemme under en hjemsendelse;

 • hvis det er er praktisk muligt,
 • hvis det arbejde som medarbejderen pålægges at udføre hjemme ligger inden for rammerne af medarbejderens ansættelse, og
 • hvis medarbejderen ikke er sygemeldt.

Hvis arbejdsgiveren har hjemsendt medarbejderen, er medarbejderen berettiget til løn, uanset om medarbejderen udfører arbejde hjemme eller ikke.

Bemærk i øvrigt mulighederne under de statslige hjælpepakker, som er beskrevet øverst på siden.

Arbejdsgivere er som udgangspunkt ikke berettiget til at spørge medarbejderen om helbredsmæssige oplysninger i medfør af helbredsoplysningsloven.

Hvis en medarbejder frivilligt oplyser arbejdsgiveren om, at medarbejderen har covid-19, er arbejdsgiveren som udgangspunkt ikke berettiget til at registrere eller videregive disse oplysninger uden medarbejderens samtykke. Arbejdsgiversgivere skal derfor sørge for, at der ikke registreres oplysninger om, at medarbejdere er smittet med covid-19. For eksempel skal samtlige sendte og modtagne e-mails, der indeholder disse oplysninger, slettes.

Den 5. marts 2020 har Datatilsynet oplyst, at arbejdsgivere kan registrere og videregive nedenstående oplysninger, såfremt oplysningerne ikke kan anses som helbredsoplysninger, og såfremt det er nødvendigt. Det kan for eksempel være:  

 • at en medarbejder er hjemvendt fra et såkaldt ”risikoområde”,
 • at en medarbejder er i hjemmekarantæne (uden nærmere at angive årsagen), og
 • at en medarbejder er syg (uden nærmere at angive årsagen).

Arbejdsgivere kan også i helt særlige situationer være berettiget til at registrere og videregive oplysninger om, at en medarbejder er smittet med covid-19 uden medarbejderens samtykke, hvis dette er nødvendigt for, at ledelsen og kollegaer kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

Vi anbefaler, at arbejdsgivere søger rådgivning hos Arbejdsgiverrådgivningen, inden arbejdsgiveren registrer eller videregiver oplysninger om, at en medarbejder er smittet med covid-19.

Feriefridage

Hvis en medarbejder er berettiget til feriefridage, er feriefridagene ikke omfattet af ferieloven og reguleres derfor af parternes aftale, herunder ansættelsesaftaler, medarbejderhåndbøger, tillæg, etc. 

Det afhænger således af den konkrete aftale, hvorledes feriefridage kan varsles afholdt. Alle feriefridage kan son udgangspunkt varsles til afholdelse straks.

Ny ferielov

Der er lavet et opdateret notat om den nye ferielov.

Hent opdateret notat om den ny ferielov

Arbejdsgivere og medarbejdere kan indgå en aftale om at nedsætte arbejdstiden, hvormed medarbejdernes løn reduceres tilsvarende, og hvormed medarbejderne kan få supplerende dagpenge. En sådan aftale kan indgå med henblik på at undgå, at medarbejderne opsiges.

De almindelige om arbejdsfordelingsaftaler fremgår her: https://star.dk/til-virksomheder/arbejdsfordeling-som-alternativ-til-afskedigelse/

Regeringen har som følge af covid-19, lempet reglerne for at indgå en sådan aftale.

De lempelige regler indebærer;

 • at en arbejdsfordelingsaftale kan iværksættes fra det tidspunkt, hvor arbejdsfordelingsaftalen er anmeldt til jobcenteret og dermed uden 1 uges varsel, og
 • at det bliver muligt for arbejdsgiverne at skifte mellem typerne af arbejdsfordelinger, når en cyklus (maks. 13 uger) i en arbejdsfordelingsaftale er afsluttet.
 • at virksomhedens betaling af G-dage i forbindelse med arbejdsfordeling suspenderes midlertidigt. Det betyder, at hvis arbejdsfordelingen er startet d. 27. marts 2020 eller senere, skal virksomheden ikke betale G-dage. Suspensionen gælder frem til d. 31. august 2020.

Det er vores anbefaling, at arbejdsgivere retter henvendelse til Danske Fysioterapeuters Arbejdsgiverådgivning på arbejdsgiver@skaureipurth.com med henblik på at få vurderet mulighederne for at indgå en arbejdsfordelingsaftale. 

Opdateret 2. november 2020

Se spørgsmålet ”Lønberegning til sygemeldte provisionslønnede fysioterapeuter”, da det samme gælder i dette tilfælde. Det er dog et krav, at medarbejderen er blevet pålagt af myndighederne at gå i karantæne. Ellers kan det ikke sidestilles med sygdom.

Arbejdsgiversektionen har i samarbejde med Skau Reipurth & Partnere lavet en vejledning til klinikejere med medarbejdere og ansatte

Hent vejledning: Covid-19 - Vejledning til klinikkerne (pdf)

På den offentlige hjemmeside virksomhedsguiden.dk kan du få svar på mange af de spørgsmål, du som arbejdsgiver kan have om coronavirussen.

Få overblik over vejledning til virksomheder om coronavirus på virksomhedsguiden.dk

Hvordan er du som arbejdsgiver stillet i fht erstatningspligt under coronakrisen?

Læs her revideret notat

Er du klinikejer uden ansatte (fx med lejere)? Se ofte stillede spørgsmål

Som den der udlejer og stiller faciliteter til rådighed, er du ansvarlig for, at det er forsvarligt at bruge faciliteterne set i lyset af patientsikkerheden. Derfor er du ansvarlig for at udstikke retningslinjer for hvordan, hvornår og til hvad faciliteterne kan bruges. Afhængig af Sundhedsstyrelsens løbende retningslinjer og udmeldinger kan det betyde lukning eller begrænsning af brugen på forskellig vis.

Nej. Hver enkelt selvstændig er tilmeldt behandlingsstedsregistret og ansvarlig for eget virke. Det er den enkelte selvstændige, der skal følge sundhedsstyrelsens anvisninger. Du beslutter dog hvorvidt og på hvilken måde, det er forsvarligt at bruge faciliteterne, du stiller til rådighed, i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Er du selvstændig? Se ofte stillede spørgsmål

Du har muligvis mulighed for hjælp fra hjælpepakkerne. Læs om disse øverst på denne side.

Opdateret 28. oktober 2020

Som selvstændig har du selv ansvaret for dine patienters sikkerhed. Klinikejerne har ansvaret for at faciliteterne er forsvarlige at bruge. Det kan betyde begrænsninger eller lukning af adgangen til faciliteterne afhængigt af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er syg?

Det følger af sygedagpengeloven, at selvstændige erhvervsdrivende har ret til sygedagpenge efter 14 dages sygdom (den såkaldte egenperiode).

Regeringen har vedtaget et hastelovforslag, som udvider retten til sygedagpenge for selvstændige erhvervsdrivende, som er uarbejdsdygtige grundet smitte med coronavirus. Loven betyder, at du som selvstændig erhvervsdrivende kan få sygedagpenge fra første fraværsdag i stedet for efter 14 dages sygdom.

Man skal være opmærksom på, at det er de almindelige regler, som gælder, hvis man er sygemeldt af andre grunde end coronavirus. Således vil man i dette tilfælde først have ret til sygedagpenge efter 14 dages sygdom, såfremt man ikke har tegnet en forsikring, så man opnår ret til sygedagpenge efter 1-3 dages sygdom.

Det bemærkes, at sygedagpengelovens øvrige betingelser stadig skal være opfyldt (eksempelvis beskæftigelseskravet).

Ordningen er midlertidig, og den vil gælde fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg er sendt i hjemmekarantæne (ikke blot hjemsendt)?

Du vil som selvstændig erhvervsdrivende kunne opnå ret til sygedagpenge fra første fraværsdag, hvis du ikke kan varetage dit arbejde på grund af ”…en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om hjemmeophold på grund af konkrete forhold i forbindelse med COVID-19.” Det er således i dette tilfælde en betingelse, at du tilhører en af de grupper, som sundhedsmyndighederne anbefaler hjemmekarantæne, og du er forhindret i at udføre dit arbejde grundet hjemmekarantænen.

Dette kræver altså, at du er sendt i egentlig hjemmekarantæne. Hvis du blot er sendt hjem, fordi klinikken er lukket, eller du følger de generelle anbefalinger om ikke at udføre behandlinger for at undgå smittespredning, er du ikke omfattet af denne særlige udvidelse af sygedagpengereglerne.

Det bemærkes, at sygedagpengelovens øvrige betingelser stadig skal være opfyldt (eksempelvis beskæftigelseskravet).

Ordningen er midlertidig, og den vil gælde fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Kan jeg få dagpenge, når jeg ikke er syg med coronavirus eller i karantæne, men blot er sendt hjem eller ingen indtjening har?

På nuværende tidspunkt er der ikke lempet på dagpengereglerne for selvstændige erhvervsdrivende. Det betyder, at du som udgangspunkt skal lukke din virksomhed ned og opfylde et indkomstkrav for at blive berettiget til dagpenge. Der er på nuværende tidspunkt heller ikke mulighed for at undgå dagpengereglernes karantæne-bestemmelser ved nedlæggelse af dit CVR-nummer.

Det er imidlertid muligt at modtage supplerende dagpenge i 30 uger, såfremt du som selvstændig erhvervsdrivende opfylder kravene for at modtage supplerende dagpenge.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Danske Fysioterapeuter mener, at der er grundlag for, at fysioterapeuterne ekstraordinært kan opkræve et covid-19-tillæg fra patienten til dækning af ekstraordinære ydelser. Tillægget skal naturligvis stå mål med de ekstra omkostninger og tidsforbrug, ligesom tillægget skal være tydeligt for patienten på forhånd.

Danske Fysioterapeuter må dog konstatere, at Regionernes Lønnings- og Takstnævn ikke mener, at fysioterapeuten kan opkræve et covid-19-tillæg. Hvis en fysioterapeut vælger at opkræve covid-tillæg, og der skulle opstå en klagesag fra en patient, kan Danske Fysioterapeuter ikke garantere, at en sådan sag vil falde ud til fysioterapeutens fordel.

Du kan sælge et mundbind til patienten, hvis du enten anbefaler eller stiller krav om, at patienten bruger mundbind under behandlingen, og patienten ikke har et mundbind med selv.

Læs mere om Danske Fysioterapeuters arbejde for covid-19-tillæg

Opdateret 18. september 2020

Ja, både PKA og PFA giver selvstændige mulighed for at sætte pensionsindbetalingerne på pause.

Du kan læse om de to ordninger på pensionsselskabernes hjemmesider:

pka.dk

pfa.dk

Der er den 10. september 2020 indgået 3-partsaftale om midlertidig udvidet dagpengeret ved fravær forbundet med pasning af børn som følge af covid-19. Ordningen omfatter også selvstændige.

Ordningen sikrer forældre til børn, der ikke er fyldt 14 år, dagpenge, når der er behov for pasning af børn - enten fordi barnet selv er corona-smittet eller ved hjemsendelse fra skole eller daginstitution på grund af smittetilfælde.

Dagpengeretten giver forældre adgang til samlet 10 fraværsdage med dagpenge pr. barn i perioden, hvor ordningen gælder.

Det er en betingelse for dagpengeretten, at

 • ingen af forældrene skal have mulighed for hjemmearbejde
 • de omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet
 • forældrene skal kunne fremlægge dokumentation for enten barnets sygdom, eller for at skolen eller daginstitutionen har sendt barnet hjem.

Ordningen gælder fra 29. september 2020 og indtil 31. december 2020.

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Oprettet 28. oktober 2020

Særligt for tillidsrepræsentanter

I forlængelse af de regionale restriktioner for de syv kommuner i Region Nordjylland har Forhandlingsfællesskabets organisationer – herunder Danske Fysioterapeuter – og KL indgået en fælleserklæring.

Erklæringen udløber som udgangspunkt den 3. december 2020 og minder om fælleserklæringen fra foråret.

I skal være opmærksomme på følgende:

 • Erklæringen omhandler situationer med regionale restriktioner som led i bekæmpelse af cluster-5 i de syv kommuner.
 • Frivillighed er det foretrukne, men er ikke en forudsætning. (Frivillighed var ikke med i fælleserklæringen fra marts).
 • Det er fortsat en forudsætning, at der er tale om, at medarbejdere bliver bedt om at varetage opgaver i kritiske funktioner.
 • Det er indskrevet, at hvis eksisterende overenskomster og aftaler rummer mulighed for fleksible løsninger skal der ikke indgås lokal aftale, men det vil være fornuftigt med en drøftelse.
 • Varetagelse af andre arbejdsopgaver, på andre tidspunkter og lokaliteter end det er muligt inden for eksisterende overenskomster og aftaler skal drøftes lokalt.
 • Der er ingen formkrav til de lokale aftaler.
 • I akutte og ekstraordinære situationer kan arbejdsgiver handle uden aftale i situationen, men har så en uge til at optage drøftelser og indgå lokal aftale.
 • Aftalen udløber 3. december 2020. De lokale aftaler ophører senest den 15. december 2020 med mindre, at et tidligere ophørstidspunkt er aftalt.

Hent fælleserklæringen (pdf)

Her kan du hente en oversigt over satser for de hyppigste arbejdstidsbestemte tillæg i kommuner og regioner:

Visse arbejdstidsbestemte tillæg pr. 1.4. 2020 (pdf)

Her kan du se aftalerne på de tre offentlige overenskomstområder indgået d. 27. marts 2020 om afvikling af ferie og afspadsering:

Regioner

Se aftale for regioner (pdf)

Kommuner

Se aftale for kommuner (pdf)

Se kommenteret udgave af aftale for kommuner

Staten

Se aftale for staten (pdf)

Opdateret 3. april

Mange fysioterapeuter skal arbejde med andre opgaver og på andre tidspunkter og evt. under ledelsens pålæg. Dette udkast til lokalaftale rummer de relevante bestemmelser fra den kommunale arbejdstidsaftale, som det vil være naturlig, at I omfattes af.

Hent udkast til lokalaftale (word)

På både det regionale og kommunale område har der været indgået særlige aftaler for medarbejderne under corona-situationen.

Henholdsvis den 13. maj (regionerne) og den 27. maj (kommunerne) er det aftalt, at man på begge områder vender tilbage til de før gældende regler og rammer.

Se aftalerne her:

Genåbning af kommunerne og udløb af fælleserklæringen om håndteringen af coronavirus 27. maj 2020 (pdf)

Fælleserklæring mellem Forhandlingsfællesskabet og KL (pdf)

RLTN Forståelsespapir af 13. maj om genåbning (pdf)

Brug fagligheden til kerneopgaven - henvendelse til regionerne fra Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og FOA (pdf)

Opdateret 11. juni

Se Sundshedsstyrelsens notat, der beskriver det ansvar, der påhviler arbejdsgivere og medarbejdere på hospitaler, plejecentre, sociale botilbud mv. for at hindre smittespredning med COVID-19:

Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smittespredning i sundheds- og ældresektoren samt i indsatser for socialt udsatte

Er du offentlig leder? Se ofte stillede spørgsmål

Her kan du hente en oversigt over satser for de hyppigste arbejdstidsbestemte tillæg i kommuner og regioner:

Visse arbejdstidsbestemte tillæg pr. 1.4. 2020 (pdf)

På både det regionale og kommunale område har der været indgået særlige aftaler for medarbejderne under corona-situationen.

Henholdsvis den 13. maj (regionerne) og den 27. maj (kommunerne) er det aftalt, at man på begge områder vender tilbage til de før gældende regler og rammer.

Se aftalerne her:

Genåbning af kommunerne og udløb af fælleserklæringen om håndteringen af coronavirus 27. maj 2020 (pdf)

Fælleserklæring mellem Forhandlingsfællesskabet og KL (pdf)

RLTN Forståelsespapir af 13. maj om genåbning (pdf)

Brug fagligheden til kerneopgaven - henvendelse til regionerne fra Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og FOA (pdf)

Opdateret 11. juni

Er du ledig? Se ofte stillede spørgsmål

Ja, a-kasserne betaler fortsat dagpenge, sygedagpenge, feriedagpenge og efterløn som normalt.

Hvis du i perioden mellem den 1. november 2020 og indtil den 1. november 2021 opbruger din dagpengeret, vil du få forlænget din ret til dagpenge med to måneder. Samtidig forlænges retten til sygedagpenge med 3 måneder.

Du skal være opmærksom på, at situationen kan ændre sig. Hold dig løbende orienteret på a-kassernes hjemmesider:

DSA’s hjemmeside om corona-situationen

ASE’s hjemmeside om corona-situationen

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du kontakter din a-kasse for yderligere spørgsmål om dagpenge.

Opdateret 28. oktober 2020

Er du studerende? Se ofte stillede spørgsmål

I forbindelse med hjælpepakkerne fra foråret 2020 blev det besluttet, at studerende fik mulighed for at optage ekstra SU-lån for op til 6.388 kr. pr. måned ud over de gældende stipendie og SU-lånemuligheder.

Ordningen løb i første omgang til og med august måned 2020, men det er nu besluttet, at de udvidede SU-lånemuligheder genoptages for studerende fra den 1. november 2020 frem til den 31. januar 2021.

Det betyder, at du som studerende har ret til at optage ekstra SU-lån og slutlån i november og december måned 2020 samt i januar måned 2021. I november og december måned 2020 vil du som studerende kunne låne op til 6.388 kr., mens du i januar måned 2021 vil kunne låne op til 6.468 kr.

Muligheden tilvejebringes via de digitale ansøgningssystemer snarest muligt.

Opdateret 28. oktober 2020

Se også vores temaside, hvor vi løbende samler alle vores informationer om corona-virussens betydning for jeres arbejdsforhold som fysioterapeuter

Del eller udskriv siden