Job som kandidat – nye veje

Når du bliver færdig med en kandidatuddannelse, kan det åbne for nye veje i din karriere. Det kan være et springbræt for en drejning af dit arbejdsliv, at du kan søge en anden slags stillinger – og det kan også få betydning for din løn og dine vilkår, når du får et job.

Nye muligheder for fysioterapeuter med en kandidatuddannelse

Arbejdspladserne og ledere af fysioterapeuter efterspørger fysioterapeuter med et højt fagligt niveau – og de efterspørger direkte fysioterapeuter med en kandidatuddannelse. Det viser de tilkendegivelser, som Danske Fysioterapeuter får fra lederne – både de offentlige og de private. Der er brug for stærke faglige kompetencer, der kan løfte og sikre den daglige fysioterapeutiske praksis gennem varetagelse af fx udviklings-, forsknings- og projektlederopgaver.

Fortrinnet for fysioterapeuter med kandidatuddannelser er (ofte) kombinationen af indsigt og erfaring fra daglig praksis og opgaver i det sociale og sundhedsfaglige område med akademiske kompetencer.

Og endeligt kan kandidatuddannelsen være adgangen til en ph.d.-uddannelse.

Hvor finder de fleste kandidater beskæftigelse?

De fleste kandidater finder job i kvalitets- og udviklingsenheder i kommuner og regioner, og også som undervisere og forskere på uddannelsesinstitutioner og universiteterne.

Ansættelsen kan være i en terapi- eller træningsafdeling, men ofte også i tværfaglige sundheds- og forebyggelsesenheder, eller i sundhedsadministrative enheder. En hel del beskæftiger sig med evaluering- og forløbsopgaver i en bred sundhedsfaglig sammenhæng, og ofte på tværs af primær og sekundær sektor.

I den private sektor er kandidatuddannede oftest ansat i patientorganisationer, eller organisationer inden for sport, handicap- og sundhedsområdet.
Stillingsbetegnelserne er mangfoldige: Udviklingskonsulent, specialeansvarlig, datamanager, hjerneskadekonsulent, forskningsansvarlig, uddannelseskonsulent, sundhedsfaglig koordinator/konsulent for blot at nævne nogle.  

Hvad betyder en kandidatuddannelse for dine vilkår?

Som offentligt ansat
Du vil i et job i kommune eller region, hvor du ansættes til akademisk arbejde, blive indplaceret på Sundhedskartellets A-skala. Skalaen består af 4 grundlønstrin, som du gennemløber på 5 år (fra en månedsløn på ca. 25.800 til 31.600 ekskl. pension), og lønniveauet suppleres via lokale aftaler om løntillæg ud over grundlønnen.

Ansættes du som underviser på CVU´erne, er der tilsvarende et løntrinsforløb og indplacering i en stillingsstruktur.

Kontakt Danske Fysioterapeuter for råd og vejledning om lønniveau mv., når du er på vej til en ansættelse.
Tlf. 3341 4620 eller e-mail ansat@fysio.dk

Som privatansat
Du vil blive ansat på en individuel kontrakt, hvor løn- og ansættelsesvilkår forhandles og aftales individuelt.

Kontakt Danske Fysioterapeuter for råd og vejledning om lønniveau og kontraktvilkår som sådan, når du er på vej til en ansættelse.
Tlf. 3341 4620 eller e-mail ansat@fysio.dk

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620