Omsætningsloft ved ansættelse

Brug af en ekstra ansat fysioterapeut er en mulighed for fleksibel anvendelse af kapaciteten. Et omsætningsloft er gældende fremadrettet fra det er meddelt ydernummerindehaveren, og så længe der er ansættelser på ydernummeret efter § 24 ud over antallet af kapaciteter. Der kommer nye regler, når den nye overenskomst træder i kraft, herunder om afgørelse af sager, hvor der ikke er givet rettidigt besked om ekstra ansatte. Et omsætningsloft skal reguleres med takstudviklingen hvert år.

Du har ret til at anvende én eller flere ekstra ansatte fysioterapeuter under dit ydernummer. Du skal meddele det skriftligt til regionen, som efterfølgende meddeler dig et omsætningsloft, som gælder fremadrettet.

Et omsætningsloft beregnes på baggrund af den faktiske omsætning på ydernummeret/kapaciteten set over 3 år uanset om ydernummeret er blevet overdraget eller genbesat. Regionen kan ikke inddrage et ”regionsgennemsnit” i beregningen, hvis det stiller fysioterapeuten dårligere.

Omsætningsloftet gælder indtil der ikke længere er ekstra ansatte fysioterapeuter under ydernummeret. Fra 2019 vil et omsætningsloft være gældende til og med det kalenderår, hvor der er ekstra ansatte på ydernummer (udover antallet af kapaciteter under ydernummeret). Ophører ydernummerindehaveren selv, opgøres omsætningsloftet dog og er således kun gældende indtil ydernummerindehaveren ophører.

Et omsætningsloft opgøres som udgangspunkt pr. kalenderår. Hvis omsætningsloftet ikke har været gældende hele kalenderåret, opgøres omsætningsloftet forholdsmæssigt for den pågældende periode. Det vil sige, at omsætningen i denne periode sammenholdes med omsætningsloftet i perioden, som opgøres som en andel af omsætningsloftet i årsniveau.

Andelen beregnes i forhold til, hvor stor en del af året omsætningsloftet har været gældende.

Hvis der er et omsætningsloft i forvejen (som følge af ansættelse af en ekstra fysioterapeut eller som følge af tilladelse til deling af ydernummer), skal der ikke beregnes et nyt omsætningsloft, hvis der ansættes yderligere en ekstra fysioterapeut under ydernummeret.

Der er i overenskomstens bilag 3 beskrevet detaljerede regler for, hvor lang tid der skal gå mellem to § 24-ansættelser, før der skal foretages en ny beregning af omsætningsloftet (på baggrund af den faktiske omsætning de 3 foregående år).

Ifølge overenskomsten skal regionen give dispensation/tilladelse, hvis en vikarperiode skal være længere end 1 år. Ved brug af vikar ved delvist fravær ud over 1 år kan regionen i forbindelse med sin dispensation/tilladelse fastsætte et omsætningsloft, som gælder fremadrettet.

Ved delvist fravær forstås, at fysioterapeuten (som bruger vikar) er der nogle dage/tidspunkter om ugen i vikarperioden. Ved opgørelsen af perioden på 1 år sidestilles brug af en (ekstra) § 24-ansat med vikar ved delvist fravær.

Det vil sige, at "opmålingen" af perioden på 1 år ikke påvirkes af, at der skiftes status for den ekstra fysioterapeut mellem vikar ved delvist fravær og § 24-ansat.

Læs mere om anvendelse af kapacitet

Læs fortolkningen som fremgår af bilag 3 i overenskomsterne.

Regler hvis man ikke rettidigt har givet besked om ekstra ansatte

Overenskomstens parter har i forbindelse med overenskomstaftalen den 7. september 2018 været enige om, at det er problematisk, at der i de tilfælde, hvor en fysioterapeut ikke rettidigt anmelder en ansættelse af en ekstra fysioterapeut, ikke følger et omsætningsloft beregnet fra den dato, hvor ansættelsen fandt sted, men først fra den dato, hvor regionen  oplyses om, at ansættelsen har fundet sted.

Fremadrettet kan regionen derfor ligeledes pålægge et omsætningsloft gældende fra den dato, hvor pågældende ansat eller vikar et blevet ansat, hvis regionen selv bliver bekendt hermed ved en stikprøve.

De ændrede regler gælder dog ikke for eventuelle sager, som er kommet til regionens kendskab inden ikrafttrædelsen af overenskomstfornyelsen pr. den 01-01-2019.

Løbende regulering af omsætningsloftet

Omsætningsloftet skal reguleres hvert år af regionen i henhold til reguleringen af overenskomstens takster (fra og med 2019 tillægges en eventuel yderligere positiv regulering af overenskomsternes økonomirammer jf. økonomiprotokollaterne). Regionen skal udmelde det regulerede omsætningsloft for året senest den 1. april.

Se de nærmere retningslinjer for regionens beregning

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608