FAQ - Ofte stillede spørgsmål om akkreditering

Få svar på dine spørgsmål om den akkrediteringsproces, som privatpraktiserende fysioterapeuter skal gennemgå i den nuværende overenskomstperiode (2019-2021).

Når du er blevet varslet, eller bare ønsker at komme i gang med akkrediteringsprocessen, anbefaler vi dig at starte med at læse de krav, der er i akkrediteringen og forholde dig til følgende:

 • Hvor lever du/I op til kravene?
 • Hvor har du/I nogle mangler?
 • Hvad skal der til for at jeg lever op til kravene? 

Få overblik over krav i forbindelse med akkrediteringen i standardsættet fra IKAS (pdf)

Få også hjælp i IKAS' hjælpeværktøjer

Få rådgivning

Du kan bruge rådgivning hos både IKAS og Danske Fysioterapeuter:

Caroline Lund, rådgiver i IKAS, Tlf: 20 96 17 60, clu@ikas.dk

Janne Dyrby, rådgiver hos Danske Fysioterapeuter, Tlf: 33 41 46 20, akkreditering@fysio.dk

Ja, der tilbydes kurser i Den Danske Kvalitetsmodel (akkreditering). Kurserne består af generel introduktion til Den Danske Kvalitetsmodel, introduktion til de enkelte standarder, som fysioterapeuterne vurderes ud fra og nogle gode råd til akkrediteringsarbejdet.

Hver gang der varsles et nyt hold med henblik på akkreditering, bliver der tilbudt introduktionskurser rundt omkring i landet.

Du tilmelder dig kurserne på Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenets hjemmeside. Gå ind på det kursus, som du ønsker at deltage på og udfyld tilmeldingsblanketten.

Tilmeld dig kurser i akkreditering på IKAS' hjemmeside

Akkreditering er en statslig anerkendelse af virksomhedens kompetencer med henblik på at fremme tilliden til de ydelser, virksomheden leverer.

Akkreditering bygger på Den Danske Kvalitetsmodel, som er en metode til at sikre kvalitetsudvikling og -sikring.

Formålet med akkrediteringen er at fremme og synliggøre patientsikkerheden samt den faglige-, organisatoriske- og patientoplevede kvalitet på de danske fysioterapiklinikker.

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn ønsker at måle kvaliteten og sikre, at den forbedres, hvis den findes utilstrækkelig. Det er samtidig et mål igennem akkrediteringen at fremme samarbejdet på tværs af det danske sundhedsvæsen.

Det er besluttet under de seneste overenskomstforhandlinger, at danske fysioterapipraksisser skal akkrediteres. Andre sundhedsfaglige faggrupper, som modtager tilskud fra det offentlige er ligeledes enten allerede akkrediteret eller i gang med processen (fx kiropraktorer, psykologer og fodterapeuter). Akkreditering er en dokumentation for god patientsikkerhed og kvalitet i de sundhedsydelser, som det offentlige giver tilskud til.

Samtidig viser evalueringen af pilottesten i de private fysioterapipraksisser, at arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel giver mening, og klinikkerne har oplevet en intern værditilvækst.

Det er ikke et krav, at du bliver akkrediteret, når du arbejder uden for overenskomsten. Danske Fysioterapeuter anbefaler alle privatpraktiserende fysioterapeuter at blive akkrediteret.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er relevant for dig at blive akkrediteret, kan du tage kontakt til dine samarbejdspartnere vedr. deres holdning. På den måde sikre du dig, at det ikke kommer til at påvirke jeres fremtidige samarbejde.

Sidste tilmeldingsfrist for fysioterapipraksis uden for overenskomsten er den 1. januar 2021.

Læs mere om akkreditering på IKAS' hjemmeside

Klinikken kan bruge Den Danske Kvalitetsmodel som redskab til at sikre en høj faglighed. Akkrediteringen er et kvalitetsstempel der dokumenterer kvaliteten af klinikkens ydelser, og som kan bruges til at brande din klinik for fysioterapi.

Samtidig giver akkreditering redskaber til at forebygge fejl i patientforløbet, og hvis de sker –sikre læring heraf. Klinikken får også beskrevet og dokumenteret arbejdsgange, retningslinjer og planer, der gør det nemmere at introducere nye medarbejdere.

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) varsler den enkelte klinik, når det er deres tur til at blive akkrediteret. IKAS sender en mail til klinikkens mail.

Der er varslinger på følgende datoer:

 • 1. maj 2019
 • 2. september 2019
 • 6. januar 2020
 • 1. juni 2020
 • 1. september 2020
 • 5. januar 2021
 • 3. maj 2021

Klinikken bliver varslet ved at IKAS sender en mail til klinikkens mail-adresse. Så tjek din indbakke og evt. også SPAM filteret på disse dage.

En akkrediteringsstatus gælder i 3 år og 8 uger.

Alle fysioterapipraksisser inden for overenskomsten bliver varslet i denne overenskomstperiode (2019-2021).

Det er endnu ikke besluttet om de private fysioterapipraksisser skal akkrediteres igen i næste overenskomstperiode.

Når klinikken er varslet, får man en mail tilsendt til klinikkens mail-adresse. Heri vil der være et link til IKAS´ kundeportal. Man logger ind på kundeportalen med det brugernavn og adgangskoden, som er medsendt i varslingsmailen.

Kort efter varslingsmailen er udsendt, afholdes der ”Introduktionskurser” rundt i landet. Herefter skal klinikkerne hjem og arbejde med standarderne, indtil der kommer besøg af et surveyteam (6-9 mdr. efter varslingen).

Efter besøget udformer surveyteamet en rapport, som så kommer for Akkrediteringsnævnet, (en uvildig instans). Akkrediteringsnævnet træffer beslutning om akkrediteringsstatus for den enkelte klinik for fysioterapi.

Som klinik inden for overenskomsten får man er honorar for akkrediteringen. Man vil som klinik modtage 5.000 kr. samt 1.000 kr. pr. kapacitet, seks måneder efter klinikken er varslet. Derudover får man 5.000 kr. når klinikken er akkrediteret.

Det er din region, som udbetaler disse penge. De bliver orienteret af IKAS, når klinikken bliver varslet.

I forbindelse med akkrediteringen, skal der udformes

Som udgangspunkt skal alle ansatte, som har med patienter at gøre, være til stede under surveyet. Dette gælder klinikejere, fysioterapeuter, træningsassistenter, sekretærer med videre.

Alle fysioterapeuter, ansatte og indlejere, skal være til stede under surveyet. Dette gælder uanset ansættelsesgrad.

 • Hvis surveyet ligger på en dag, hvor nogle fysioterapeuter har fridag, skal de komme ind alligevel.
 • Hvis klinikken har fysioterapeutvikarer tilknyttet, skal disse være til stede, hvis de arbejder mere end, hvad der svarer til en dag om ugen på årsbasis.
 • Hvis klinikken har fysioterapistuderende ansat på klinikken, skal der være en repræsentant til stede, hvis deres ydelser er en del af nogle patienters behandlingsplan. Det vil sige, at hvis den studerende kun bruges som fitnessinstruktør eller som ”velvære-massør”, behøver de ikke være til stede under surveyet.

Er der ansatte på barsel eller langtidssygemeldte, skal de ikke kaldes ind til surveyet. Ved akut sygdom vurderes behov for en telefonsamtale i det konkrete tilfælde.

Alle klinikejere og den kvalitetsansvarlige skal deltage i det indledende ledelsesinterview og i den afsluttende feedback til klinikken, og ellers indgå som fysioterapeut i et af de planlagte gruppeinterviews.

I de tilfælde hvor der er flere klinikejere på en klinik, kan klinikken udpege én klinikejer, som står til rådighed for surveyorne i den mellemliggende surveytid, forudsat at surveyorne har mulighed for at komme i kontakt med de andre klinikejere, hvis de skulle have behov for det.

Særligt for ridefysioterapi

Her skal ridefysioterapeuten, handicapinstruktøren og hvis muligt en repræsentant for handicaphjælperne være til stede under surveyet.

Under surveyet vil surveyoren bestemme hvilke journaler, som gennemgås. Det vil dog altid være aktuelle journaler og ikke afsluttede patientforløb. Der vil typisk blive gennemgået et par journaler pr. fysioterapeut.

Til journalauditten, som skal gennemføres inden surveyet, bestemmer klinikken selv, hvordan der udvælges journaler. Det tilrådes dog, at man udvælger journaler repræsentativt for de behandlinger, man tilbyder. Altså både journaler fra holddeltagere, individuelle behandlinger (§51 og §62), hjemme behandlinger, eller hvad man ellers tilbyder.

Det er aftalt i Overenskomst om almen fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi at alle fysioterapipraksis skal akkrediteres. Fysioterapipraksis inden for overenskomsten modtager et akkrediteringshonarar, når de varsles og når de bliver akkrediteret.

Dette honorar finansieres af regionerne og kommunerne. Det er Fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis (og kaldet Praksisfonden), som finansierer selve akkrediteringsprocessen. Fysioterapipraksis uden for overenskomsten modtager derfor ikke samme honorar og skal selv finansiere akkrediteringsprocessen. Hertil yder Danske Fysioterapeuter et tilskud på min. 3.000 kr. pr. fysioterapipraksis, som vælger at blive akkrediteret.

Læs mere om tilskuddet

På IKAS´ hjemmeside kan man finde en liste over alle de fysioterapipraksisser, der har haft survey og fået en akkrediteringsstatus.

Det kan være en god øvelse for privatpraktiserende fysioterapeuter, som endnu ikke har været igennem akkrediteringen, at gå ind og orientere sig i disse rapporter. Her kan man se, hvor de forskellige fysioterapipraksisser har haft fund/mangler, og hvad de skal gøre for at rette op på det.

Se listen

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Janne Dyrby

Kvalitetskonsulent
3341 4663