Arbejdsgiver: FAQ om barsel, sygedagpenge mv.

Se ofte stillede spørgsmål til arbejdsgiverrådgivningen om barsel, sygedagpenge mv.

De fleste er nok opmærksomme på, at der kommer nye regler på barselsområdet, som har til formål at sikre en mere ligelig fordeling af barsel mellem barnets mor og far/medmor.

Vi oplever – med god grund – mange henvendelser fra klinikejere, der gerne vil vide, hvordan de nye barselsregler spiller sammen med basiskontrakterne.

Arbejdsgiversektionen har derfor lavet en kort gennemgang af reglerne med fokus på den praktiske anvendelse på medarbejdere ansat på basiskontrakterne.

Læs mere

 • Sygedagpenge: Arbejdsgiveren kan som udgangspunkt først få refusion af sygedagpenge fra kommunen efter medarbejderens 30 dages sygdom.
  Refusion kan søges her
 • Barselsdagpenge: Arbejdsgiveren kan få refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, hvis medarbejderen modtager hel eller delvis løn under orloven.
  Refusion kan søges her
 • Derudover kan arbejdsgiveren søge refusion fra barsel.dk, hvis medarbejderen modtager hel eller delvis løn under orloven.

NB: HUSK at overholde fristerne for ansøgning om refusion (barsel og sygedagpenge). Hvis fristen ikke overholdes, vil arbejdsgiveren miste hele/dele af retten til refusion.

 • 4 uger før fødsel: En gravid medarbejder har ret til fravær fra arbejdet i minimum 4 uger før forventet termin. En kvindelig funktionær har minimum ret til halv løn i disse 4 uger (funktionær kan f.eks. være fysioterapeuter, klinikassistenter og andet kontorpersonale).
 • Første 14 uger efter fødsel: Moderen til barnet har ret til fravær i 14 uger efter fødslen. I disse 14 uger har moderen (hvis hun er funktionær) minimum ret til halv løn.
 • Efter de 14 uger: Hver af forældrene har ret til at holde forældreorlov i 32 uger (”retten til fravær”). Forældrene har tilsammen alene ret til barselsdagpenge i 32 uger. Dette medfører, at de skal ”dele” de 32 ugers barselsdagpenge.
 • Første 14 uger efter fødslen: En far har ret til fravær i 2 sammenhængende uger (fædreorlov) indenfor de første 14 uger efter fødslen.
  En far har, hvis ikke andet er aftalt, ikke ret til løn i de to uger. Han er derfor alene berettiget til barselsdagpenge i denne periode.
 • Efter de 14 uger: Hver af forældrene har ret til at holde forældreorlov i 32 uger (”retten til fravær”). Forældrene har tilsammen alene ret til barselsdagpenge i 32 uger. Dette medfører, at de skal ”dele” de 32 ugers barselsdagpenge.

Såfremt det ikke er muligt for medarbejderen at placere almindelige graviditetsundersøgelser uden for arbejdstiden, har den gravide medarbejder ret til frihed med samme betaling som ved sygdom.

En deltidsansat har, ligesom en fuldtidsansat, ret til 5 ugers ferie. De 5 uger beregnes dog forholdsmæssigt og skal afspejle den arbejdsuge, som den pågældende medarbejder har. Det vil sige, at hvis medarbejderen arbejder mandag, tirsdag og onsdag og holder fri torsdag og fredag, vil medarbejderen afholde ferie i 5 dage.

Udgangspunktet er, at en medarbejder har ret til en ansættelseskontrakt, som afspejler ansættelsesforholdet, herunder bl.a. løn, arbejdstid, stillingsbeskrivelse, arbejdssted, ferie, opsigelsesvarsel og lignende. Dette betyder, at såfremt stillingen ændrer karakter skal medarbejderen modtage en opdateret kontrakt eller et tillæg til kontrakten. Denne ændring til kontrakten skal senest modtages 30 dage efter ændringen. 

Vi anbefaler, at der udarbejdes en ny kontrakt, som erstatter alle tidligere aftaler.

Medarbejderen kan opsiges under sygdom.

Udgangspunktet er, at sygdom er lovligt forfald og medarbejderen har derfor ret til at være fraværende fra arbejdet som følge af sygdom. Efter længere tids sygdom kan medarbejderen opsiges. Vi anbefaler, at arbejdsgiveren forud for opsigelsen indhenter en lægeerklæring. 

I det tilfælde, hvor parterne har aftalt 120-dags reglen i, kan medarbejderen opsiges med en måneds varsel (forkortet varsel), såfremt medarbejderen har været syg i, i alt 120 dage indenfor de sidste 12 på hinanden følgende måneder.

Vi anbefaler, at du altid retter henvendelse til Arbejdsgiverrådgivningen, såfremt en medarbejder skal opsiges under sygdom.


Se også FAQ om basiskontrakter

Del eller udskriv siden