Aftaler om sundhedsforsikringer skal overholde overenskomsten

Mange patienter, der henvises til behandling inden for overenskomst, har en forsikring, der dækker dele af eller hele patientandelen. Overenskomsten skal altid overholdes, og du må derfor ikke indgå aftaler med administrations- eller forsikringsselskaber, der er uforenelige med praksisoverenskomsterne.

Praksisoverenskomsten og sundhedsforsikringer

Grundlæggende må der ikke gøres forskel på patienter med og uden forsikring. Ud fra de henvendelser vi har fået, og fra det kendskab vi generelt har til standardaftaler med fx Nordic Netcare, skal du derfor være opmærksom på, at flere elementer i aftalerne kan være i strid med overenskomsten.

Du skal særligt være opmærksom på følgende

  1. Du er leverandør til den offentlige sygesikring – ikke til et administrations- eller forsikringsselskab. Det er vigtigt at holde sig for øje, at der ikke er tale om forsikringspatienter, men om overenskomstpatienter, der får patientandelen betalt af tredje part. Det er misvisende at omtale fysioterapeuter som leverandører til forsikringsselskaber, når der er tale om offentlige ydelser.
  2. Forsikringsaftaler må ikke indeholde bestemmelser om maksimale ventetider eller lettere adgang/booking for patienter med forsikring frem for øvrige patienter. Dette kan være et problem, hvis der eksisterer et særligt bookingsystem udenom klinikkens eget aftalesystem, og som betyder, at nogle patienter kommer foran i køen på bekostning af øvrige patienter.
  3. Forsikringsaftaler skal respektere, at det er dig som behandler, der alene har ansvaret for at tilrettelægge, progrediere og i samarbejde med patienten afslutte behandlingen ud fra din faglige vurdering. Vær opmærksom på, at en ekstern visitation ikke giver sundhedsfaglige råd, med mindre det er en del af din behandlingsplan. Har en patient modtaget sundhedsfaglig rådgivning fra fx et forsikringsselskab, bør du bede om journalnotatet på denne rådgivning og informere de eksterne rådgivere om, at det er dig som behandler, der har ansvaret for at koordinere indsatsen, herunder også eventuelle sundhedsfaglige råd. Det er alene dig, der sammen med patienten vurderer om en behandlingsindsats skal fortsætte, ændres eller afsluttes. Patientens bevilling er således dig uvedkommende i forhold til behandlingsplanen. Du bør derfor ved opstart af behandling gøre patienten opmærksom på, at betaling af patientandelen er patientens eget ansvar, og at der ikke nødvendigvis er forsikringsdækning for det fulde behandlingsforløb.
  4. Forsikringsaftaler må ikke forhindre eller besværliggøre din mulighed for at bruge alle ydelses- og honorarformerne i overenskomsten. Det gælder også holdtræning og opfølgende træningsterapi. Det kan i praksis skævvride behandlingsindsatsen og tilgangen, hvis patienterne kun får nogle ydelsesformer betalt. Da det er overenskomstpatienter, er du forpligtet til at bruge alle ydelsesformerne ud fra en faglig vurdering. Eksempelvis skal holdtræning og opfølgende træningsterapi anvendes i de tilfælde, hvor du vurderer, at det fagligt set er det mest effektive for patienten.
  5. Personfølsomme oplysninger må ikke videregives uden konkret samtykke. Journaloplysningerne skal lagres af den ansvarlige behandler, så de er tilgængelige for behandler og patient, men ikke andre med mindre der gives samtykke i konkrete tilfælde.
  6. Du skal følge de klageregler, der er aftalt mellem overenskomstens parter, og som følger af anden lovgivning. Du kan ikke aftale særlige klageregler, der gælder for grupper af sundhedsforsikrede. Alle patienter har samme klageadgang i forhold til de ydelser, der modtages på klinikken.
  7. Patienten/forsikringsselskabet skal have afregnet forrige måneds behandlinger med dig senest den 3. i måneden.
    Betalingsbetingelserne i overenskomsten er fastsat således, at du kan opkræve betaling efter hver konsultation eller samle regninger fx månedsvis. Vær særligt opmærksom på, at der skal være afregnet med patienten/forsikringsselskabet, før klinikken kan afregne med regionen, jfr. §43, stk. 4 i overenskomsten. Det betyder i praksis, at patienterne/forsikringsselskabet skal have betalt for forrige måned ydelser senest den 3. i måneden, hvor du er forpligtet til at sende afregning til regionen.

Du er ansvarlig for at overholde overenskomstens regler

Det er dit ansvar at overholde overenskomsten og undgå aftaler, der strider mod dette, eller i praksis gør det vanskeligt at overholde overenskomstens bestemmelser.

Da hverken forsikringsselskaber eller administrationsselskaber er aftalepart i overenskomsten kan du ikke forvente, at de kender ovenstående regler og begrænsninger i forhold til, hvad man kan aftale mellem fysioterapeut og selskab.

Danske Fysioterapeuter gør naturligvis opmærksom på reglerne over for de relevante samarbejdspartnere, men det er ligeledes vigtigt, at du som praktiserende fysioterapeut kender reglerne og ikke kommer til at indgå aftaler, der er uforenelige med overenskomsten.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Esben Riis

Chefkonsulent
3341 4619