Fysioterapi før operation forebygger lungekomplikationer

Risikoen for at pådrage sig postoperative komplikationer efter større abdominale operationer er stor. Det viser sig, at mellem 10 og 50 procent af patienterne får komplikationer efter operationen.
Fysioterapi med instruktion i dyb respiration og tidlig mobilisering kan forebygge lungekomplikationer efter abdominal kirurgi. Foto: iStock.

En halv times fysioterapi med instruktion og afprøvning af respirationsøvelse halverer risikoen for postoperative lungekomplikationer hos patienter, der har gennemgået en øvre abdominal operation. Det viser et randomiseret multicenterstudie fra Australien og New Zealand.

Resultatet viser, at der er brug for at sætte fokus på området, mener ph.d. og fysioterapeut Barbara Brocki fra Aalborg Universitetshospital, der er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Hjerte- og Lungefysioterapi.

”I Danmark er der meget forskellig praksis for den fysioterapeutiske intervention. Der veksles således mellem kun en præoperativ instruktion i vejretrækningsøvelser, oftest med brug af PEP-fløjte, præ- og postoperativ fysioterapi, kun postoperativ fysioterapi eller henvisning til fysioterapi, hvis der opstår postoperative lungekomplikationer", siger Barbara Brocki. 

Undersøgelsen

441 voksne patienter, der skulle gennemgå en øvre abdominal operation, blev i det australske og newzealandske studie fordelt i en interventionsgruppe og kontrolgruppe. Begge grupper fik udleveret en pjece med oplysninger om de postoperative lungekomplikationer, og hvordan de kunne forebygges med tidlig mobilisering og åndedrætsøvelser. Øvelserne skulle gentages en gang i timen efter operationen. Øvelserne bestod af to sæt med 10 langsomme, dybe vejrtrækninger efterfulgt af tre host.

Interventionsgruppen fik før operationen en halv times individualiseret undervisning af en fysioterapeut, der gennemgik de postoperative komplikationer og betydningen af at komme tidligt ud af sengen og at gennemføre postoperative øvelser. Derefter afprøvede patienterne de dybe respirationsøvelser, som de skulle udføre, når de vågnede fra operationen.

Studiet viste, at 30 minutters fysioterapi mindskede risikoen for at få postoperative lungekomplikationer, og at udlevering af en pjece alene ikke havde den samme positive effekt.

Behov for fokus på tidlig mobilisering

”Ifølge forfattere har den præoperativ instruktion og træning motiveret patienter til at udføre dybe respirationer hurtigt efter operationen. Timing var således afgørende for, at patienterne i interventionsgruppen fik færre lungekomplikationer; det vil sige færre atelektaser og derved bedre iltning af blodet”, forklarer Barbara Brocki. 

Incidensen af postoperative lungekomplikationer var på 20 %, dog signifikant færre i interventionsgruppen, og det på trods af, at fysioterapeuter bistod alle deltagere i tidligt mobilisering efter et struktureret og dokumenteret mobiliseringsprogram, der inkluderede mindst 1 minuts gang senest 24 timer efter operation.

”Her i landet er tidlig mobilisering en del af det accelererede patientforløb og oftest en sygeplejeopgave, der desværre ikke altid er prioriteret i tilstrækkelig grad. Dette kan betyde en større hyppighed af postoperative lungekomplikationer, som vist i et kohortestudie fra 2017 *, siger Barbara Brocki.

Hun opfordrer til, at der sættes fokus og ressourcer på implementering af en struktureret tidlig mobiliseringsplan for hver patient for at forebygge postoperative lungekomplikationer hos denne patientgruppe. Og komme med følgende opfordring til sine kolleger:

”Så kære kolleger: sæt gerne ressourcer af til en god instruktion med afprøvning af dybe respirationsøvelser forud for operation; fortæl patienterne, at det er vigtigt at lave disse øvelser, lige så snart de vågner op fra operationen. Der er nu evidens for, at det kan forebygge postoperative lungekomplikationer efter elektiv større øvre abdominalkirurgi”.

* Jønsson LR, Ingelsrud LH, Tengberg LT, Bandholm T, Foss NB, Kristensen MT. Physical performance following acute high-risk abdominal surgery: a prospective cohort study. Can J Surg. 2017 Dec 1;60(6):12616. doi: 10.1503/cjs.012616. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 29171831.

Del eller udskriv artiklen
1 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Tove Diana Jespersen

  Kære kolleger indenfor lungefysioterapi til opererede patienter,
  Dejligt at forskningen viser effekt, af særligt fysioterapi, i et miljø med tværfaglige samarbejdspartnere. Dette giver anledning til at reflektere over de seneste års udvikling af dokumentationspraksis, med digitale data, ikke kun præsenteret i tekstform, men netop i kort form og på tværfaglige brugerflader. Dette har i nogle tilfælde gjort fysioterapeut-faglige data mere tilgængelige og synlige for vores samarbejdspartnere.
  I danmark ordinerer lægerne, til disse patienter, lungefysioterapi og fysioterapeut-vurderinger, mobilisering og evt. hjælpemidler. Af ordinationen, læser jeg at de overdrager ansvaret for kvaliteten af behandlingen til fysioterapeuten. Vi varetager selv i varierende grad behandlingen i dagvagten og uddelegerer den til plejepersonalet og patienten i døgnets øvrige timer.
  God praksis for dokumentation, kan derfor omfatte en beskrivelse af fysioterapeutens ydelse, en handleanvisning for vores tværfaglige samarbejdspartnere, samt data, i en form, der beskriver opfyldelse af målet med behandlingen. Mere detaljeret, kunne det være beskrivelse af anvendte respiratoriske teknikker, forflytningsteknik og lejringer og ikke mindst anbefalet dosis, for såvel respiratoriske teknikker som mobilisering. Dette efterfølges af en beskrivelse af compliance, herunder patientens evne til at kunne selvadministrere. Her tænkes på muligheder for at anvende feed back systemer via tablets og digitalt måleudstyr ect.
  Inspireret af ovennævnte projekt og den faglige og digitale udvikling bliver det spændende at følge og være en del af den faglige udvikling
  V h Tove

Indsend kommentar