Høringssvar: Godt at lovforslag sætter fokus på adgang til tidlig genoptræning

Som led i finansloven for 2018 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti, at ingen patienter skal vente mere end syv dage på genoptræning. Lovforslaget, der udmønter aftalen er aktuelt i høring.

Danske Fysioterapeuter har igennem flere år problematiseret de – til tider – lange ventetider, der kan være til genoptræning i nogle kommuner. Det er ikke fagligt forsvarligt, når nogle kommunalpolitikere tilsyneladende ikke prioriterer tilstrækkelige ressourcer til genoptræning.

Det har store personlige og menneskelige omkostninger. Det gælder ikke mindst, når der er tale om ældre og skrøbelige medborgere, der skal vente på at blive gen­optrænet, for det betyder, at dagligdagen ikke hænger sammen, og borgerne risikerer at falde eller at blive genindlagt.

Positive elementer i lovforslaget

Med lovforslaget om frit valg til genoptræning lægges der op til, at borgere med en genoptræningsplan får adgang til at vælge en privat leverandør, hvis ikke kommunerne kan igangsætte genoptræningen inden for syv dage.

Danske Fysioterapeuter finder det positivt, at partierne bag lovforslaget vil sikre, at alle der har behov for genoptræning får hurtig adgang til det.

”Vi ved, at patienterne har bedst af at komme i gang med genoptræningen, så hurtigt som muligt. Oversigterne over ventetiderne i kommunerne tyder på, at nogle patienter har ventet længe på en indsats fra kommunens side. Derfor er det positivt, at der nu afsættes penge, som skal sikre, at genoptræningen kan påbegyndes inden for syv dage,” siger Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter.

Ikke uden udfordringer

Som det fremgår af Danske Fysioterapeuters høringssvar, ser vi dog en række udfordringer i den foreslåede model.

En stor udfordring er, at kravet om maksimalt syv dages ventetid risikerer at få nogle kommuner til at begrænse varigheden af træningsforløbene for at få flere patienter igennem.

En anden udfordring er at sikre, at modellen indrettes så alle fysioterapeuter uanset ydernummer kan byde på opgaverne.

Se Danske Fysioterapeuters høringssvar

Se lovforslaget

Del eller udskriv artiklen
3 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Jeanette Præstegaard

  Mon ikke vi skyder forbi her!

  For det første undrer jeg mig over præmissen for lovforslaget, og mener, at kunne huske at sundhedsministeren har været ude og dementere at ventelistetiden skulle være for lang i langt de fleste kommuner.

  Genoptræning inden for 7 dage: Umiddelbart lyder det jo godt, at regeringen fremsætter et lovforslag, der ønsker at sikre borgere hurtig tilgang til sundhedsydelser. MEN jeg ser lovforslaget som en ”one fits all” løsning samtidig med at der hævdes, at ”patienten er i centrum” – hvilket jo er et paradoks! Det betyder, at en 7 dages ventetidsgaranti som kvalitet sættes over den enkelte borgers funktionsevne og behov for genoptræning; - det får jo betydning for patientens forløb og for fysioterapeuters og andre sundhedsprofessionelles arbejdsmiljø. I sin nuværende udformning vil lovforslaget således føre til dårligere behandling for en række patienter; hvilket jeg ikke kan støtte op om!

  Rent organisatorisk ser jeg også en række udfordringer. Som jeg ser det, kræver et succesfuldt genoptræningsforløb et grundigt tværfagligt samarbejde om udredning, diagnosticering og behandling, og når dette skal koordineres med private udbydere (hvilket i sig selv er fint nok), fordrer det vel, at det bliver kommunen som skal koordinere sammenhængen og betale for koordineringsindsatsen – og det er vel tid fra patienterne. Og så står det uklart, hvordan man vil sikre kvalitet og patient volumen hos private aftagere. Er alle private klinikker (uanset OK) parate til at modtage alle typer pateinter?

  Det står uklart, hvad der præcist menes med 7 dage; hverdage, dage? Det er vigtigt at få dette præciseret, da jeg erfarer at kommunerne ofte modtager GOP inden patienten er udskrevet fra hospitalet. Så bliver det jo umuligt at leve op til loven!

  Når jeg så læser Danske Fysioterapeuters høringssvar fortsætter mine bekymringer:
  Der skrives, at alle borgere har godt af hurtig genoptræning, hvilket ofte kan være tilfældet, men jo ikke altid (one does not always fit all). Det er min erfaring, at personen der udskrives med en GOP grundet hjertestop eller apoleksi, ofte ønsker at komme hjem og komme sig efter chokket af pludseligt at være blevet alvorligt syg, - hvorimod den personen som udskrives med GOP grundet meniskskade ofte er super ivrig efter at komme i gang med træningen. Jeg ville ønske, at vi kunne have en mere nuanceret tilgang til hvem patienten er! Som jeg er orienteret, har patienten stadig selvbestemmelsesret over, hvad, hvornår, hvor og med hvem behandling skal ske.

  Jeg forundres over formuleringen: ”Det er imidlertid ikke angivet præcist, hvad det indebærer, at genoptræningen er ’opstartet’. For at undgå misforståelser vil Danske Fysioterapeuter anbefale, at det præciseres, at genoptræningen først er påbegyndt, når borgeren deltager i en egentlig træningsaktivitet. Kontakt fra kommunen i form af indkaldelser, samtaler eller lignende kan derimod ikke betragtes som opstart af genoptræningen.” Det strider mod AL basal klinisk ræsonnering i fysioterapi. Genoptræning starter i mødet med patienten. Fysioterapeuter får masser af informationer i det umiddelbare møde, i anamnesen, i målsætningssamtalen, udredningen og diagnosticeringen af patientens problem. Hvordan kan det være, at vi smider alt dette væk? Det er jo fagligt uansvarligt at træne patienter, der ikke er udredt!

  Grundlæggende finder jeg det bekymrende, at der skal lovgives om noget, inden for rammen af kommunal selvstyre. Jeg så gerne, at kommunale og private terapeuter (med og uden overenskomst) sammen finder en god løsning på, hvordan GOP skal gribes an, - og ikke mindst, at det er fysioterapeuter, der i samarbejde med patienten udarbejder GOP. Hermed ville vi nå SÅ meget længere. OG patienten vil være i fokus!
 • Niels Lylloff Henriksen

  Med de store krav til rehabilitering og tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde, så vil forslaget kun føre til dårligere kvalitet, da den administrative byrde vil øges. Samtidigt er der en del situationer, hvor borger ikke må starte eller ikke magter dette inden for 7 dage, og det er ikke alle problemstillinger som er akutte. Det vil mindske fleksibilitet og føre til ringere udnyttelse af ressourcerne. I forhold til vederlagsfri fysioterapi og alt anden tilskudsberettiget fysioterapi, så tænker jeg heller ikke, at det altid behøves at give mening, at der startes indenfor 7 dage. Ellers er mit forslag, at det skal gælde al fysioterapi, også der hvor der er sygesikringstilskud. Se også http://www.kl.dk/Sundhed/Regeringens-lovforslag-om-frit-valg-til-genoptraning-har-fokus-pa-patienterne-id233871/
 • Morten Graversen

  Stor ros til danske fysioterapeuter for at arbejde på denne sag. Frit valg på genoptrænings planer vil sikre patienterne et mere smidigt forløb og hurtigere genoptræning. Og det vil kunne reducerer udgifterne
Indsend kommentar