Høringssvar: Udsæt det frie valg til genoptræning, undersøg GOP’erne og udvid ordningen

To bekendtgørelser, der skal udmønte lov om frit valg til genoptræning, har været i høring. Danske Fysioterapeuter har givet sit besyv med og opfordrer blandt andet sundhedsministeren til at udsætte tidspunktet for lovens ikrafttrædelse. Foreningens høringssvar bygger blandt andet på input fra kommunale tillidsrepræsentanter.
Foto: iStock

Den 1. juli skal kommunerne iværksætte genoptræning til patienter, som har en genoptræningsplan senest syv kalenderdage efter udskrivelsen fra hospitalet. Ellers kan patienterne vælge en privat leverandør på kommunens regning. Sundhedsministeriet har for nyligt udsendt to bekendtgørelser, som skal sætte rammerne for den nye frist for genoptræning.

Danske Fysioterapeuter har afgivet sit høringssvar. I den anledning peger foreningen på en række centrale områder, som ministeriet bør se nærmere på.

Udsæt ikrafttrædelsen

For det første vurderer Danske Fysioterapeuter, at sundheds­ministeriet bør udsætte tidspunktet for, hvornår den nye lovgivning træder i kraft. Rammerne er nemlig ikke på plads den 1. juli 2018.

Der er fortsat mange uklarheder i lovgivningen og bekendtgørelserne og KL har klart meldt ud, at de ikke når at indgå aftaler med private leverandører før til efteråret. Borgerne vil altså ikke have noget alternativ til den kommunale genoptræning, når loven træder i kraft 1. juli.

Ifølge Tina Lambrecht, formand for Danske Fysioterapeuter, er det ikke kun urimeligt over for borgerne at lade lovforslaget træde i kraft 1. juli 2018, når rammerne endnu ikke er på plads:

”Vores medlemmer vil uanset ansættelsessted møde patienter, der fra 1. juli har en forventning om kort ventetid, og fysioterapeuterne vil derfor være dem, der skal have dialogen med patienterne om en ordning, der ikke er på plads. Det finder vi ikke rimeligt. Derfor har vi endnu engang opfordret ministeriet til at udsætte ikraft­trædelsen af både lov og bekendtgørelser til 1. januar 2019,” siger hun.

Undersøg genoptræningsplanerne

For det andet vurderer Danske Fysioterapeuter, at der er brug for at undersøge indholdet i og kvaliteten af genoptræningsplanerne.

Antallet af genoptræningsplaner er i kraftig vækst og patienterne, der udskrives fra hospitalerne har oftere sammensatte behov. Hvis kommunerne skal sikre den rette indsats for borgerne til rette tid, er det afgørende, at det er de rette borgere, der får en genoptræningsplan og at indholdet i planerne er dækkende. Desværre vidner den aktuelle praksis om, at der er plads til forbedring.

Derfor opfordrer Danske Fysioterapeuter igen Sundheds­ministeriet til at gennemføre et serviceeftersyn af genoptrænings­planerne, så det sikres, at det er de rigtige borgere, der får genoptræningsplanerne, og at indholdet i genoptræningsplanerne er, som det bør være.

Undgå forskelsbehandling

For det tredje peger Danske Fysioterapeuter på det uheldige i, at tidsfristen kun omfatter genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, mens kommunerne selv fastlægger, hvornår de vil påbegynde genoptræning efter serviceloven. Det betyder, at borgere som har været undersøgt i hospitalsregi og som har fået en genoptrænings­plan vil være sikret tidlig opstart, mens borgere med et genoptræningsbehov, som ”kun” har været hos deres egen læge eller i speciallæge­praksis, ikke får ret til genoptræning inden for en særlig tidsfrist.

Derfor opfordrer Danske Fysioterapeuter Folketinget til at ensarte lovgivningen ved første givne lejlighed, så alle borgere får ret til hurtig genoptræning.

Derudover peger foreningen i høringssvaret på en række områder, hvor bekendt­gørelserne og den tilhørende lovgivning kan være bedre. Det drejer sig blandt andet om, at ministeriet bør:

 • Tilpasse reglerne om befordringsgodtgørelse, så de tager højde for det frie valg til genoptræning.
 • Tilpasse formuleringen i bekendtgørelsen om genoptræningsplaner, så det ikke længere er et lægefagligt, men et sundhedsfagligt behov, der skal lægge til grund for genoptræningsplanerne.
 • Styrke kommunikationen mellem regioner og kommuner.
 • Sikre, at alle patientgrupper omfattes af det frie valg.
 • Sikre tilgængelig information til patienterne, så de kan træffe et kvalificeret valg mellem forskellige tilbud.

Input fra medlemmer

Foreningens høringssvar bygger ikke mindst på input fra vores tillidsrepræsentanter i landets kommuner. Tina Lambrecht er taknemmelig for bidragene fra medlemmerne:

”Selvom tillidsrepræsentanterne fik alt for kort tid til at byde ind med deres tanker til denne høring, modtog vi rigtigt mange vigtige input, som vi har indarbejdet i høringssvaret,” siger hun.

Derudover har foreningen indarbejdet input fra medlemmer, som foreningens medarbejdere har været i dialog med siden lovforslaget blev fremsat tidligere på året.

Danske Fysioterapeuters høringssvar til udkast til bekendtgørelser

Udkast til bekendgørelse om frit valg

Udkast til bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Del eller udskriv artiklen
7 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • René Andreasen, politisk konsulent i Danske Fysioterapeuter

  Kære Pernille.. Tak skal du have. Det er rettet nu.
 • Pernille Bay Neimann

  I bekendtgørelsen står at genoptræning skal iværksættes senest 7 dage, og ikke hverdage som I skriver i ovenstående, efter udskrivning
 • Morten Graversen

  Kære René
  Tak for svar
  Det lyder rigtig godt. Jeg kontakter lige Katrine.
  Jeg glæder mig til det frie valg træder i kraft.
  Vh Morten
 • René Andreasen, politisk konsulent i Danske Fysioterapeuter

  Kære Morten Graversen

  I forbindelse med bekendtgørelserne har vi været i tæt dialog med de kommunale tillidsrepræsentanter, da det primære indhold i bekendtgørelserne vedrører elementer, som kommunerne skal forholde sig til.

  Det er dog ikke ensbetydende med, at vi ikke også er i dialog med private leverandører. Tværtimod. Vores afdeling Erhverv er i kontakt med forskellige private leverandører og trækker også på erfaring fra ”Frit Sygehusvalg”. Vi er i kontakt med KL og SKI om, hvordan rammeaftalerne skal se ud for de private aktører, som skal byde ind på genoptræningen og det drøfter vi gerne med flere private aktører, end dem vi allerede er i dialog med.

  Du er meget velkommen til at tage kontakt til vores Erhvervschef Katrine Nygaard Hansen, med dine input. Hun kan træffes på 3341 4609 eller knh@fysio.dk.
 • René Andreasen, politisk konsulent i Danske Fysioterapeuter

  Hej Jens

  Svaret på dit spørgsmål findes i bemærkningerne til lovforslaget. Heraf fremgår det, at:

  "Muligheden for at vælge genoptræning hos en privat leverandør, hvis
  kommunalbestyrelsen ikke kan tilbyde opstart af genoptræningen inden for syv dage efter udskrivning, vil derfor gælde for almen genoptræning samt rehabilitering på specialiseret
  niveau, mens ordningen ikke vil omfatte genoptræning på specialiseret niveau. Genoptræning på specialiseret niveau er derimod omfattet af de eksisterende regler om frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg, jf. § 6, stk. 4, i bekendtgørelse
  om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus."
 • Jens Olesen

  Gælder det frie valg også specialiserede GOP er og specialiserede rehab GOP er ift til kompetente godkendte leverandører?
  Og i negativ fald - hvorfor ikke?
 • Morten Graversen

  Har man overvejet at spørge private leverandører der har erfaring med det frie valg om deres erfaringer? Og inddrage private leverandører ift de postgange der måtte være i den overdragelse der skal være når kommunen ikke kan leve op til lovgivningen?
Indsend kommentar