Danske Fysioterapeuter i kamp mod nye momsregler

Fysioterapeutiske klinikker, der udbyder undervisning i fitness, yoga, pilates og lignende står til at skulle lægge moms på deres ydelser som følge at nye retningslinjer fra Skat. Danske Fysioterapeuter arbejder på, at få ændringen taget af bordet, eller at der fra politisk hold bliver kompenseret for denne forringelse.
Der er brug for at gøre det lettere for danskerne at være fysisk aktive - ikke dyrere. Danske Fysioterapeuter vil sammen med en række andre aktører på området at rejse sagen politisk. Foto: iStock.

Skattestyrelsen planlægger at ændre et såkaldt styresignal i forhold momsafregning på holdundervisning, herunder undervisning i yoga, pilates og fitness.

Baggrunden er at den danske praksis om momsfritaget undervisning ikke vurderes at være i overensstemmelse med EU-Domstolens fortolkning. Ændringen kan betyde, at klinikker må lægge moms på de ydelser, der ligger uden for de almindelige sundhedsydelser. Til ugunst ikke bare for fysioterapeuter, men også for borgerne og ikke mindst for folkesundheden, da det kan betyde, at færre har råd til at gå i fitnesscenter.

Der er endnu ikke meldt en dato ud for evt. ikrafttræden. Et nyt styresignal kan tidligst få virkning 6 måneder efter offentliggørelse.

Læs om styresignalerne på Skattestyrelsens hjemmeside

Høringssvar til Skattestyrelsen

Danske Fysioterapeuter har siden de første forlydender om denne mulige ændring arbejdet på at få skattestyrelsen til at ændre opfattelse. Senest har Danske Fysioterapeuter sendt styrelsen et høringssvar, hvor der advares mod beslutningen. Styrelsen er blevet bedt om genoverveje fortolkningen eller, som minimum, at lade den blive en del af en politisk diskussion, hvor der bliver set mere bredt på de danske momsregler. Danske Fysioterapeuter har blandt andet peget på de svenske regler, hvor der opereres med en differentieret moms med 6% moms på undervisning i legemsøvelser.

Fysisk aktivitet som forebyggelse

I Danmark er der store udfordringer med stigende inaktivitet – ikke mindst blandt børn og unge – og ser man på demografiudviklingen og fremskrivningen af kronikere og mennesker med livsstilssygdomme, kalder det på mere forebyggelse og mere bevægelse. Sundhedsvæsenet er allerede ved at bukke under med det nuværende antal patienter. Danske Fysioterapeuter har peget på, at forskningen tydeligt viser, at fysisk aktivitet i høj grad kan være med til at forebygge og behandle mange kroniske lidelser.

Budskabet er således, at der er brug for at gøre det lettere for danskerne at være fysisk aktive - ikke dyrere. Danske Fysioterapeuter vil sammen med en række andre aktører på området at rejse sagen politisk.

Den skattemæssige forskel på sundhedsydelser, undervisning og fitness

 

Lønsumsafgift

Momspligtigt

Sundhedsydelser

Sundhedsydelser er pålagt lønsumsafgift. Det vil sige i alle de kontakter, hvor fysioterapeuten vurderer, at der er behov for undersøgelse, behandling, forebyggelse eller sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient (Sundhedsloven, §5).

Sundhedsydelser er momsfritaget

Fitness/træning

 

Der vil fortsat være moms på brug af træningscenter for raske, såsom fitnessabonnement. Ingen ændring.

Undervisning

Kun skoleundervisning i legemsøvelser som er en del af en ”bred og varieret mængde af emner” bestående af flere fag i et kompetencegivende forløb kan momsfritages fremadrettet, hvis SKAT ændrer praksis.

Undervisning i erhvervsøjemed har som hovedregel altid været momspligtigt.

En undtagelse om, at undervisning i fx legemsøvelser, der havde karakter af at være kompetencegivende skoleundervisning med en fremadskridende undervisningsplan vil ikke længere omfattet hvis praksisændringen træder i kraft (fx uddannelse til yoga- eller pilatesinstruktør).

Del eller udskriv siden
0 kommentarer