Lønundersøgelse: Status på overholdelse af basiskontrakter

Tre procent af de klinikansatte respondenter bryder med mindst et af basiskontraktens løn- og pensionskrav. Det fremgår af Danske Fysioterapeuters lønundersøgelse 2022.
Foto: iStock

Lønundersøgelsen gennemføres årligt for at kunne følge lønudviklingen, rådgive medlemmer og opdatere lønberegneren, hvor medlemmer kan se, hvad andre fysioterapeuter med samme anciennitet og arbejdsområde tjener. Undersøgelsen af løn- og ansættelsesvilkår blandt ansatte fysioterapeuter er udarbejdet af Lønberegner ApS for Danske Fysioterapeuter.

I spørgeskemaundersøgelsen angav 37 procent af de klinikansatte lønninger eller pensionsindbetalinger, der er mindre end det aftalte niveau i basiskontrakterne. Disse ansatte er efterfølgende kontaktet direkte for at verificere oplysningerne og tage hånd om de konkrete medlemmer. Det er samme fremgangsmåde som i de foregående år. Tre procent af de klinikansatte respondenter bekræfter herefter manglende opfyldelse af løn- og pensionskrav. Det er en fremgang i forhold til sidste år, hvor fem procent af respondenterne kunne bekræfte forhold, der ikke levede op til kravene i basiskontrakterne.

Desuden er efterlevelse af otte øvrige rettigheder fra basiskontrakterne opgjort. Det fremgår blandt andet, at 66 % ikke modtager tillæg ved ændringer i planlagt arbejdstid, og at syv ud af ti ikke får tillæg ved merarbejde. For samtlige otte krav er efterlevelsen bedre end sidste år.

"Jeg og hovedbestyrelsen har stor opmærksomhed rettet mod fysioterapeuternes løn og vilkår. Hovedbestyrelsen har nu gennemgået og drøftet lønundersøgelsen og nedsat en arbejdsgruppe, der skal formulere et grundlag for evaluering af arbejdsmarkedsmodellen herunder eventuelt konkrete målsætninger, som vil blive drøftet på det næstkommende hovedbestyrelsesmøde", udtaler Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter.

Sektionerne positive

Basiskontrakterne er aftalt mellem de to sektioner i Danske Fysioterapeuter - arbejdsgiversektionen og sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar (SALS). Basiskontrakterne fastsætter, hvad man mindst skal tilbydes som ansat i praksissektoren.

”Fra arbejdsgiversektionen glæder det os, at tallene fortsat bliver bedre, og at vi er helt nede på 3 % nu. Vi vil selvfølgelig arbejde videre på, at der fortsat er gode forhold for de ansatte på klinikerne”, siger Morten Graversen, formand for arbejdsgiversektionen.

Tine Hasselbrinck Madsen, der er formand for SALS udtaler: ”SALS finder det positivt, at den glidebane, som gennemsnitslønnen har været på, er bremset og nu stiger i stedet, ligesom det er positivt, at det nu kun er 3 % af respondenterne - svarende til 8 kontrakter -, som ikke opfylder basiskontrakternes løn- og pensionsvilkår. 3 % er 3 % for meget, og SALS vil fortsat arbejde målrettet for at sikre ansattes vilkår, men også for at forbedre løn- og ansættelsesvilkårene i praksissektoren. Dette er således også SALS’ fokus i de nuværende genforhandlinger af basiskontrakterne”.

Undersøgelsen er gennemført blandt et udsnit af alle offentligt ansatte medlemmer og samtlige ansatte medlemmer i praksissektoren. Den samlede svarprocent var på 24,6 % (hele eller delvise besvarelser). Blandt de klinikansatte som der de seneste år har været særligt fokus på i forhold til overholdelse af kravene fastsat i basiskontrakterne, var svarprocenten 30,2 %. Den højere svarprocent for denne gruppe skyldes, at der er udsendt en ekstra email-rykker samt en sms-rykker til denne gruppe af medlemmer.

Tjek din løn i Danske Fysioterapeuters lønberegner

Se lønundersøgelsen

Efterprøvning af resultater fra Danske Fysioterapeuters lønundersøgelse 2022Lønundersøgelsen 2022 af Lønberegneren ApsAnsættelsesvilkår for privatansatte af Lønberegneren Aps