Forretningsorden for bestyrelsen i Region Nordjylland

Her kan du læse, hvordan regionsbestyrelsesmøder, arbejdsgrupper, honorering m.m. foregår. Forretningsordenen er ny godkendt, dog med en tilføjelse på regionsbestyrelsesmødet den 11. maj 2021.

§ 1 På første møde efter generalforsamlingen konstituerer regionsbestyrelsen sig. Regionsbestyrelsen skal træffe beslutning om:

  • Hvorvidt regionsbestyrelsen skal have en næstformand, og i bekræftende fald hvem
  • Hvorvidt de i regionen værende uddannelsesinstitutioner skal have mulighed for at sende en student til at deltage i regionsbestyrelsens møder som observatør, dvs. uden stemmeret, men med taleret


§ 2 Regionsbestyrelsesmøder afholdes så ofte, dette skønnes påkrævet.

Der skal afholdes regionsbestyrelsesmøde, såfremt dette begæres af mindst halvdelen af regionsbestyrelsens medlemmer.

Der skal afholdes ordinært regionsbestyrelsesmøde snarest efter modtagelsen af indkaldelsen til ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøder. Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøder sker normalt skriftligt med 8 dages varsel.

Der føres beslutningsprotokol over regionsbestyrelsens møder.

Møderne indledes med valg af dirigent. Regionsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er tilstede.

 

§ 3 Regionsbestyrelsen kan nedsætte udvalg, som kan besættes af såvel bestyrelsesmedlemmer som foreningens medlemmer i øvrigt.

Regionsbestyrelsen kan beslutte at yde honorar for afgrænsede opgaver i forbindelse med Regionsbestyrelsesarbejde. Dette skal vurderes og aftales før en opgave igangsættes.

Vedtaget af regionsbestyrelsen den 9. maj 2017 og gengodkendt 21. maj 2019, og gengodkendt 11. maj 2021 dog med tilføjelsen om honorar for afgrænsede områder.

Del eller udskriv siden