Samarbejdsudvalget

Samarbejdsudvalget behandler sager vedrørende overenskomsternes gennemførelse i regionen og kommunerne, og vejleder med hensyn til forståelse af overenskomsternes bestemmelser.

Aftalte SU-møder i 2021:

 • Tirsdag den 27. april 2021
 • Tirsdag den 29. juni 2021
 • Onsdag den 29. september 2021
 • Mandag den 22. november 2021

Alle møder afholdes kl. 15.00-17.00 v. Praksisenheden, Kokholm, Kolding.

Nyhedsbreve for praktiserende fra SU

Samarbejdsudvalgets opgaver og beføjelser

Stk. 1 - Samarbejdsudvalget behandler sager vedrørende overenskomsternes gennemførelse i regionen og kommunerne og vejleder med hensyn til for-ståelse af overenskomsternes bestemmelser.

Stk. 2 - Samarbejdsudvalget behandler

 1. sager vedrørende praksisplanlægning, jf. § 10, stk. 4,
 2. sager vedrørende nedsættelsestilladelse, jf. § 11-12,
 3. sager vedrørende indskrænkning, jf. § 14,
 4. sager vedrørende ændring af status, jf. § 20, stk. 2,
 5. sager vedrørende tiltrædelse, jf. § 15, stk. 3,
 6. klagesager, jf. § 36-38,
 7. øvrige sager vedrørende overenskomstens forståelse og gennemførelse i regionen og kommunerne i regionen
 8. sager vedrørende fastsættelse af højestegrænser, jf. § 34.

Stk. 3 - Sager af principiel karakter skal af samarbejdsudvalget forelægges landssamarbejdsudvalget. 55.40.1

Stk. 4 - Udvalget kan kun træffe afgørelse, såfremt der er enighed. I andre tilfælde skal sagen forelægges landssamarbejdsudvalget.

Stk. 5 - Samarbejdsudvalgets afgørelser kan, hvis én af parterne kræver det, inden 14 dage fra modtagelsen af afgørelsen kræves forelagt landssamarbejdsudvalget.

Stk. 6 - Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter opfordrer samarbejdsudvalget til efter behov og mindst én gang årligt at drøfte, hvordan fysioterapeutpraksis mest hensigtsmæssigt samordnes med øvrigt sundhedspersonales virksomhed, herunder almen praksis og syge-hussektoren samt primærsektoren, med henblik på en effektivisering af samspillet mellem fysioterapeuter og øvrige dele af sundhedsvæsenet.

Stk. 7 - Samarbejdsudvalget kan indgå § 2- aftaler, som forpligter alle overenskomsttilmeldte fysioterapeuter i et afgrænset geografisk område. Aftalen forelægges overenskomstens parter til godkendelse.

Anmærkning til § 6, stk. 7
Det kan eksempelvis være relevant i de tilfælde, hvor en eller flere kommuner vælger at benytte praktiserende fysioterapeuter som leverandør af særlige indsatsområder og/eller behandlinger, der er aftalt i en sundhedsaftale. Formålet er, at de pågældende indsatsområder leveres på samme måde til alle borgere i kommunen/-erne af alle de praktiserende fysioterapeuter.

Anmærkning til § 6
Regionen og kommunerne i regionen aftaler indbyrdes hvem der sekretariatsbetjener samarbejdsudvalget i sager om hhv. almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og fælles anliggender og informerer de relevante parter om dette, herunder om samarbejdsudvalgets postadresse. Ansøgninger og meddelelser til myndighederne om tildeling, deling eller flytning af ydernummer, anvendelse af vikar, ændring af status m.v. efter denne overenskomsts regler indsendes til samarbejdsudvalgets sekretariat, der er ansvarlig for den videre behandling af sagen.

Indtil der er indgået en aftale mellem regionen og kommunerne i regionen, sekretariatsbetjener regionen samarbejdsudvalget.

Del eller udskriv siden