Spørgsmål og svar om sundhedsydelser uden tilskud til lægehenviste patienter

Her kan du finde svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om, hvad der er med i overenskomstens takster og hvad der er udenfor

Må jeg afregne både overenskomstmæssige ydelser og sundhedsydelser uden tilskud?

Det er altid en forudsætning for at afregne en overenskomstmæssig ydelse (f.eks. normalbehandling), at denne ydelse ligger inden for overenskomstens ydelsesbeskrivelse og foretages uafhængigt af, at der gives en ydelse uden tilskud.

Laserbehandling er ikke en overenskomstmæssig ydelse, og der kan derfor opkræves fuld egenbetaling for denne ydelse. Hvis der ved patientens besøg også skal afregnes en behandling inden for overenskomsten (f.eks. en normalbehandling), skal denne behandling kunne stå alene i henhold til overenskomstens ydelsesbeskrivelse. Den overenskomstmæssige ydelse må således ikke afregnes som en slags tillægsydelse til laserbehandlingen.

Et andet eksempel er betaling fra patienten for en træningselastik, som indgår som et træningsredskab i de overenskomstmæssige ydelser på klinikken i forbindelse med behandling. Fysioterapeuter må gerne sælge fx træningselastikker til patienterne, som de kan bruge hjemme. Fysioterapeuter kan ikke kræve betaling fra patienten for brug af de redskaber, som indgår i den overenskomstmæssige (tilskudsberettigede) behandling pa klinikken. Hvis patienten selv ønsker at tage udstyret med hjem for at træne hjemme, kan fysioterapeuten sælge det til patienten, så det bliver patientens ejendom. Dette gælder både under og efter det overenskomstmæssige behandlingsforløb.

Et tredje eksempel er, at udformning af et træningsprogram er indeholdt i de overenskomstmæssige ydelser, og der kan således ikke opkræves ekstra betaling for udarbejdelse af et træningsprogram vedrørende de overenskomstmæssige ydelser.

Må jeg tage gebyr for at sende papirregning til patienten med post?

Ja, patienten skal informeres om, at de uden omkostninger kan betale på klinikken eller elektronisk. Hvis patienten ikke ønsker dette, kan der opkræves et rimeligt gebyr for postopkrævning.

Må jeg tage ekstra for brug af lagen eller hygiejneindsats?

Behandlingsfaciliteter/briks skal fremstå i overensstemmelse med almindelige forskrifter for hygiejne. Der bør således sprittes af mellem hver patient eller anvendes papirlagen. Omkostninger til sprit/papirlagen er en almindeligt forekommende omkostning ved klinikdrift, og der må ikke opkræves betaling.

Patienten kan, hvis han ønsker det, medbringe eget laget eller leje/købe et lagen på klinikken. Begrundelsen for dette kan aldrig være hygiejne men alene bero på, at patienten ønsker en særlig komfort. Patienten skal på forhånd være informeret og give samtykke om, at leje/køb af lagen indebærer en ekstra betaling.

Der kan således aldrig opkræves ekstratillæg med begrundelse i hygiejneforhold.  

Hvornår og hvad må jeg tage ved udeblivelse/afbud?

Der er faste regler for dette i overenskomsten: Afbud fra patienten skal så vidt muligt meddeles fysioterapeuten dagen før den aftalte behandlingsdato. Undlader patienten at melde afbud senest kl. 18.00 dagen før behandlingsdagen, kan fysioterapeuten kræve betaling svarende til honoraret for den planlagte behandling, dog maksimalt 286,53 kr. (01-10-2018-niveau) svarende til honoraret for en normalbehandling på speciale 51.

Hvornår må jeg tage tillæg for aften/weekendbehandling?

Er reguleret i overenskomsten: Ønsker patienten tid udenfor fysioterapeutens sædvanlige arbejdstid, kan der opkræves et gebyr jf. overenskomstens satser (§ 17).

Må jeg tage betaling for brug af tape?

Hvis tapening bruges i mindre omfang og i forbindelse med andre ydelser, f.eks. biomekanisk bevægelsesterapi eller manuel terapi, betragtes det som en del af den overenskomstmæssige ydelse, og der må ikke opkræves betaling.

Du må tage betaling for tapening, herunder kinesiotape, i større omfang og når tapening er det primære indhold, og ydelsen har karakter af kompenserende foranstaltning. Der forudsættes et ekstra stort forbrug af tape. Dette er ikke indeholdt i den overenskomstmæssige ydelse. Tape kan derfor sælges til patienten, eller patienten kan medbringe eget tape.

Patienten skal på forhånd være informeret om og give samtykke, hvis tapening indebærer særskilt betaling.

Del eller udskriv siden