Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Det betaler sig

Ved at tilbyde en koordineret genoptrænings-og sygedagpengeindsats er en gruppe borgere i Århus Kommune kommet hurtigere tilbage på arbejde, og samfundet har sparet penge.

Århus Kommunes koordinerede genoptrænings- og sygedagpengeprojekt er en tværfaglig rehabiliterende indsats på tværs af kommunens sundheds- op beskæftigelsesopgaver, hvor sygemeldte borgere, henvist til genoptræning efter ortopædkirurgisk intervention, tilbydes en tværfaglig og koordineret indsats med deltagelse af fysioterapeut og sagsbehandler.

Projektet er blevet evalueret, og evalueringen finder samlet set, at den koordinerede indsats har en direkte positiv virkning for borgere i form af tidligere delvis raskmelding. Desuden er indsatsen omkostningseffektiv og samlet set samfundsmæssig rentabel.

Den koordinerede indsats
Projektet har tilknyttet en fuldtidssagsbehandler udstationeret på Ortopædisk Genoptræningscenter, samt ugentligt 37 fysioterapeuttimer fordelt på 3 fysioterapeuter. Den ene fysioterapeut deler projektansvaret med sagsbehandleren.

Se hele artiklen:

Dette er en forkortet version af artiklen. Den originale artikel inklusiv tabeller kan hentes her

Hent artikel

Efter borgerens første samtale med sagsbehandler og opstart på genoptræningen, fastlægges en individuel handlingsplan. Opfølgningsplanen for tilbagevenden til arbejdsmarkedet laves altid i samarbejde mellem borger, fysioterapeut og sagsbehandler.

Der er i den koordinerede indsats udviklet en spørgeguide for fysioterapeuterne med henblik på at koble genoptræning sammen med fokus på arbejdsevne og tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Herudover er samtræningshold og kontrolbesøg etableret for at sikre en tværfaglig indsats over en længere tidsperiode end genoptræningsforløbene på Ortopædisk GenoptræningsCenter normalt tillader. Der er maksimalt 3-5 borgere på et samtræningshold, der er løbende optag, og det er individuelt, hvor mange gange borgerne deltager. Når en borger er fysioterapeutisk klar til afslutning drøftes sagen med sagsbehandler. Hvis borger fortsat er sygemeldt, laves en plan for fysioterapeutiske kontrolbesøg.

Der er tre ugentlige koordineringsmøder mellem sagsbehandler og fysioterapeut til gennemgang af igangværende sager, status for projektet, planlægning af fællessamtaler med borgere, samt visitation og inklusion.

En gang ugentligt indhentes oplysninger fra kommunens informationssystemer om borgere, der er henvist til Ortopædisk GenoptræningsCenter og samtidig er i sygedagpengeopfølgning. Blandt de identificerede borgere udvælges relevante sager på baggrund af faglige vurderinger, hvori konkurrerende diagnoser og sygdomslængde, handleplaner og tiltag fra beskæftigelsesforvaltningen indgår.

I den ugentlige gennemgang af igangværende sager orienterer fysioterapeuten om, hvordan genoptræningen forløber og vurderer, hvor længe der fortsat er behov for genoptræning og, om borgeren kan genoptage sit arbejde. Sagsbehandleren orienterer om arbejdsmarkedsrelaterede forhold samt om konkurrerende lidelser. Sagsbehandleren bidrager også med viden om tilbagevenden til arbejdsmarkedet og inddragelse af samarbejdspartnere. Komplicerede sager kræver ofte inddragelse af eksterne samarbejdspartnere (for eksempel sociallæge).

Borgeren kan indkaldes til en opfølgningssamtale med fysioterapeut og sagsbehandler (for eksempel hvis borgeren er usikker på den arbejdsmæssige fremtid). Samtalen afsluttes med en handlingsplan, der beskriver det videre forløb (for eksempel dato for ny opfølgningssamtale).

Resultater
Fra november 2007 til januar 2009 er 1.861 borgere henvist til Ortopædisk GenoptræningCenter, heraf var 483 også i sygedagpengeopfølgning, og 130 (27 %) blev tilbudt den koordinerede indsats. I evalueringen er 36 inkluderet i interventionsgruppen og 39 i kontrolgruppen (se faktaboks). Borgerne er i gennemsnit 41,8 år, 60 % er mænd og de har i gennemsnit været på sygedagpenge 64 dage før inklusion i projektet. Eneste forskel mellem de to grupper er, at interventionsgruppen i gennemsnit er 4,8 år ældre end kontrolgruppen.

Der er ingen forskel i antal raskmeldinger eller delvise raskmeldinger i de to grupper. Resultaterne tyder på, at sygedagpengeperioden til fuld raskmelding afkortes i den koordinerede indsats i sammenligning med kontrolgruppen, idet borgerne i interventionsgruppen bliver delvis raskmeldte 37 dage tidligere i sammenligning med kontrolgruppen. Analyserne af raskmelding er dog påvirket af, at 43 % fortsat er helt eller delvist sygemeldte. En analyse foretaget på det tidspunkt, hvor alle er raskmeldte, giver mulighed for en mere præcis analyse af effekten af den koordinerede indsats i forhold til at afkorte længde af sygedagpengeperioden.

Der er ikke forskel mellem de to gruppers ændring i selvvurderet helbred.

Trods tilbud om samtræningshold og kontrolbesøg i den koordinerede indsats afspejles dette ikke i flere gange genoptræning. Interventionsgruppen får 13,2 gange genoptræning mod 14,2 gange genoptræning i kontrolgruppen.

Den fysiske livskvalitet forbedres markant mere i kontrolgruppen end i interventionsgruppen, mens der ikke er forskel i ændringen i den mentale livskvalitet mellem de to grupper. Dette kan skyldes metodiske problemer i evalueringen forårsaget af, at interventionsgruppen svarer på spørgeskema umiddelbart efter raskmelding, og kontrolgruppen svarer noget tid efter raskmelding.

Økonomiske resultater
Omkostningerne i projektet er alene vurderet som Århus Kommunes ekstraordinære driftsudgifter forbundet med den koordinerede indsats. Sagsbehandleren i projektet har 2/3 af det antal sager, som en sagsbehandler i standard sygedagpengeopfølgning har. Fysioterapeuterne bruger ugentligt 37 timer på projektarbejde, der ligger udover tidsforbruget i forbindelse med standard genoptræning. Projektet har en socialoverlæge tilknyttet 2 timer om måneden. De samlede ekstraordinære udgifter i den koordinerede indsats er beregnet til godt 516.000 kr. pr. år.

Udgifterne til sygedagpenge er 3.625 kr. pr. uge. De første 4 uger betales udgifterne til sygedagpenge af arbejdsgiver og statsrefusion. Fra 5. til 52. uge betales udgifterne af kommunen, dog med 50 % statsrefusion. Fra 53. uge betales udgiften alene af kommunen.

Effektvurderingen finder, at interventionsgruppen delvis raskmeldes 37 dage tidligere end kontrolgruppen. Første delvise raskmelding er i gennemsnit 17 timer pr. uge og falder for 27 af de 28 raskmeldte i perioden 5. til 52. uge, hvor Århus Kommune betaler halvdelen af udgifterne til sygedagpenge. Den samlede besparelse i sygedagpenge er godt 8.800 pr. borger og en besparelse i sygedagpenge for Århus Kommune på godt 4.400 kr. pr. borger.

Med 104 borgerforløb pr. år er den årlige besparelse i sygedagpenge godt 916.000 kr., og en besparelse i Århus Kommune på godt 458.000 kr. pr. år.

Omkostningseffektivitetsanalysen viser, at ekstraomkostningen for en delvis raskmelding 37 dage tidligere i interventionsgruppen i sammenligning med kontrolgruppen er godt 516.000 kr. eller godt 5.000 kr. pr. borger ved 104 borgerforløb pr. år.

De samlede omkostninger er godt 516.000 kr. pr år, og de samlede besparelser er godt 916.000 kr. pr. år, hvilket betyder en samlet årlig besparelse på godt 400.000 kr. Det vil sige, at indsatsen er samfundsmæssig rentabel. For Århus Kommune isoleret set udgør den koordinerede indsats dog en årlig ekstraudgift på godt 58.000 kr.