Grunduddannelsen

Man kan læse en professionsbachelor i fysioterapi på professionshøjskoler 10 forskellige steder i landet. Uddannelsen tager 3½ år.

Formål med uddannelsen

Formålet med uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi er, at kvalificere den studerende til, efter endt uddannelse, at kunne fungere selvstændigt som fysioterapeut og til at indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde. Uddannelsen skal derfor kvalificere den studerende inden for teoretisk og klinisk fysioterapi. Uddannelsen tilpasses løbende, så den altid er i overensstemmelse med den samfundsmæssige, videnskabelige og teknologiske udvikling samt befolkningens behov for fysioterapi.

Indhold i uddannelsen

Uddannelsen indeholder både fysioterapeutiske fag som fx Manuel vævsundersøgelse og behandling, andre sundhedsvidenskabelige fag som fxSygdomslære og hygiejne, naturvidenskabelige fag som fx Videnskabelig metodesamt humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. I løbet af uddannelsen kombineres teoretisk og klinisk undervisning med stigende sværhedsgrad og kompleksitet.

I uddannelsen indgår samlet teoretiske undervisningsdele svarende til i alt 168 ECTS-point og kliniske undervisningsdele svarende til i alt 42 ECTS-point. 30 ECTS-point svarer til et fuldtidsstudie i ét semester eller et halvt årsværk. Uddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt.

Autorisation

Efter endt grunduddannelse bliver fysioterapeuten autoriseret af Sundhedsstyrelsen, hvorefter man har ret til selvstændigt at udføre den fysioterapeutiske gerning.

Læs mere om autorisation af fysioterapeuter på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside

Uddannelsessteder

Professionsbacheloruddannelsen i fysioterapi udbydes i Esbjerg, Haderslev, Hillerød, Holstebro, København, Næstved, Odense, Roskilde, Aalborg og Århus.

Læs mere om uddannelsen og optagelse

Beskæftigelse

Færdiguddannede fysioterapeuter kan finde beskæftigelse flere forskellige steder, blandt andet som selvstændige praktiserende fysioterapeuter, som medarbejdere i private fysioterapiklinikker, på kommunale genoptræningscentre og på hospitaler.