Krav til supervision

Her kan du læse om kravene til supervision, hvis du vil godkendes som certificeret kliniker eller specialist.

Der er fastsat krav om antallet af supervisionstimer, der skal til for at opnå godkendelse som henholdsvis certificeret kliniker og specialist:

  • Der stilles krav om minimum 20 timers supervision for at blive godkendt som certificeret kliniker
  • Der stilles krav om yderligere minimum 30 timers supervision for at blive godkendt som specialist

Hvad er supervision?

Supervision i fysioterapi er en metode til faglig vejledning og til refleksion over egen praksis med henblik på læring. Formen på faglig supervision kan variere alt efter det praksisfelt, den finder sted indenfor. Der kan være tale om samtaler, klinisk vejledning, individuel- eller gruppebaserede vejledningsseancer eller anden aktivitet.

Supervision er dog altid rettet mod den læring, som foregår ved, at supervisor observerer på, sparrer med, eller vejleder en fysioterapeut om planlægning, udførelse og evaluering af en konkret klinisk praksissituation med en patient eller grupper af disse.

For at supervision kan godkendes i specialiseringsordningen, skal der være tale om en struktureret, målrettet og systematisk tilrettelæggelse af seancer, der er forankret i et uddannelsesforløb eller målrettet kompetenceudvikling.

Supervisionen skal være centreret omkring udvikling af den superviseredes kompetencer og generelt være kendetegnet ved, at:

  1. Der skal være tydeligt definerede roller mellem supervisor og supervisand, og rollerne skal være aftalt på forhånd.
  2. Supervision skal være målrettet og struktureret med et på forhånd målsat læringsmål eller aftalt fokus
  3. Supervisionens overordnede mål er at skabe sammenhæng mellem supervisandens planlægning, udførelse og evaluering af en konkret klinisk praksissituation og efterfølgende refleksion over denne i samspil med supervisor
  4. Målet med supervisionen skal være udvikling af den superviseredes kompetencer i relation til den relevante og konkrete kliniske praksis

Det påhviler ansøger at redegøre for, at den modtagne supervision lever op til kravene.

Hvilke former for supervision?

Både certificerede klinikere og specialister skal kunne dokumentere supervision der lever op til fastlagte kriterier: 

  • Tværprofessionel supervision skal indgå som del af den samlede supervision. Det kan være supervision fra en supervisor, som ikke er fysioterapeut eller supervision fra en fysioterapeutisk supervisor fra et andet speciale. Denne form for supervision må maksimalt udgøre 50 % af den samlede supervision.
  • Individuel supervision skal udgøre minimum 50 % af den samlede portefølje af supervision. Individuel supervision inkluderer fx supervision og feedback efter observation af fysioterapeuten der udreder og behandler en patient, gruppesupervision, hvor ansøger er den i gruppen, der superviseres, eller skriftlig gennemgang af materiale om en patient, video-optagelse eller lignende supervision målrettet mod ansøgerens kliniske kompetencer.

Supervision kan også foregå ved skriftlig gennemgang af materiale om en patient samt over video, såfremt forholdene er hertil.

Del eller udskriv artiklen