Krav til supervision

Her kan du læse om kravene til supervision, hvis du vil godkendes som certificeret kliniker eller specialist.

Der er fastsat krav om antallet af supervisionstimer, der skal til for at opnå godkendelse som henholdsvis certificeret kliniker og specialist:

 • Der stilles krav om minimum 20 timers supervision for at blive godkendt som certificeret kliniker
 • Der stilles krav om yderligere minimum 30 timers supervision for at blive godkendt som specialist

Hvad er supervision?

Supervision i fysioterapi er en metode til faglig udvikling samt til refleksion over egen praksis. Supervision er et struktureret læringsforløb, der tager sigte mod at den enkelte sundhedsprofessionelle bliver bedre til at udføre sin praksis.
Supervision som metode til refleksion er overvejende en pædagogisk, psykologisk proces, hvor den enkelte forholder sig til sit professionelle arbejde, både det faglige og det relationelle og set i lyset af den kontekst, arbejdet udføres i. I forståelsen af begrebet professionel ligger der udover den rent faglige også den personlige dimension, som fordrer at man også forholder sig til sig selv som menneske. (ref: dokument). Supervisanden definerer indholdet af supervisionen, hvis primære formål er læring og refleksion. Og dermed ikke et på forhånd givent facit.

Anvendelsesformer:

 • Individuelle supervision
 • Individuel supervision i gruppe
 • Gruppesupervision monofagligt
 • Gruppesupervision tværfagligt
 • Supervision på skriftlig dokumentation og data

 

Indhold (overvejelser om hvad der bringes i spil):

 • Fag-personlige egenskaber/oplevelser
 • Specialerettede kompetencer
 • Klinisk supervision in action
 • Klinisk supervision on action
 • Arbejdsforhold/miljø relaterede

Det påhviler ansøger at redegøre for, at den modtagne supervision lever op til kravene.

Hvilke former for supervision?

Både certificerede klinikere og specialister skal kunne dokumentere supervision der lever op til fastlagte kriterier: 

 • Tværprofessionel supervision skal indgå som del af den samlede supervision. Det kan være supervision fra en supervisor, som ikke er fysioterapeut eller supervision fra en fysioterapeutisk supervisor fra et andet speciale. Denne form for supervision må maksimalt udgøre 50 % af den samlede supervision.
 • Individuel supervision skal udgøre minimum 50 % af den samlede portefølje af supervision. Individuel supervision inkluderer fx supervision og feedback efter observation af fysioterapeuten der udreder og behandler en patient, gruppesupervision, hvor ansøger er den i gruppen, der superviseres, eller skriftlig gennemgang af materiale om en patient, video-optagelse eller lignende supervision målrettet mod ansøgerens kliniske kompetencer.

Supervision kan også foregå ved skriftlig gennemgang af materiale om en patient samt over video, såfremt forholdene er hertil.

Dokumentation af supervision

Supervision kan foregå ved skriftlig gennemgang af materiale om en patient samt over video, såfremt forholdene er hertil.
I forbindelse med ansøgning kan hentes en supervisionsblanket. Det er muligt men ikke et krav, at bruge blanketten til at dokumentere supervision, svarende til hvad der er angivet i ansøgningen. Er blanketten korrekt udfyldt er man som ansøger sikker på, at ens supervision er tilstrækkelig dokumenteret. Der udfyldes én blanket for hvert supervisionsforløb.

Blanket til dokumentation af supervision 

Del eller udskriv siden