Ny professor vil styrke forskning i ryg og nakke

Fysioterapeut Per Kjær er udnævnt til professor i muskuloskeletal forskning med fokus på ryg og nakke. Et af hans mål er at styrke den tværfaglige forskning på området blandt andet via sit samarbejde med University College Lillebælt.
Per Kjær tiltræder på torsdag som professor i muskuloskeletal forskning med fokus på nakke og ryg. Et af hans mål er at blive brobygger mellem forskningen og kandidatuddannelsen i fysioterapi på SDU og grunduddannelsen på University College Lillebælt. Foto: Thomas Jessen

På torsdag tiltræder fysioterapeut, ph.d. Per Kjær et professorat i muskuloskeletal forskning ved Syddansk Universitet.  Professoratet er opslået som et partnerskab mellem Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet og University College Lillebælt (UCL).

Med professoratet skal Per Kjær videreføre og igangsætte forskning inden for ryg og nakke, og han får en overordnet rolle som brobygger mellem forskerne på SDU og UCL, samt kandidatuddannelsen på SDU og professionsbacheloruddannelsen på UCL.

Per Kjær har en omfattende forskning omkring ryg og nakke bag sig og har været leder af den store befolkningsundersøgelse ”Fynske Rygge”. MR er et af hans forskningsområder, hvor han blandt andet har undersøgt sammenhængen mellem patientens rygproblemer og resultaterne fra MR-skanning og har på et tidligt tidspunkt haft fokus på Modic-forandringer.

”Jeg ser med mit professorat muligheden for at styrke forskningen inden for nakke og ryg via samarbejder med andre forskningsmiljøer i Danmark, på University College Lillebælt og udenlandske forskere”, siger Per Kjær.

Brobygger

”En af mine vigtigste opgaver som professor bliver at være brobygger mellem bachelor- og kandidatuddannelserne og forskningen på SDU. På UCL kan jeg byde ind med mit omfattende nationale og internationale netværk af forskere på nakke-ryg-området, skabe ph.d.-forløb for undervisere, støtte og udvikle dem, der allerede er forskere både på fysioterapeutuddannelsen og på radiografuddannelsen”, siger Per Kjær.

På Syddansk Universitet er han tilknyttet Center for Muskler og Led, et forskningsfællesskab med viden og ressourcer inden for kiropraktik, fysioterapi og arbejdsmiljø. ”Der arbejdes på Institut for Idræt og Biomekanik tæt sammen omkring forskning i muskuloskeletale lidelser og det er på rygområdet naturligt at samarbejde på tværs”, siger Per Kjær. 

Flere projekter i gang

Samme dag som Per kjær tiltræder sit professorat slutter et af de store projekter, patient@home, han har været involveret i. Projektet har kørt i seks år og er et af de største af sin art med et budget på 170 mio. kr. og mange forskellige forskere og forskningsmiljøer inddraget. Det overordnede mål med projektet har været at finde frem til, hvordan teknologi kan understøtte behandling i eget hjem.

Per Kjær har ledet en gruppe, som har arbejdet med til at udvikle teknologi til at styrke rehabiliteringen af patienter med hhv. diskusprolaps i nakken, med apopleksi og ældre med funktionstab. Der indgår blandt andet udvikling af sensorer til måling af bevægelser i nakken hos nakkepatienter med henblik på valg af øvelser, en app som kan hjælpe patienter med at håndtere deres smerter efter en diskusprolaps i nakken, en robot til træning af patienter med apopleksi og interaktive fliser til træning af ældre,

Selvom man nåede langt med de mange delprojekter, som projektet består af, er der ifølge Per Kjær et stykke vej til at teknologierne er så langt fremme, at de kan inddrages i den daglige praksis.  

Aktuelt er Per Kjær med i et EU-støttet projekt SelfBack, hvor en stor international og tværfaglig gruppe bestående af ingeniører, læger, kiropraktorer, idrætsuddannede, muskelfysiologer, antropologer, fysioterapeuter etc. udvikler en app til håndtering af rygbesvær.

”Min rolle er her at medvirke til at designe et øvelsesprogram, som kan være hensigtsmæssig for en bestemt og veldefineret patientprofil. Vi har bedt forskellige patienter besvare en række spørgsmål, der bruges til at skabe nogle typiske patientprofiler, som vi kan bruge til at målrette træningstilbuddet til netop dem med den samme profil”, fortæller Per Kjær.

App’en er selvlærende, det betyder, at hvis der er patienter, der falder udenfor de allerede definerede profiler, så generer app’en en ny profil, der kan bruges til at finde det rette træningsprogram. Både patient@home og Selfback indgår workshoppen på fagkongressen med titlen ”Rehabilitering gennem leg, robotter, sensorer og apps”.

Evidens på rygområdet

Per Kjær har også været med til at udvikle GLA:D Ryg, som er en evidensbaseret intervention til mennesker med rygproblemer, og som skal være et tilbud til patienter, der kommer hos kiropraktorer eller fysioterapeuter med deres ryg-gener.

På fysio.dk har det været en debat om, hvorvidt man med rette kan kalde dette tilbud evidensbaseret, blandt fordi evidensen på området ifølge kritikerne er sparsom.

Men dette vil Per Kjær ikke høre tale om. ”Det næste Cochrane-review (red.:endnu ikke publiceret) om øvelser for rygbesvær inkluderer 202 RCT-studier, der har vist effekt af træning. Ganske vist ved vi ikke, hvilken dosis eller hvilke typer af træning, der har betydning, men vi ved, at for at få effekt på smerter og funktion skal der trænes i 8-12 uger.

Vi ved også at kognitiv adfærdsterapi har nogen effekt, og at effekten bliver større end vi har set tidligere, hvis en kognitiv tilgang og øvelser kombineres. Derudover anbefaler både de danske nationale kliniske retningslinjer, og de engelske NICE-retningslinjer de samme elementer af rehabiliteringen”, siger Per Kjær.

Desuden ved man, ifølge Per Kjær, at tilbuddene til patienter med rygbesvær er meget forskellige hos behandlerne, og at nogle af dem er usikre på, om det, de tilbyder patienterne, er godt nok. Her er tanken, at GLA:D Ryg kan give behandlerne et evidensbaseret fundament at behandle ud fra, som skaber den tryghed, som patienterne har brug for.

Per Kjær mener ikke, det er relevant at forske i alle delelementer af GLA:D, hvor der allerede ligger solid forskning. Til gengæld vil forskerne på Syddansk Universitet undersøge om indførelsen af tilgangen i en bestem region i landet har effekt på forbruget af sundhedsydelser for denne patientgruppe. Registreringen i en database betyder også, at man får et meget stort antal patientforløb, der kan give et billede af effekten af behandlingen på den enkelte og gruppen som helhed.

Stort tillykke

Formand for Dansk Selskab i Fysioterapi, Lars Henrik Larsen, ønsker Per Kjær tillykke med udnævnelsen og ser frem til at Per Kjær med professoratet kommer til at spille en vigtig rolle for den fysioterapeutiske tilgang til behandlingen af nakke- og rygproblemer.

” Per Kjær kan, som professor med en stærk fysioterapeutisk praktisk baggrund, forhåbentligt være med til at føre forskningen tættere på den fysioterapeutiske praksis inden for disse udfordrende områder. Desuden kan jeg glæde mig over, at Per i det nye professorat vil styrke samarbejdet mellem forskningen på SDU og fysioterapeutuddannelsen. Det bliver spændende at følge og se, hvilken afsmittende effekt denne type konstruktioner kan have på professionsudviklingen”, siger Lars Henrik Larsen.

Desuden fremhæver Lars Henrik Larsen Per Kjærs fortid som en dygtig fagperson med stærke rødder ind i de faglige miljøer og det muskuloskeletale selskab.

”Det er rigtig dejligt, at Per er en professor, der har praktiseret som kliniker i mange år og så endda en af de rigtig dygtige af slagsen, der har undervist på alle niveauer på efter- og videreuddannelse og i dag er medlem af standardkomiteen i den internationale forening for manuelle terapeuter, IFOMPT, som monitorerer og godkender uddannelser i muskuloskeletal fysioterapi i hele verden. Nu kulminerer hans karriere med udnævnelsen til professor. En del forskere og professorer har og har haft relativt lille forbindelse til eller erfaring med praksis, hvilket kan udfordre de centrale forskningsspørgsmål der udvikles i forskningsmiljøerne.

Jeg tror, at når man som Per er rodfæstet i sin professions praksis-idealer, kommer det til at betyde noget for den forskning, man gennemfører og implementeringen af forskningen i praksis. Og det vil komme fysioterapien til gavn”, fastslår Lars Henrik Larsen og glæder sig til at følge udviklingen og fortolkningen af forskningsindsatsen, der skal styrkes gennem professoratet.

Del eller udskriv siden
6 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Lars Henrik Larsen

  Kære Kristian,
  dine udtalelser undrer mig lidt, da jeg i går havde møde med DSSFs formand Karen Kotila og bestyrelsesmedlem Bente Andersen. Mødet foregik i en god og konstruktiv tone, hvor vi bl.a. diskuterede strategier og visioner for DSFs arbejde og samarbejde med selskaberne - og jeg hørte ikke at der var større diskrepans mellem den siddende DSF bestyrelses og DSSFs visioner og tanker om faglig udvikling. Hvis jeg har misforstået noget, vil jeg da foreslå at vi etablerer et nyt møde - eller at I rykker endnu tættere på arbejdsgangene for DSFs fremtid, I har jo mange kompetente og stærke kræfter i selskabet, og jeg kan kun gentage hvad jeg tidligere har ytret: jeg håber vi kan trække på dem og opnå mest muligt synergi.
  .
  Jeg skal stort beklage, hvis der administrativt ikke er lagt referater ud fra diverse møder - der har været mange af dem og vi følger naturligvis de retningslinjer og visionerne iøvrigt om at være baseret på transparens, have konsensus på baggrund af konstruktive dialoger og handlekraft til at løfte mest muligt faglighed g faglig udvikling for de ressourcer vi har, samt en god portion fritidsarbejde og engagement fra bestyrelsen og ikke mindst sekretariatet. Der er adgang til referater så snart sekretariatet har mulighed for at uploade dem.

  DSFs grundlagsdiskussioner, som du rejser, er vigtige og jeg ser frem til flere af dem - men lad os tage dem i et forum der egner sig til det i stedet for at fortsætte disse i forlængelse af anerkendelsen af endnu en kompetent professor i fysioterapi.

  Bedste faglige hilsner,
  Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi

  #stærkefysioterapeuter
  #specialiseringsordningen
 • Kristian Thorborg

  Nej Lars Henrik
  Fakta er - at der i dag ikke nogen klar adskillelse mellem DFys og DSF. På trods af at flere af de faglige selskaber har bedt om at få en transparent beskrivelse de faktiske forhold omkring selvstændig beslutningsdygtighed og beslutningsmandat. I DSSF har vi taget konsekvensen og indgår pt. ikke i bestyrelsen, da vi stadig afventer at få disse forhold offentligt beskrevet, så vi får ordentlige demokratiske forhold. Jeg glæde mig rigtig meget til at høre din beretning fra plenumsalen omkring hvad der egentlig foregår i DSF, og hvad medlemmerne for sine penge, man kan nemlig ikke på hjemmesiden få adgang til et eneste referat fra jeres bestyrelse møder siden din tiltrædelse som formand - men i har måske ikke haft nogen?

  Dbh. Kristian
 • Lars Henrik Larsen

  Kære Kristian,
  Blot for at få fakta på plads, så ingen bliver forvirret, da jeg tror du kommer til at blande Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Fysioterapi sammen - de 2 er selvstændige organisationer med samarbejde på en lang række områder og har sam-organisering omkring bla. sekretariatsbetjening og flere andre funktioner, men fagbladet og Fagkongressen er forankret hos Danske Fysioterapeuter.
  Et andet område jeg tror de 2 organisationer er meget enige om er anerkendelsen af alle indsatser for at løfte faget og professionen - inklusive alle forskere i eller i relation til fysioterapi, der arbejder på højtryk for at skabe relevant viden og udvikling. Så naturligvis kan DSF kun glædes over at se så mange forskere, professionsudviklere, praktikere og studerende der deltager med forskellige roller på Danske Fysioterapeuters Fagkongres - ulønnet, selvbetalt, engageret, hårdtarbejdende. Og heldigvis orienteret mod kvalitet, viden og kompetencer i praksis, hvilket netop er det, verden drejer rundt om i DSF.
  Jeg glæder mig til at møde dig på Fagkongressen og håber der bliver tid til sammen at sætte endnu flere perspektiver på netop disse og samarbejdet med forskere og andre, der udfordrer og løfter fagligheden - du kan bla. møde os i den fælles stand for DSF, de 17 faglige selskaber og Danske Fysioterapeuter.

  Bedste faglige hilsner,
  Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi

  #stærkefysioterapeuter
  #specialiseringsordningen
 • Kristian Thorborg

  Kære Lars Henrik
  Det er ærgerligt at du ikke selv kan se det uheldige i denne formulering i Fysioterapeuten. Et blad støttet af alle medlemmerne, herunder både forskere og klinikere. Lad mig give et eksempel fra virkeligheden, så Dfys og DSF bedre kan forstå min harme. Når Fagkongressen skydes igang i 2018, vil den i høj grad bla. være baseret på symposier og workshops udarbejdet af mange af de Professorer og forskere som du henviser til. Den “løn” de får for dette er udsigten til selv at betale deres eget kongresgebyr, på lige fod og til samme pris som alle andre deltagere. Det kalder jeg en flot gestus, fra disse folk som både Dfys og DSF hellere skulle værdsætte fremfor at forsøge at skubbe til “processen” på en yderst klodset og grøftegravende måde. At I ikke selv kan se dette indikerer helt gennemgående mangel på format og lederskab, efter min mening. Hvilket i sig selv desuden er yderst bekymrende for vores profession, fremadrettet.

  Dbh. Kristian
 • Lars Henrik Larsen

  Kære Kristian
  Som den dygtige fysioterapeutiske forsker OG praktiker du er, glædes jeg over, at du fokuserer på muskuloskeletale problemer og sport, frem for pH-værdier i maver - for en gang skyld har du nemlig ramt helt forkert.

  DSFs opgave er at løfte fagligheden gennem at udfordre, støtte, sikre og samarbejde med alle aktører, der kan være med til at facilitere og kvalitetssikre klinisk praksis - og her spiller forskere en helt central rolle i samspil med klinikere og de faglige miljøer generelt. Og netop samspillet er i flere faglige miljøer udfordrende. Såvel klinisk som forskningsmæssigt engagement er udfordrende og tidskrævende og flere faglige selskaber har sparsomt samarbejde med forskere og forskermiljøerne, hvilket er et af omdrejningspunkterne for DSFs kontinuerlige kvalitetsudviklende arbejde. Det lange, seje træk skal facilitere udvikling på alle niveauer - og lige såvel som at nogle af os der forsøger at forstå basale mekanismer i mere eller mindre grundforskningsprægede projekter eller reduktionistiske metoder er udfordret på transfer til praksis, kan det i praksis-miljøer være udfordrende at have metodisk og videnskabelig know-how til at løfte udviklingen af stærke, gennemførbare og/eller relevante forskningsspørgsmål.

  Anerkendelsen af at disse processer er vigtige, komplekse og udfordrende - og at de bør baseres på kontinuerligt samspil og dialog mellem fysioterapeutiske klinikere, forskere, teoretikere og andre relevante samarbejdspartnere er derfor hovedbudskabet. Vi vil i DSF overlade svinere til andre miljøer og håbe at vi kan få lov at fortsætte vores konstruktive samspil med de faglige selskaber om at styrke fagligheden og vi vil gøre alt for at understøtte mest og bedst samarbejde med forskere og alle andre der kan medvirke til dette - så tak for dit indspark, dit engagement og din rolle i denne proces.

  Bedste faglige hilsner,
  Lars Henrik Larsen, Formand for Dansk Selskab for Fysioterapi

  #stærkefysioterapeuter
  #specialiseringsordningen
 • Kristian Thorborg

  Hej Lars Henrik og Vibeke
  Hvor er det ærgerligt at hvad der langt overvejende er en flot, positiv og velfortjent hyldest til Per Kjær skal skæmmes med hvad der kan opfattes som en indirekte sviner til resten af vores Professor og forskere med fysioterapeutisk baggrund. Her tænker jeg på at Lars Henrik citeres for følgende: "En del forskere og professorer har og har haft relativt lille forbindelse til eller erfaring med praksis, hvilket kan udfordre de centrale forskningsspørgsmål der udvikles i forskningsmiljøerne." Så kan vi jo så som forskere og professorer, og dine kollegaer, der brænder ligeså meget for faget som du gør, gå og tænke over hvem den var til. For jeg går ikke ud fra at det var din egen forskning du hentydede til?

  For en DSF formand hvis opgave må være at få forskning og praksis til spille bedre sammen, giver sådan en mavesur kommentar ingen mening for mig.

  dbh. Kristian Thorborg
Indsend kommentar