Danske Fysioterapeuter giver input til sundhedsreformen

Formændene i Danske Fysioterapeuter og Ergoterapeutforeningen var i dag til møde i finansministeriet om den annoncerede sundhedsreform. På mødet fik de lejlighed til at give deres input til reformen til sundhedsminister Ellen Trane Nørby, innovationsminister Sophie Løhde og centrale embedsmænd.
Sundhedsminister Ellen Trane Nørby, formand for Ergoterapeutforeningen Tina Nør Langager, formand for Danske fysioterapeuter Tina Lambrecht og innovationsminister Sophie Løhde.

Tina Lambrecht havde tre budskaber med til dagens møde med sundhedsministeren og innovationsministeren:

  1. Der er brug for, at inddrage alle sundhedsfaglige specialkompetencer i sundhedsvæsenet
  2. Målrettet og superviseret fysisk træning er afgørende for at realisere regeringens ambition om at færre skal i kontakt med hospitalsvæsnet
  3. Der bør indføres direkte adgang til fysioterapi.

Brug for alle

Mediedækningen af regeringens udspil til en sundhedsreform har især haft fokus på lægernes og sygeplejerskernes roller. Man kunne næsten få det indtryk, at det danske sundhedsvæsen primært bestod af de to faggrupper.

På mødet understregede Danske Fysioterapeuters formand over for ministrene, at de skal sikre, at alle sundhedsfaglige kompetencer kommer i spil i sundhedsvæsenet:

”Der er ikke nogen tvivl om, at læger og sygeplejersker er to uundværlige medarbejdergrupper i det danske sundhedsvæsen. Men man skal ikke glemme, at sundhedsvæsenet er befolket med mange tusinde medarbejdere med andre og ligeså uundværlige fagligheder,” sagde Tina Lambrecht.

Hun understregede over for ministrene, at hvis regeringens ambitioner om et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen skal realiseres, er der et tvingende behov for, at bringe alle faggruppers særlige evner i spil, der hvor de gør størst gavn. I den forbindelse pegede Tina Lambrecht blandt andet på mulighederne for at fysioterapeuter kan spille en større rolle på skadestuer og akutmodtagelser og som koordinatorer mellem sygehuse og kommuner.

Ergoterapeutforeningens formand Tina Nør Langager, som også deltog på mødet, benyttede lejligheden til at præsenterede ministrene for forskellige forslag til, hvordan ergo­terapeuter kunne gøre mere gavn i sundhedsvæsnet.

Superviseret fysisk træning

Som et centralt element i sundhedsreformen har regeringen udpeget fem patientgrupper, som skal have deres primære gang i det nære sundheds­væsen. De skal altså – så vidt muligt – ikke i kontakt med sygehusvæsnet. Det drejer sig om patienter med KOL, type2-diabetes, hjertekarsygdomme, muskel- og ledsygdomme samt angst og depression.

På mødet pointerede Tina Lambrecht, at det kun kan lykkes, hvis man sikrer, at patienterne i højere grad deltager i superviseret målrettet fysisk træning.

”Forskningen viser igen og igen, at målrettet fysisk træning, som er super­viseret af fysioterapeuter, kan nedbringe antallet af indlæggelser og antallet af sygehuskontakter blandt de fem patientgrupper”, sagde Tina Lambrecht og henviste til en række udgaver af Nyhedsbrev om Forskning, som gengiver de gavnlige effekter af målrettet fysisk træning til patienter med KOL, diabetes, hjertekarsygdomme, muskel- og ledsygdomme og depression.

Tina Lambrecht fremhævede de mange forskningsresultater, som viser, at fysio­terapeuter gennem målrettet fysisk træning med patienterne, kan løfte deres almene velbefindende, forebygge sygdommens videre udvikling, øge patienternes evne til at tage vare på sig selv og forhindre unødige indlæggelser.

Direkte adgang

Manglen på læger i den almene praksis er en central udfordring i dagens sundhedsvæsen. Med regeringens sundhedsreform vil de praktiserende læger skulle løfte endnu flere opgaver end de gør i dag.

Derfor foreslog Tina Lambrecht, at der indføres direkte adgang til fysioterapi. Erfaringerne fra andre lande viser, at man med direkte adgang kan aflaste de praktiserende læger i et betragteligt omfang.

I en dansk kontekst vil man kunne frigøre omkring 10-15 procent af de praktiserende lægers tid ved at indføre direkte adgang. Derudover viser erfaringerne, at direkte adgang fører til lavere omkostninger, kortere behandlingsforløb og højere patienttilfredshed.