Stadig størst lønforskelle i den private sektor

Danske Fysioterapeuters lønberegner er nu opdateret med de seneste tal.
I vores lønberegner kan du tjekke din løn og se hvad andre fysioterapeuter i samme type stilling får i løn, pension, ferie mv.

Viden om lønniveau, fordeling mv. er et vigtigt redskab i Danske Fysioterapeuters rådgivning af medlemmer, og når man som medlem skal forhandle løn. Derfor spørger Danske Fysioterapeuter hvert år medlemmerne, om hvad de tjener. Svarene bruges i lønberegneren på fysio.dk, hvor du kan se, hvad fysioterapeuter tjener efter anciennitet og hvilken sektor, de er ansat i.

Ud over løn kan du også se hvor mange i din type stilling, der for eksempel har betalt frokost og efteruddannelse, der også er dele af den samlede pakke, når man skal sammenligne sine vilkår med andres. Generelt er billedet at privatansatte oftere får erhvervsskade- og sundhedsforsikring, mens telefon og smartphones oftere indgår blandt de statsansattes personalegoder.

Højeste gennemsnitsløn i staten

Fysioterapeuter ansat i staten får gennemsnitligt højere løn end i de øvrige sektorer. Den gennemsnitlige bruttoløn i henholdsvis den private sektor, kommuner og regioner ligger tæt. Pensionsandelen er noget mindre i den private sektor, dette opvejes dog af højere nettoløn.

Graf der viser beregnet månedsløn ved 37 timers arbejdsuge for fysioterapeuter
Anm.: Nettoløn: Beregnet månedsløn ved 37 timers arbejdsuge. Indeholder grundløn og tillæg, men ikke resultatløn, bonus, arbejdstidsbestemte tillæg. Pension: Beregnet månedligt bidrag (eget + arbejdsgivers bidrag) ved 37 timers arbejdsuge. Kilde: Egne beregninger pba. Danske Fysioterapeuters lønundersøgelse 2018, Lønberegneren ApS. Ledertal er fra 2017, løntal for kommuner og regioner er hentet fra KRL.

Så stor er lønforskellene blandt fysioterapeuter

I tabellen nedenfor kan man se hvor stor forskel, der typisk er på lønnen inden for de forskellige ansættelsesområder. Spredningen er udtryk for, hvor tæt på gennemsnitslønnen, personerne inden for hver gruppe placerer sig. Er spredningen stor, er der flere med lønninger, der tjener langt mere og langt mindre end gennemsnittet.

Tabel der vuser gennemsnitslon for fysioterapeuter efter ansættelsesområde
Anm.: For region og kommune er spredningen beregnet pba. sidste års lønundersøgelse. Løn er ekskl. pension. Omfatter ikke ledere. Kilde: Danske Fysioterapeuters lønundersøgelse 2018, Lønberegneren ApS.

De klart største lønforskelle blandt de fem grupper findes hos gruppen af privatansatte på individuel kontrakt.

Tallene viser også, at lønforskellene blandt privatansatte på overenskomst er større end blandt de offentligt ansatte. Spredningen på 8.927,- svarer til 27 procent af gennemsnitsnettolønnen, hvilket er samme niveau som sidste år.

De relativt store lønforskelle betyder, at de privatansatte på individuel kontrakt både kan findes blandt de bedst og de dårligst lønnede fysioterapeuter.

Forhandlinger i gang om basiskontrakt for privatansatte

Arbejdsgivere og lønmodtagere/lejere forhandler i denne tid om en aftale om en basiskontrakt for ansatte fysioterapeuter i praksissektoren med fast løn. Således blev der for nyligt indgået en delaftale om lønniveauet for denne gruppe. En samlet aftale afhænger dog af, at man også når til enighed om vilkårene for ansatte på provisionsløn.