Udgifter til vederlagsfri fysioterapi stiger kraftigt

De første tal for udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i 2019 viser en stor stigning. Hvis udviklingen fortsætter, vil honorarerne blive sat ned.
Illustration: iStock

Nye tal for årets første tre måneder viser, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er vokset kraftigt. De samlede udgifter til speciale 62 er steget med 10,3% i første kvartal 2019 i forhold til første kvartal 2018.

Som en del af praksisoverenskomsten er det aftalt, at den økonomiske ramme for vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) må stige 2,8% i 2019, hvis det modsvares af stigende patienttal.  Hvis udgifterne vokser mere, end der er plads til i den aftalte ramme, betyder det, at honorarerne nedsættes tilsvarende året efter, så det offentlige samlet set ikke får en merudgift.

Konkret betyder det, at honorarerne for speciale 62 vil blive sat ned med 7,2% i 2020, hvis udgiftsstigningen for hele 2019 ender med at være 10,3%.

Den ekstraordinært store stigning skyldes dels en stigning i antallet af patienter og dels en stigning i udgiften pr. patient.

Danske Fysioterapeuter har skrevet til de praktiserende fysioterapeuter om den høje udgiftsudvikling. Endvidere vil udviklingen blive drøftet i Udvalg for praksisoverenskomster og med Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Læs mere om udgiftsudviklingen

Del eller udskriv siden
8 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Jens Peter Vejbæk

  Kære John,
  Siden sidst er der kommet tal for udviklingen i 1. halvår af 2019 sammenlignet med 1. halvår af 2018. Den viser stadig en for stor udvikling i de samlede udgifter til speciale 62 i forhold til, hvad der er muligt i forhold til rammen. De samlede udgifter er steget med 6,6% i faste priser. Heraf kommer de 5,3% fra, at der er kommet flere patienter og 1,3% fra, at udgiften pr. patient er steget. Når man ser på ydelserne er det både udgifterne til individuel behandling og holdtræning, der er steget. Holdtræningsydelserne er steget lidt mere end individuel behandling. Man kan derfor ikke sige, at mere holdtræning ikke bidrager til, at rammen bliver overskredet. Mere holdtræning vil betyde, at de samlede udgifter stiger med mindre, at holdtræningen erstatter individuel behandling, og at der ikke er tale om nye (ekstra) patienter.
  Danske Fysioterapeuter har skrevet til de praktiserende fysioterapeuter om udgiftsudviklingen i 1. halvår 2019, og hvad man kan gøre for ikke selv at bidrage til, at den samlede ramme bliver overskredet.

  Den gennemsnitlige udgift pr. patient bliver jo målt hvert år i den kontrolstatistik, som regionen laver. Hidtil har det været pr. ydernummer, men fremover vil det blive pr. klinik (når regionernes IT-løsning forhåbentlig er klar til næste år). Her kan regionen følge op på, om der er fysioterapeuter der afviger meget fra gennemsnittet for så vidt angår den gennemsnitlige udgift pr. patient.
  Problemet med den overordnede faste ramme er imidlertid først og fremmest, at der kommer for mange nye patienter i forhold til, hvad kommunerne vil betale for. Fysioterapeuterne kan ikke styre, hvor mange patienter, der bliver henvist til vederlagsfri fysioterapi, men fysioterapeuterne kan faktisk styre, hvor mange man tager i behandling under overenskomsten. Jeg er derfor glad for at høre, at I vil oprette en venteliste for patienterne.
  Danske Fysioterapeuter kommer ud på SU-medlemmernes medlemsmøde i november og fortæller om udgiftsudviklingen i forhold til udgiftsrammen, og hvad man kan gøre.
 • john bødker Olsen

  Jeg er helt enig med Janne Kock og tak til Vejbæk for gennemgang af udgiftsudviklingen.
  Men det må da være let at se om enkelte yder nummerer behandler markant mere på den enkelte Patient i den vederlagsfrie pulje.....

  Vores Klinik er meget lille 2 yder på 30 timer.
  Vi kan ikke beh. mere end 1 gang pr uge pr. patient. Dette gælder alm . og verderlagsfrie patienter. Vi har hold træning men det er jo ikke der rammen sprænges....

  Jeg vil snart lave en vente liste til vederlagsfrie - og hvis de har råd kan de komme til beh uden sygesikrings tilskud....
 • Jens Peter Vejbæk

  Kære Janne m.fl.,
  Tak for jeres tilbagemeldinger.
  Den samlede udgiftsstigning skyldes fortrinsvis, at der behandles flere patienter under speciale 62. Men en del af udgiftsstigningen skyldes også, at udgiften pr. patient er steget. Du finder en nærmere beskrivelse af udgiftsudviklingen, hvis du klikker på linket "Læs mere om udgiftsudviklingen" sidst i nyheden.
  Tal for første kvartal 2019 viser, at antallet af patienter er steget med 6,3%. Hvis stigningen for hele 2019 bliver så stor, vil udgiftsrammen blive overskredet meget. Der er således ikke plads til at modtage så mange patienter, hvis udgiftsrammen skal overholdes.
  Hertil kommer, at den gennemsnitlige udgift pr. patient er steget med 3,8%. Det er således både flere patienter og en stigning i udgiften pr. patient, der bevirker den store stigning i de samlede udgifter. Kontrolstatistikken, som fysioterapeuterne modtager fra regionen årligt, kontrollerer kun udviklingen i udgiften pr. patient og ikke udviklingen i antallet af patienter eller de samlede udgifter.

  For så vidt angår muligheden for at bruge overenskomstsydelser i forhold til GLAD-forløb, er det aftalt, at regionerne skal melde dette ud til de praktiserende. Jeg tjekker op på, hvorvidt alle regioner har meldt det ud. Meldingen er i øvrigt gengivet her (selvom det ikke er så relevant for udgiftsudviklingen på speciale 62):

  Anvendelse af overenskomstdækkede ydelser i forbindelse
  med GLA:D‐forløb ‐ Fysioterapi

  Danske Regioner har modtaget henvendelser fra henholdsvis regioner og
  Danske Fysioterapeuter vedr. brugen af overenskomstens ydelser i forbindelse
  med GLA:D, som er et behandlingsforløb udviklet på Syddanmarks
  Universitet. Fysioterapeuter kan her uddannes i henholdsvis GLA:D
  knæ og ‐ryg.
  På baggrund af disse henvendelser har Danske Regioner været i dialog
  med Danske Fysioterapeuter vedr. brugen af overenskomstdækkede
  ydelser i forbindelse med GLA:D‐forløb.
  Overenskomstens parter vurderer, at følgende gælder for brugen af overenskomstens
  ydelser:
  1. Henvisningen til fysioterapi giver ret til tilskud til behandling i henhold
  til overenskomsten og med de rettigheder, der følger heraf.
  Henvisning af ryg‐ og knæpatienter skal derfor sikre disse patienter
  den fornødne behandling, som er indeholdt i overenskomsten.
  2. Behandling i fysioterapipraksis skal alene tage udgangspunkt i en individuel
  faglig vurdering af patienten. Derudfra planlægges og påbegyndes
  behandlingsforløb med mulighed for løbende tilretning og tilpasning
  i forhold til patientens progression.
  3. Behandlingen kan med ovenstående forudsætninger in mente ikke
  bestå i en fast `pakke´ med et fast antal konsultationer, medmindre
  det er aftalt i overenskomsten.
  4. Der må ikke forekomme opkrævning af en egenbetaling ud over den
  i overenskomsten fastsatte for det, som knytter sig til og er nødvendig
  for selve overenskomstydelsen.
  5. Fysioterapeuter må gerne benytte overenskomstens ydelser som en
  del af et GLA:D‐forløb forudsat, at de pågældende ydelser lever op til
  overenskomstens ydelsesbeskrivelser.
  6. Det er ikke muligt at analogisere ikke‐overenskomstdækkede ydelser
  til overenskomstmæssige ydelser. Derfor kan en behandler ikke
  opkræve overenskomsthonorarer for ydelser, som omhandler anden
  behandling end den behandling, som er indeholdt i de konkrete
  overenskomstdækkede ydelser. Det vurderes fx ikke, at GLA:D‐forløbets
  uddannelse kan rummes inden for overenskomsten. Denne
  ydelse må derfor afregnes uden for overenskomsten mod fuld egenbetaling.
  Ligeledes vurderes, at særlige ydelser vedrørende dataregistrering
  ikke kan rummes inden for overenskomsten.
  7. Overenskomstmæssig behandling må ikke være betinget af tilkøb, og
  det må ikke have betydning for kvaliteten af den overenskomstmæssige
  behandling, at patienten ikke vælger at tilkøbe faciliteter ud over
  overenskomstens ydelser.
  8. Ønsker behandleren at tilbyde GLA:D‐forløb som et pakkeforløb med
  et bestemt antal ydelser, må dette ske uden for overenskomsten. Patienten
  skal være informeret og selv vælge behandlingen/forløbet
  uden for overenskomsten mod fuld egenbetaling samt give samtykke
  dertil.
  Regionerne bedes orientere de lokale fysioterapeuter vedr. gældende
  principper.
 • Janne Kock

  Jes Mogensen: Alle ydernummer-indehavere skal overholde landsgennemsnittet for, hvor mange ydelser den enkelte patient får. Der bliver lavet statistikker, som er tilgængelige for den enkelte ydernummer-indehaver. Hvorfor har vi ellers disse statistikker? Hvis landsgennemsnittet ikke overholdes, så risikere fysioterapeuten i sidste ende at skulle tilbagebetale honorar til sygesikringen. Derfor undrer det mig, at puljen er overskredet. Det kan skyldes, der er regioner, som ikke kontrollerer statistikkerne og advarer fysioterapeuter, som overskrider landsgennemsnittet. Det kan også skyldes, at landsgennemsnittet pr. patient er overholdt, men at den generelle tilgang af vederlagsfri er steget - måske af årsager, som jeg nævnte i mit tidligere indlæg her på tråden. I så fald bør de rette instanser handle i stedet for kollektiv afstraffelse.

  Nu savner jeg bare et svar fra fagforeningen om; skyldes overforbruget af honorar til vederlagsfri fysioterapi, at nogle giver flere ydelser pr. patient, end landsgennemsnittet tillader, eller er det alene antallet af vederlagsfri patienter, som er steget?

  Når DF på et tidspunkt svarer, så vil jeg også gerne bede DF svare på, hvor vi kan læse om ændringer i forhold til GLAD-konceptet?
  I konceptet indgår en indledende og afsluttende behandlingsydelse med registrering til fordel for forskning indenfor GLAD. Det er forskningsmidler, som dels trækker 60 procent af honorarer fra patienternes egen lomme, men også 40 procent af de midler fra sygesikringspuljen, som bør gå til behandling.
  Jeg ved, DF's holdning er, at forskningsmidler selvfølgelig ikke skal trækkes fra patienter og sygesikringspuljen - men har klinikkerne fået en officiel meddelelse om det?

  Vi bør alle sige til den enkelte patient, når de starter i et GLAD-forløb; at de er velkommen til at blive registreret i GLAD-registret, men at det koster dem det fulde honorer uden sygesikringstilskud. Efter vi informerer patienterne hos os, da har alle deltagere valgt ikke at blive registreret. Vi har også på dét område - undladt at æde af den fælles sygesikringspulje.
 • Jes Mogense

  For lige at rette en misforståelse, der er ikke nogen økonomisk ramme for de enkelte klinikker.
  Vi har en samlet ramme for alle fysioterapeuter i overenskomsten med RTLN/KL.
  Vi har med stort flertal stemt ja til at acceptere en ramme for §62 patienter, ved sidste overenskomstaftale.
  Det er som forventeligt det vi bliver ramt af nu, på grund af stigende patienttilgang.

  Når man så gennem flere år har givet mulighed for hård udnyttelse af ydernumrene vil det selvfølgelig kunne give udfordringer med at holde rammen.

  Vi må som samlet gruppe stå sammen om at finde en løsning, i stedet for at skyde på hinanden.
  Det er nødvendigt at vi prøver at holde igen med at tilbyde samme serviceniveau, som hidtil til de vederlagsfri patienter, når dem som betaler ikke længere ønsker det.
  Vi må om nødvendigt blive nødt til at give §62 pt. nogle ferieperioder, for at kunne give det tilbud som politikkerne ønsker af os.
 • Thomas Jensen

  Godt skrevet Janne.
  Det er jo helt forrykt, at vi skal straffes kollektivt, fordi nogle klinikker ikke overholder den økonomiske ramme.
 • Jette Jepsen Ottosen

  Jeg er helt på linie med Janne Kock: de fysioterapeuter, der har et overforbrug på VF §62 ydelser, skal rette ind ift land-og regionsgennemsnittene.
  Det er ikke retfærdigt at alle under OK skal straffes for andres uansvarlige adfærd!

 • Janne Kock

  Jeg vil hermed protestere imod, at klinikkerne bliver kollektivt straffet.

  På vores klinik har vi igennem årene haft konstant tilgang af vederlagsfri patienter. Årsagerne er dels, at naboklinikken ikke har handicapadgang, og dels at den kommunale genoptræning tager en meget stor del af den patientgruppe, som før gik hos os, hvilket er med til at presse de vederlagsfri ud af "deres butik". Kommunen kører blandt andet GLAD-hold for byens borgere - helt gratis - mens de jo betaler patientandelen, hvis de vælger os.

  Vores Borgmester har trods en del henvendelser ikke været lydhør overfor de konkurrenceforvridende - og set fra borgernes synspunkt - fantastiske tilbud.

  Vores klinik rettede i april i år henvendelse til Region Hovedstaden for at søge dispensation til at have ekstraordinært stor procentdel vederlagsfri blandt vores patienter. Svaret var blandt andet følgende:

  "Overenskomsternes kontrolbestemmelser begrænser ikke, hvor mange patienter I må behandle på hvert speciale. Kontrolbestemmelser kigger udelukkende på udgiften pr. patient inden for hvert speciale i forhold til regionsgennemsnittet. For speciale 62’s vedkommende bliver der også kigget på, om det gennemsnitlige antal normalbehandlinger pr. patient uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom er større end 4. Det er derfor ikke nødvendigt med en dispensation for at behandle flere patienter på speciale 62 end gennemsnittet i regionen."

  Vi åndede lettede op, for så behøver vi kun at tænke i udgift pr. patient. Her har vi i en del år overholdt landsgennemsnittet på følgende måde, som vi tydeliggør på vores hjemmeside: http://htfys.dk/?page_id=544

  Jeg mener dermed, at vi på klinikken har gjort alt, hvad vi kan for at overholde den økonomiske ramme på vederlagsfri fysioterapi.

  Derfor er min opfordring til klinikkerne, at alle forsøger at overholde den også - og lykkes det ikke, så synes jeg, det må være de klinikker, der ikke overholder den økonomiske ramme, som straffes enkeltvis og ikke kollektivt på landsplan.
Indsend kommentar