Udgiftsudvikling på speciale 62

Her kan du se udviklingen i udgifterne inden for speciale 62 samt de konsekvenser det har, hvis udgiftsrammen ikke overholdes. Udgifterne i 2022 lå over udgiftsrammen for 2022, og honorarerne er derfor reduceret. I 2023 er der indtil videre klare tegn på, at rammen for 2023 kan blive overskredet.

Udvikling 2023

I denne oversigt kan du se udviklingen i antal patienter og udgifterne i forhold til rammen i perioden januar til oktober fra 2017 til 2023.

Fra januar-oktober 2017 til januar-oktober 2023 er udgifterne steget med 14,6% (i faste priser), mens vækstmuligheden under rammen har været 9,7% (efter tillæg af 1,5% vedr. aftale med KL om økonomien i 2023). Udgifterne i januar-oktober 2023 ligger 4,4% over den økonomiske ramme. Denne udvikling dækker over, at antallet af patienter er steget med 17,0%, mens udgiften pr. patient er faldet med 2,1 siden januar-oktober 2017.

Udvikling 2022

I denne oversigt kan du se udviklingen i antal patienter og udgifterne i forhold til rammen i perioden januar til december fra 2017 til 2022.

Fra 2017 til 2022 er udgifterne steget med 10,5% (i faste priser), mens vækstmuligheden under rammen har været 8,1%. Udgifterne i 2022 lå således 2,2% over den økonomiske ramme. Denne udvikling dækker over, at antallet af patienter steg med 14,7%, mens udgiften pr. patient faldt med 3,7% siden 2017.

Udviklingen opgøres i forhold til 2017, fordi 2017 er udgangspunktet for den økonomiske ramme for speciale 62, og fordi flere af de senere år har været påvirket af corona.

Overskridelsen af rammen i 2022 betyder, at honorarerne og rammen bliver reduceret. Parterne er dog enige om, at tilbagebetalte honorarer vedr. omsætningslofter og højestegrænser, der var overskredet i 2022, skal fratrækkes overskridelsen, og reduktionen af honorarerne bliver dermed 1,9% fra den 1. april 2023 og 1 år frem i forhold til, hvad de ellers ville have været.

Vejledning om udgiftsudvikling, ramme og ventetid

Overenskomstens parter har aftalt at følge med i udgifterne i forhold til rammen i månedlige opgørelser. Danske Fysioterapeuter har ifølge overenskomsten et aktivt medansvar for at give information og vejledning til de praktiserende fysioterapeuter med henblik på at bistå med at sikre, at udgifterne holder sig inden rammen.

Danske Fysioterapeuter har desuden, ifølge overenskomsten, til opgave at vejlede om, hvordan de praktiserende fysioterapeuter kan oprette ventelister, når der er tegn på, at den økonomiske ramme kan blive overskredet. Der er aktuelt problemer hos Sundhed.dk i forhold til at levere en opdateret oversigt over ventetid på Sundhed.dk.

Du kan orientere dig om den aktuelt registrerede ventetid ”live” på sundhed.dk under Find behandler [Find behandler - sundhed.dk]. Søg på Fysioterapeuter med tilskud ved henvisning, og afgræns f.eks. til regionen eller kommunen.

Se oversigt over registreret ventetid, status pr. 25. august 2023

Se vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Hjælp til at overholde den økonomiske ramme

Danske Fysioterapeuter har i samarbejde med Fraktionen for Praktiserende Fysioterapeuter og Sektionen for Arbejdsgivere udarbejdet nogle værktøjer, der kan hjælpe klinikkerne med at sænke udgifterne og sikre overholdelse af den økonomiske ramme på den vederlagsfrie ordning.

Der er udarbejdet en tjekliste, en tilhørende kvalitetsovervågningsplan og et dialogværktøj. Klinikken kan hænge tjeklisten op i frokoststuen, som en løbende reminder. Kvalitetsovervågningsplanen er sat i et skema, så klinikken aktivt kan arbejde med at sikre overholdelse af de enkelte initiativer på tjeklisten. Klinikken skal selv udfylde de vandrette felter i planen ved at udpege sig en ansvarlig for overholdelse, en form for relevant opfølgning m.v.

Diaglogværktøjet kan hjælpe fysioterapeuterne i deres arbejde med at sikre effektive forløb for patienter i den vederlagsfrie ordning. Dialogværktøjet skal udelukkende ses som inspirationsmateriale og bør altid blive tilpasset den enkelte situation.

Hent tjekliste

Hent kvalitetsovervågningsplan

Hent dialogværktøj (kræver log ind)

Tilmeld dig webinarer om patientforløb under vederlagsfri fysioterapi

Se FAQ om udgiftsudviklingen i forhold til rammen

Når kalenderåret er gået, bliver det opgjort, om udgifterne til speciale 62 har været større end den økonomiske ramme for det pågældende år. Hvis de har været større, bliver taksterne for speciale 62 sat tilsvarende ned pr. 1. april og 1 år frem. Der er således tale om en generel honorarnedsættelse. Rammen bliver reduceret svarende til takstnedsættelsen i det år, hvor taksterne er sat ned, og takstnedsættelsen åbner således ikke mulighed for at lave flere ydelser.

Den økonomiske ramme og konsekvenserne i form af takstnedsættelse ved overskridelse af rammen er en del overenskomstens økonomiprotokollat. Fastsættelse af en økonomisk ramme var et ultimativt krav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) under forhandlingerne i 2018 om fornyelse af overenskomsterne og svarer i øvrigt til, hvad der kendes fra andre praksisområder. Danske Fysioterapeuter foreslog under forhandlingerne, at tilbagebetalingskravet ved en overskridelse af økonomirammen blev fordelt mellem de klinikker, hvor udgifterne til specialet var steget mere end rammen giver mulighed for, men denne model blev afvist af RLTN.

For fysioterapeuterne vil en overskridelse af rammen samlet set betyde, at fysioterapeuterne laver flere ydelser til en lavere pris. Den samlede indtjening bliver ikke større, når man ser det over flere år.

Vi har den faste ramme, fordi det var et ultimativt krav fra RLTN i forhandlingerne i 2018. En fast ramme betyder, at rammen ikke længere reguleres automatisk, hvis der kommer flere patienter. Vi skal derfor nu aftale rammeforhøjelser for den kommende periode, når vi forhandler overenskomsten.

Alternativet til en fast ramme ville således være ikke at have en overenskomst. I den situation ville sundhedsministeren fastsætte en samlet ramme alligevel via en bekendtgørelse samt videreføre de gældende honorarer.

Det er sundhedsmyndighederne (kommunerne), som skal prioritere midler til vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren. Når rammen ikke er stor nok til at tage imod alle henviste patienter uden ventetid er det et udtryk for, hvordan sundhedsmyndighederne (kommunerne) prioriterer dette område under hensyntagen til deres økonomiske rammer i form af KL’s aftale med regeringen om kommunernes økonomi. Det gælder også for den seneste aftale om at forhøje rammen for 2023 med 1,5%.

Vi må se sådan på det, at det er sundhedsmyndighederne der bestemmer, hvordan området skal prioriteres, og de praktiserende fysioterapeuter må levere behandling med tilskud i praksissektoren, som svarer til det, som myndighederne vil betale for, og ikke mere.

Vederlagsfri fysioterapi var det sidste praksisområde, der fik en fast ramme. Faste udgiftsrammer er således et vilkår for overenskomstområder i praksissektoren.

Du kan se på din månedlige honorarspecifikation fra regionen (som du kan finde på sundhed.dk), hvor stor udgiften til speciale 62 har været på dit ydernummer de enkelte måneder.

Honorarspecifikationen bør også indeholde en opgørelse af udbetalte tilskud fra januar og til den aktuelle måned. Du kan sammenligne dine udgifter med den tilsvarende periode i tidligere år.

Hvis du vil se på, hvordan udgiften på klinikken har udviklet sig i forhold til udviklingen i den overordnede udgiftsramme, kan du sammenligne med 2017, da det er de faktiske udgifter i 2017, der er udgangspunktet for rammen. I perioden januar-april 2023 kan du lægge i alt 21,3% til klinikkens udgifter sammenlignet med samme periode i 2017 (de 21,3% fremkommer ved aftalt realvækst mulighed i rammen og samt pris- og lønregulering af taksterne fra januar-april 2017 til 2023). Altså: hvis udgifterne til speciale 62 på klinikken i januar til april 2023 var mere end 21,3% større end udgifterne i januar til april 2017, er klinikken steget mere end de samlede udgifter vil kunne stige i forhold til rammen.

Det afgørende for, at rammen overholdes, er, at udgifterne til speciale 62 ikke ligger for højt, når hele året er gået.

Rammen er tilført 1,5% realvækstmulighed fra 2022 til 2023. Da udgifterne i 2022 lå 2% over rammen, vil det afgørende i sidste ende således være, at klinikken ikke øger sin omsætning på speciale 62 i forhold til 2022 (i faste priser).

I løbende (årets) priser kan klinikken øge sin omsætning på speciale 62 med 1,5% fra 2022 til 2023 (Stigningen i honorarerne skønnes at være 2,0% fra 2022 til 2023. Hertil kommer den aftalte realvækst i rammen på 1,5% i 2023. I alt 3,5%. Imidlertid var rammen overskredet med 2,0% i 2022. Hvis omsætningen på speciale 62 på alle klinikker stiger med 1,5% (3,5%-2,0%) i årets priser fra 2022 til 2023, vil rammen for 2023 dermed være overholdt.)

Du skal medregne de samlede udbetalte tilskud til speciale 62. Det vil sige, at du skal medtage udgiften til afstandstillæg, som ellers i nogle tilfælde ikke regnes med, hvis man har et omsætningsloft på sit ydernummer.

Ja, hvis I kan blive enige om det på klinikken, er det bedre at lave opgørelsen af udgiftsudviklingen på speciale 62 samlet for klinikken.

Principielt set er ejere og lejere hver især selvstændigt ansvarlige for deres ydernummer, og vi skriver derfor til alle de praktiserende fysioterapeuter, men hvis man kan blive enige om at lave en samlet opgørelse for klinikken, er det en bedre mulighed.

Klinikkens kontrolstatistik viser den gennemsnitlige udgift pr. patient og afvigelsen i forhold til regionsgennemsnittet. Kontrolstatistikken siger ikke noget om, hvor meget klinikkens (eller dine) samlede udgifter til speciale 62 er steget, og det er det, som den overordnede udgiftsramme handler om (at de samlede udgifter til specialet ikke må stige).

Endvidere kan tallene for den gennemsnitlige udgift pr. patient pr. ydernummer (som stadig er indeholdt i det samlede materiale vedr. klinikkens kontrolstatistik) være helt misvisende i forhold til det reelle forbrug pr. patient, hvis der er flere fysioterapeuter (med hver deres ydernummer) inde over den samme patient på klinikken.

Konklusionen er, at du ikke kan bruge kontrolstatistikkens opgørelse af den gennemsnitlige udgift pr. patient til, at sige om stigningen i de samlede udgifter på klinikken er for høje, og klinikker som ligger ”lavt” i kontrolstatistikken kan sagtens vise sig at have en stigning i de samlede udgifter til speciale 62, som er alt for høj.

Udfordringen med overskridelse af den overordnede udgiftsramme skyldes, at der modtages for mange patienter i ordningen og ikke, at den gennemsnitlige udgift pr. patient er steget. Der vil naturligt være en vis variation i, hvad den gennemsnitlige udgift er på de forskellige klinikker, fordi der vil være en forskel på sammensætningen af patienter på klinikkerne.

Klinikker med en gennemsnitlig udgift pr. patient under regionsgennemsnittet har dermed bidraget til overskridelsen af rammen, hvis klinikken har øget antallet af patienter, der er taget i behandling med tilskud. Fuldstændig ligesom andre klinikker, der har øget antallet af patienter under speciale 62.

Du kan først og fremmest sørge for, at udgifterne til speciale 62 på klinikken ikke stiger mere end Danske Fysioterapeuter anbefaler. Da rammen og sanktionen er kollektiv, er det også et kollektivt ansvar for alle de praktiserende fysioterapeuter at medvirke til, at rammen bliver overholdt.

Danske Fysioterapeuter har ifølge overenskomsten et aktivt medansvar for at levere information og vejledning med henblik på at bistå med at sikre, at de samlede udgifter holder sig inden for den økonomiske ramme. Når Danske Fysioterapeuter informerer løbende om udgiftsudviklingen i forhold til rammen, er det derfor et formål, at de enkelte fysioterapeuter får mulighed for at reagere og tilpasse deres aktivitetsniveau.

Som praktiserende fysioterapeut kan du ikke styre, hvor mange patienter, der bliver henvist til ordningen, men du kan styre, hvor mange du tager i behandling med tilskud under overenskomsten. Du kan bidrage til at overholde den samlede ramme ved at modtage færre patienter og/eller give patienterne færre behandlinger fremover. Du bør dog kun give patienterne færre behandlinger, hvis du fagligt vurderer, at patienten kan klare sig med færre behandlinger.

Da udgiftsrammen (og sanktionen) er kollektiv, kan du også bidrage til at overholde rammen, uanset hvordan dine egne tal ser ud. Danske Fysioterapeuter informerer om, hvordan du kan etablere en venteliste.

Nye patienter kan blive tilbudt behandling uden for overenskomsten mod fuld egenbetaling og vælge det, indtil der bliver plads via ventelisten.

Man skal selvfølgelig som fysioterapeut bestræbe sig på ikke at tage flere patienter i behandling end der er plads til, at de kan få behandling hele året.

Det er ikke i overensstemmelse med overenskomsten at opkræve fuld egenbetaling for f.eks. hver anden behandling i behandlingsforløbet (på klinikken). Hvis patienten vælger at supplere sin behandling hos dig med behandling på en anden klinik mod fuld egenbetaling, er det uden for din indflydelse og dermed ikke noget du skal bekymre dig om.

Det er heller ikke i overensstemmelse med overenskomsten, at patienten får en henvisning til almen fysioterapi (speciale 51) og får nogle af sine behandlinger på den, hvis patientens tilstand/problem berettiger til en henvisning til speciale 62.

  • Det afgørende for, at rammen overholdes, er, at udgifterne til speciale 62 ikke ligger for højt, når hele året er gået. Rammen er tilført 1,5% realvækstmulighed fra 2022 til 2023. Da udgifterne i 2022 lå 2% over rammen, vil det afgørende i sidste ende således være, at klinikken ikke øger sin omsætning på speciale 62 i forhold til 2022 (i faste priser).
  • I løbende (årets) priser kan klinikken øge sin omsætning på speciale 62 med 1,5% fra 2022 til 2023 (Stigningen i honorarerne skønnes at være 2,0% fra 2022 til 2023. Hertil kommer den aftalte realvækst i rammen på 1,5% i 2023. I alt 3,5%. Imidlertid var rammen overskredet med 2,0% i 2022. Hvis omsætningen på speciale 62 på alle klinikker stiger med 1,5% (3,5%-2,0%) i årets priser fra 2022 til 2023, vil rammen for 2023 dermed være overholdt.)
  • At der løbende sker en kritisk faglig vurdering af den enkelte patients behov og behandlingsforløb, herunder om patienten i højere grad kan opfordres til egentræning. Denne vurdering omfatter både behandlingsformen for den enkelte patient og behandlingsomfanget, og den finder altid sted på et fagligt grundlag. Vurderingen er særlig relevant, hvis klinikkens udgift pr. patient ligger over gennemsnittet i regionen.
  • At begrænse antallet af patienter som tages i behandling med tilskud. Dette gøres ved at oprette ventetid på speciale 62 og registrere den på Sundhed.dk løbende gennem 2023. Det er muligt at tilbyde en patient, som står på venteliste, behandling mod fuld egenbetaling uden for overenskomsten.
  • At ingen klinikker øger antallet af patienter under speciale 62, da antallet af allerede er for stort i forhold til, hvad der er plads til inden for den økonomiske ramme. Med den aktuelle udvikling i antallet af patienter i ordningen vil det for mange klinikker være aktuelt ikke at tages nye patienter i behandling med tilskud i resten af 2023.
  • Danske Fysioterapeuter har med aftalen med KL om økonomien for 2023 forpligtet sig til ikke at opfordre til pausering af igangværende patienter sidst på året, selvom der skulle være klare tegn på, at rammen vil blive overskredet. Det er derfor tvingende nødvendigt, at der ikke tages flere nye patienter i behandling i løbet af året, end der plads til inden for rammen.

Ja, klinikejer er via overenskomsten forpligtet til at registrere den aktuelle og forventede ventetid for klinikkens patienter for henholdsvis speciale 51 og speciale 62 på Sundhed.dk. Det følger af § 7, stk. 4 i overenskomsten. Oplysningerne skal opdateres mindst hver 2. måned.

Ja, du kan have forskellige ventetider. Der er tale om 2 forskellige overenskomster og 2 forskellige udgiftsrammer. Du har siden juli 2022 kunnet angive forskellige ventetider på Sundhed.dk for henholdsvis klinikkens speciale 51-patienter og speciale 62-patienter.

Du kan f.eks. sige, at overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi fastsætter en ramme for de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Det vil sige, at der kan opstå ventetid for patienterne. Det kan også betyde, at de patienter, der kan klare sig med mindre behandling - i hvert fald i en periode - ikke kan få så meget behandling som tidligere.

Jeg havde meget gerne set, at rammen var større og gav mulighed for at modtage alle patienter med lægehenvisning, men politikerne har ikke ønsket en større ramme. Det er kommunerne, der betaler udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Se forslag til Erklæring om egenbetaling særligt vedr. speciale 62 patienter. Ventetid og behandling uden for overenskomsten 

Sundhedsministeren har den 5. november 2020 svaret således om vederlagsfri fysioterapi:

”Vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning er en patientrettighed i sundhedslovens forstand, og patienter med et lægefagligt begrundet behov for vederlagsfri fysioterapi skal have adgang til behandling.

Kommunerne er forpligtet til at yde vederlagsfri fysioterapi hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Hvis det ikke er muligt at modtage vederlagsfri fysioterapi hos en privatpraktiserende fysioterapeut, må kommunen sikre, at den vederlagsfri fysioterapi kan modtages et andet sted.”

Patienten kan således rette henvendelse til kommunen om det.

  • Danske Fysioterapeuter vil løbende informere de praktiserende fysioterapeuter om udgiftsudviklingen i forhold til den økonomiske ramme. Danske Fysioterapeuter arbejder for, at de praktiserende fysioterapeuter overholder rammen og dermed ikke bliver sat ned i honorar.
  • Danske Fysioterapeuter arbejder løbende for at få forhøjet rammen, så den passer bedre til behandlingsbehovet. Danske Fysioterapeuter arbejder desuden for at få bedre styringsredskaber ind i overenskomsten, så klinikken fra årets start bedre kan planlægge, hvor mange patienter, der kan tages i behandling under overenskomsten. Endvidere er Danske Fysioterapeuter positivt indstillet i forhold til at modernisere overenskomstens ydelser på et fagligt grundlag.
  • Danske Fysioterapeuter vil løbende offentliggøre udtræk over registreret ventetid til speciale 62 på de enkelte klinikker.
  • Danske Fysioterapeuter vil desuden fortsat være i tæt dialog med diverse patientorganisationer om udgiftsudviklingen og vores udmeldinger til de praktiserende fysioterapeuter.

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608