Udgiftsudvikling på speciale 62

Her kan du se udviklingen i udgifterne inden for speciale 62 samt de konsekvenser det har, når udgiftsrammen ikke overholdes. Udgifterne i 2021 var 1,1% mindre end udgiftsrammen. Det betyder, at der ikke vil ske nogen nedsættelse af honorarerne i 2022.

Udvikling januar til december 2021

Vi har fået tal for antal patienter og udgifter i januar-december 2021. Det kan dog være misvisende at sammenligne tallene med 2020, som på grund af corona ikke var en ”normal” periode. Endvidere kan det være misvisende at sammenligne tallene med 2019, hvor udgifterne lå for højt i forhold til den økonomiske ramme.

Det giver derfor et mere reelt billede af udviklingen, hvis man ser den siden 2017, idet de faktiske udgifter i 2017 er udgangspunktet for den økonomiske ramme for speciale 62.

I denne oversigt kan du se udviklingen i antal patienter og udgifterne i forhold til rammen i henholdsvis 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, og januar-december fra 2017 til 2021.

Vedrørende januar-december 2021 fremgår det, at udgifterne er steget med 6,8% (i faste priser) i perioden, mens vækstmuligheden under rammen har været 8,1%. Udgifterne i januar-oktober 2021 ligger således 1,1% under den økonomiske ramme. Dette skyldes udelukkende et fald i udgiften pr. patient (på 3,8% siden 2017), da antallet af patienter er steget med 10,9% siden 2017.

Det skal bemærkes, at udgiftsudviklingen i 2021 dækker over, at udgifterne i 1. kvartal lå på niveau med rammen (kvartalet var præget af corona), at udgifterne i 2. kvartal lå 3,5% for højt i forhold til rammen, at udgifterne i 3. kvartal lå 0,5% under rammen (kvartalet var præget af, at de praktiserende fysioterapeuter har begrænset aktiviteten på baggrund af Danske Fysioterapeuters henstillinger), og endelig at udgifterne i 4. kvartal igen var påvirket af corona.

Udgifterne til speciale 62 i forhold til den økonomiske ramme for 2021

Rammen for udgifterne i 2021 er opgjort til 1.028,9 mio. kr. (2021-priser). Udgifterne i 2021 var 12,2 mio. kr. svarende til 1,1% under den økonomiske ramme.

Udgifterne til speciale 62 i forhold til den økonomiske ramme i 2019 og 2020

Udgiftsrammen for 2019 var overskredet med 22,2 mio. kr. svarende til 2,2%. Særligt for 2019 gælder, at der ved overskridelse af rammen kun iværksættes tilbagebetaling for overskridelsen ud over 0,6%. Det betød, at honorarerne for speciale 62 vil blev reduceret med ca. 1,6% pr. 1. april 2020 og 1 år frem (i forhold til hvad de ellers ville have været). Den økonomiske ramme for perioden blev nedkorrigeret svarende til takstnedsættelsen.

I 2020 lå udgifterne 148 mio. kr. under den økonomiske ramme som følge af COVID 19.

Vejledning om udgiftsudvikling, ramme og ventetid

Overenskomstens parter har aftalt at følge med i udgifterne i forhold til rammen i månedlige opgørelser. Danske Fysioterapeuter har ifølge overenskomsten et aktivt medansvar for at give information og vejledning med henblik på at bistå med at sikre, at udgifterne holder sig inden rammen.

Danske Fysioterapeuter vejleder om, hvordan de praktiserende fysioterapeuter kan oprette ventelister, når der er tegn på, at den økonomiske ramme kan blive overskredet.

Se vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Se FAQ om udgiftsudviklingen i forhold til rammen

Når kalenderåret er gået, bliver det opgjort, om udgifterne til speciale 62 har været større end den økonomiske ramme for det pågældende år. Hvis de har været større, bliver taksterne for speciale 62 sat tilsvarende ned pr. 1. april og 1 år frem. Der er således tale om en generel honorarnedsættelse. Rammen bliver reduceret svarende til takstnedsættelsen i det år, hvor taksterne er sat ned, og takstnedsættelsen åbner således ikke mulighed for at lave flere ydelser.

Den økonomiske ramme og konsekvenserne i form af takstnedsættelse ved overskridelse af rammen er en del overenskomstens økonomiprotokollat. Fastsættelse af en økonomisk ramme var et ultimativt krav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) under forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne og svarer i øvrigt til, hvad der kendes fra andre praksisområder. Danske Fysioterapeuter foreslog under forhandlingerne, at tilbagebetalingskravet ved en overskridelse af økonomirammen blev fordelt mellem de klinikker, hvor udgifterne til specialet var steget mere end rammen giver mulighed for, men denne model blev afvist af RLTN.

For fysioterapeuterne vil en overskridelse af rammen samlet set betyde, at fysioterapeuterne laver flere ydelser til en lavere pris. Den samlede indtjening bliver ikke større, når man ser det over flere år.

Du kan se på din månedlige honorarspecifikation fra regionen (som du kan finde på sundhed.dk), hvor stor udgiften til speciale 62 har været på dit ydernummer de enkelte måneder.

Honorarspecifikationen bør også indeholde en opgørelse af udbetalte tilskud fra januar og til den aktuelle måned. Du kan sammenligne dine udgifter med den tilsvarende periode i tidligere år.

Hverken 2019 eller 2020 er dog et godt sammenligningsgrundlag. I 2019 var udgifterne (særligt i 1. kvartal) alt for store i forhold til rammen, og I 2020 var udgifterne usædvanligt lave grundet corona.

Hvis du vil se på, hvordan udgiften på klinikken har udviklet sig i forhold til udviklingen i den overordnede udgiftsramme, er det faktisk bedst at sammenligne med 2017, da det er de faktiske udgifter i 2017, der er udgangspunktet for rammen.

I 2021 kunne du lægge i alt 13,8% til klinikkens udgifter (8,1% vedr. aftalt tillæg til rammen til realvækst og 5,7% i pris- og lønregulering af taksterne fra 2017 til 2021). Altså: hvis udgifterne til speciale 62 på klinikken i 2021 var mere end 13,8% større end udgifterne i 2017, har klinikken steget mere end de samlede udgifter kunne stige i forhold til rammen.

Pris- og lønreguleringen af taksterne i 2022 er endnu ikke kendt, men skønnes at være ca. 1,4%. Det vil sige, at klinikkens udgifter i 2022 vil ligge på niveau med vækstmuligheden i den overordnede ramme, hvis udgifterne ligger 15,2% over udgifterne i 2017.

Det afgørende for, at rammen overholdes, er, at udgifterne til speciale 62 ikke ligger for højt, når hele året er gået.

Du skal medregne de samlede udbetalte tilskud til speciale 62. Det vil sige, at du skal medtage udgiften til afstandstillæg, som ellers i nogle tilfælde ikke regnes med, hvis man har et omsætningsloft på sit ydernummer.

Ja, hvis I kan blive enige om det på klinikken, er det lige så godt, at lave opgørelsen af udgiftsudviklingen på speciale 62 samlet for klinikken.

Principielt set er ejere og lejere hver især selvstændigt ansvarlige for deres ydernummer, og vi skriver derfor til alle de praktiserende fysioterapeuter, men hvis man kan blive enige om at lave en samlet opgørelse for klinikken, er det også en mulighed.

Klinikkens kontrolstatistik viser den gennemsnitlige udgift pr. patient og afvigelsen i forhold til regionsgennemsnittet. Kontrolstatistikken siger ikke noget om, hvor meget klinikkens (eller dine) samlede udgifter til speciale 62 er steget, og det er det, som den overordnede udgiftsramme handler om (at de samlede udgifter til specialet ikke må stige).

Endvidere kan tallene for den gennemsnitlige udgift pr. patient pr. ydernummer (som stadig er indeholdt i det samlede materiale vedr. klinikkens kontrolstatistik) være helt misvisende i forhold til det reelle forbrug pr. patient, hvis der er flere fysioterapeuter (med hver deres ydernummer) inde over den samme patient på klinikken.

Konklusionen er, at du ikke kan bruge kontrolstatistikkens opgørelse af den gennemsnitlige udgift pr. patient til, at sige om stigningen i de samlede udgifter på klinikken er for høje, og klinikker som ligger ”lavt” i kontrolstatistikken kan sagtens vise sig at have en stigning i de samlede udgifter til speciale 62, som er alt for høj.

Danske Fysioterapeuter har ifølge overenskomsten et aktivt medansvar for at levere information og vejledning med henblik på at bistå med at sikre, at de samlede udgifter holder sig inden for den økonomiske ramme. Når Danske Fysioterapeuter informerer løbende om udgiftsudviklingen i forhold til rammen er det derfor et formål, at de enkelte fysioterapeuter får mulighed for at reagere og tilpasse deres aktivitetsniveau.

Du kan du bidrage til at overholde den samlede ramme ved at modtage færre patienter og/eller give patienterne færre behandlinger fremover. Du bør dog kun give patienterne færre behandlinger, hvis du fagligt vurderer, at patienten kan klare sig med færre behandlinger.

Da udgiftsrammen (og sanktionen) er kollektiv, kan du også bidrage til at overholde rammen, uanset hvordan dine egne tal ser ud. Danske Fysioterapeuter informerer om, hvordan du kan etablere en venteliste.

I forhold til fysioterapeutens handlemuligheder kan situationen vedrørende en overordnet udgiftsramme, der ser ud til at blive overskredet, sammenlignes med at have et individuelt omsætningsloft på sit ydernummer.

Hvis man f.eks. rammer det i december, er man berettiget til at sige til patienterne, at man ikke har mere kapacitet til at modtage dem i år. Patienten kan blive tilbudt fortsat behandling uden for overenskomsten mod fuld egenbetaling og vælge det.

Man skal selvfølgelig som fysioterapeut bestræbe sig på ikke at tage flere patienter i behandling end der er plads til, at de kan få behandling hele året, men det kan i praksis være svært at ramme.

Du bør kun give patienten færre behandlinger (men stadig behandling), hvis du fagligt set vurderer, at patienten kan klare sig med færre behandlinger. Hvis du ikke vurderer, at patienten kan klare sig med færre behandlinger, må du sige til patienten, at du ikke længere har plads til at behandle patienten overhovedet, i hvert fald i en periode.

Det er ikke i overensstemmelse med overenskomsten at opkræve fuld egenbetaling for f.eks. hver anden behandling i behandlingsforløbet (på klinikken). Hvis patienten vælger at supplere sin behandling hos dig med behandling på en anden klinik mod fuld egenbetaling, er det uden for din indflydelse og dermed ikke noget du skal bekymre dig om.

Ja, du kan have forskellige ventetider. Der er tale om 2 forskellige overenskomster og 2 forskellige udgiftsrammer. Det giver naturligvis ingen mening at lave ventetid for sine speciale 51-patienter, fordi udgiftsrammen for speciale 62 patienter er ved at være overskredet. Desværre kan du ikke angive forskellige ventetider på Sundhed.dk. Der er kun ét felt vedr. angivelse af ventetid.

Danske Fysioterapeuter har påpeget dette problem overfor RLTN, som også har lovet at få det rettet. Indtil det sker, finder Danske Fysioterapeuter, at fysioterapeuterne ikke er overenskomstmæssigt forpligtet til at angive ventetid på Sundhed.dk, men må nøjes med at gøre det på klinikkens egen hjemmeside.

Du kan f.eks. sige, at overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi fastsætter en ramme for de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Det vil sige, at der kan opstå ventetid for patienterne. Det kan også betyde, at de patienter, der kan klare sig med mindre behandling - i hvert fald i en periode - ikke kan få så meget behandling som tidligere.

Jeg havde meget gerne set, at rammen var større og gav mulighed for at modtage alle patienter med lægehenvisning, men politikerne har ikke ønsket en større ramme. Det er kommunerne, der betaler udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

  • Danske Fysioterapeuter vil løbende informere de praktiserende fysioterapeuter om udgiftsudviklingen i forhold til den økonomiske ramme. Danske Fysioterapeuter har drøftet udviklingen i Udvalg for Praksisoverenskomster og med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og vil løbende arbejde for at få forhøjet rammen, så den passer bedre til behandlingsbehovet.
  • Danske Fysioterapeuter vil endvidere fortsat være i tæt dialog med diverse patientorganisationer om udgiftsudviklingen og vores udmelding til de praktiserende fysioterapeuter.
Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608