Udgiftsudvikling på speciale 62

Her kan du se udviklingen i udgifterne inden for speciale 62 samt de konsekvenser det har, når udgiftsrammen ikke overholdes. Udgifterne i 2019 var større end udgiftsrammen, hvilket førte til en reduktion i honorarerne. I 2020 lå udgifterne et godt stykke under den økonomiske ramme som følge af covid-19.

Udvikling fra 2019 til 2020

Antallet af patienter steg med 1,1 procent fra 2019 til 2020. De samlede udgifter faldt med 15,2 procent i faste priser. Det ekstraordinært store fald skyldes nedsat behandlingsaktivitet grundet covid-19.

  2019 2020 Stigning Stigning pct.
Antal patienter 76.631 77.497 866 1,1%
Udgifter, kr. 1.008.992.052 855.192.93 -153.799.114 -15,2%
Udgifter pr. patient, kr. 13.167 11.035 -2.132 -16,2%

Udgifterne til speciale 62 i forhold til den økonomiske ramme for 2020

Rammen for udgifterne i 2020 er opgjort til 1.008 mio. kr. (2020 priser). Udgifterne i 2020 lå, som følge af covid-19, på 148 mio. kr. under den økonomiske ramme.

Udvikling fra 2018 til 2019

  2018
2019 Stigning Stigning pct.
Antal patienter 73.383 76.631 3.248 4,4 %
Udgifter, kr. 949.365.169 997.644.145 48.278.976 5,1 %
Udgifter pr. patient, kr. 12.937 13.019 82 0,6 %

Note: 2018-priser. Der er 1 afregningsdag mere i 2019 end i 2018.

Udgifterne til speciale 62 steg med 5,1% i faste priser fra 2018 til 2019. Antallet af patienter steg med 4,4%, og udgiften pr. patient steg med 0,6%.

Danske Fysioterapeuter intensiverede informationsindsatsen om udgiftsudviklingen i november 2019, herunder ved afholdelse af medlemsmøder i alle regioner. Det er interessant at se, at udgiftsudviklingen i de sidste 2 måneder af 2019 var væsentlig mindre end for året som helhed.

I december 2019 var de samlede udgifter således 4,4% mindre end de samlede udgifter i december 2018, og alle regioner har bidraget til faldet. Dette er således et udtryk for, at det kan lade sig gøre for fysioterapeuterne at påvirke udgiftsudviklingen. Det vil dog være hensigtsmæssigt, hvis begrænsningen af udgiftsudviklingen fordeles jævnt ud over året.

Udgifterne til speciale 62 i forhold til den økonomiske ramme for 2019

Det er opgjort, at udgiftsrammen for 2019 er overskredet med 22,2 mio. kr. svarende til 2,2%. Særligt for 2019 gælder, at der ved overskridelse af rammen kun iværksættes tilbagebetaling for overskridelsen ud over 0,6%. Det betyder, at honorarerne for speciale 62 vil blive reduceret med ca. 1,6% pr. 1. april 2020 og 1 år frem (i forhold til hvad de ellers ville have været). Den økonomiske ramme for perioden vil blive nedkorrigeret svarende til takstnedsættelsen.

Vejledning om udgiftsudvikling, ramme og ventetid

Overenskomstens parter har aftalt at følge med i udgifterne i forhold til rammen i månedlige opgørelser. Danske Fysioterapeuter har ifølge overenskomsten et aktivt medansvar for at give information og vejledning med henblik på at bistå med at sikre, at udgifterne holder sig inden rammen.

Danske Fysioterapeuter vejleder om, hvordan de praktiserende fysioterapeuter kan oprette ventelister, når der er tegn på, at den økonomiske ramme kan blive overskredet.

Se vejledning om håndtering af situationer med ventetid

Se FAQ om udgiftsudviklingen i forhold til rammen

Når kalenderåret er gået, bliver det opgjort, om udgifterne til speciale 62 har været større end den økonomiske ramme for det pågældende år. Hvis de har været større, bliver taksterne for speciale 62 sat tilsvarende ned pr. 1. april og 1 år frem. Der er således tale om en generel honorarnedsættelse. Rammen bliver reduceret svarende til takstnedsættelsen i det år, hvor taksterne er sat ned, og takstnedsættelsen åbner således ikke mulighed for at lave flere ydelser.

Den økonomiske ramme og konsekvenserne i form af takstnedsættelse ved overskridelse af rammen er en del overenskomstens økonomiprotokollat. Fastsættelse af en økonomisk ramme var et ultimativt krav fra Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) under forhandlingerne om fornyelse af overenskomsterne og svarer i øvrigt til, hvad der kendes fra andre praksisområder. Danske Fysioterapeuter foreslog under forhandlingerne, at tilbagebetalingskravet ved en overskridelse af økonomirammen blev fordelt mellem de klinikker, hvor udgifterne til specialet var steget mere end rammen giver mulighed for (f.eks. 2,8% i 2019), men denne model blev afvist af RLTN.

For fysioterapeuterne vil en overskridelse af rammen samlet set betyde, at fysioterapeuterne laver flere ydelser til en lavere pris. Den samlede indtjening bliver ikke større, når man ser det over flere år.

Du kan se på din månedlige honorarspecifikation fra regionen (som du kan finde på sundhed.dk), hvor stor udgiften til speciale 62 har været på dit ydernummer de enkelte måneder. Du kan således lægge udgifterne sammen for de enkelte måneder i 2020 og sammenligne beløbet med de samlede udgifter for speciale 62 i de samme måneder i 2019.

Nogle regioner udsender også kvartalsvist en kontrolstatistik-oversigt til fysioterapeuterne. Den indeholder et tal for den samlede udgift til speciale 62 hidtil i 2019 (fx januar-marts 2020). Dette tal kan du sammenligne med den tilsvarende periode i 2019.

Du kan således f.eks. finde udgifterne for henholdsvis januar-marts 2019 og januar-marts 2020 og beregne, hvor meget de er steget/faldet i procent. Hvis de ikke er faldet med mindst 0,6%, så ligger du for højt i forhold til, hvad den procentuelle vækstmulighed er med den overordnede økonomiske ramme for 2020.

Et konkret eksempel vedr. speciale 62 er:

  • Udbetaling i hele 2019: 660.000 kr.
  • ”Ramme” for udbetaling i hele 2020: 656.000 kr. (660.000 x 0,994)
  • Udbetaling januar til marts 2020: 170.000 kr.
  • Udbetaling januar til marts 2019: 165.000 kr.
  • Stigning 5.000 kr. svarende til 3%: Du skal reducere din udgift inden udgangen af 2020 for ikke at bidrage til overskridelse af rammen.
  • Din udgift kan være 486.000 kr. resten af 2020 (656.000 kr. – 170.000 kr.)

Eksemplet kan være for enten ét enkelt ydernummer eller samlet for klinikken.

Du skal medregne de samlede udbetalte tilskud til speciale 62. Det vil sige, at du skal medtage udgiften til afstandstillæg, som ellers i nogle tilfælde ikke regnes med, hvis man har et omsætningsloft på sit ydernummer.

Ja, hvis I kan blive enige om det på klinikken, er det lige så godt, at lave opgørelsen af udgiftsudviklingen på speciale 62 samlet for klinikken.

Principielt set er ejere og lejere hver især selvstændigt ansvarlige for deres ydernummer, og vi skriver derfor til alle de praktiserende fysioterapeuter, men hvis man kan blive enige om at lave en samlet opgørelse for klinikken, er det også en mulighed.

Klinikkens kontrolstatistik viser den gennemsnitlige udgift pr. patient og afvigelsen i forhold til regionsgennemsnittet. Kontrolstatistikken siger ikke noget om, hvor meget klinikkens (eller dine) samlede udgifter til speciale 62 er steget, og det er det, som den overordnede udgiftsramme handler om (at de samlede udgifter til specialet ikke må stige).

Endvidere kan tallene for den gennemsnitlige udgift pr. patient pr. ydernummer (som stadig er indeholdt i det samlede materiale vedr. klinikkens kontrolstatistik) være helt misvisende i forhold til det reelle forbrug pr. patient, hvis der er flere fysioterapeuter (med hver deres ydernummer) inde over den samme patient på klinikken.

Konklusionen er, at du ikke kan bruge kontrolstatistikkens opgørelse af den gennemsnitlige udgift pr. patient til, at sige om stigningen i de samlede udgifter på klinikken er for høje, og klinikker som ligger ”lavt” i kontrolstatistikken kan sagtens vise sig at have en stigning i de samlede udgifter til speciale 62, som er alt for høj.

Danske Fysioterapeuter har ifølge overenskomsten et aktivt medansvar for at levere information og vejledning med henblik på at bistå med at sikre, at de samlede udgifter holder sig inden for den økonomiske ramme. Når Danske Fysioterapeuter informerer løbende om udgiftsudviklingen i forhold til rammen er det derfor et formål, at de enkelte fysioterapeuter får mulighed for at reagere og tilpasse deres aktivitetsniveau.

Du kan du bidrage til at overholde den samlede ramme ved at modtage færre patienter og/eller give patienterne færre behandlinger fremover. Særligt vedrørende 2020 gælder det, at udgiftsrammen skal overholdes ved, at udgiften pr. patient falder.

Da udgiftsrammen (og sanktionen) er kollektiv, kan du også bidrage til at overholde rammen, uanset hvordan dine egne tal ser ud. Danske Fysioterapeuter informerer om, hvordan du kan etablere en venteliste.

I forhold til fysioterapeutens handlemuligheder kan situationen vedrørende en overordnet udgiftsramme, der ser ud til at blive overskredet, sammenlignes med at have et individuelt omsætningsloft på sit ydernummer.

Hvis man f.eks. rammer det i december, er man berettiget til at sige til patienterne, at man ikke har mere kapacitet til at modtage dem i år. Patienten kan blive tilbudt fortsat behandling uden for overenskomsten mod fuld egenbetaling og vælge det.

Man skal selvfølgelig som fysioterapeut bestræbe sig på ikke at tage flere patienter i behandling end der er plads til, at de kan få behandling hele året, men det kan i praksis være svært at ramme.

Du bør kun give patienten færre behandlinger (men stadig behandling), hvis du fagligt set vurderer, at patienten kan klare sig med færre behandlinger. Hvis du ikke vurderer, at patienten kan klare sig med færre behandlinger, må du sige til patienten, at du ikke længere har plads til at behandle patienten overhovedet, i hvert fald i en periode.

Det er ikke i overensstemmelse med overenskomsten at opkræve fuld egenbetaling for f.eks. hver anden behandling i behandlingsforløbet (på klinikken). Hvis patienten vælger at supplere sin behandling hos dig med behandling på en anden klinik mod fuld egenbetaling, er det uden for din indflydelse og dermed ikke noget du skal bekymre dig om.

Ja, du kan have forskellige ventetider. Der er tale om 2 forskellige overenskomster og 2 forskellige udgiftsrammer. Det giver naturligvis ingen mening at lave ventetid for sine speciale 51-patienter, fordi udgiftsrammen for speciale 62 patienter er ved at være overskredet. Desværre kan du ikke angive forskellige ventetider på Sundhed.dk. Der er kun ét felt vedr. angivelse af ventetid.

Danske Fysioterapeuter har påpeget dette problem overfor RLTN og bedt om at få det rettet. Indtil det sker, finder Danske Fysioterapeuter, at fysioterapeuterne ikke overenskomstmæssigt forpligtet til at angive ventetid på Sundhed.dk, men må nøjes med at gøre det på klinikkens egen hjemmeside.

Du kan f.eks. sige, at overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi fastsætter en ramme for de samlede udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Det vil sige, at der kan opstå ventetid for patienterne. Det kan også betyde, at de patienter, der kan klare sig med mindre behandling - i hvert fald i en periode - ikke kan få så meget behandling som tidligere.

Jeg havde meget gerne set, at rammen var større og gav mulighed for at modtage alle patienter med lægehenvisning, men politikerne har ikke ønsket en større ramme. Det er kommunerne, der betaler udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

  • Danske Fysioterapeuter vil løbende informere de praktiserende fysioterapeuter om udgiftsudviklingen i forhold til den økonomiske ramme. Danske Fysioterapeuter har drøftet udviklingen i Udvalg for Praksisoverenskomster og med Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og vil løbende overveje mulighederne for eventuelle udgiftsdæmpende tiltag.
  • Danske Fysioterapeuter har endvidere taget kontakt til diverse patientorganisationer om udgiftsudviklingen og vores udmelding til de praktiserende fysioterapeuter.
Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608