Ventetid og behandling uden for overenskomsten

Der kan på klinikker med ydernummer opstå ventetid for de lægehenviste patienter som følge af klinikkens begrænsede kapacitet under overenskomsten. Danske Fysioterapeuter har derfor udarbejdet en vejledning om, hvordan fysioterapeuten kan håndtere sådanne situationer, herunder på hvilke betingelser klinikker med ydernummer kan behandle lægehenviste patienter uden for klinikkens udgiftsramme, det vil sige mod fuld egenbetaling.

Den fysioterapeutiske kapacitet under overenskomsterne er begrænset. Den begrænsede kapacitet sammenholdt med den stigende efterspørgsel på fysioterapeutiske ydelser i overenskomsten kan medføre, at der opstår længere ventetid end hidtil til behandling under overenskomsten.

Dette kan betyde, at flere patienter, som har en lægehenvisning og dermed ret til tilskud fra det offentlige til overenskomstens ydelser, vælger at få behandlingen udenfor overenskomsten mod fuld egenbetaling. Det er vigtigt, at patienten vælger på et oplyst grundlag, så der ikke efterfølgende kan opstå tvivl om, at patienten har været indforstået med at betale selv.

Hvornår kan der opstå situationer med ventetid?

Begrænset kapacitet for den enkelte fysioterapeut med ydernummer
Den fysioterapeutiske kapacitet under overenskomsterne er begrænset for alle klinikker, idet klinikken har en kapacitet pr. speciale.

Den begrænsede kapacitet kan betyde, at der opstår en venteliste for de lægehenviste patienter, der ønsker at blive behandlet under overenskomsterne (det vil sige med offentligt tilskud) af fysioterapeuten med den begrænsede kapacitet.

En fysioterapeut, som er indstillet på at arbejde mere end den begrænsede kapacitet, kan i denne situation præsentere patienten for muligheden for at vælge behandling uden for overenskomsten med kortere eller ingen ventetid.

Ventetiden kan være forskellig for patienter under de 2 specialer. Det vil sige én venteliste for speciale 51 og én venteliste for speciale 62. Ventetid angives pr. speciale på sundhed.dk.

Hvordan håndteres situationer, hvor der opstår ventetid?

Af overenskomsten (§ 28, stk. 2) fremgår, at patienterne i almindelighed behandles i den rækkefølge, fysioterapeuten modtager henvisningen (herved forstås ikke-akutte patienter). Dette gælder naturligvis udelukkende ydelserne under overenskomsten.

Patienter med lægehenvisning, som udtrykker ønske om at modtage behandling med kortere frist end ventetiden, og som vælger at modtage behandling uden for overenskomsten, skal foretage et aktivt valg, hvor patienten på forhånd er blevet præsenteret for:

  1. valgmuligheden for behandler (inden for eller uden for overenskomsten)
  2. valgmuligheden for behandling (tilskud/ikke tilskud)
  3. prisen for ydelser uden tilskud

Herunder oplyses patienten om muligheden for at opnå offentligt tilskud, hvis patienten kan finde en fysioterapeut under overenskomsten uden venteliste. Patienten har mulighed for på hjemmesiden www.sundhed.dk at undersøge ventetider for ikke-akutte patienter i andre fysioterapiklinikker med henblik at opnå en hurtigere tid til behandling et andet sted.

Patienter med lægehenvisning, som vælger at blive behandlet uden for overenskomsten, vil også kunne blive behandlet af fysioterapeuter, som arbejder helt uden for overenskomsten på klinikker, hvor der er andre fysioterapeuter med ydernummer. I denne situation skal patienten præsenteres for muligheden for valg af behandler (inden for eller uden for overenskomsten).

Fysioterapeuten skal kunne dokumentere, at patienten har fået informationen. Dokumentationen kan bestå i en skriftlig erklæring fra patienten eller et notat i patientens journal. Erklæring om egenbetaling kan findes på Danske Fysioterapeuters hjemmeside.

Akutte patienter kan behandles med offentligt tilskud med kort frist, selvom der er en venteliste på klinikken.

Incitamenter for patienten til at vælge behandling uden for overenskomsten

Der kan være følgende incitamenter for en lægehenvist patient til at vælge at blive behandlet uden for overenskomsten:

  1. Kortere eller ingen ventetid
  2. Mulighed for valg af en bestemt behandler
  3. Mulighed for flere ydelser samme dag
  4. Stadig mulighed for tilskud fra privat sundhedsforsikring, hvis forsikringen ikke er betinget af, at der ydes et tilskud fra den offentlige sygesikring

Hent information til patienter der er på venteliste til vederlagsfri fysioterapi

Hent vejledningen som pdf

Se forslag til Erklæring om egenbetaling

Se forslag til Erklæring om egenbetaling særligt vedr. patienter henvist til vederlagsfri fysioterapi