Forstå praksisoverenskomsten 360 grader

Her kan du få et overblik over, hvad praksisoverenskomsterne er, og hvad de betyder. Du kan også læse om ofte stillede spørgsmål, og om hvem du skal kontakte, hvis du har brug for personlig rådgivning.

Praksisoverenskomsterne er aftaler om regler og rammer for fysioterapi, som ydes med tilskud fra det offentlige. Praksisoverenskomsterne er indgået mellem Danske Fysioterapeuter og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn). Der er i alt 3 praksisoverenskomster på fysioterapiområdet. Overenskomsten om almindelig fysioterapi og overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi, som tiltrædes samlet af fysioterapeuten. Endvidere er der en særlig overenskomst om ridefysioterapi, som kun gælder for ridefysioterapeuter.

De lovgivningsmæssige rammer for overenskomsterne er Sundhedsloven og herunder Bekendtgørelsen om tilskud til fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og kommunen. Myndighedsansvaret er delt på den måde, at regionerne er myndighed for den almindelige fysioterapi, og at kommunerne er myndighed for den vederlagsfri fysioterapi.

De nærmere regler for adgang til vederlagsfri fysioterapi er endvidere reguleret i Sundhedsstyrelsens vejledning herom.

Praksisoverenskomsterne regulerer fysioterapeutens vilkår i forhold til RLTN. Praksisoverenskomsterne regulerer ikke de interne samarbejdsforhold på klinikken.

Praksisoverenskomsterne tiltrædes, når fysioterapeuten tildeles et ydernummer. Praksisoverenskomsterne forpligter den enkelte fysioterapeut personligt.

Overenskomstens § 3 beskriver overenskomstens område, det vil sige, hvad fysioterapi er. Endvidere indeholder overenskomsten en ydelsesbeskrivelse, som nærmere beskriver indholdet i ydelserne.

Gruppe 1 og gruppe 2 sikrede personer har ret til fysioterapi efter lægehenvisning. Praktiserende læger og speciallæger, som har en patient under behandling for en sygdom, som kræver fysioterapeutisk behandling, kan i tilknytning til denne henvise til fysioterapi.

I tilfælde hvor patientens helbredsmæssige tilstand udelukker, at patienten selv kan transportere sig til klinik, kan lægen ordinere fysioterapeutisk behandling i hjemmet.

Tilskudsprocenten er 39,3% for almindelig fysioterapi og 100% for vederlagsfri fysioterapi. Tilskuddet er betinget af, at patienten er lægehenvist. For gruppe 1 sikrede er det endvidere en betingelse, at fysioterapien udføres af en fysioterapeut, som er tilsluttet praksisoverenskomsterne, eller for så vidt angår vederlagsfri fysioterapi leverer tilsvarende ydelser i kommunalt regi.

Gruppe 2-sikrede kan også få fysioterapi hos en fysioterapeut, der ikke har tilsluttet sig overenskomsten. I givet fald udbetaler bopælskommunen tilskuddet på vegne af regionsrådet.

Patienten kan vælge frit mellem de fysioterapeuter, der har tilsluttet sig overenskomsten, samt frit vælge et eventuelt tilbud om vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi.

Klinikejer er ansvarlig for at give relevant information om klinikken på Sundhed.dk i form af en praksisdeklaration.

Fysioterapeuten fører journal og giver lægen relevant orientering om behandlingsforløb og resultaterne heraf i form af en epikrise.

I regi af overenskomsten udarbejdes en vejledning til brug for kommunikation mellem den praktiserende fysioterapeut og kommunen om konkrete patienter. Vejledningen beskriver, hvilke patientgrupper det særligt er relevant at have dialog om, og hvad dialogen bør indeholde.

Kommuner og fysioterapiklinikker opfordres til at etablere en fast og formel samarbejdsstruktur f.eks. i form af et kontaktudvalg for praktiserende fysioterapeuter med henblik at drøfte mere principielle spørgsmål og fremme dialogen.

Læs vejledningen om dialog med kommunen om komplekse patienter i den vederlagsfri ordning

En fysioterapeut, som arbejder under overenskomsten, kan have forskellige roller.

En fysioterapeut kan være tilmeldt overenskomsten som ejer, lejer eller mobil. Som ejer, lejer eller mobil fysioterapeut har du et selvstændigt ansvar i forhold til overenskomsten og er tildelt et ydernummer fra regionen til at afregne på. Mobile fysioterapeuter er ikke tilknyttet en bestemt klinik og yder udelukkende hjemmebehandling.

Du kan også have status som ansat fysioterapeut. Som ansat er du lønmodtager og er ikke tilmeldt overenskomsten. Du har dermed ikke et selvstændigt ansvar i forhold til overenskomsten.

Der skal altid være mindst én klinikejer, som er tilmeldt overenskomsten. Ejeren afgør, hvordan klinikken skal organiseres, det vil sige, om klinikkens kapacitet skal besættes af lejere eller ansatte. Det er muligt at eje flere klinikker uden at praktisere på mere end én klinik.

Endvidere kan en ejer, lejer eller ansat fysioterapeut anvende vikar ved midlertidigt fravær. Vikaren kan være enten ansat eller selvstændig.

Regionen skal altid være orienteret om de fysioterapeuter, som arbejder under overenskomsten, dog med undtagelse af vikariater under 2 måneder. Orienteringen sker via ydernummerskemaet eller vikarskemaet, som sendes til regionen via Danske Fysioterapeuter.

Regionens praksisplan beskriver den fysioterapeutiske kapacitet. Det vil sige antallet af fysioterapeuter, som kan praktisere under overenskomsterne. Antallet af kapaciteter er opgjort i ud fra klinikkers samlede kapacitet, og fordelt geografisk.

Kapacitet defineres som et beløb pr. speciale pr. klinik, som klinikken kan disponere frit inden for. Kapacitetsenheden er opgjort i 2022-niveau og reguleres årligt svarende til honorarudviklingen for specialet.

Hvis klinikken overskrider sin samlede kapacitet (klinikkens såkaldte knækgrænse), reducerer regionen sin udbetaling af tilskud vedrørende overskridelsen med 40% for det pågældende speciale. Reduktionen sker forholdsmæssigt mellem alle ydere på klinikken med samme procent i forhold de beløb, der den pågældende måned skal afregnes på de enkelte ydernumre på klinikken. På begge specialer udgør reduktionen 40% af klinikkens offentlige tilskud ud over klinikkens kapacitet (knækgrænse) på specialet.

Det tidligere kapacitetsbegreb er afskaffet, herunder alle timebegrænsede kapaciteter og omsætningslofter for de enkelte ydernumre. Dette betyder at eksisterende limiteringer bortfalder med den nye overenskomst pr. 01.01.2024. Fremover defineres kapacitet, som et beløb pr. speciale pr. klinik, som klinikken kan disponere frit inden for.

Kapaciteten er tilknyttet klinikken. Når en ejer eller lejer forlader en klinik, kan den ledige kapacitet overtages af en anden fysioterapeut. Enten af en ejer eller lejer, der får tildelt et nyt ydernummer (til brug for sin afregning), eller af en ansat fysioterapeut, som afregner under ejers eller lejers ydernummer.

Alle omsætningslofter bortfalder pr. 01.01.2024.

Klinikken kan frit anvende ejere, lejere og ansatte inden for klinikkens samlede kapacitet. Antallet af ydernumre (ejere og lejere) på klinikken kan dog ikke overstige antallet af kapaciteter rundet op.

Ved midlertidigt fravær kan du bruge vikar. Det er en forudsætning, at omsætningen ikke stiger som følge af brugen af vikaren.

På speciale 51 kan du også bruge hjælpepersonale, som kan være alle andre end autoriserede fysioterapeuter, som den behandlende fysioterapeut vurderer er egnet til at hjælpe med behandlingen. Fra den 01.09.2023 var det ikke længere muligt at bruge hjælpepersonale til behandlingen under speciale 51.

Du kan bruge din kapacitet på flere praksisadresser, hvis det er i overensstemmelse med praksisplanen og regionen har givet tilladelse til det.

Overenskomsten indeholder en række honorarbærende ydelser, enten som individuel behandling eller holdtræning.

Honorarerne (taksterne) reguleres pr. 1. april og 1. oktober svarende til pris- og lønudviklingen i samfundet.

I ydelsesbeskrivelsen (overenskomstens bilag 1) er beskrevet indholdet i ydelserne. Ved afregning med regionen skal du således både kode den honorarbærende ydelse, f.eks. normalbehandling eller holdtræning, og ydelsesformen jf. koderne i ydelsesbeskrivelsen.

Der kan kun afregnes 1 konsultation pr. dag. I særlige tilfælde kan afregnes både individuel behandling og holdtræning samme dag. Ved hjemmebehandling afregnes også et afstandstillæg.

Der kan afregnes for tværfaglige møder, telefonisk eller digital kommunikation med kommunens eller regionens personale om konkrete patienter. Honoraret kan ikke bruges til kommunikation med lægen.

Du kan tilbyde ydelser, der ikke er indeholdt i overenskomsten, til lægehenviste patienter mod fuld egenbetaling. Danske Fysioterapeuter har i samarbejde med Praktiserende Fysioterapeuter lavet en liste over sundhedsydelser uden tilskud. Patienten skal være informeret og selv aktivt vælge ydelser uden tilskud, og den overenskomstmæssige behandling (med tilskud) må ikke være betinget af tilkøb.

Hvis patienten finder ventetiden til fysioterapi eller vederlagsfri fysioterapi for lang, skal fysioterapeuten oplyse patienten om, at der er behandlingsmuligheder hos andre fysioterapeuter under overenskomsten. Såfremt patienten ønsker i stedet at modtage behandling uden for overenskomsten og selv betale fuldt for behandlingen, skal patienten erklære sig indforstået med at betale, inden behandlingen iværksættes. Fysioterapeuten skal kunne dokumentere, at patienten har fået denne information.

Fysioterapeutens regning til patienten underskrives af patienten, og en underskrevet kopi af regningen opbevares på klinikken i 2 år. Hvis patienten underskriver med sundhedskortet, skal underskriften ske hver gang, patienten behandles, og kravet om at opbevare regningskopier bortfalder. Hvis det i nogle tilfælde ikke er muligt at opnå underskrift med sundhedskortet, indhentes i stedet en underskrift på papirregning, som opbevares i 2 år.

Fysioterapeuten afregner månedligt med regionen.

Regionen udarbejder hvert år en kontrolstatistik for de enkelte klinikker med ydernummer vedrørende klinikkens ydelsesmønster og udgifter (tilskud) det forudgående kalenderår. Formålet er at sikre, at klinikkens ydelsesforbrug ikke ligger for højt i forhold til gennemsnittet medmindre klinikkens patientsammensætning kan begrunde det.

Hvis klinikkens gennemsnitlige udgift pr. patient ligger væsentligt over den gennemsnitlige udgift pr. patient i regionen, vil klinikken (klinikejer) blive bedt om at redegøre for, om patientsammensætningen kan begrunde afvigelsen.

Samarbejdsudvalget kan fastsætte en højestegrænse for den gennemsnitlige udgift pr. patient, som gælder fremadrettet.
Alle klinikker får tilsendt en månedlig kontrolstatistik opgjort fra januar til og med den seneste måned af året. Kontrolstatistikken gøres tilgængelig via sundhed.dk hurtigst muligt og senest ved udgangen af den efterfølgende måned.

Formålet er, at klinikkerne kan vurdere deres aktivitet i forhold til 1) klinikkens egen kapacitet, 2) eventuelle aftaler på klinikken om fordeling af aktivitetsmuligheder inden for klinikkens kapacitet, 3) klinikkens udgift pr. patient i forhold til regions-/landsgennemsnit samt 4) de overordnede udgiftsrammer.

Alle 3 praksisoverenskomster indeholder et økonomiprotokollat, som fastsætter en ramme for de samlede årlige udgifter for hver af overenskomsterne. Hvis udgifterne i et kalenderår er større end udgiftsrammen, vil overenskomstens honorarer blive sat ned i forbindelse med reguleringen af takster pr. 1. april og ét år frem svarende til overskridelsen af udgiftsrammen. På speciale 51 er det kun tilskudsbeløbet af honoraret, som vil blive sat ned.

Danske Fysioterapeuter informerer de praktiserende fysioterapeuter om udgiftsudviklingen set i forhold til den økonomiske ramme. Danske Fysioterapeuter vejleder endvidere fysioterapeuterne om, hvordan de kan håndtere, at der kan opstå ventetid, som følge af begrænset kapacitet i form af den overordnede udgiftsramme eller fysioterapeutens egen begrænsede kapacitet.

Hvis der er tegn på, at de samlede udgifter ikke kan holdes under udgiftsramme, kan overenskomstens parter drøfte og aftale udgiftsdæmpende tiltag.

Samarbejdsudvalget i regionen består af 4 politikere fra regionen og kommunerne og 4 fysioterapeuter valgt af de praktiserende fysioterapeuter i regionen. Samarbejdsudvalget behandler sager i forhold til regionens praksisplan. F.eks. ansøgning om flytning, ekstra praksisadresse eller deling af ydernummer. Endvidere behandler samarbejdsudvalget sager om kontrolstatistik og klagesager.

Hvis du har spørgsmål til de regionale forhold, er du velkommen til at kontakte en af fysioterapeuterne i samarbejdsudvalget. Du finder kontaktoplysninger her.

Landssamarbejdsudvalget består af repræsentanter fra RLTN og Danske Fysioterapeuter. Landssamarbejdsudvalget behandler sager af principiel karakter, sager der ikke er enighed om i samarbejdsudvalget og ankesager.

  

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608