Nye praksisoverenskomster

De nye overenskomster træder i kraft den 1. januar 2019. Det betyder, at du ikke længere skal sende undtagelsesredegørelser, at honorarer for afstandstillæg er ændret, og at der kommer et særligt ydelsesnummer for statusredegørelsen. Du kan endvidere finde de redigerede overenskomster.

Nye praksisoverenskomster

Find de redigerede overenskomster her:

Overenskomst for almen fysioterapi

Overenskomst for vederlagsfri fysioterapi

Overenskomst for ridefysioterapi

Undtagelsesredegørelsen bortfalder

Fra 1. januar 2019 skal du ikke længere indsende en undtagelsesredegørelse, hvis en svært fysisk handicappet patient skal have flere end 20 individuelle behandlinger, eller hvis en patient uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom skal have individuel behandling ud over førstekonsultation. Det gælder for alle patienter, det vil sige også de igangværende forløb.

Du skal fortsat fremsende en statusredegørelse til lægen kort inden udløb af henvisningen på speciale 62. Lægen tager på baggrund af statusredegørelsen stilling til, om henvisningen skal fornys. Statusredegørelsen fremsendes elektronisk, men findes også som en blanket.

Se den nye statusredegørelse

Nye honorarer pr. 1. januar 2019

Fra 1. januar 2019 er der frit valg af hjemmebehandler. Det betyder, at der fremover kun vil være én takst for afstandstillægget i stedet for tre.

Endvidere indføres et nyt ydelsesnummer, som skal bruges, når du laver en statuskonsultation under speciale 62 eller ridefysioterapi. Udeblivelseshonoraret er forhøjet.

Se de nye honorarer

Ny ydernummerblanket

Fremover skal en ejer, lejer eller ridefysioterapeut, der tilmelder sig overenskomsten, give samtykke til, at regionen kan indhente en børneattest. Der er derfor tilføjet et felt på tilmeldingsblanketten til det.

Find ydernummerblanket til speciale 51 og 62

Find ydernummerblanket for ridefysioterapeuter

Ny vikarblanket

Fremover skal du ved brug af vikar give besked til regionen, hvis fraværsperioden er over 2 måneder.

Der står nu i overenskomsten, at en vikar kun kan bruges til de behandlinger, som du normalt selv varetager, når du ikke er midlertidigt fraværende. En vikar kan dermed ikke bruges til at øge omsætningen.

Det er ikke længere muligt at bede regionen om at afregne til et særskilt CVR-nummer ved fravær over 2 måneder.

Se den nye vikarblanket

Hovedpunkter i aftalen om fornyelse af overenskomsterne

1. Fortsat regulering af honorar

Reguleringsordning for honorarerne videreføres. Det betyder, at de fortsat reguleres med pris- og lønudviklingen i samfundet.

2. Fast ramme på speciale 62

Der er aftalt en økonomisk ramme for speciale 62. Set over 3 år (2019 til 2021) giver rammen mulighed for en samlet realvækst på 4,4%, hvis antallet af patienter stiger tilsvarende.

3. Stigning på speciale 51

Udgifterne i 2017 var 3,5% under det tidligere aftalte loft. Hertil et tillæg til rammen på op til 1,2 % under forudsætning af, at antallet af patienter i ordningen er steget mindst tilsvarende. Set over 3 år (2019 til 2021) giver rammen mulighed for en samlet realvækst på 4,7%.

4. Obligatorisk akkreditering

Over de næste tre år skal alle klinikker akkrediteres. Klinikkerne bliver honoreret for det arbejde, det kræver. Klinikker uden ydernummer får mulighed for at gennemgå akkreditering – dog egenbetalt.

5. Afskaffelse af undtagelsesredegørelsen

Undtagelsesredegørelserne afskaffes fra den 01/01-2019. Parterne er enige om en række initiativer til styrkelse af den overordnede dialog. Derudover er der aftalt to projekter som del af moderniseringsarbejdet om konkrete patientgrupper, hvor der er involvering af flere aktører og derfor et særligt behov for dialog.

Den nye overenskomst træder i kraft den 1. januar 2019, og aftalen er 3-årig.

Hent gennemgang af speciale 51 og 62

Hent gennemgang af speciale 65 - ridefysioterapi

Hent hele aftaleteksten

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608