Overenskomst for ridefysioterapi

Her kan du læse, hvad paragrafferne i overenskomsten for ridefysioterapi indeholder.

Kend din overenskomst

Hent hele overenskomsten for ridefysioterapi pr. 1. januar 2024

Hvis du arbejder som ridefysioterapeut og behandler patienter under overenskomsten, er det vigtigt, at du kender overenskomstens bestemmelser, da du er forpligtiget til at overholde de regler, der er fastsat i den.

Her kan du læse, hvad overenskomsten indeholder:

Præambel

Præamblen beskriver overordnet visioner og målsætninger for udviklingen af fysioterapipraksis, roller og opgaver i fysioterapipraksis, samspil mellem fysioterapipraksis og det øvrige sundhedsvæsen. Endvidere beskrives forventninger til kvalitet, kompetenceudvikling, service og IT.

Paragraf 1 – 4: Patientkreds

Bestemmelserne beskriver kort, hvilke personer, der er berettigede til at modtage ridefysioterapi, der altid foregår som holdtræning, og at fysioterapeuten skal have gennemført en overenskomstbestemt uddannelse for at fungere som ridefysioterapeut.

Paragraf 5 – 7: Henvisningsregler og valg af ridefysioterapeut

Her kan du læse om henvisningsregler, f.eks. hvad der skal stå på en henvisning, hvornår og hvor længe en henvisning gælder. Desuden kan du læse om reglerne for, hvilke oplysninger der skal være tilgængelige for patienterne på klinikkens praksisdeklaration på http://www.sundhed.dk

Paragraf 8 – 13: Ydelser og honorarer

Her beskrives reglerne for omfanget af behandling, regler for udarbejdelse af statusredegørelser og regler for holdenes størrelse. Herudover er alle honorarer beskrevet.

Paragraf 14: Ridefysioterapeutens forpligtelser

Her beskrives ridefysioterapeutens forpligtelser i forbindelse med hyppige afbud/udeblivelser fra patienterne, og ridefysioterapeutens indberetningspligt vedrørende forholdene på rideskolen.

Paragraf 15 – 22: Praksisplanlægning og tiltrædelse af overenskomsten 

Her kan du læse om reglerne for udarbejdelse af en praksisplan for den ridefysioterapeutiske kapacitet.

Bestemmelserne beskriver endvidere, hvordan en ridefysioterapeut til- og fratræder overenskomsten, samt hvilke krav der skal være opfyldt, før fysioterapeuten indgår en kontrakt med en rideskole vedrørende fysioterapeutisk behandling.

Afsnittet beskriver desuden betingelserne for at antage en vikar.

Paragraf 23 – 27: Godkendelse af rideskoler og krav til IT

Her beskrives, hvordan en rideskole skal forholde sig, hvis den ønsker at blive godkendt til ridefysioterapi.
Desuden beskrives krav om elektronisk afregning, anvendelse af IT, generelle afregningsbestemmelser samt regler om regulering af honorarer.

Paragraf 28 – 32: Etiske retningslinjer mv.

Her beskrives etiske retningslinjer samt regler om autorisationsfratagelse og virksomhedsinddragelse.

Paragraf 33: Informations- og kontrolbestemmelser

Her kan du læse om den kontrolstatistik, som regionen hvert år skal udarbejde vedrørende dit ydelsesforbrug.

Paragraf 34 – 41: Samarbejdsudvalg og klageregler

Her kan du læse om de regionale samarbejdsudvalg og landssamarbejdsudvalget samt disses beføjelser. Desuden beskrives voldgiftsråd, og klageregler.

Paragraf 42 – 46: Kvalitetsudvikling og fonde

Her kan du læse om kvalitetsudvikling, brugen af nationale kliniske retningslinjer og krav til akkreditering af fysioterapipraksis. Endvidere er beskrevet fonden for forskning, kvalitet og uddannelse i fysioterapipraksis.

Protokollater

Bagerst i overenskomsten er der nogle protokollater, der beskriver:

  • Overenskomstens økonomi
  • Samarbejde, koordination og kvalitetssikring mellem praktiserende fysioterapeuter og andre områder i sundhedsvæsenet
  • Den overenskomstbestemte pensionsordning og erhvervsudygtighedsforsikring.

Bilag 1 og 2

Viser den kontrakt, som skal anvendes mellem ridefysioterapeuten og rideskolen og beskriver retningslinjerne for godkendelse af rideskoler.

Bilag 3 – 7

Beskriver overenskomstens ydelser og uddannelseskrav, og der er en tjekliste om de forhold, der bør være til stede på en rideskole, som varetager ridefysioterapi.

Endvidere er behandling af sager om informations- og kontrolstatistik nærmere beskrevet, og der er en vejledning for regionens indhentelse af børneattest, når en ridefysioterapeut tilmelder sig overenskomsten.