Videokonsultationer og videoholdtræning kan gives med tilskud

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn har indgået en aftale om individuelle videokonsultationer samt en aftale om videoholdtræning til lægehenviste patienter under praksisoverenskomsterne.

Individuel videokonsultation

Danske Fysioterapeuter har indgået en midlertidig aftale om individuel videokonsultation (telemedicin) med sygesikringstilskud med virkning fra den 1. juni 2021. Aftalen erstatter en aftale af den 25. marts 2020 om telefon- og videokonsultation.

Videokonsultation kan bruges til at yde rådgivning og vejledning til lægehenviste patienter via video i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor fysioterapeuten vurderer, at det er fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte patients aktuelle problemstilling.

Den honorarbærende ydelseskode er 4531. Husk at kombinere med en registreringskode: 1046.

Videoholdtræning

Danske Fysioterapeuter har indgået en midlertidig aftale om videoholdtræning med virkning fra den 11. maj 2020.

Videoholdtræning kan bruges til holdtræning af lægehenviste patienter via video i stedet for fysisk fremmøde i de tilfælde, hvor fysioterapeuten vurderer, at det er fagligt relevant og muligt i forhold til den enkelte patients aktuelle problemstilling.

Aftalen om videoholdtræning indeholder en række betingelser der skal være opfyldt vedrørende løsningen, herunder at løsningen giver mulighed for, at fysioterapeuten og den enkelte patient kan kommunikere med hinanden under træningen.

Den honorarbærende ydelseskode er 4532. Husk at kombinere med en registreringskode alt efter indholdet i videoholdtræningen. Ligesom du normalt gør, når du afregner holdtræning, som foregår på klinikken.

Krav til dokumentation

Ved anvendelse af videokonsultation eller videoholdtræning vil der ikke være krav om, at patienten underskriver regningen, hverken fysisk eller ved registrering af sundhedskortet. Fysioterapeuten skal gemme det elektroniske afregningsmateriale i 2 år og vil i øvrigt kunne dokumentere konsultationen via sin journal.

Hent takster for videokonsultationer og videoholdtræning

Hent aftale om videokonsultationer

Hent aftale om videoholdtræning

Ofte stillede spørgsmål om tilskud til videokonsulationer og videoholdtræning

Aftalen omfatter alle specialer og patientgrupper, som behandles under overenskomsterne om almen fysioterapi (speciale 51) og vederlagsfri fysioterapi (speciale 62).

Disse patienter vil også kunne modtage telemedicinske ydelser. Enten individuelt (4531) eller som videoholdtræning (4532). Telemedicin i form af ydelse 4531 er således en individuel ydelse, men det er ikke problematisk i forhold til reglerne om, at patienter i denne gruppe skal have holdtræning.

De telemedicinske ydelser vil således ikke indgå i den særlige opgørelse vedr. normalbehandling til patienter uden svært fysisk handicap i den årlige kontrolstatistik.

Disse patienter kan også modtage telemedicinske ydelser i det omfang det er fagligt relevant. Enten individuelt eller som videoholdtræning.

Nej, der er ikke nogen særlig grænse vedr. det, ligesom der ikke er for de øvrige ydelser i overenskomsten. Fysioterapeuten skal naturligvis altid kunne stå inde for det faglige indhold og relevansen af de gennemførte konsultationer.

Det er naturligvis først og fremmest rådgivning til patienten. Herunder også instruktion af øvelser, førstekonsultation og statuskonsultation.

For videoholdtræning består ydelsen naturligvis i holdtræning via video.

Se ydelsesbeskrivelsen i aftalen om individuelle videokonsultationer og ydelsesbeskrivelsen i aftalen om videoholdtræning.

Da ydelsen ikke foregår ved fysisk fremmøde, er det nødvendigt, at der er en særlig opmærksomhed på, at patienten er klar over, at der påbegyndes en konsultation. Herunder skal patienten være oplyst om egenbetalingen, hvis det er speciale 51. Og der skal være sat særskilt tid af til konsultationen.

Endvidere er der for telemedicinske ydelser ikke krav om underskrift på regningen eller registrering af sundhedskortet. Fysioterapeuten gemmer det elektroniske regningsmateriale i 2 år og kan i øvrigt dokumentere konsultationen via journalen.

Forsikring & Pension har oplyst, at de den 24. marts har skrevet følgende ud til deres medlemmer (forsikrings- pensionsselskaberne):
”Vi opfordrer til, at de selskaber, som dækker fysioterapi, bakker op om aftalen og muliggør dækning af udgifter til kundernes video- eller telefonkonsultation hos fysioterapeuter, hvad enten fysioterapeuten har ydernummer eller ej.”

Fra sygeforsikringen "danmark" har vi fået oplyst, at der gives et tilskud på kr. 88,00 til telefon- og videokonsultationer, og at det gælder for behandlinger foretaget fra og med den 25. marts.

Danske Fysioterapeuter har endvidere rettet henvendelse til Forsikring og Pension vedr. ydelsen videoholdtræning med henblik på, at forsikringsselskaberne også giver tilskud til den.

 • Patienten kan se fysioterapeutens instruktion af øvelser, og fysioterapeuten kan give patienten feedback ift. korrekt udførelse
 • Den valgte løsning giver mulighed for, at fysioterapeuten og den enkelte patient kan kommunikere med hinanden under træningen
 • Løsningen giver mulighed for, at patienterne på holdet kan kommunikere indbyrdes med henblik på at fremme læring og motivation
 • Den valgte løsning indeholder, at fysioterapeut og behandler kan se hinanden (hele kroppen)
 • Ydelsen udføres for patienter, hvor træning på hold er den mest egnede ydelsesform, herunder med henblik på at opnå en fuld træning samt gruppedynamik
 • Fysioterapeuten tilpasser holdtræningen i forhold til de enkelte patienters behov
 • Der er mindst 2 og højst 8 deltagere på holdet
 • Holdet er sammensat (med typer af patienter og størrelse) på en måde, hvor det er muligt og relevant at træne flere forskellige patienter samtidig
 • Træningen kan gennemføres uden brug af de redskaber og faciliteter, der er til rådighed på klinikken
 • Fysioterapeuten tager særlige hensyn til patientsikkerheden, når de fysiske rammer er forskellige for deltagerne og uden for behandlerens kontrol (faldrisiko mv.)
 • Den enkelte patient er inden holdtræningen introduceret til og vejledt om videoløsningen med henblik på at få optimalt udbytte af holdtræningen

Se også

Tema om online fysioterapi

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608