Vejledning om brug af kapacitet

Som fysioterapeut tilsluttet overenskomsterne har du en kapacitet. Hvordan defineres kapacitet, hvordan adskiller kapacitet sig fra omsætning, og hvordan kan du bruge din kapacitet?

Hvordan defineres kapacitet?

Et ydernummer dækker over en bestemt kapacitet, som giver ret til at behandle patienterne med tilskud fra den offentlige sygesikring. Kapacitet har status som ejer, lejer, ansat eller fysioterapeut uden fast klinikadresse (mobil). Ejeren af klinikken har ret til efter ansøgning til regionen at skifte status for kapaciteten (mellem lejer og ansat eller mellem ejer og lejer).

Kapacitet er defineret som et beløb, pr. speciale pr. klinik, som klinikken kan disponere frit indenfor. Hver klinik tildeles et antal kapaciteter pr. speciale, hvor klinikkens samlede kapacitet opgøres som antal kapaciteter for hvert af de 2 specialer lagt sammen.

Én kapacitet på speciale 62 svarer til 1.000.000 kr. i tilskud i 2022-niveau. Én kapacitet på speciale 51 svarer til 393.000 kr. i tilskud i 2022-niveau, hvilket svarer til 1.000.000 kr. i omsætning inkl. patientandelen af honoraret. Kapacitetsenheden er opgjort i 2022-niveau og reguleres årligt svarende til honorarudviklingen for specialet. Denne regulering meddeles til klinikken af regionen.

Det hidtidige kapacitetsbegreb er derfor bortfaldet, herunder alle timebegrænsede kapaciteter og omsætningslofter for de enkelte ydernumre.

Hvis klinikken overskrider sin samlede kapacitet (klinikkens såkaldte knækgrænse), reducerer regionen sin udbetaling af tilskud vedrørende overskridelsen med 40% for det pågældende speciale. Reduktionen sker forholdsmæssigt mellem alle ydere på klinikken med samme procent i forhold de beløb, der den pågældende måned skal afregnes på de enkelte ydernumre på klinikken. På begge specialer udgør reduktionen 40% af klinikkens offentlige tilskud ud over klinikkens kapacitet (knækgrænse) på specialet.

Klinikejer modtager månedligt en knækgrænse-opgørelse. Opgørelsen indeholder en oversigt over, hvad hver yder i klinikken har haft i omsætning og i knækgrænsereduktion. Der anvendes et skøn for knækgrænsen, indtil den endelige knækgrænse kan fastsættes efter reguleringen pr. 1. oktober.

Hvordan reguleres kapacitet?

Kapacitet reguleres årligt svarende honorarudviklingen på det pågældende speciale i henhold til overenskomsten (§ 20A, stk. 3). RLTN melder årligt ud til regionerne, hvad 1 kapacitet (”kapacitetsenheden”) svarer til i tilskud på henholdsvis speciale 51 og speciale 62. Regionen meddeler skøn for klinikkens regulerede kapacitet i kr. pr. speciale (kapacitetsenheden gange antal kapaciteter) for det pågældende år til klinikejer senest den 1. april. Regionen meddeler klinikkens endelige regulerede kapacitet i kr. pr. speciale for det pågældende år til klinikejer senest den 1. oktober (når p/l-reguleringen af takster pr. 1. oktober er kendt).

Kapacitet for året vil fremgå af den knækgrænseopgørelse, som klinikken fremover vil modtage månedsvis.

Skøn for kapaciteten inkl. midlertidig forhøjelse af kapaciteten på speciale 62
Der er opnået enighed med RLTN om, hvordan forhøjelsen af rammen på speciale 62 fordeles mellem eksisterende klinikker og nynedsættelser i 2025 og 2026. Denne plan er bygget op i forhold til et skøn for, hvornår i året nynedsættelserne vil blive effektueret.

Den aktuelle aftale er, at de eksisterende klinikker tildeles følgende midlertidige (1-årige) tillæg til deres kapacitet på speciale 62 udover p/l-reguleringen:

2024: 2,25%

2025: 2,25%

2026: 0,375%

Disse midlertidige forhøjelser på speciale 62 vil være indbygget i den kapacitetsenhed, som regionen løbende bruger til at beregne klinikkens kapacitet.

Pr. 1. april 2024 udgør skønnet for kapacitetsenheden følgende i 2024-niveau:

Speciale 51: 419.484 kr.

Speciale 62: 1.067.003 kr.

Skønnet bygger et skøn for p/l-regulering pr. 1. oktober på 1,56% og indeholder som sagt på speciale 62 det midlertidige tillæg på 2,25%. Når p/l pr. oktober opgøres endeligt, vil den endelige kapacitet på klinikken i 2024 blive meldt ud.

I 2027 vil midlerne til rammeforhøjelser være udfaset helt i forhold til de eksisterende klinikkers kapacitet via regulering af kapacitetsenheden, (dog under forudsætning af, at alle midlerne rent faktisk er udmøntet til ny kapacitet til nye ejere). Aftalen om fordelingen af rammeforhøjelsen i 2024, 2025 og 2026 vil blive udmeldt og løbende opdateret (på baggrund af skøn for effektueringen af nynedsættelser), så de eksisterende klinikker kan planlægge efter det.

Læs notat om beregning og regulering af kapacitet (pdf)

Antal fysioterapeuter på klinikken

Klinikken kan frit anvende ejere, lejere og ansatte inden for klinikkens samlede kapacitet. Antallet af ydernumre (ejere og lejere) på klinikken kan dog ikke overstige antallet af kapaciteter rundet op. De klinikker, hvor antallet af ydernumre er større end det antal kapaciteter, som klinikken bliver tildelt ved overgangen til den nye model pr. 01.01.2024, kan dog fortsat anvende det ved overgangen til den nye kapacitetsmodel gældende antal ydernumre (ejere og lejere).

Ansættelse af fysioterapeut på eksisterende kapacitet

En fysioterapeut kan udføre behandling som ansat hos en fysioterapeut med fast klinikadresse, hvilket typisk kaldes en §24 ansættelse.
Der er dermed mulighed for, at en ydernummerindehaver kan dele brugen af sin kapacitet med en eller flere ansatte fysioterapeuter uden, at der er tale om en kapacitetsudvidelse.

Ydernummerindehaveren angiver på blanketten vedrørende tilmelding/ændring til yderregistret om ansættelsen bevirker, at der kommer flere fysioterapeuter end antal kapaciteter under ydernummeret.

Ansættelse efter § 24 på den eksisterende kapacitet giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af kapaciteten. I modsætning til brug af vikar giver ansættelse på kapacitet mulighed for, at ydernummerindehaveren og den ansatte kan være på klinikken samtidigt.

Ansættelse på kapacitet kan også være en permanent ordning, mens brug af vikar er begrænset til ét år, medmindre regionen giver dispensation.

Læs mere om ansættelse på eksisterende kapacitet

Brug af vikar

Ved en fysioterapeuts fravær, kan fysioterapeuten antage en vikar. Brug af vikar skal meddeles Danske Fysioterapeuter og regionen inden vikarens tiltrædelse, hvis varigheden er over 2 måneder.

Brug af vikar må ikke betyde en stigning i omsætningen, som den fraværende fysioterapeut ville have haft, hvis fysioterapeuten ikke havde været midlertidigt fraværende.

Læs mere om brug af vikar

Anvendelse af hjælpepersonale

Ydernummerindehaveren kan bruge hjælpepersonale på sin kapacitet på speciale 51 (almen fysioterapi). Fysioterapeuter kan ikke være hjælpepersonale.

Muligheden for brug af hjælpepersonale er beskrevet i overenskomsterne om henholdsvis vederlagsfri fysioterapi og almindelig fysioterapi. Det er kun muligt at anvende hjælpepersonale under speciale 51.

Se overenskomsten om almindelig fysioterapi

Se overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi

Ansættelse af hjælpepersonale betragtes ikke som en kapacitetsudvidelse, men som et redskab til bedre og mere effektiv anvendelse af den eksisterende tildelte kapacitet.

Den behandlende fysioterapeut behøver ikke orientere samarbejdsudvalget om anvendelsen af hjælpepersonale, og behandleren skal ikke have hjælpepersonalet godkendt af samarbejdsudvalget.

Hjælpepersonalet under overenskomsten om almen fysioterapi kan udelukkende bruges til at udføre holdtræning og opfølgende træningsterapi. Hjælpepersonale kan ikke anvendes til individuel behandling (bortset fra opfølgende træningsterapi) eller til behandling i hjemmet. Fysioterapeuten kan kun bruge én person som hjælpepersonale ad gangen.

Læs mere om brug af hjælpepersonale

Se Samarbejdsudvalget for praktiserende

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608