Vejledning om brug af kapacitet

Som fysioterapeut tilsluttet overenskomsterne har du en kapacitet. Hvordan defineres kapacitet, hvordan adskiller kapacitet sig fra omsætning, og hvordan kan du bruge din kapacitet?

Hvordan defineres kapacitet?

Et ydernummer dækker over en bestemt kapacitet, som giver ret til at behandle patienterne med tilskud fra den offentlige sygesikring. Kapacitet har status som ejer, lejer, ansat eller fysioterapeut uden fast klinikadresse (mobil). Ejeren af klinikken har ret til efter ansøgning til regionen at skifte status for kapaciteten (mellem lejer og ansat eller mellem ejer og lejer).

Kapacitet er generelt defineret som antal behandlingstimer, og man skelner mellem kapacitet over 30 timer eller kapacitet under 30 timer, jf. overenskomstens bestemmelse om praksisplanlægning.

Hvis kapaciteten er under 30 timer, skal fysioterapeuten holde sig under 30 behandlingstimer pr. uge i gennemsnit på årsplan.

Hvis kapaciteten er over 30 timer, er der ingen specifik grænse for fysioterapeutens behandlingsaktivitet. Det kan f.eks. være 37 behandlingstimer om ugen, men også mere hvis det er en fysioterapeut, som arbejder meget.

Opgørelse af antal behandlingstimer

Patientens tilstand, problemer og behov må antages at have indflydelse på, hvor lang tid der skal afsættes til undersøgelse og behandling. Herudover vil der i forbindelse med undersøgelse og behandling af en patient indgå aktiviteter, som involverer og omhandler patienten, som fx klargøring og afslutning af patienten, journalgennemgang og -skrivning, kommunikation omkring patienten mv., som ligeledes betragtes som en del af den samlede behandlingsaktivitet. 
 
Landssamarbejdsudvalget har derfor vurderet, at der overvejende skal være en sammenhæng mellem den tid, der er afsat i fysioterapeutens kalender i forbindelse med den enkelte behandlingskontakt og den fysioterapeutiske behandlingstid.

Du bør løbende holde øje med, at du holder dig inden for det tilladte antal fysioterapeutiske behandlingstimer på din kapacitet under 30 timer. Danske Fysioterapeuter anbefaler, at du ugentligt tæller antallet af timer op, så du er sikker på, at du ikke kommer til at bruge mere end 30 timer om ugen i gennemsnit om året.

Eventuelt hjælpepersonales timer tæller ikke med i forhold til antallet af fysioterapeutiske behandlingstimer. Men du skal efterfølgende kunne redegøre for brugen af hjælpepersonale, og du bør derfor også løbende tælle op, hvordan hjælpepersonalet er brugt.

Ansættelse af fysioterapeut på eksisterende kapacitet

En fysioterapeut kan udføre behandling som ansat hos en fysioterapeut med fast klinikadresse, hvilket typisk kaldes en §24 ansættelse. Ansættelse af en fysioterapeut må ikke indebære en kapacitetsudvidelse.

Der er dermed mulighed for, at en ydernummerindehaver kan dele brugen af sin kapacitet med en eller flere ansatte fysioterapeuter uden, at der er tale om en kapacitetsudvidelse.

Den samlede behandlingsaktivitet på ydernummeret skal altid holde sig inden for det samlede antal behandlingstimer på kapaciteten.

Ydernummerindehaveren angiver på blanketten vedrørende tilmelding/ændring til yderregistret om ansættelsen bevirker, at der kommer flere fysioterapeuter end antal kapaciteter under ydernummeret. 

Hvis ansættelsen efter § 24 medfører, at der er flere fysioterapeuter end antallet af kapaciteter under ydernummeret, kan regionen fastsætte et omsætningsloft for ydernummeret. Fortolkningen fastsætter bestemte betingelser for fastsættelsen af et omsætningsloft.

Hvis der allerede er et omsætningsloft på ydernummeret, skal der ikke beregnes et nyt, hvis der ansættes en ekstra fysioterapeut.

Ansættelse efter § 24 på den eksisterende kapacitet giver mulighed for en mere fleksibel anvendelse af kapaciteten. I modsætning til brug af vikar giver ansættelse på kapacitet mulighed for, at ydernummerindehaveren og den ansatte kan være på klinikken samtidigt. Ansættelse på kapacitet kan også være en permanent ordning, mens brug af vikar er begrænset til ét år, medmindre regionen giver dispensation.

Anvendelse af en eller flere ekstra ansatte fysioterapeuter er også en ret, som ydernummerindehaveren kan benytte sig af under betingelse af, at kapaciteten ikke udvides. Det gælder både for kapaciteter under og over 30 timer og uden at skulle give en begrundelse herfor. Denne regel om anvendelse af fysioterapeuter giver bedre muligheder end ved en ansøgning om tilladelse til deling af ydernummer, som:

  • forudsætter godkendelse fra regionen,
  • kun omfatter kapaciteter over 30 timer,
  • kun kan omfatte én ekstra fysioterapeut,
  • skal have en særlig begrundelse,
  • bortfalder, når denne begrundelse bortfalder, og
  • altid indebærer et omsætningsloft.

Hvis fysioterapeuten, som har ydernummeret, har samlet flere kapaciteter under sit ydernummer, er det muligt, at ansættelse af en § 24 ansat ikke medfører, at der er flere fysioterapeuter end antallet af kapaciteter under ydernummeret. I så tilfælde kan regionen ikke beregne et omsætningsloft.

Læs mere om ansættelse på eksisterende kapacitet

Læs fortolkningen som fremgår af bilag 3 i overenskomsterne

Brug af vikar

Ved en fysioterapeuts fravær, kan fysioterapeuten antage en vikar. Brug af vikar skal meddeles Danske Fysioterapeuter og regionen inden vikarens tiltrædelse, hvis varigheden er over 2 måneder.

Brug af vikar må ikke betyde en stigning i omsætningen.

Læs mere om brug af vikar

Anvendelse af hjælpepersonale

Ydernummerindehaveren kan bruge hjælpepersonale på sin kapacitet. Fysioterapeuter kan ikke være hjælpepersonale.

Muligheden for brug af hjælpepersonale er beskrevet i bilag 4 i overenskomsterne om henholdsvis vederlagsfri fysioterapi og almindelig fysioterapi.

Se overenskomsten om almindelig fysioterapi

Se overenskomsten om vederlagsfri fysioterapi

Ansættelse af hjælpepersonale betragtes ikke som en kapacitetsudvidelse, men som et redskab til bedre og mere effektiv anvendelse af den eksisterende tildelte kapacitet. Det indebærer, at timemæssige begrænsninger skal overholdes. Hverken behandler eller assistent kan overskride 30 ugentlige behandlingstimer, hvis behandleren har er et ydernummer under 30 timer.

Er der tale om et ydernummer over 30 timer, kan både behandler og assistent være der fuldtid.

Er der en limiteret omsætning, vil behandlerens og hjælpepersonalets omsætning samlet skulle holde sig inden for omsætningsgrænsen (limiteringen).

Den behandlende fysioterapeut behøver ikke orientere samarbejdsudvalget om anvendelsen af hjælpepersonale, og behandleren skal ikke have hjælpepersonalet godkendt af samarbejdsudvalget.

Hjælpepersonalet kan under overenskomsterne udelukkende bruges til at udføre holdtræning og opfølgende træningsterapi. Hjælpepersonale kan ikke anvendes til individuel behandling (bortset fra opfølgende træningsterapi) eller til behandling i hjemmet. Fysioterapeuten kan kun bruge én person som hjælpepersonale ad gangen.

Læs mere om brug af hjælpepersonale

Hvordan er sammenhængen mellem omsætning og kapacitet?

Omsætning (kr.) er ikke det samme som kapacitet (fysioterapeutens behandlingstimer). Antallet af fysioterapeutiske behandlingstimer kan således ikke oversættes til en bestemt udgift for region og kommuner. F.eks. vil anvendelse af hjælpepersonale kunne betyde en udvidelse af aktiviteten og dermed udgifterne.

Anvendelsen af fx holdtræning og holdstørrelse vil også kunne betyde en større udgift på en given kapacitet.

Antallet af behandlingstimer og regionens udgift på en given kapacitet kan stige og falde. Antallet af behandlingstimer skal naturligvis altid holde sig inden for den tildelte kapacitet.

Hvis samarbejdsudvalget har fastsat en omsætningsgrænse i forbindelse med tilladelse til deling af en kapacitet, er denne grænse altid gældende. Hvis regionen har fastsat en omsætningsgrænse i forbindelse med brug af ansatte fysioterapeuter efter § 24 ud over antallet af kapaciteter på ydernummeret, er denne grænse altid gældende.

Eventuel redegørelse til regionen vedrørende brug af kapacitet

Regionen har mulighed for at spørge ind til, om kapaciteten er overholdt. Dette er beskrevet i bestemmelsen vedrørende antallet af behandlingstimer (anmærkningen til § 22 stk. 2).

Det kan være omsætningens størrelse, der udløser spørgsmålet, men vurderingen skal i henhold til anmærkningen forholde sig til fysioterapeutens konkrete redegørelse for antallet af behandlingstimer.

Se Samarbejdsudvalget for praktiserende

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608