Strukturerede forløb for vederlagsfri patienter

I overenskomsten er aftalt nye strukturerede forløb for patienter med sklerose. Her kan du finde svar på ofte stillede spørgsmål om brug af de nye forløb, afregning af ydelser, særlige opmærksomhedspunkter og andet.

I denne FAQ finder du svar på hyppigt stillede spørgsmål vedrørende brugen af de strukturerede forløb. FAQ’en opdateres løbende.

Det faglige indhold i de strukturerede forløb for patienter med sklerose er udarbejdet af Enhed for Kvalitet og Modernisering.

Læs mere om selve forløbene og find inspiration og vejledning til hvilken forløbsfase dine patienter skal tildeles

Enhed for Kvalitet og Modernisering kan også kontaktes ift. uddybende spørgsmål, spørgsmål til faseinddeling af konkrete patienter samt andet. Det kan ske via mail på EKM@fysio.dk

Udgangspunktet vil være at patienterne modtager den behandling du vurderer, er fagligt relevant, ud fra en konkret individuel vurdering. Ændringer i behandlingsplanen og -indsatsen skal derfor være fagligt funderede. Du kan altså ikke ændre i behandlingsindsatsen med udgangspunkt i forløbshonorarets størrelse. Hvis du ændrer behandlingsindsatsen overfor patienten, er det vigtigt, at du giver patienten en faglig begrundelse for ændringen og understøtter patientens egenhåndtering bedst muligt, hvilket bør dokumenteres i journalen.

Ligeledes kan afslutning af patienter kun ske ud fra en faglig vurdering. Det er op til klinikken at sikre at der er tilstrækkelig kapacitet til rådighed på årsbasis, til de patienter som er tilknyttet klinikken og modtager behandling med tilskud.

Du skal som altid have patientens samtykke til behandlingsplanen. Hvis patienten ikke kan samtykke til dine fagligt begrundede ændringer i behandlingsplanen, kan det i sidste ende blive nødvendigt at afslutte behandlingen af patienten.

Forløbshonorarerne baserer sig på historiske afregningsdata for patienter med sklerose. Derudover er de baseret på den pilotafprøvning der har været gennemført, samt det faglige indhold der er beskrevet i forløbsbeskrivelserne. Der er tale om den samme del af den økonomiske ramme, til de samme patienter som hidtil. Der skal dog effektiviseres, så der findes plads til 2.5% flere patienter. Sagt på en anden måde skal fysioterapeuterne kunne behandle patienterne med gennemsnitligt set 2,5% færre behandlinger for at kunne opretholde det samme honorar for sit ”timeforbrug” som hidtil. Men den nødvendige effektivisering bør kunne findes i de faglige beskrivelser vedr. behandlingen af patienterne i de forskellige forløbsfaser. Herunder muligheden for at tilbyde usuperviseret selvtræning i perioder for de patienter, hvor det kan være fagligt relevant.

Det er vigtigt at understrege, at økonomien for sklerosepatienter ikke er forringet samlet set (ud over kravet om en effektivisering på 2,5% forstået sådan, at der skal behandles 2,5% flere patienter for at have den samme økonomi). Overenskomstens parter har aftalt en model for opfølgning, som vil sikre, at den samlede økonomi efter et år bliver lige præcis som forudsat, hverken mere eller mindre.

Beregningerne af forløbshonorarerne tager udgangspunkt i den faktiske gennemsnitlige udgift pr. sklerosepatient i 2019, som var sidste ”normalår” inden corona. Med fradrag af effektiviseringskravet på 2,5% og naturligvis opreguleret til aktuelt pris- og lønniveau. Desuden er indregnet et skøn for, hvor mange måneder i året, patienten vil modtage mindst én behandling, og forløbshonoraret dermed vil blive udløst, og et skøn for hvordan patienterne vil blive fordelt i de 5 faser. Når vi kender den faktiske fordeling af patienterne i den første afregning i 2024, vil der ske en efterregulering af forløbshonorarerne i forbindelse med den almindelige pris- og lønregulering af honorarerne den 1. april 2024, og efter ét år vil der ske en endelig regulering af forløbshonorarerne, så den samlede økonomi passer til det forudsatte. Hverken mere eller mindre.

Du kan her læse en beskrivelse vedr. økonomien, herunder fastsættelsen af den samlede økonomi, fastsættelse af forløbshonorarerne og den aftalte justering af forløbshonorarerne. 

Med indførelse af ”faste” forløbshonorar kan nogle fysioterapeuter, som kun har få sklerosepatienter (der i dag får relativt mange behandlinger), opleve, at de vil få et mindre samlet honorar end før for netop disse patienter. Men der vil også være patienter, hvor fysioterapeuten vil modtage et højere honorar end ved den gamle ydelsesmodel, f.eks. i de måneder, hvor patienten er syg, på ferie, eller hvor fysioterapeuten er fraværende osv., og der vil naturligvis også være patienter, som har et mindre behandlingsbehov end det, som ”dækkes” af forløbshonoraret. I takt med at ordningen i de næste 4 år vil blive udbredt til 45% af den samlede speciale 62 økonomi, vil alle fysioterapeuter, der behandler speciale 62-patienter, opleve at have nogle patienter, hvor honoraret bliver bedre og nogle patienter, hvor honoraret bliver dårligere end ved den gamle pr. kontakt ydelsesmodel. Men samlet set bliver økonomien ikke forringet.

Behandlingen af den enkelte patient fastlægges efter en konkret og individuel vurdering. Der vil derfor være patienter i den samme fase som har et henholdsvis større og mindre behandlingsbehov. Det er vigtigt, at en eventuel ændring af behandlingsindsatsen er fagligt begrundet. En ændring af behandlingsindsatsen må ikke være begrundet i størrelsen på forløbshonoraret for den enkelte patient.

Det er vigtigt, at al behandling (de ”almindelige” ydelser, som ikke udløser et honorar pr. kontakt for sklerosepatienter) fortsat registreres, da dette vil indgå i den fremtidige vurdering af forløbsydelsen og af klinikkens behandlingstilbud til sklerosepatienter.

Overenskomstens parter er nået til enighed om at lave en ekstraordinær justering forløbshonorarerne med virkning fra 1. april 2024. Formålet er at hæve honoraret for patienterne i sygdomsfase 5.

Honorar for fase 1, 3 og 4 fastholdes på samme beløb som pr. 1. januar 2024. Honorar for fase 2 nedsættes fra 1.089 kr. til 900 kr.  Honorar for fase 5 sættes op fra 1.770 kr. til 2.332 kr.

Løftet af fase 5 honoraret baserer sig på 3 forskellige ”finansieringskilder”:

 1. Lidt anderledes fordeling af patienterne i januar 2024 end oprindeligt skønnet
 2. P/L-reguleringsøkonomien pr. 1. april 2024 rettes mod fase 5 honoraret
 3. Fase 2 honoraret nedsættes fra 1.089 kr. til 900 kr.

Reduktionen af fase 2 honoraret baserer sig på, at data viser, at patienterne i denne gruppe gennemsnitligt set modtager mindre behandling end først skønnet.

Forløbshonorarer for 2.I. patienter pr. 1. april 2024.

Forløbsydelse Sklerose FASE 1

654,00

Forløbsydelse Sklerose FASE 2

900,00

Forløbsydelse Sklerose FASE 3

1.359,00

Forløbsydelse Sklerose FASE 4

1.595,00

Forløbsydelse Sklerose FASE 5

2.332,00

Se beregning af forløbshonorarøkonomien (pdf)

Hvis der er flere fysioterapeuter involveret i behandlingen på klinikken, vil honoraret tilfalde den fysioterapeut, som har registreret en forløbsydelse og en ”almindelig” ydelse på den første dato i måneden.

IT-udbyderne er blevet præsenteret for en løsningsbeskrivelse, der kan etablere en fordelingsnøgle som kan bruges til at fordele det månedlige forløbshonorar. Fordelingsnøglen baserer sig på registreringen af behandlingskontakter, som bruges til at udarbejde en procentuel fordeling af honoraret ud fra taksterne for honorarbærende ydelser. Det er ikke obligatorisk at bruge denne løsning. Ved spørgsmål til status for dette, eller hvordan fordelingsnøglen skal anvendes, henvises der til de respektive IT-udbydere.

Der er pr. 1. januar 2024 indført digital opfølgning på selvtræning som en ny ydelse i overenskomsten. Ydelsen kan bruges for patienter, hvor der er indikation for, at et behandlingsforløb eller dele af et behandlingsforløb består af usuperviseret selvtræning, der er tilrettelagt af fysioterapeuten. Brugen af denne ydelse kan ikke gøres betinget af, at patienten tilkøber brug af træningsfaciliteter på den behandlende fysioterapeuts klinik. Det skal således i givet fald være et valg fra patientens side, at den usuperviserede træning udføres på fysioterapeutens klinik. Patienten kan alternativt vælge, at selvtræningen eksempelvis foregår i hjemmet eller i et andet fitnesscenter.

Der kan ikke købes "mere af det samme". Udgangspunktet er, at patienten modtager den behandling som er faglig relevant, ud fra en konkret og individuel vurdering. Henvisningsgrundlaget er det væsentlige - hvis det patienten efterspørger, ikke relaterer sig til henvisningsgrundlaget, vil patienten godt kunne tilkøbe dette. Eksempler på dette kan være wellness massage, coaching eller selvvalgt træning i træningscenter (sundhedsfremme/forebyggelse udenfor henvisningsgrundlag evt. på abonnement). Du kan derfor ikke fx tilbyde yderligere individuel behandling af patientens problematik mod egenbetaling.

Ud fra din faglige vurdering tildeles hver patient en forløbsfase. Der er tilknyttet en forløbsydelse til hver fase (0211-0215). Se yderligere i takstmappen.

Forløbsydelsen skal registreres månedligt, og som minimum én gang pr. måned på samme dato som en aktivitetsydelse (indviduel konsultation eller holdkonsultation).

Det er nødvendigt, at der på samme dato som månedens første aktivitetsydelse (almindelige ydelser) også registreres en forløbsydelse (0211-0215). Hvis forløbsydelsen kommer på en regning uden en aktivitetsydelse, på en dato uden aktivitetsydelser, så bliver regningen med forløbsydelsen afvist.

Det vil sige, at alle fysioterapeuter med ydernummer, der har behandlet patienten den pågældende måned, skal registrere mindst én forløbsydelse samme dag som en aktivitetsydelse, også selvom ”yder 2” ikke får udbetalt et forløbshonorar fra regionen. Ellers bliver afregningen afvist, og aktivitetsydelserne bliver dermed ikke registreret som de skal. Dermed kommer det til at se ud som om, at patienten modtager mindre behandling, end det rent faktisk er tilfældet. Klinik IT-systemerne har fået besked om, at deres løsninger skal understøtte løsningen, og har tilkendegivet, at de vil tilrette deres systemer. ”Yder 2” skal dermed, når klinikkens IT-systemet er sat op til det, også kode forløbsydelsen.

Overenskomstens parter er opmærksomme på, at der de første par måneder i nogle IT-systemer har været problemer med, at fysioterapeuterne ikke kunne registrere forløbsydelserne korrekt i de situationer, hvor der er flere forskellige fysioterapeuter med hver deres ydernummer inde over behandlingen af den samme patient. Det betyder, at der ikke vil blive lagt vægt på de første måneders data vedr. aktivitetsydelser, da de vil være mangelfulde vedr. de situationer, hvor ”yder 2” har lavet behandling.

Forløbshonoraret skal kun registreres i de måneder, hvor patienten modtager mindst én ”almindelig” ydelse inkl. ydelsen Digital opfølgning på selvtræning. 

Alle patientkontakter registreres fortsat med de ”almindelige” ydelser og sendes fortsat i afregningsmaterialet til regionen. Dette skal ske for at sikre gennemsigtighed med behandlingen. Derudover kan denne registrering anvendes til en fordeling af forløbshonorar ved flere fysioterapeuter om samme patient i måneden. De ”almindelige ydelser” udløser ikke et honorar fra regionen, bortset fra afstandstillæg og honorarer for møder om konkrete patienter.

Hvis der ikke anvendes en forløbsydelse på en patient der er henvist med sklerose (2I), vil du ikke modtage et honorar. Det er derfor vigtigt at forløbsydelsen afregnes hver måned, hvis der er udført mindst én ”almindelig” ydelse. Det er kun muligt at skifte forløbsfase ved et månedsskifte.  Skiftet sker ved at registrere den nye forløbsydelse.

Tekniske spørgsmål rettes direkte til klinikkens IT-udbyder. 

Regionernes afregningssystem LUNA har udarbejdet en vejledning til, hvordan man skal forstå regionens forskellige opgørelser vedr. forløbsydelsen.

Se vejledningerne

Pixi-vejledning til forløbsydelse og tilhørende dokumenteer (pdf)

Læsevejledning til forløbsydelse og tilhørende dokumenter (pdf)

Fysioterapeuterne skal fortsat registrere de ”almindelige ydelser” (Individuel konsultation, holdtræning osv.) som hidtil for at sikre viden om, hvilken behandling der gives til 2.I.-patienterne. Det er derfor vigtigt at registrere alle de almindelige ydelser som hidtil.

Det vil sige, at foruden forløbsydelserne sendes også de almindelige ydelser til regionen. De almindelige ydelser er tilknyttet et honorar i regionens afregningssystem. Dette beløb indgår derfor i regionens opgørelse af fysioterapeutens honorarer vedr. de almindelige ydelser, og der skal derfor modregnes et tilsvarende beløb inden opgørelsen af, hvilke honorarer der skal udbetales.

Oversigten ”Forløbshonoraropgørelse” viser, hvilke forløbsregistreringer (vedr. sygdomsfase 1-5), der honoreres. Det er en vigtig pointe, at det honorar, som fysioterapeuten får til udbetaling, ikke bliver mindre af, at der fortsat sker en registrering af de ”almindelige ydelser” (aktivitetsydelser). Først lægges honorarerne vedr. de almindelige ydelser til, og bagefter trækkes de fra, inden opgørelsen af honorar til udbetaling. Oversigten ”Forløbsydelse modregning” viser, hvilke almindelige ydelser der er blevet modregnet (fordi de først er blevet lagt til).

Det er også en pointe vedr. regionens honoraropgørelse vedr. både speciale 51 og speciale 62, at posten ”Speciale 62 i alt” ikke indeholder honorar til udbetaling vedr. forløbsydelserne. Posten ”Forløbsydelse sklerose” bliver først lagt til i oversigten lige inden posten ”TIL UDBETALING”. Posten ”TIL UDBETALING” består således af posterne ”Speciale 51 i alt” + ”Speciale 62 i alt” – ”Indbetalt til P-ordning” + ”Forløbsydelse sklerose”.

Spørgsmål om forståelse af regionens honoraropgørelse skal rettes til regionens praksisadministration.

Forløbsydelsen skal blot registreres én gang i løbet af måneden for at få udbetalt forløbshonoraret fra regionen. Og der udbetales kun ét forløbshonorar pr. patient pr. måned uanset, at forløbshonoraret er registreret flere gange pr. måned for den samme patient, også selvom der er afregnes på flere forskellige ydernumre vedrørende samme patient.

Det er nødvendigt, at der på samme dato som månedens første aktivitetsydelse (almindelige ydelser) også registreres en forløbsydelse (0211-0215). Hvis forløbsydelsen kommer på en regning uden en aktivitetsydelse, på en dato uden aktivitetsydelser, så bliver regningen med forløbsydelsen afvist.

Regionens system sørger for, at honoraret udbetales til det ydernummer, hvor der er registreret et forløbshonorar og en ”almindelig ydelse” på den første behandlingsdato i måneden i den situation, hvor der er flere fysioterapeuter inde over samme patient i samme måned.

I bør på klinikken følge vejledningen fra jeres IT-leverandør i forhold til, hvor ofte forløbshonoraret registreres (kun den første behandling i måneden eller ved hver behandling).

Al behandlingsaktivitet er inkluderet i det månedlige forløbshonorar. Dog er følgende undtaget fra dette, og udløser fortsat et honorar pr. afregning.:

 • Afstandstillæg
  • Afstandstillæg (2001)
  • Afstandstillæg - institutioner og tæt sammenliggende boliger (2101)
 • Deltagelse i tværfaglig konference (møder)
  • Telefonisk og digital henvendelse (3201)
  • Deltagelse i møde (3301)
  • Transport til møde (3410)
 • Kørselsgodtgørelse
  • Kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km (1001)
  • Kørselsgodtgørelse indtil 20.000 km (1001)
  • Kørselsgodtgørelse ved møde under 20.000 km. (1003)
  • Kørselsgodtgørelse ved møde over 20.000 km. (1004)

Brugen af bassintræning er en undtagelse fra den generelle regel om at en patient kun modtager behandling på én klinik under overenskomsten i samme periode. Her kan være tale om, at der kun er relativt få fysioterapeuter, som har en aftale med regionen eller kommunen om at kunne disponere over et bassin, og at disse fysioterapeuter ikke alene vil kunne varetage den øvrige behandling, som de pågældende patienter eventuelt også har brug for.

Når en patient ifm. bassintræning modtager behandling på mere end én klinik, er det op til de klinikker at aftale en deling af det månedlige honorar. Honoraret udbetales til den fysioterapeut/klinik, der registrerer den første kontakt i måneden og også registrerer en forløbsydelse.

Patienten skal kun have én henvisning til vederlagsfri fysioterapi ad gangen. Hvis patienten har 2 forskellige diagnoser, der begge berettiger til vederlagsfri fysioterapi, skal patienten have en henvisning vedr. den diagnose, som giver det største behandlingsbehov, og have al sin vederlagsfri fysioterapi på denne henvisning.

 

Video om baggrund for indførsel af de strukturerede forløb

Er du i tvivl om, hvorfor Danske Fysioterapeuter mener, at det er en god idé med de strukturerede forløb i den vederlagsfrie ordning?

Se denne video, hvor vi indfører dig i de fordele, der er ved indførslen af de strukturerede forløb.

Dialogværktøj til samtale med patienter

Hvis implementeringen af de strukturerede forløb giver anledning til ændringer i behandlingsplanen, er det vigtigt, at du tager en god dialog med din patient om det. Derfor har Danske Fysioterapeuter udarbejdet et dialogværktøj, der giver baggrund for samtale med patienten og konkrete cases til inspiration.

Hent dialogværktøj (kræver log in)

Kontakt

Esben Dahl Nielsen

Forhandlingskonsulent
3341 4678