Psykiatriplan: Fysioterapeuter er en del af løsningen for fremtidens psykiatri

Gode intentioner præger Sundhedsstyrelsens oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien. Endnu udestår en prioriteret plan med konkrete tiltag. Danske Fysioterapeuter peger på, at en specialuddannelse, for bl.a. fysioterapeuter, kan være en del af løsningen.
politiske konsulenter
Danske Fysioterapeuter er overordnet set tilfredse med resultatet, det brede fokus og målsætningerne i det faglige oplæg. Dog efterlyses konkrete anbefalinger særligt i forhold til, hvordan man vil sikre rekruttering og fastholdelse af kompetent tværfagligt personale i psykiatrien. Foto: iStock.

Det faglige oplæg til 10-årsplanen for psykiatrien er netop offentliggjort. Oplægget har været længe undervejs, og er længe ventet.

Blandt patientforeninger, faggrupper og politikere er der knyttet store forhåbninger til 10-årsplanen, som skal sikre psykiatrien det løft, der har været efterspurgt i årevis.

Arbejder for en bedre psykiatri med mere fysioterapi

Danske Fysioterapeuter er overordnet set tilfredse med resultatet, det brede fokus og målsætningerne i det faglige oplæg. Dog efterlyses konkrete anbefalinger særligt i forhold til, hvordan man vil sikre rekruttering og fastholdelse af kompetent tværfagligt personale i psykiatrien.

Danske Fysioterapeuter ser det som helt afgørende for, om målene i planen kan realiseres. Foreningen har i arbejdet med det faglige oplæg til 10-årsplanen kæmpet for, at psykiatrien og indsatsen for mennesker med psykisk lidelse langt om længe bliver løftet ind i det enogtyvendeårhundrede, og op på niveau med indsatsen inden for det somatiske område.

I den udvikling er fysioterapeuter en vigtig faggruppe, og en vigtig del af løsningen på psykiatriens udfordringer.

”Der findes mange dygtige og kompetente fysioterapeuter, som hver dag gør en kæmpe forskel for mennesker med psykisk lidelse. Fysioterapeuter har en unik tilgang til kroppen samt en forståelse for sammenhængen mellem krop og psyke. Det betyder, at vi som faggruppe er særligt kompetente til at afhjælpe og behandle nogle af de kropslige gener som psykisk lidelse kan medføre. Derfor er det glædeligt, at det faglige oplæg lægger op til, at flere mennesker med psykisk lidelse møder en fysioterapeut på deres vej,” udtaler konstitueret formand for Danske Fysioterapeuter, Brian Errebo-Jensen.

Tydelige fysioterapeutiske aftryk

Bag det faglige oplæg til 10-årsplanen ligger et stort arbejde, hvor bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Fysioterapi i Psykiatri og Mental Sundhed, Ruben Fjord Bredholt, har medvirket til løbende at kvalificere Sundhedsstyrelsens arbejde.

Det fysioterapeutiske aftryk på det faglige oplæg kan tydeligt ses. Det faglige oplæg anbefaler en mere helhedsorienteret og tværfaglig tilgang til behandlingen af patienter med psykisk lidelse. Det fremgår ligeledes, at patienter i psykiatrien skal sikres adgang til specialiseret behandling, herunder bl.a. fysioterapi af høj faglig kvalitet.

De fysioterapeutiske kompetencer er mangeartede og vigtige i psykiatrien. Udover udredning, behandling og genoptræning af somatiske problematikker, er det velunderbygget, at fysioterapeuter kan medvirke til at nedbringe brugen af tvang på psykiatriske afdelinger. Det er alt sammen med til at øge patienternes livskvalitet og oplevelse af mestring.

Der er derfor al mulig grund til at politikerne prioriterer de fysioterapeutiske kompetencer i psykiatrien, når de politiske forhandlinger om 10-årsplanen går i gang senere på året. 

Det haster med at komme i gang

Psykiatrien har i årevis været underprioriteret – og underfinansieret, men der er store forhåbninger til, at den kommende psykiatriplan vil ændre på dette. 

I det faglige oplæg til 10-årsplanen er der stor fokus på initiativer, der skal ændre psykiatrien på sigt, men Danske Fysioterapeuter mener, at der også er brug for initiativer, der tager hul på udfordringerne allerede nu. Og det haster. 

”Det faglige oplæg mangler konkrete initiativer, der kan sikre at patienter og borgere får den fornødne hjælp fra fagligt stærke og engagerede medarbejdere inden for en overskuelig tidsramme. Vi skylder mennesker med psykisk lidelse at gøre noget ved psykiatriens udfordringer med det samme. Danske Fysioterapeuter har i arbejdet med det faglige oplæg særligt spillet ind med et forslag om at etablere en specialuddannelse i psykiatri for bl.a. fysioterapeuter og ergoterapeuter, men der brug for endnu flere konkrete initiativer,” afslutter Brian Errebo-Jensen.

Det faglige oplæg til 10-årsplanen kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Læs det faglige oplæg til 10-årsplanen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Del eller udskriv siden
5 kommentarer