Holdningspapirer

Et holdningspapir udtrykker en eller flere politiske holdninger, der til sammen udgør Danske Fysioterapeuters politiske ståsted i en given sag.

Valgmuligheder på trænings- og rehabiliteringsområdet

Danske Fysioterapeuter mener, at borgere bør have ret til selv at vælge trænings- og rehabiliteringssted, og at kommunerne skal have mulighed for at købe ydelser fra regionerne. Træning og rehabilitering bør altid udføres af autoriseret sundhedspersonale.

Valgmuligheder på trænings- og rehabiliteringsområdet (2015)

Patient- og pårørendeinvolvering

Danske Fysioterapeuter mener, at systematisk involvering af patienter og pårørende er et grundlæggende etisk og demokratisk princip. Samtidig er systematisk involvering en forudsætning, hvis sundhedsvæsenets ydelser skal skabe reel værdi for patienterne inden for en samfundsmæssig bæredygtig ramme. 

Patient- og pårørendeinvolvering. Holdningspapir (2015)

Danske Fysioterapeuter anbefaler fysioterapeuter i folkeskolen

Folkeskolereformen indebærer, at eleverne skal deltage i motion og bevægelse i 45 minutter om dagen. Fysioterapeuter kan bidrage til at nå dette mål ved at sikre kvalitet og gennemføre målrettede indsatser over for børn med motoriske vanskeligheder.

Danske Fysioterapeuter anbefaler fysioterapeuter i folkeskolen (2015)

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder

Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig med børn og i særlig grad børn med handicap. Fysioterapi og fysioterapeuter står derimod ikke stærkt fagligt og politisk, når det handler om børn, der ikke har en diagnose eller ikke har et handicap, altså de mange børn, der har behov for fagligt funderede indsatser målrettet sunde rammer og fysisk aktivitet som en del af hverdagen.

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder (2014)

Offentlige udbud af fysioterapifaglige ydelser

Udbud rummer en risiko for, at nogle medlemmer af Danske Fysioterapeuter føler, at andre medlemmer tager deres arbejde. Notatet bringer en række forslag til politiske pejlemærker, når foreningen skal søge indflydelse på offentlige udbud af sundhedsydelser.

Offentlige udbud af fysioterapifaglige ydelser (2013)

Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade

Nationale kliniske retningslinjer med fokus på fysioterapien samt større grad af tværfaglighed kan sikre kvaliteten i rehabiliteringen af personer med erhvervet hjerneskade.

Fysioterapi til personer med erhvervet hjerneskade (2012)

Fysioterapi til personer med kronisk sygdom

Formålet med denne strategi er at skabe grundlag for og udpege fremtidig sundheds- og fagpolitisk initiativer på kronikerområdet generelt samt på specifikke kroniske diagnoser.

Fysioterapi til personer med kronisk sygdom (2012)

Specialisering af træningsområdet i kommunerne

Danske Fysioterapeuter anbefaler, at der sker en centralt koordineret specialisering, der følger principperne for specialeplanlægning i det regionale sundhedsvæsen.

Specialisering af træningsområdet i kommunerne (2012)

Genoptræningsplaner

Danske Fysioterapeuter har lavet en række anbefalinger, som skal fremme kvaliteten og nytten af genoptræningsplaner.

Genoptræningsplaner (2012)

Frivilligt arbejde

Det er nødvendigt med nogle rammer for samarbejdet mellem professionelle og frivillige, der fastholder en høj faglig kvalitet i opgaveløsningen.

Frivilligt arbejde (2012)

Fysioterapi til personer med psykisk sygdom

Danske Fysioterapeuter ønsker med nærværende holdningspapir at skærpe professionens profil på det psykiatriske område.

Fysioterapi til personer med psykisk sygdom (2011)

Sygefravær

Fysioterapeuter kan bidrage til at nedbringe sygefraværet. Men der skal arbejdes sammen med en række andre faggrupper, hvis det skal lykkes at få flere danskere tilbage på arbejdsmarked.

Sygefravær (2011)

Opgaveglidning

Nye opgaver skal indeholde fysioterapifaglige perspektiver og ligge i forlængelse af professionens grundlæggende faglige kompetencer.

Opgaveglidning (2010)

Sundhedsforsikringer og sundhedsfremmeordninger

Det er en offentlig opgave at levere sundhedsydelser. Danske Fysioterapeuter tager dog til efterretning, at knap en million danskere i dag har en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.

Sundhedsforsikringer og sundhedsfremmeordninger (2009)

Faglig organisatorisk kvalitet i primærsektoren

Vi opstiller en række krav til kommunalpolitikerne på vegne af fysioterapeuter og patienter.

Faglig organisatorisk kvalitet i primærsektoren (2008)

Del eller udskriv artiklen