Foreningens love og vedtægter

Senest revideret på Danske Fysioterapeuters ekstraordinære repræsentantskabsmøde august 2021.

Foreningens navn og formål

§ 1 Foreningens navn er Danske Fysioterapeuter. Dens hjemsted er København.

§ 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige, arbejdsmiljømæssige og økonomiske interesser.

Medlemmerne

§ 3 Foreningen har to kategorier af medlemmer:

Ordinære medlemmer

Passive medlemmer

Stk. 2 Ordinære medlemmer er medlem af en af to sektioner: Sektion for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte eller Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.


§ 4 Som ordinært medlem kan optages enhver fysioterapeut med dansk autorisation eller studerende på de af undervisningsministeriet godkendte fysioterapeutuddannelser.

Særligt for fysioterapeuter, der er arbejdsgiver for andre medlemmer af foreningen, gælder det, at de skal kunne dokumentere, at de overholder aftaler indgået mellem de to sektioner.

Som passivt medlem kan optages enhver her i landet boende, ikke-arbejdende fysioterapeut samt enhver i udlandet fast boende eller midlertidigt arbejdende fysioterapeut med dansk autorisation.

Stk. 2. Ansøgning om optagelse i foreningen skal indgives skriftligt. Nægter hovedbestyrelsen at acceptere den indgivne begæring, kan sagen på forlangende af fem medlemmer indbringes for førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra kravet om dansk autorisation.


§ 5 Ordinære medlemmer har de til medlemskabet knyttede rettigheder, idet de først erhverver stemmeret og bliver valgbare efter en måneds medlemskab. Passive medlemmer har hverken stemmeret eller er valgbare. Fysioterapeutstuderende har stemmeret, men er ikke valgbare til tillidshverv som nævnt i §25.

Stk. 2. Et medlem der, på det tidspunkt hvor en afstemning afholdes, har været i kontingentrestance mere end 3 måneder, er ikke valgbar og kan ikke deltage i afstemningen og kan efter hovedbestyrelsens bestemmelse ekskluderes af foreningen. Generhvervelse af stemmeret og af medlemskab opnås ved betaling af restancen, såfremt den pågældende i øvrigt fortsat opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 3. Alle medlemmer er pligtige at overholde foreningens love, kollegiale vedtægter og nævnets afgørelser.

Stk. 4. Medlemmer har pligt til at underrette Danske Fysioterapeuter om adresseændringer, overgang til anden stilling samt ansættelses-, uddannelses- og organisationsforhold.

Stk. 5. Medlemmerne overdrager en ikke-eksklusiv ret til Danske Fysioterapeuter, som på medlemmernes vegne kan indgå kollektive aftaler om ophavsret. Danske Fysioterapeuter kan overlade forvaltningen af disse rettigheder til Copydan og andre kollektive forvaltningsorganisationer.

Æresmedlem

§ 6 Som æresmedlemmer kan hovedbestyrelsen udpege fysioterapeuter eller andre, der har gjort en særlig indsats for faget, professionen eller Danske Fysioterapeuter

Eksklusion

§ 7 Såfremt et medlem overtræder foreningens love, kollegiale vedtægter, ikke følger nævnets afgørelser, søger at omgå nævnets kompetencer eller ikke overholder aftaler indgået mellem de to sektioner, kan hovedbestyrelsen påtale dette over for medlemmet eller ekskludere den pågældende. Påtale eller eksklusion kan kun vedtages, såfremt der i hovedbestyrelsen er mindst 2/3 flertal herfor. Hovedbestyrelsens beslutning sendes til pågældende ved anbefalet brev.

Stk. 2. En hovedbestyrelsesbeslutning om eksklusion kan af pågældende forlanges forelagt for førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, som tager endelig beslutning i sagen. Et sådant forlangende skal ved anbefalet brev være Danske Fysioterapeuter i hænde senest 14 dage efter modtagelse af hovedbestyrelsens beslutning.

Stk. 3. Medlemmer har personlig møde- og taleret under behandling af eksklusionssagen og ret til at få udsendt en skriftlig redegørelse med dagsordenen.

Et ekskluderet medlem, der ikke har forlangt eksklusionen forelagt repræsentantskabet, kan genoptages efter ansøgning til hovedbestyrelsen, når der er forløbet mindst 2 år efter eksklusionen.

Såfremt eksklusionen har været forelagt repræsentantskabet, skal eventuel ansøgning om genoptagelse godkendes af repræsentantskabet.

Udmeldelse

§ 8 Udmeldelse kan ske til sekretariatet med en måneds skriftligt varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Indmeldelse og udmeldelse kan dog ikke finde sted under en konflikt mellem Danske Fysioterapeuter og en overenskomstpart, fra den dag en overenskomst meddeles opsagt.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan efter ansøgning dispensere fra ovennævnte regler.

Medlemsemblem

§ 9 Ordinære og passive medlemmer modtager vederlagsfrit et medlemsemblem ved indmeldelse.

Emblemet er foreningens ejendom og skal tilbageleveres ved udmeldelse eller eksklusion. Dog kan medlemmer, som udmelder sig grundet tilbagetrækning eller efterløn/pensionering, beholde emblemet.

Kontingent

§ 10 Kontingentet til Danske Fysioterapeuter fastsættes af repræsentantskabet.

Stk. 2. Repræsentantskabet kan fastsætte særligt kontingent for medlemmerne af Sektion for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte og Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar. Det påhviler hovedbestyrelsen at sikre, at dette kontingent alene anvendes til medlemmerne af de pågældende sektioner.

Stk. 3. Reglerne for kontingentopkrævning herunder terminer, betaling ved indmeldelse, betaling ved arbejdsløshed m.v. fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Kontingentfrihed kan af hovedbestyrelsen indrømmes for et år ad gangen, når vedkommendes økonomiske forhold taler derfor.

Konfliktkontingent m.v.

§ 11 I tilfælde af konflikt kan hovedbestyrelsen beslutte at opkræve et ekstraordinært konfliktkontingent.

Herudover kan der af repræsentantskabet fastsættes et konfliktkontingent til henlæggelse i enten Fond A for ansatte medlemmer eller Erhvervsudviklingspuljen for selvstændige medlemmer. Dette kontingent opkræves kun for hovedarbejdsområde.

Hovedbestyrelsen fastsætter de nærmere regler for administration af ordningen.

Stk. 2. Midler fra konfliktfond A for ansatte medlemmer skal bruges som støtte i forbindelse med konflikter med Danske Fysioterapeuters overenskomstmæssige modparter. Repræsentantskabet kan beslutte, at fondens midler også kan anvendes til aktiviteter, der fremmer de omfattede medlemmers overenskomstmæssige interesser.

Der kan kun ydes støtte til medlemmer. Støtte kan kun udbetales, såfremt medlemmet er konfliktramt.

Hovedbestyrelsen træffer beslutning om de nærmere regler for udbetaling fra konfliktfond A.

Stk. 3. Midler fra Erhvervsudviklingspuljen for selvstændige medlemmer kan benyttes til udviklingsprojekter og aktiviteter, som har til formål at udvikle fysioterapi som erhvervsområde herunder fremme vækst og styrke forretningsudvikling i selvstændige fysioterapivirksomheder. Hovedbestyrelsen træffer beslutning om de nærmere regler for udbetaling fra Erhvervsudviklingspuljen.


§ 12 Et medlems beskæftigelse hører under den fond, hvor vedkommende iflg. Danske Fysioterapeuters medlemsregister har sit hovedarbejdsområde og biarbejdsområde.

Et medlem, der ikke er registreret i Danske Fysioterapeuter med et hovedarbejdsområde, har status som ansat og henføres til fond A.

Ændring af denne status ved registrering i Danske Fysioterapeuter skal ske efter gældende regler om skift fra en fond til en anden.

Stk. 2. Et medlem kan ikke skifte til en anden fond eller udtræde af en fond under konflikt mellem Danske Fysioterapeuter og en overenskomstpart fra den dag, en overenskomst meddeles opsagt.

Stk. 3. Reglerne om ind-/udmeldelse af Danske Fysioterapeuter under konflikt gælder kun for medlemmer under den fond, der er konfliktramt.

Stk. 4. Hovedbestyrelsen kan i særlige tilfælde dispensere efter skriftlig ansøgning fra den pågældende.

Stk. 5 Medlemmerne stemmer om den overenskomst, hvorunder de i Danske Fysioterapeuters medlemsregister på afstemningstidspunktet står tilmeldt som havende hovedarbejdsområde og biarbejdsområde. Ledige stemmer i overensstemmelse med deres senest registrerede arbejdsplads.

Repræsentantskabet

§ 13 Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed, og repræsentantskabsmødet er åbent for alle medlemmer.

Stk. 2. Repræsentantskabet består af 65 repræsentanter, der vælges således:

 • 30 repræsentanter fra Regionsbestyrelserne valgt ved urafstemning af alle stemmeberettigede i de enkelte regioner ud fra geografiske hensyn. Antallet af repræsentanter tildeles efter den d’hondtske metode med udgangspunkt i antal stemmeberettigede medlemmer pr. 1. januar det år, hvor der afholdes valg.
 • Èn repræsentant fra Færøkredsens bestyrelse valgt ved urafstemning af samtlige stemmeberettigede medlemmer på Færøerne.
 • 15 repræsentanter fra fraktioner og faglige selskaber valgt ved urafstemning af alle stemmeberettigede medlemmer i Danske Fysioterapeuter.
 • Fem repræsentanter valgt af og blandt samtlige stemmeberettigede medlem-mer af Danske Fysioterapeuter.
 • To Tillidsrepræsentanter
 • Èn arbejdsmiljørepræsentant
 • Et SU-medlem for de praktiserende

Disse repræsentanter vælges af og blandt disse grupper. Valget skal være gennemført, inden funktionsperioden for repræsentanterne påbegyndes.

 • To repræsentanter udpeget af og fra Dansk Selskab for Fysioterapis bestyrelse.
 • Èn repræsentant udpeget af og fra sektionsbestyrelsen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte
 • Èn repræsentant udpeget af og fra Sektionsbestyrelsen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Derudover består repræsentantskabet af:

 • Danske Fysioterapeuters formand
 • Fem regionsformænd

Det gælder for alle opstillingsberettigede medlemmer, at der kun er mulighed for at opstille som repræsentant ét sted ved samme valg.

Endvidere kan der i repræsentantskabet deltage:

Observatører med forslags- og taleret:

 • Et medlem fra tillidsrepræsentantrådet
 • Fysioterapistuderende, der er valgt til foreningens hovedbestyrelse

Observatører uden forslags- og stemmeret men med taleret på emner, der omhandler deres område:

 • Fraktioner og faglige selskaber, som ikke har en valgt repræsentant


§ 14 Regler for opstilling af kandidater:

a. Senest 15. maj (lige år) afleverer regionsbestyrelsen en liste til Danske Fysioterapeuter over de af regionsbestyrelsens medlemmer, som er kandidater til repræsentantskabsvalget.

b. Fraktioner og faglige selskaber kan opstille en repræsentant for hver 100 medlemmer, og der kan indgås valgforbund fraktioner og faglige selskaber imellem. Kandidaterne opstilles af hhv. bestyrelsen eller generalforsamlingen i de respektive organer, og kandidaterne skal samtidig være blandt bestyrelsens medlemmer. Senest 15. maj (lige år) afleverer bestyrelserne fra fraktioner og faglige selskaber en liste over deres kandidater.

c. Samtlige stemmeberettigede medlemmer kan opstille som repræsentant på en af de i §13 nævnte fem repræsentantskabspladser. Anmeldelse af kandidatur skal ske til Danske Fysioterapeuter senest den 15. maj (lige år).

Stk. 2.

a. I maj/juni måned (lige år) afholdes der skriftligt valg af repræsentanter og suppleanter.

b. Regionens medlemmer stemmer om de i regionen opstillede kandidater.

c. Kandidaterne fra fraktioner og faglige selskaber vælges af samtlige stemmeberettigede medlemmer.

d. Kandidaterne opstillet blandt samtlige opstillingsberettigede medlemmer vælges af samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 3.

a. Optællingen foretages af en af hovedbestyrelsen nedsat optællingskomite.

b. I tilfælde af stemmelighed sker afgørelsen ved lodtrækning foretaget af optællingskomiteen.

c. For de valgte repræsentanter for hhv. TR, AMiR og praktiserendes SU-medlem vælges en suppleant (for TR en 1. og 2. suppleant).


§ 15 Repræsentanterne og suppleanterne vælges for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 2. Funktionstiden for repræsentanter begynder den 1. juli (lige år).

Stk. 3. Fratræder under funktionstiden en regionsrepræsentant eller flytter under funktionstiden en repræsentant fra valgregionen til en anden region, indtræder en suppleant fra valgregionen.

Fratræder i funktionstiden en repræsentant fra fraktioner eller faglige selskaber fra bestyrelsen i den pågældende fraktion eller faglige selskab, indtræder en suppleant fra disse.

Fratræder i funktionstiden en repræsentant valgt af samtlige stemmeberettigede, indtræder en suppleant for disse.

Fratræder i funktionstiden en repræsentant fra hhv. de to tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanten samt SU-medlemmet fra de praktiserende fra sin funktion, indtræder en suppleant fra disse.

Fratræder i funktionstiden repræsentanten fra Færøkredsens bestyrelse, indtræder en suppleant fra denne.

Suppleanten fortsætter i den resterende tid af den fratrådte repræsentants valgperiode.

Stk. 4. For deltagelse i repræsentantskabets møder betales der rejsegodtgørelse samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter hovedbestyrelsens nærmere bestemmelse


§ 16 Ordinært repræsentantskabsmøde holdes hvert andet år (lige årstal) i oktober eller november måned.

Stk. 2. Datoen for repræsentantskabsmødet og tidspunktet for indsendelse af forslag til dagsordenens pkt. 4 og 5 bekendtgøres i førstkommende fagblad og på foreningens hjemmeside i februar måned (lige år).

Stk. 3. Repræsentantskabet og suppleanter indkaldes af hovedbestyrelsen med fire ugers varsel.

Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsordenen, årsberetningen, det reviderede regnskab samt forslag til dagsordenens pkt. 4 og 5.

Dagsorden og bilag til dagsordenens pkt. 4 og 5 udsendes yderligere til medlemmer af regionsbestyrelsen, til formænd for fraktioner og faglige selskaber samt til tillidsrepræsentanter og samarbejdsudvalgsmedlemmer og kontaktpersoner.

Den skriftlige årsberetning udsendes til samtlige medlemmer senest fire uger før mødets afholdelse.

Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde mindst følgende punkter:

 • Navneopråb
 • Valg af dirigent
 • Årsberetning
 • Indkomne forslag til beslutning
 • Indkomne forslag til diskussion
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab
 • Fremlæggelse af rammebudget og fastsættelse af kontingent
 • Valg af syv hovedbestyrelsesmedlemmer
 • Valg af syv suppleanter til hovedbestyrelsen
 • Valg af medlemmer til Rekreationsfondens bestyrelse
 • Valg af statsautoriseret revisor
 • Valg af to kritiske revisorer samt en suppleant blandt foreningens medlemmer
 • Eventuelt

Stk. 5. Forslag til dagsordenen kan indsendes af enhver repræsentant.

Det er en betingelse for optagelse på dagsordenen, at forslag er ledsaget af en skriftlig begrundelse. Forslag, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke endeligt afgøres, såfremt blot én repræsentant modsætter sig dette, medmindre det fremsatte forslag er et ændringsforslag til et forslag optaget på dagsordenen.

Stk. 6. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst 2/3 af dets 65 medlemmer er til stede. Repræsentantskabet fastsætter en forretningsorden.

Stk. 7. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes efter hovedbestyrelsens beslutning og skal afholdes, hvis mindst 1/4 af repræsentantskabets medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af motiveret dagsorden. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes senest en måned efter, at hovedbestyrelsen har modtaget begæring herom.

Mødet indkaldes med mindst otte dages varsel ved skriftlig meddelelse til samtlige repræsentanter og suppleanter. Samtidig med indkaldelsen udsendes dagsorden for mødet.

På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan kun behandles spørgsmål, som er optaget på dagsordenen.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan beslutte, at repræsentantskabsmødet skal afholdes digitalt, hvis ganske særlige forhold taler imod at afholde repræsentantskabsmødet som et fysisk møde. Det påhviler hovedbestyrelsen at sørge for, at det digitale repræsentantskabsmøde kan afvikles på betryggende vis, således at repræsentanterne har mulighed for at give deres mening til kende og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 9. I det år, hvor der ikke afholdes repræsentantskabsmøde, afholdes et dialog-møde mellem repræsentantskabet og medlemmerne af Danske Fysioterapeuters regionsbestyrelser.

Hovedbestyrelsen

§ 17 Foreningens anliggender varetages af en hovedbestyrelse.
Hovedbestyrelsen består af:

 • Formanden
 • Fem regionsformænd
 • Syv øvrige hovedbestyrelsesmedlemmer

Stk. 2. Hovedbestyrelsens 14 medlemmer vælges således:

 • Formand og fem regionsformænd - valgt ved urafstemning.
 • Syv hovedbestyrelsesmedlemmer - valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer
 • Som observatør med taleret en fysioterapistuderende valgt ved urafstemning af og blandt de fysioterapistuderende medlemmer.

Ved valg af hovedbestyrelsesmedlemmer tildeles hvert medlem af repræsentantskabet et antal stemmer, der svarer til det antal pladser, der ved valget skal besættes i hovedbestyrelsen. Der må maksimalt afgives en stemme på hver kandidat.

Valget gælder for to år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Såfremt et medlem af hovedbestyrelsen udtræder af repræsentantskabet på grund af, at vedkommende udtræder af regionsbestyrelsen, bestyrelsen i en fraktion eller i et fagligt selskab, som sektionsbestyrelsesmedlem eller bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for fysioterapi eller ophører som tillidsrepræsentant/arbejdsmiljørepræsentant/SU-medlem og dermed ikke har valggrundlaget i orden, indtræder suppleanten i den resterende valgperiode.

Stk. 4. Ved valg af suppleanter til de syv repræsentantskabsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer tildeles hvert medlem af repræsentantskabet et antal stemmer, der svarer til det antal suppleanter, der ved valget skal vælges til hovedbestyrelsen.

a. Suppleanter til hovedbestyrelsens syv repræsentantskabsvalgte medlemmer vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer.

b. Som første suppleant fungerer den kandidat med det højeste stemmetal; kandidaten med det næsthøjeste stemmetal er anden suppleant osv.

c. En suppleant fungerer som stedfortræder for et hovedbestyrelsesmedlem ved vakance. Såfremt et hovedbestyrelsesmedlem ikke er blevet genvalgt til regionsbestyrelsen, anses dette ligeledes som vakance.

d. Hvis en suppleant permanent indtræder i stedet for et hovedbestyrelsesmedlem, sidder pågældende svarende til funktionsperioden for det pågældende hovedbestyrelsesmedlem.


§ 18 Hovedbestyrelsen har ansvaret for ledelsen af Danske Fysioterapeuters virksomhed mellem repræsentantskabsmøderne, den handler under ansvar for repræsentantskabet og skal så vidt muligt forelægge vigtige sager for dette.

Hovedbestyrelsen er bemyndiget til at foretage de til foreningens drift nødvendige økonomiske dispositioner, herunder træffe bestemmelse om, hvorledes foreningens midler skal anbringes.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen kan meddele prokura.
Foreningen tegnes af formanden; ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom dog af formanden og to hovedbestyrelsesmedlemmer i forening.

Stk. 3. Hovedbestyrelsens medlemmer oppebærer et af repræsentantskabet godkendt vederlag.


§ 19 Hovedbestyrelsen begynder sin funktionstid straks efter det ordinære repræsentantskabsmøde. Den konstituerer sig på sit første ordinære møde ved at vælge en næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden.

Regionerne

§ 20 Foreningen deles i fem regioner, således

 • Region Nordjylland
 • Region Midtjylland
 • Region Syddanmark
 • Region Sjælland
 • Region Hovedstaden

Færøerne udgør en kreds.

Et medlem optages og udøver sine medlemsrettigheder i den region, hvori pågældende har sit hovedarbejdsområde, såfremt pågældende er i arbejde, men kan anmode Danske Fysioterapeuter om optagelse eller overflyttelse til den region, hvor den pågældende er bosat.

Passive medlemmer optages i den region, hvori de er bosat.


§ 21 Regionsbestyrelsen har til opgave at varetage medlemmernes lokale interesser inden for regionens område.

Stk. 2. Regionsgeneralforsamlingen er regionens højeste myndighed i alle regionens anliggender. Der afholdes regionsgeneralforsamling hvert andet år i ulige årstal inden for perioden april/maj.
Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel gennem Danske Fysioterapeuters fagblad og på hjemmesiden.

Stk. 3 Regionsgeneralforsamlingen skal som minimum indeholde følgende punkter:

 • Beretning om regionsbestyrelsens arbejde og drøftelse af kommende års aktiviteter
 • Indkomne forslag
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Fremlæggelse af budget
 • Valg af regionsbestyrelse og to suppleanter
 • Valg af to kritiske revisorer samt en suppleant blandt foreningens medlemmer i den pågældende region

Forslag til behandling på regionsgeneralforsamlingen skal indsendes til regionsbestyrelsen senest 1. marts.

Stk. 4. Ekstraordinær regionsgeneralforsamling indkaldes med mindst otte dages varsel til regionens medlemmer, når regionsbestyrelsen beslutter det, eller såfremt mindst 1/4 af medlemmerne i regionen skriftligt fremsætter anmodning herom til regionsbestyrelsen med motiveret dagsorden.

Regionsbestyrelsen er pligtig at afholde ekstraordinær regionsgeneralforsamling, senest en måned efter begæring er fremsat.

Stk. 5 Regionen ledes af en regionsbestyrelse. Regionsbestyrelsen består af op til 18 medlemmer. Antallet af regionsbestyrelsesmedlemmer i den enkelte region er afhængigt af, hvor mange medlemmer der er i den pågældende region, og hvor mange repræsentanter dette medlemstal udløser ved valg til Danske Fysioterapeuters repræsentantskab.

Ved antal repræsentanter i regionen: 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2
flg. antal RB-medlemmer 17 16 15 14 13 12 11 10 10 9 9
Sammensat således:                      
Regionsformand 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Menige regionsbestyrelsesmedlemmer 13 12 11 10 9 8 7 6 6 5 5
Tillidsrepræsentanter 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SU-medlem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Stk. 6. Tillidsrepræsentanten vælges af og blandt regionens tillidsrepræsentanter. Der vælges tillige en suppleant.

SU-medlemmerne i regionen vælger et SU-medlem til regionsbestyrelsen. Der vælges tillige en suppleant.

§ 22 Regionsbestyrelsen fastsætter en forretningsorden, herunder træffer regionsbestyrelsen beslutning om, hvorvidt man konstituerer sig med en næstformand. Dette sker på det første møde efter generalforsamlingen.


§ 23 Regionens regnskabsår er kalenderåret. Regionsregnskabet føres efter de af Danske Fysioterapeuter angivne retningslinjer.

Færøerne

§ 24 Færøerne udgør en kreds. Bestemmelserne i §§ 20-23 finder anvendelse, såfremt andet ikke fremgår nedenfor.

Stk. 2. Kredsen ledes af en kredsbestyrelse bestående af syv medlemmer: Fem menige kredsbestyrelsesmedlemmer, en tillidsrepræsentant og en kontaktperson for de praktiserende.

Kredsbestyrelsens medlemmer vælges således:

 • Menige kredsbestyrelsesmedlemmer vælges på kredsgeneralforsamlingen
 • Tillidsrepræsentantmedlem af kredsbestyrelsen vælges af og blandt kredsens tillidsrepræsentanter
 • Kontaktpersonmedlem af kredsbestyrelsen vælges af og blandt kredsens praktiserende fysioterapeuters kontaktpersoner.

Valget gælder for to år, og genvalg kan finde sted. Kredsbestyrelsens medlemmer afgår på skift, således at halvdelen af kredsbestyrelsen er på valg hvert år.

Valg af formand og regionsformænd

§ 25 Formanden og regionsformændene, der skal være ordinære medlemmer af foreningen, vælges ved urafstemning af og blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer i henholdsvis foreningen og regionen.

Stk. 2. Der kræves simpelt flertal af de afgivne stemmer for at blive valgt som formand eller regionsformand. Er dette ikke opnået, sker der omvalg mellem de to kandidater, der har opnået flest stemmer. Ved stemmelighed frasorteres ved lodtrækning så mange kandidater blandt dem med det højeste stemmetal, at der tilbage er to kandidater.

Stk. 3. Funktionstiden for formanden starter 1. oktober i ulige år. Funktionstiden for regionsformanden starter 1. december i ulige år.

Stk. 4. Kandidatanmeldelse af formandskandidater skal ske senest 1. august kl. 12 i hvert andet ulige år.

Kandidatanmeldelse af regionsformandskandidater skal ske senest 1. oktober kl. 12 i hvert andet ulige år.

Stk. 5. Anmeldelse af kandidater skal være bilagt mindst 25 stillere af og blandt ordinære medlemmer. Siddende formand eller regionsformand, der genopstiller, skal ikke aflevere 25 stillere.

Stk. 6. Er der ved fristens udløb kun opstillet én kandidat til posten som formand eller regionsformand, anses denne kandidat for valgt, og valget bortfalder.
Såfremt der ikke inden datoen for indlevering af stillerlister er anmeldt kandidater til formandsposten, konstitueres næstformanden som formand, indtil valg kan afholdes.
Såfremt der ikke inden datoen for indlevering af stillerlister er anmeldt kandidater til regionsformandsposten, konstituerer regionsbestyrelsen en regionsformand, indtil valg kan afholdes.

Stk. 7. Optælling af stemmesedler kontrolleres af en af hovedbestyrelsen nedsat optællingskomite.

Stk. 8 Bliver formandsposten eller regionsformandsposten vakant mere end et år fra valgperiodens udløb, skal der udskrives nyvalg. Indtil nyvalget er afholdt, fungerer næstformanden som formand. I dette tilfælde skal regionsbestyrelsen konstituere en formand, såfremt man ikke har valgt en næstformand.
Bliver formandsposten eller regionsformandsposten vakant mindre end et år fra valgperiodens udløb, indtræder næstformanden eller den konstituerede formand som formand i den resterende valgperiode.

Stk. 9 Ved mistillid til formanden eller regionsformanden kan 10 % af de stemmeberettigede medlemmer forlange urafstemning om valg af formand eller regionsformand. Hovedbestyrelsen eller regionsbestyrelsen sørger for, at valgproceduren iværksættes senest 14 dage efter anmodningens fremsættelse. Funktionstiden starter til den 1. en måned efter optælling af valget. Valget gælder til næste ordinære valg skulle finde sted. Hovedbestyrelsen eller regionsbestyrelsen konstituerer en formand i tilfælde af vakance i forbindelse med mistillidsvotum.

Stk. 10 Formanden og regionsformændene oppebærer et af repræsentantskabet godkendt vederlag.

Fraktioner

§ 26 Hovedbestyrelsen kan godkende landsdækkende fraktioner for fysioterapeuter med samme overenskomstmæssige stillingskategori eller samme arbejdsfelt med det formål at medvirke til at forbedre gruppens arbejds-, løn- og beskæftigelsesvilkår.

Stk. 2. Medlemmer af fraktioner skal være medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Stk. 3. Fraktionerne er underlagt foreningens love og fagpolitiske beslutninger.

Stk. 4. Fraktionerne må kun føre forhandlinger eller træffe aftaler på foreningens vegne efter skriftligt samtykke fra Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.

Stk. 5. Vedtægterne for fraktionerne skal til enhver tid være godkendt af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, og fraktionerne skal til enhver tid holde Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse underrettet om ledelsens sammensætning.

Stk. 6. Nægter hovedbestyrelsen at godkende en fraktion, kan ansøgerne indbringe spørgsmålet for førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvis afgørelse er endelig.

Faglige selskaber og Dansk Selskab for Fysioterapi

§ 27 I tilknytning til Danske Fysioterapeuter kan der etableres faglige selskaber. Der etableres et Dansk Selskab for Fysioterapi, der fungerer efter vedtægter godkendt af Danske Fysioterapeuter.

Stk. 2. Medlemmer af faglige selskaber skal være medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Stk. 3. Faglige selskaber er underlagt foreningens love og fagpolitiske beslutninger.

Stk. 4. Vedtægterne for faglige selskaber skal til enhver tid være godkendt af Dansk Selskab for Fysioterapi, og faglige selskaber skal til enhver tid holde Dansk Selskab for Fysioterapi underrettet om ledelsens sammensætning.

Tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner

§ 28 På enhver arbejdsplads, ved hvilken der er beskæftiget medlemmer af Danske Fysioterapeuter, etableres en tillidsrepræsentantinstitution efter reglerne fastsat i overenskomster og lovgivningen.

Stk. 2. Tillidsrepræsentanten repræsenterer de medlemmer af Danske Fysioterapeuter, der er beskæftiget ved den pågældende institution og varetager disses interesser.
Proceduren for valg af tillidsrepræsentanter vedtages af hovedbestyrelsen efter indstilling fra tillidsrepræsentantrådet.

Stk. 3. Der vælges et tillidsrepræsentantråd bestående af mindst fem tillidsrepræsentanter. Rådet fastsætter en forretningsorden.


§ 29 For praktiserende fysioterapeuter skal der af og blandt disse vælges samarbejdsudvalgsmedlemmer (der vælges to i lige år og to i ulige år) og en 1. og 2. suppleant (vælges for et år ad gangen) i hver region.

Ridefysioterapeuter vælger en kontaktperson i hver region.

Selvstændige uden for overenskomst vælger en kontaktperson i hver region.

Kollegiale vedtægter

§ 30 Repræsentantskabet fastsætter det nærmere indhold af foreningens kollegiale vedtægter.

Arbejds- og ansættelsesretlig konfliktløsning mellem medlemmer af foreningen

Sektionerne – fælles bestemmelser

§ 31 Der etableres to sektioner for ordinære medlemmer af foreningen: Sektion for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte eller Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Stk. 2.Medlemmerne af de to sektioner vælger ved urafstemning syv medlemmer til bestyrelsen for sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte og ti medlemmer til bestyrelsen for sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar.

Stk. 3. Valg til sektionsbestyrelser afholdes hvert andet år, første gang i 2018.

Ledige og sygemeldte medlemmer er som udgangspunkt del af sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar. De kan derfor stemme på kandidater til sektionsbestyrelsen, som repræsenterer deres seneste arbejdsplads/situation.

Hvis der ikke foreligger informationer om seneste arbejdsplads/situation, vil den pågældende valgteknisk placeres sammen med den største gruppe ansatte.

Stk. 4. Sektionsbestyrelserne skal hver for sig nedsætte et forhandlingsudvalg, der har til formål gennem indbyrdes forhandling at fastlægge standardvilkår for fysioterapeuters ansættelse hos andre fysioterapeuter eller deres virksomheder.

Såfremt de to sektionsbestyrelser ikke kan opnå enighed om standardvilkår, fastlægges disse af en af sektionsbestyrelserne i fællesskab udpeget mæglingsmand blandt de af Forligsinstitutionen valgte mæglingsmænd eller en person, der opfylder betingelserne herfor.

Såfremt mæglingsmandens forslag til standardkontrakter falder ved en efterfølgende urafstemning blandt de stemmeberettigede medlemmer af sektionerne, fastlægger hovedbestyrelsen de endelige vilkår.

Standardvilkårene er bindende for foreningens medlemmer.

Stk. 5 Sektionsbestyrelserne udpeger repræsentanter til nævnet og til Danske Fysioterapeuters forhandlingsudvalg.

Stk. 6 Det forudsættes, at de medlemmer, for hvem der skal forhandles, er repræsenteret i sektionens forhandlingsudvalg.

Stk. 7. Sektionsbestyrelserne konstituerer sig med en formand og fastlægger selv deres forretningsorden.

Stk. 8. Hovedbestyrelsen træffer efter drøftelse med sektionsbestyrelserne bestemmelse om sekretariatsbetjeningen af disse.

Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar

§ 32 Bestyrelsen i sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar sammensættes på følgende måde:

 • To pladser til privatansatte, opstillet og valgt ved urafstemning blandt de privatansatte
 • To pladser til lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, opstillet og valgt ved urafstemning blandt lejere, og selvstændige uden arbejdsgiveransvar
 • To pladser til kommunalt ansatte, opstillet og valgt ved urafstemning blandt de kommunalt ansatte
 • To pladser til regionalt ansatte, opstillet og valgt ved urafstemning blandt de regionalt ansatte
 • En plads til en statslig ansat, opstilles og valgt ved urafstemning blandt de statsligt ansatte.
 • En plads til studerende, valgt ved urafstemning blandt studerende.

Stk. 2. Sektionsbestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for en 2-årig periode således, at der hvert andet år ved urafstemning blandt de pågældende medlemmer vælges

 • én plads til privatansatte, opstillet og valgt ved urafstemning blandt de privatansatte
 • én plads til lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, opstillet og valgt ved urafstemning blandt lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar
 • én plads til kommunalt ansatte, opstillet og valgt ved urafstemning blandt de kommunalt ansatte
 • én plads til regionalt ansatte, opstillet og valgt ved urafstemning blandt de regionalt ansatte

Derudover vælges hvert andet år et bestyrelsesmedlem til pladsen for en statslig ansat og en plads til studerende.

Stk. 3. Sektionsbestyrelsen kan konstituere sig og er kompetent, når mindst 2/3 af pladserne er besat.

Sektion for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte

§ 33 Bestyrelsen i sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte sammensættes på følgende måde:

 • To pladser til arbejdsgivere, der virker uden tilknytning til de med RLTN indgåede overenskomster vedrørende fysioterapi
 • Fem pladser til arbejdsgivere, der virker med tilknytning til de med RLTN indgåede overenskomster vedrørende fysioterapi

Stk. 2. Sektionsbestyrelsesmedlemmer vælges forskudt for en 2-årig periode således, at der hvert andet år vælges én arbejdsgiver, der virker uden tilknytning til de med RLTN indgåede overenskomster vedrørende fysioterapi og to arbejdsgivere, der virker med tilknytning til de med RLTN indgåede overenskomster vedrørende fysioterapi. Ved det næste valg vælges én arbejdsgiver, der virker uden tilknytning til de med RLTN indgåede overenskomster vedrørende fysioterapi og tre arbejdsgivere, der virker med tilknytning til de med RLTN indgåede overenskomster vedrørende fysioterapi.

Stk. 3. Sektionsbestyrelsen kan konstituere sig og er kompetent, når mindst 2/3 af pladserne er besat.

Nævnet

§ 34 Der nedsættes et nævn bestående én repræsentant udpeget af Sektion for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte, én repræsentant udpeget af Sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og én dommer udpeget af domstolene.

Stk. 2. Nævnet nedsættes med henvisning til Lov om Voldgift og nævnets vedtægter.

Stk. 3. Repræsentantskabet fastsætter det nærmere indhold af nævnets vedtægter.

Stk. 4. Nævnets forretningsorden herunder mødefrekvens fastsættes af Danske Fysioterapeuter.

Regnskabsår

§ 35 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Ved regnskabsårets slutning drager hovedbestyrelsen omsorg for, at der udarbejdes driftsregnskab, status og budget. Regnskabet skal revideres af den af repræsentantskabet valgte statsautoriserede revisor.

Vedtægtsændringer

§ 36 Foreningens love og kollegiale vedtægter kan ændres af repræsentantskabet.

Til ændringsvedtagelse kræves, at 2/3 af samtlige repræsentanter har stemt for ændringsforslaget.

Foreningens opløsning

§ 37 Såfremt repræsentantskabet med mindst 2/3 majoritet vedtager at opløse foreningen, skal spørgsmålet til afstemning blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer.

Stemmeafgivning kan ske elektronisk eller skriftligt ved anvendelse af stemmesedler.

For at være gyldig skal Danske Fysioterapeuter have modtaget stemmerne inden det fastsatte tidspunkt for valghandlingens afslutning. Danske Fysioterapeuter foranstalter en vejledning om gennemførslen af valghandlingen.

Til gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves dog, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

Stk. 2. Vedtages det at opløse foreningen, skal der på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med foreningens midler.