Uvildigt nævn

Som led i Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel er der etableret et uvildigt nævn, der skal håndtere eventuelle tvister mellem arbejdsgivere og ansatte om basiskontrakter.

Danske Fysioterapeuter har etableret to sektioner, som repræsenterer interesserne for henholdsvis arbejdsgivere og ansatte, lejere og selvstændig uden arbejdsgiveransvar.

Sektionernes bestyrelser har forhandlet sig frem til to basiskontrakter for ansættelser i den private sektor, som har været gældende siden den 24. juni 2019.

En ansættelseskontrakt kan indklages for nævnet, hvis en part vurderer, at kontrakten ikke lever op til indholdet i basiskontrakterne.

Det er nævnets opgave at vurdere, om kontrakten overholder de gældende basiskontrakter.

Nævnet er nedsat med henvisning til lov om voldgift.

Nævnet kan pålægge parterne at overholde basiskontrakterne.
Hvis afgørelsen ikke bliver fulgt, kan nævnet benytte en række sanktioner:

  • Nævnet kan pålægge en part at foretage en efterbetaling af ydelser, der knytter sig til overholdelse og efterlevelse af de gældende basiskontrakter, og nævnet kan fastsætte en skønsmæssigt fastsat bod
  • Nævnet kan give en påtale til det pågældende medlem
  • Nævnet kan give en offentlig påtale, som bliver offentliggjort på Danske Fysioterapeuters hjemmeside. Påtalen medfører, at medlemmer af Danske Fysioterapeuter ikke må tage ansættelse eller være lejer hos den arbejdsgiver, som har fået påtalen. Hvis et medlem på trods af påtalen bliver ansat eller lejer hos arbejdsgiveren, mister medlemmet retten til at få rådgivning og juridisk bistand i forhold til arbejdsgiveren.
  • Nævnet kan indstille det pågældende medlem til eksklusion.

Det er Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse, der afgør sager om eksklusion, jf. nævnets vedtægter.

Nævnet består af tre personer:

Som udgangspunkt mødes nævnet to gange om året i løbet af 2019 og drøfter indkomne sager.

Læs nævnets vedtægter

Læs kommisoriet for nævnet

Læs om arbejdsmarkedsmodellen