Retningslinjer for kontaktpersoner og samarbejdsudvalgsmedlemmer for praktiserende fysioterapeuter

(vedtaget RM 2008)

1. Formål

Kontaktpersoner og samarbejdsudvalgsmedlemmer for praktiserende fysioterapeuter skal varetage de praktiserendes lokale kollektive aftalemæssige interesser i forhold til relevante aftaleparter.

2. Danske Fysioterapeuters samarbejdsudvalgsmedlemmer til praksisoverenskomsterne

2.1. Valg af regionale samarbejdsudvalgsmedlemmer
Samarbejdsudvalgsmedlemmerne for praksisoverenskomsterne sørger for, jf. Danske Fysioterapeuters love § 14, årligt at afholde valg af samarbejdsudvalgsmedlemmer og suppleanter. De valgte samarbejdsudvalgsmedlemmer tiltræder umiddelbart efter valget. Kandidater opstilles og præsenteres på et møde for alle praktiserende i regionen i oktober / november måned, dog altid senere end afholdelsen af repræsentantskabsmøde i lige år. Mødet indvarsles med mindst 14 dages varsel gennem Danske Fysioterapeuters fagblad og på hjemmesiden. I hver region vælges 4 medlemmer til det regionale samarbejdsudvalg for fysioterapiområdet. Der vælges 2 i ulige og 2 i lige år. Valgperioden er 2 år. Særligt i 2008 vælges 2 af de 4 medlemmer for kun 1 år. Der vælges hvert år en 1. og 2. suppleant for de siddende samarbejdsudvalgsmedlemmer for et år ad gangen. Suppleanters eventuelle indtræden sker indtil førstkommende valg. Samarbejdsudvalgsmedlemmer og deres suppleanter vælges af og blandt de fremmødte ejere, lejere og ansatte (herunder vikarer), der praktiserer under almen og vederlagsfri fysioterapi. Meddelelse om valget skal tilgå Danske Fysioterapeuter hurtigst muligt. Af og blandt samarbejdsudvalgsmedlemmerne udpeges for 1 år ad gangen en SU-koordinator, hvis særlige opgaver er beskrevet i afsnit 2.2. De valgte samarbejdsudvalgsmedlemmer har i relation til foreningens love status som kontaktpersoner.

2.2. Opgaver
SU-koordinatoren har særligt til opgave at

  • koordinere dialogen med Region/Kommuner vedr. overenskomstforhold.
  • sørge for at afholde formøder eller lign. til regionale SU-møder, med henblik på at fysioterapeuterne er velforberedte.
  • være koordinator i forhold til Danske Fysioterapeuter centralt, herunder deltage i koordinations- og erfamøder arrangeret af foreningen, sparre med foreningens sekretariat vedr. fortolkning og udmøntning af centrale aftaler, mv., informere om SU-sager af interesse udenfor regionen.
  • informere og koordinere dialogen med regionsbestyrelse og regionsformand, SU-koordinatoren er medlem af regionsbestyrelsen. SU-koordinatoren og regionsformanden samarbejder vedrørende koordination af interessevaretagelse i regionen.
  • koordinere dialogen med eventuelle regionale (og eventuelle kommunale) praksiskonsulenter om relevante emner.
  • koordinere dialogen med kontaktpersoner for regionens ridefysioterapeuter samt kontaktpersoner for selvstændige uden overenskomst.

Øvrige opgaver for samarbejdsudvalgsmedlemmerne

Samarbejdsudvalgsmedlemmerne informerer regionens praktiserende om overenskomstspørgsmål, praksisplanlægning mv. ved mindst et årligt møde og efter nærmere retningslinjer.

Samarbejdsudvalgsmedlemmerne vejleder praktiserende om overenskomstforhold, procedurer og aftaler, der er regionalt aftalt (fx ydernummeradministration, praksisplanlægning, SU-sager, mv.).

I forbindelse med opsigelse eller forhandling af praksissektorens overenskomster skal samarbejdsudvalgsmedlemmerne meddele Danske Fysioterapeuter prioriterede og begrundede krav efter møder afholdt med de praktiserende fysioterapeuter i regionen eller anden procedure aftalt med Danske Fysioterapeuter.

Samarbejdsudvalgsmedlemmerne deltager på forårsseminar og årskonference.

Samarbejdsudvalgsmedlemmerne medvirker til at skabe dialog blandt fysioterapeuter i forskellige sektorer.

Ved nyvalg skal det afgåede samarbejdsudvalgsmedlem overlevere det fra foreningen fremsendte materiale samt alt materiale fra regionen/kommunerne (5 år tilbage) således, at den nyvalgte har mulighed for at udføre sit arbejde tilfredsstillende.

2.3. Kompetenceudvikling
Samarbejdsudvalgsmedlemmerne deltager på relevant kompetenceudvikling arrangeret af foreningen med henblik på en tilfredsstillende interessevaretagelse og rådgivning af de praktiserende.

2.4. Økonomi
Samarbejdsudvalgsmedlemmerne tildeles et af repræsentantskabet godkendt årligt vederlag til dækning af informations-, og vejledningsopgaver, mv. SU-koordinatorer tildeles ligeledes et årligt vederlag til dækning af de særlige opgaver disse har. Samarbejdsudvalgsmedlemmernes arbejde med praksis overenskomsterne (forberedelse og deltagelse i SU-møder) dækkes efter de til en hver tid gældende retningslinjer vedtaget af hovedbestyrelsen. Honorering for deltagelse i andre møder sker efter forudgående aftale med Danske Fysioterapeuter. Dækning af udgifter til medlemsinddragende aktiviteter kan ske efter forudgående aftale med Danske Fysioterapeuter.

3. Kontaktpersoner for ridefysioterapeuter

3.1. Valg af kontaktpersoner for ridefysioterapeuter Ridefysioterapeuter vælger på et årligt møde i oktober/november en kontaktperson i regionen. Kontaktpersonen vælges af og blandt fremmødte selvstændige/vikarer ridefysioterapeuter under ridefysioterapioverenskomsten i regionen. Mødet indvarsles med mindst 14 dages varsel gennem Danske Fysioterapeuters fagblad og på hjemmesiden.

3.2. Opgaver
Kontaktpersonen har til opgave at

  • informere og vejlede ridefysioterapeuter i regionen om relevante aftaleforhold.
  • varetage kontakten med region/kommuner vedrørende lokale aftaleforhold, herunder eventuelle SU anliggender.
  • deltage i koordinerende aktiviteter med Danske Fysioterapeuter og øvrige kontaktpersoner for ridefysioterapeuter.
  • fungere som bindeled mellem ridefysioterapeuter og andre fysioterapeuter med overenskomst med det offentlige sundhedsvæsen og privatpraktiserende fysioterapeuter uden overenskomst.

Kontaktpersonen og regionsformanden samarbejder vedrørende koordination og interessevaretagelse i regionen.
Ved nyvalg skal den afgåede kontaktperson overlevere det fra foreningen fremsendte materiale samt alt materiale fra regionens Sygesikring (5 år tilbage) således, at den nyvalgte har mulighed for at udføre sit arbejde tilfredsstillende.

3.3. Kompetenceudvikling
Kontaktpersonerne deltager på relevant kompetenceudvikling arrangeret af foreningen med henblik på en tilfredsstillende interessevaretagelse og rådgivning af de praktiserende.

3.4. Økonomi Kontaktpersonerne tildeles et af repræsentantskabet godkendt årligt vederlag. Kontaktpersoners arbejde med ridefysioterapioverenskomsterne dækkes efter de til en hver tid gældende retningslinjer vedtaget af hovedbestyrelsen. Honorering for deltagelse i andre møder sker efter forudgående aftale med Danske Fysioterapeuter.
Dækning af udgifter til medlemsinddragende aktiviteter kan ske efter forudgående aftale med Danske Fysioterapeuter.

4. Kontaktpersoner for selvstændige udenfor overenskomst

4.1. Valg af kontaktpersoner for selvstændige udenfor overenskomst
Selvstændige udenfor overenskomst defineres som selvstændige medlemmer, der er registreret med klinik udenfor overenskomst i Danske Fysioterapeuters medlemsregister. Selvstændige udenfor overenskomst vælger på et årligt møde i oktober/november en kontaktperson i regionen. Kontaktpersonen vælges af og blandt fremmødte medlemmer registreret med klinik udenfor overenskomst i regionen.
Mødet indvarsles med mindst 14 dages varsel gennem Danske Fysioterapeuters fagblad og på hjemmesiden.

4.2. Opgaver
Kontaktpersonen fungerer som bindeled mellem privatpraktiserende fysioterapeuter udenfor overenskomst med opgaver for det offentlige sundhedsvæsen og øvrige fysioterapeuter indenfor det offentlige sundhedsvæsen.
Ligeledes fungerer kontaktpersonen som bindeled i forhold til Danske Fysioterapeuter med hensyn til gensidig information.
Kontaktpersonen og regionsformanden samarbejder vedrørende koordination af interessevaretagelse i regionen.

4.3. Kompetenceudvikling
Kontaktpersonerne deltager på relevant kompetenceudvikling arrangeret af foreningen med henblik på en effektiv varetagelse af opgaverne.

4.4. Økonomi
Kontaktpersonerne tildeles et af repræsentantskabet godkendt årligt vederlag. Kontaktpersoners udgifter til information, medlemsinddragende aktiviteter, mv. dækkes efter forudgående aftale med Danske Fysioterapeuter.
Deltagelse i koordinationsmøder i regi af Danske Fysioterapeuter, mv. dækkes efter gældende regler for tabt arbejdsfortjeneste.

5. Evaluering

Nærværende retningslinjer evalueres og forelægges repræsentantskabet i 2010.

6. Repræsentantskabets godkendelse af retningslinjer

Ovenstående retningslinjer er godkendt på Repræsentantskabsmødet november 2008.

Del eller udskriv siden